Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid for Sanne brygge, Nordre Sandøy

8.7.2020 kl. 11.15: Norconsult varsler i henhold til Plan- og bygningsloven  §§ 12-8 og 12-3 om oppstart av arbeid med detaljregulering for Sanne Brygge på Nordre Sandøy

Norconsult varsler på vegne av Borg Havn IKS i henhold til Plan- og bygningsloven (PBL) §§  12-8 og 12-3 om oppstart av arbeid med detaljregulering for Sanne Brygge på Nordre Sandøy, gnr/bnr 28/31, 511/50 og del av gnr/bnr. 28/3». Det varsles samtidig om innledning av forhandlinger om utbyggingsavtale i henhold til pbl. § 17-4. Det er vurdert at tiltaket ikke utløser krav om planprogram eller konsekvensutredning (iht. PBL §§ 4-1, 4-2). Planforslaget fremmes som en privat detaljregulering.

Planområdet er på ca. 15,5 daa, og ligger sør på Nordre Sandøy, i tilknytning til Makøveien. Planområdets grenser er vist på kartutsnittet. I kommuneplanens arealdel, 2019-2030, vedtatt 20.06.2019, er planområdet på land avsatt til LNFR-areal for spredt bolig-, fritids- eller næringsbebyggelse mv., med hensynssone for naturmiljø. Planområdet i sjø er avsatt til farled. Planområdet omfattes i sin helhet av hensynssone for kulturmiljø, og det er krav om felles planlegging

 Planavgrensning

Bilde:  Planavgrensning                                                                       

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging av ny brygge ved Sanne på Nordre Sandøy, som erstatning for den gamle brygga. Ny brygge planlegges vest for eksisterende brygge, med adkomstveg i forlengelse av eksisterende veg, Makøveien. Det planlegges et WC/venterom i tilknytning til eksisterende pumpehus og kommunale ledningstrase, samt offentlig renovasjon med avfallsbrønner. Arealformål rundt eksisterende kai foreslås videreført i tråd med formål i kommuneplanens arealdel; LNFR-areal for spredt bolig-, fritids- eller næringsbebyggelse mv. Bruk av bygningen(kaihuset) avklares i den videre reguleringsplanprosessen. Det skal vurderes mulig utvidelse av småbåthavn for gjesteplasser og utleie. Øvrige arealformål innenfor planområdet reguleres i henhold til dagens bruk.

Varslingsbrev med vedlegg finner du her:

  1. Varslingsbrev
  2. Planinitiativ
  3. Vurdering av KU-plikt
  4. Oppstartsmøte referat

Innspill eller evt. spørsmål til varsel om oppstart og utbyggingsavtalen sendes innen 01.09.2020 til: Norconsult AS, v/Anne Larsson Hovind, tlf.: 97 68 37 90 eller anne.larsson.hovind@norconsult.com, evt. Norconsult AS, Pb 26, 2051 Jessheim. Det bes om at kopi sendes til: postmottak@hvaler.kommune.no, evt. i brev til Hvaler kommune, Storveien 32, 1680 Skjærhalden.

Sist endret: 08.07.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?