Oppstart av arbeid med detaljregulering for Kirkøy næringspark.

19.8.2020 kl. 9.30: HS arealplan AS varsler i henhold til Plan- og bygningsloven §§ 12-8 og 12-3 om oppstart av arbeid med detaljregulering for Kirkøy næringspark.

HS arealplan AS varsler på vegne av Kirkøy Maskinentrepenør AS i henhold til Plan- og bygningsloven (PBL) §§ 12-8 og 12-3 om oppstart av arbeid med detaljregulering for Kirkøy næringspark, eiendom gbnr. 23/45, og deler av eiendommene gbnr. 511/8, 23/44 og 23/119. Det varsles samtidig om innledning av forhandlinger om utbyggingsavtale i henhold til pbl. § 17-4.

Det er vurdert at tiltaket ikke utløser krav om planprogram eller konsekvensutredning (iht. PBL §§ 4-1, 4-2). Planforslaget fremmes som en privat detaljregulering.

Planområdet er på ca. 53,0 daa, og ligger på Kirkøy ved tunnelåpningen. Planområdets grenser er vist på kartutsnittet under. I kommuneplanens arealdel, 2019-2030, vedtatt 20.06.2019, er planområdet på land avsatt til «fremtidig næringsvirksomhet» (område FN5). Del av området er avsatt til LNFR-areal for spredt bolig-, fritids- eller næringsbebyggelse mv. Området er underlagt hensynsone for kulturmiljø.

Bilde: Planavgrensning

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utvikling av eiendommen gbnr. 23/45 til næringsformål, i tråd med kommuneplanens arealdel.

Den delen av planområdet som planlegges utviklet har vært benyttet som steindeponi fra da Hvaler-tunnelen ble etablert. Det er fremdeles synlige rester i form av steinmasser som har blitt liggende igjen. Som en del av planområdet er det også tatt med tilstøtende arealer rundt selve næringsarealet. Hensikten med det er å sikre kvaliteter i form av blant annet vegetasjonsskjerming og grøntstruktur. Det er foreløpig uavklart hvor den endelige adkomsten vil være, den vil enten videreføres med dagens plassering eller være via Rødshueveien. Dette vil avklares nærmere i planarbeidet.

Varslingsbrev med vedlegg finner du her:

  1. Varslingsbrev
  2. Planinitiativ
  3. Prinsippsnitt
  4. Vurdering av KU-plikt
  5. Oppstartsmøte referat

Innspill eller evt. spørsmål til varsel om oppstart og utbyggingsavtalen sendes innen 25.09.2020 til: HS arealplan AS, v/Håvard Skåden, hs@hsarealplan.no, ev. HS arealplan AS, Langøysåsen 61, 1679 Kråkerøy. Det bes om at kopi sendes til: postmottak@hvaler.kommune.no, ev. i brev til Hvaler kommune, Storveien 32, 1680 Skjærhalden.

Sist endret: 19.08.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?