Nye kommunale kompensasjonsmidler til virksomheter/foretak på Hvaler

Innhold

Hvaler kommune har fått tildelt nye midler fra staten som skal avhjelpe næringer som er spesielt rammet av smitteverntiltak.

Hvaler kommune har ved tildelingsbrev fra KMD av 17.12 og 22.12 2021 fått tildelt kr. 957.000 i statlige midler som kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter.

Hensikten med midlene er å avhjelpe situasjonen i kommuner med næringsliv som igjen rammes av nye smittevernstiltak. Utbetalingen til kommunene er beregnet med bakgrunn i antall ansatte innen:

 • Serveringsvirksomheter - Næringskode (NACE) 56
 • Overnattingsvirksomheter - Næringskode (NACE) 55
 • Reisearrangører - Næringskode (NACE) 79 

Departementets presisering av nye smittevernstiltak relateres av Hvaler kommune til nasjonale smitteverntiltak innført den 15.12.21. Bransjene ovenfor anses særlig rammet av disse, gjennom innføring av bl.a. skjenkestopp, bordplassering og arrangementsbegrensninger. Også bransjer relatert til disse næringer kan være rammet, eksempelvis NACE 90, 91 og 93.

​Med bakgrunn i tildelingsbrevene fra KMD har Hvaler kommune besluttet følgende kriterier:

KRITERIER OG HVEM SOM KAN SØKE:

 • Virksomheten må legge inn all dokumentasjon i Regionalforvaltning.no.  Alle opplysninger/vedlegg må bekreftes av regnskapsfører eller revisor. Søknadsskjema "Hvaler kommune - Kompensasjonsmidler runde 5 og 6" må benyttes.
 • Ordningen skal kompensere for dokumentert omsetningstap i desember måned 2021 - sammenlignet med desember 2019. Søker kan velge å beregne og dokumentere tap i desember 2021 på annet grunnlag, eksempelvis avbestillinger.
 • Ordningen omfatter virksomheter med ansatte. Enkeltpersonforetak uten registrerte ansatte, men der innehaver har sin hovedinntektskilde fra virksomheten kan søke.
 • Ordningen omfatter i hovedsak virksomheter registrert under NACE-kode 55, 56 og 79 - altså servering, overnatting og reisearrangører. 
 • Virksomheter registrert med andre NACE-koder kan søke. Begrunnelse, ref. nedenfor, må da i særlig grad tydeliggjøre at tapet er som følge av smitteverntiltak og hvordan disse har medført tapte inntekter (omsetning).
 • Virksomheter som ikke har omsetningstall fra desember 2019, "nye virksomheter" kan søke. Dokumentasjon for tapt omsetning for desember 2021 kan dokumenteres gjennom omsetning for desember 2021 sett opp imot virksomhetens omsetningstall siden etablering, budsjett og/eller avbestillinger.
 • Virksomheten må ha operativ virksomhet og forretningsadresse i Hvaler kommune.
 • Virksomheter med sesongbaserte åpningstider, uten omsetning (lukket) i desember 2021, er ikke søknadsberettiget..
 • Alle virksomheter må kort begrunne (maks 1/2 A4-side) hvordan smittevernstiltakene innført 15.12.21 har påvirket virksomheten.
 • Virksomheter som var i vanskeligheter per 31. desember 2019, ref.  gruppeunntaksforordningens artikkel 2, paragraf 18, kan ikke tildeles støtte. Søkerbedriften kan ikke være insolvent, under konkursbehandling eller under avvikling.
 • Alle søknader vil gjennomgå en skjønnsmessig vurdering på bakgrunn av dokumentasjon og begrunnelse.

Veiledning til søknad:

Side 4:

Omhandler Egenerklæring offentlig støtte. Har virksomheten mottatt kommunale kompensasjonsmidler fra Hvaler kommune i 2021 (ref.ovenfor), eller annen offentlig støtte,  det svares ja på denne side - og informasjon fylles inn. For midlene fra Hvaler kommune fylles følgende informasjon inn:

Hvilke tap...: "Uspesifisert" - Periode...."2019-2021" - Hvem ..."Hvaler kommune" - Hvor mye... (beløp) - Hjemmel... "Bagatellmessig støtte".

Vedlegg:

Vedlegg kan utgjøres av flere dokument, eller samlet i ett dokument. Vedlegg MÅ:

 • Inneholde bekreftelse fra regnskapsfører eller revisor på oppgitte tap (omsetning eller avbestillinger) og antall ansatte i virksomheten
 • Kort begrunnelse fra virksomheten (for servering- og overnattingsvirksomheter vil det typisk være tilfredsstillende å oppgi skjenkeforbud).

Beregning av tilskudd og saksgang:

Antall virksomheter som kvalifiserer for å motta tilskudd og deres samlede rapporterte omsetningstap fastlegges. Ut fra beløpet som er til fordeling beregnes hvor stor prosentvis andel av tapet som kan dekkes. Hver enkelt bedrift får med andre ord dekket en forholdsmessig lik andel av sitt tap. Virksomheten vil motta vedtak fra Hvaler kommune der beregnet og innvilget tilskudd vil fremgå. Tilskudd utbetales av kommunen.

Det kan fastsettes minimums- og maksimumsbeløp som del av beregningen. Avhengig av størrelsen på rapporterte tap, og midlene til rådighet, kan eventuelle resterende midler lyses ut, eventuelt med justerte kriterier.

Søknadsfrist:

Søknader må være registrert i regionalforvaltning.no senest i løpet av mandag den 7. februar. 

Generelt gjelder:

 • Midler fra ordningen bevilges under den nasjonalt notifiserte ordningen under Covid19-rammeverket. Mer informasjon om ordningen finnes her.
 • Virksomheten er ansvarlig for å oppgi korrekt informasjon.
 • Kommunen kan med bakgrunn i søknad be om ytterligere informasjon.

Ytterligere informasjon og hjelp til å søke:

Spørsmål kan rettes til Næringssjef Bjørn Winther Johansen, Hvaler kommune, tlf: 979 81 439 eller e-post bjnjoh@hvaler.kommune.no.

 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?