Kommunedelplan for Skjærhalden - Utvidet høringsfrist

Innhold

Høringsfristen for Kommunedelplan for Skjærhalden, planID 3011 154 utsettes til 02.10.2023.

Kommunestyret i Hvaler vedtok den 15.06.2023 i sak 34/23 at Kommunedelplan for Skjærhalden, planID 3011 154 skulle sendes på høring og legges ut til høring og offentlig ettersyn. 

 

Hensikten med planarbeidet er å utarbeide en overordnet plan som kan fungere som et styringsverktøy for videre utvikling av Skjærhalden, som legger til rette for en bærekraftig utvikling og som fremmer stedskvalitet og stedsidentitet.

 

Høringsperioden var på 10 uker, med bakgrunn i at den var sammenfallende med sommerferien. Opprinnelig uttalelsesfrist var den 04.09.2023. Det har imidlertid blitt uttrykt behov for en utvidelse av høringsperioden. Høringsfristen har derfor blitt utvidet til den 02.10.2023. 

 

Merknader/uttalelser sendes via epost til postmottak@hvaler.kommune.no eller alternativt som brev til Hvaler kommune, Plan, Storveien 32, 1680 Skjærhalden. Vennligst merk uttalelse med saksnummer 2020/1518 eller navn på planen.

 

Plandokumentene finner du her:

Særutskrift - Kommunedelplan for Skjærhalden - Til høring og offentlig ettersyn.pdf

Planbeskrivelse med overordnet konsekvensutredning og risiko- og sårbarhetsanalyse.docx.pdf

Planbestemmelser revidert 19.6.2023.pdf

Plankart høringsutkast, datert 21.06.2023.pdf

DIVE-analyse for Skjærhalden.pdf

Konsekvensutredning av innspill.pdf

Risiko- og sårbarhetsanalyse.pdf

Vedlegg til planprogram - temakart og bilder fra Skjærhalden, 18..06.2020.pdf

 Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?