Høring - Planforslag til detaljregulering for Område B Rød, Asmaløy, gnr. 40 bnr. 1.

Innhold

Utvalg for plan- og byggesak har i møte den 03.11.2022 i sak 2021/2028 vedtatt å legge ut detaljplan for Område B Rød (planID 151) til offentlig ettersyn, i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10.

Detaljplanen er utarbeidet av Vestrem AS og HSarealplan AS på vegne av Thor Erik Fredriksen.

Hensikten med planarbeidet er å regulere deler av gnr. 40 bnr. 1 til et område for frittliggende småhusbebyggelse og konsentrert småhusbebyggelse med tilhørende anlegg. Området omreguleres fra industri/næring til boligbebyggelse. Det er avsatt arealer i planen til lekeplasser og idrettsformål. Veiankomst til boligområdet blir fra Tømmerholtet.

Plandokumentene finner du her:

Særutskrift - Planforslag til høring og offentlig ettersyn - Detaljregulering for område B, Rød (401), PlanID 151.pdf

Planbeskrivelse Rød gnr 40 bnr 1 120123.pdf.

Plankart Rød gnr 40 bnr 1, 120123.pdf.

Bestemmelser Rød gnr 40 bnr 1 120123.pdf

Naturverdier gbnr 40-1 Rød, Asmaløy 16.08.2022.pdf.

Trafikkanalyse Rød Asmaløy 230822.pdf.

Illustrasjonsplan 120123 - A2 M1-1000.pdf.

 

Eventuelle merknader/uttalelser sendes via e-post til postmottak@hvaler.kommue.no eller alternativt som brev til Hvaler kommune, Plan, Storveien 32, 1680 Skjærhalden, innen 16.03.2023.

Vennligst merk uttalelse med saksnummer eller navn på detaljplanen.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?