Varsel om oppstart av arbeid med kommunedelplan for Skjærhalden og Høring og offentlig ettersyn av planprogram

7.7.2020 kl. 10.00: Kommunestyret i Hvaler har vedtatt oppstart av kommunedelplan for Skjærhalden, og sender samtidig ut planprogrammet til høring og offentlig ettersyn.

Kommunestyret i Hvaler har den 18.06.2020 i sak 30/20 vedtatt oppstart av kommunedelplan for Skjærhalden. Planprogrammet sendes nå ut til høring og offentlig ettersyn.

Hensikten med planarbeidet er å utarbeide en plan som legger til rette for en bærekraftig utvikling av Skjærhalden som kommunesenter.

Hvaler kommune skal se på status, utviklingsretning og utredningsbehov for kommunesenteret. Planområdet og grunnlaget for vurdering i planprogrammet vil være tettstedsgrensen for Skjærhalden. En justering av tettstedsgrensen vil bli vurdert gjennom planprosessen. Kommunedelplanen skal gi rammer for hvordan Skjærhalden skal utvikles i et langsiktig perspektiv.

Plandokumentene finner du her:

  1. Saksfremlegg
  2. Planprogram – Kommunedelplan for Skjærhalden
  3. Vedlegg til planprogram – Temakart og bilder fra Skjærhalden

Plandokumentene er også tilgjengelig hos servicetorget på rådhuset, Storveien 32, 1680 Skjærhalden.

Innspill og merknader til plandokumentet må sendes innen 20.09.2020, enten som brev til Hvaler kommune, Storveien 32, 1680 Skjærhalden eller som e-post til postmottak@hvaler.kommune.no. Innspill og merknader som sendes med post eller e-post merkes med «Innspill kommunedelplan Skjærhalden».

Du kan også sende inn ditt innspill direkte til oss her.

Sist endret: 07.07.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?