Varsel om oppstart av planarbeid

Innhold

Varsel om oppstart av planarbeid med privat detaljreguleringsplan for Prinsebakken II med fortau, og oppstart av forhandlinger med utbyggingsavtale. Det inviteres til et orienteringsmøte beregnet for naboer på rådhuset den 06.12.2021 kl 18.00.

I medhold av Plan- og bygningsloven § 12-8 og 17-4 varsles det oppstart av hhv. planarbeid med privat detaljreguleringsplan for Prinsebakken II og fortau (planID 3011 148) og oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale i Hvaler kommune. Tiltakshaver er Skjærhalden senter AS og plankonsulent er HS Arealplan AS.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boligbebyggelse (lavblokk), underjordisk parkering, forretning, tjenesteyting og kontor på eiendommene gnr/bnr 4/143, 3/1/24, 3/68 og 3/162. I tillegg ønskes det lagt til rette for etablering av fortau langs Storveien. Dette kan berøre følgende eiendommer: Gnr/bnr 511/8, 3/247, 3/1, 3/190, 3/253, 3/1/39, 3/1/186, 3/219, 3/29, 3/21, 511/8, 3/147, 3/97, 3/117, 3/1/15, 4/16   

Planområdet er totalt ca 7,5 daa. stort har har plassering sentralt i Skjærhalden. Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til eksisterende bebyggelse og anlegg, boliger og veg. Planlagte tiltak er vurdert til å ikke utløse krav om konsekvensutredning. Varslingsdokumenter finner du her:

1. Varslingsbrev

2. Planinitiativ

3. KU-notat

4. Oppstartsmøte referat

5. Planavgrensing:

 

Det inviteres til et orienteringsmøte beregnet for naboer på rådhuset den 06.12.2021 kl 18.00.

Merknader kan sendes til HS arealplan v/Håvard Skaaden: hs@hsarealplan.no eller Langøyåsen 61, 1679 Kråkerøy innen den 18.12.2021.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?