Varsel om oppstart av planarbeid

Innhold

Det varsles det oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Rød gbnr 40/1

I medhold av Plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Rød gbnr 40/1 (planID 3011 150) i Hvaler kommune. Det varsles samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale, iht. Plan- og bygnignsloven § 17-4.  Grunneier er Thor Erik Fredriksen. Vestrem AS er engasjert som plankonsulent.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for etablering av frittliggende småhusbebyggelse og konsentrert småhusbebyggelse med tilhørende anlegg på eiendommen gnr/bnr 40/1. Planområdet berører også deler av eiendommene gnr/bnr 40/57, 40/2, 39/10 og gnr/bnr/fnr. 40/13/83.

Planområdet er ca 40,3 daa. og ligger ved Rød på Asmaløy. Planområdet er avsatt til nåværende idrettsanlegg og nåværende bebyggelse og anlegg i gjeldende kommuneplan. Planlagte tiltak er vurdert til å ikke utløse krav om konsekvensutredning (KU). 

Varslingsdokumentene finner du her:

1. Varslingsbrev Rød gnr 40 bnr 1 

2. Planinitiativ - Rød

3. KU-notat Rød gnr 40 bnr 1

4. Oppstartsmøte referat fra 23.08.2021

5. Planavgrensning

Merknader kan sendes til Vestrem AS: andreas@vestrem.no eller Thorsøveien 104, 1634 Gamle Fredrikstad. innen den 01.12.2021.  

 

 

 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?