Varsel om oppstart av planarbeid

Innhold

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid for omregulering av detaljplan for Norderhaug.

Det er igangsatt reguleringsplanarbeid for omregulering av en mindre del av reguleringsplanen for Norderhaug (planID 53) i Hvaler kommune. I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det oppstart av arbeidene. Forslagsstiller er Hvaler kommune, avdeling vann og avløp, og utførende plankonsulent er Multiconsult. Planarbeidet har plan-ID 3011 150.

Deler av gjeldende reguleringsplan for Norderhaug avviker fra eksisterende situasjon. Formålet med planen er å omregulere planområdet slik at det i større grad samsvarer med eksisterende arealbruk, og for å sikre tilkomst til eksisterende VA-ledninger. VA-anlegget i området var etablert på tidspunktet da reguleringsplanen for Norderhaug ble vedtatt, og er en viktig del av den tekniske infrastrukturen til kommunen. Det er også ønskelig å regulere eksisterende parkeringsplass, samt et areal hvor septikbil kan stå parkert ved tømming. Eksisterende stier ved planområdet skal opprettholdes.

Foreløpig planområde er omtrent 7,9 dekar og omfatter gnr./bnr. 53/160 og 53/161, samt deler av gnr./bnr. 53/6 og sjøen. Planavgrensningen er en foreløpig avgrensning, og kan bli justert før endelig planforslag er ferdig. 

Naboer og grunneiere blir varslet direkte med brev. Varslingsdokumenter finner man her:

1. Varslingsbrev

2. Planinitiativ - Omregulering av Norderhaug

3. Oppstartsmøte referat - Omregulering av Norderhaug

4. Varslet planavgrensning

 

Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet sendes til Multiconsult Norge AS v/Elise E. Moen på epost; elise.moen@multiconsult.no eller brev; postboks 1424, 1602 Fredrikstad. Frist for innsending av merknader er 15.12.2021. Vennligst merk henvendelsen med «10225148 Omregulering av Norderhaug reguleringsplan»

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?