Varsel om oppstart av planarbeid, og varsel om oppstart av forhandlinger av utbyggingsavtale for Bankerød Boliger

Innhold

Varsel om oppstart av planarbeid på eiendom 51/113, 51/8 og 511/1, og varsel om forhandlinger av utbyggingsavtale i forbindelse med planarbeidet.

I henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-3 og 12-8 varsles det oppstart av planarbeid for
Gbnr 51/113 og 51/8 i Hvaler kommune, plan-ID 3011 149. Forslagsstiller er BoligPartner AS.

Planområdet er regulert i gjeldende detaljplan med planID 0111 109. Lokalisering av planområdet er langs Lonøyveien på Bankerød. Planavgrensingen følger gjeldende detaljplan inkl tilstøtende del av Lonøyveien. I tillegg er medtatt deler av gbnr 51/8 - fra gjeldende planområde og ned til busslomme.

Hensikten med omreguleringen er å legge til rette for lavblokk-bebyggelse i 3 - 4 etasjer med
tilhørende parkeringsanlegg på terreng.

Varsel om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale

Iht. plan- og bygningsloven § 17-4 varsles det med dette også oppstart av forhandlinger om
utbyggingsavtale mellom grunneiere og Hvaler kommune.

I tillegg til dette brevet kunngjøres oppstart av planarbeidet i avisa Fredrikstad Blad og på Hvaler
kommune sin web-side: https://www.hvaler.kommune.no.

Varslingsdokumenter:

  1. Brev med varsel om planoppstart
  2. Planavgresning for planarbeidet
  3. Planinitiativ for Bankerød Boliger
  4. Oppstartsmøte referat


Merknader til planarbeidet sendes skriftlig innen 15.09.2021 til:
BoligPartner as v/Idar Sambu, Tjuvholmen 11, 2317 Hamar eller på e-post til idar.sambu@boligpartner.no
Kopi sendes til Hvaler kommune, postmottak@hvaler.kommune.no eller adresse: Storveien 32, 1680
Skjærhalden

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?