"Når kan jeg forvente å få vaksine?"

Innhold

20.4.2021 kl. 14.00: Spørsmålet i overskriften er kanskje det flest innbyggere ønsker seg svar på i disse dager. Det har vi som jobber i Hvaler kommune stor forståelse for! Dessverre er det ikke så lett å svare helt konkret på dette, og i denne artikkelen forteller vi litt om hvorfor.

Kommunene i Norge har fått i oppgave av staten å vaksinere sine innbyggere. Dette skal kommunene gjøre etter felles nasjonale prioriteringskriterier. Vaksinasjon mot Covid-19 er en særdeles viktig samfunnsoppgave som Hvaler kommune, i likhet med landets øvrige kommuner, tar på største alvor. For oss som er ansatt i kommunen er dette kanskje den viktigste samfunnsoppgaven vi har jobbet med noen gang.

Det å få vaksinert befolkningen er et suksesskriterium for at samfunnet skal åpnes opp igjen, og framdriften på vaksinering er derfor viktig både for samfunnet og for den enkelte innbygger. Etter over ett år med Covid-19-begrensninger og mye usikkerhet rundt framdrift på vaksinering, er vi alle naturligvis svært opptatt av når vi kan få det beskyttende sprøytestikket. Hvaler kommune merker den store interessen for dette gjennom henvendelser til servicetorg, via e-post og på Facebook.

Informasjonsbehovet er stort, og vi erfarer at ønsket om informasjon til tider er større enn vi er i stand til å innfri. Det kan være frustrerende dersom man opplever å bli møtt med vage og diffuse svar på i utgangspunktet enkle spørsmål som «når kan jeg forvente å få vaksine?». Det er også tidvis frustrerende for oss som jobber i kommunen å ikke få nok informasjon selv til å kunne svare.

Derfor ønsker vi å fortelle litt om hvorfor det er krevende å svare presist på dette konkrete spørsmålet.

Hvor mange vaksiner får Hvaler kommune tildelt?

Vi får informasjon om antall tildelte vaksiner til Hvaler kommune 10 kalenderdager før vaksinene ankommer. Denne informasjonen publiseres på FHI sine nettsider ukentlig (du finner oversikten her). Dette innebærer at vi kun kjenner det antallet vaksinedoser vi kan sette de 10 nærmeste dagene, men vi har ingen informasjon om antall forventede doser lenger fram i tid. Vi har altså ingen kjennskap til framtidig antall vaksinedoser utover det vi kommuniserer gjennom medier.

Prioritering

Hvaler kommune følger de prioriteringsgruppene som nasjonale myndigheter har etablert. Dette er i utgangspunktet en oversiktlig kulepunktliste der befolkningen er inndelt etter alder (prioriteringsgruppe 2 er for eksempel alle hjemmeboende som er 85 år eller eldre). Men fra og med prioriteringsgruppe 4 (65 til 74 år) skal vi også ta med yngre innbyggere som har en tilstand eller et sykdomsbilde som medfører høy risiko for alvorlig forløp. Dette er opplysninger som er underlagt taushetsplikt, og kommunen har derfor ikke kjennskap til den enkelte innbyggers sykdomsbilde.

Derfor må den enkelte fastlege gjøre denne prioriteringen. Fastlegene kategoriserer sine listepasienter etter FHI’s retningslinjer, og sender disse listene til kommunens vaksineringsteam. Noen har fastlege her i kommunen, noen har fastlege i en annen kommune, noen har fastlege som får gjort dette raskt, mens andre trenger mer tid.

Det er med andre ord et tidkrevende arbeid å få fullstendig oversikt over alle innbyggere med underliggende tilstand/sykdom. Vi mottar fortsatt lister fra fastlegene, slik at antall innbyggere i disse prioriteringsgruppene oppdateres flere ganger pr uke.

Dette påvirker også framdriften i vaksineringen av innbyggere på Hvaler.

Endring i prioriterte kommuner

I vaksinasjonsperioden har det vært flere lokale smittetopper rundt om i landet. Dette har utløst et behov hos sentrale myndigheter for å vurdere om man istedenfor jevn fordeling av vaksiner burde fordele vaksiner etter smittetrykk. FHI har nylig gjort justeringer på fordelinger, slik at enkelte kommuner «avgir» vaksiner til andre kommuner med høyere smittetrykk. Hvaler er en av kommunene som avgir, mens eksempelvis Fredrikstad er en av de kommunene som får flere vaksinedoser.

Dette påvirker vaksineframdriften på Hvaler.

Mulige endringer i prioriteringsrekkefølge

Den klare tendensen nå er at den høyeste smittefrekvensen er i den yngre delen av befolkningen. Når de fleste kommuner nå har vaksinert befolkningen over 75 år, er det derfor en mulighet for at sentrale myndigheter endrer/snur på prioriteringsrekkefølgen, slik at yngre lag i befolkningen får tilbud om vaksine før de over 45.

Dette vil i tilfelle påvirke tidspunktet for når den enkelte innbygger får vaksinen.

Kommunalt helsepersonell med pasientkontakt

Helsepersonell har vært prioritert «av og på» siden vaksineringen startet. En periode skulle 20 % av mottatte doser avsettes til prioritert helsepersonell. Så ble dette stoppet, slik at kun innbyggere skulle få vaksine, mens vi nå skal avsette 20 % til helsepersonell igjen. For Hvalers del har vi kommet relativt langt i denne gruppen, slik at dette er en faktor som etter hvert vil få mindre betydning.

Inntil videre påvirker det likevel i en viss grad framdriften i øvrige prioriteringsgrupper på Hvaler.

Helsepersonell med pasientkontakt bosatt på Hvaler men med arbeidssted utenfor kommunen

På samme måte som Hvaler kommune vaksinerer sitt helsepersonell, gjør andre kommuner og helseforetak også det. Dette er uavhengig av hvor de bor. På Hvaler er det innbyggere som har arbeid som helsepersonell utenfor kommunen, og som har påbegynt vaksinering der. Disse har følgelig ikke behov for vaksinetilbud fra Hvaler. Vi er i ferd med å få oversikt over denne informasjon nå.

Dette påvirker også framdriften i de ulike prioriteringsgruppene.

Vaksineintervall

Med unntak av to forsendelser med AztraZeneca, har Hvaler kommune utelukkende mottatt Comirnaty (Pfizer). For denne vaksinen var intervallet mellom 1. og 2. dose innledningsvis 4 uker. Siden har det blitt endret til 6 uker, og nå vurderer sentrale helsemyndigheter å forlenge intervallet ytterligere. Dette vil øke antallet førstedoser vi kan sette før vi starter på 2. dose.

Dette påvirker dermed også tidspunktet for når våre innbyggere får 1. dose av vaksinen.

Vaksiner som «kommer og går»

Som kjent er AztraZeneca sin vaksine stoppet midlertidig. Hvaler har tidligere satt nesten 100 doser med denne vaksinen. Usikkerheten om hvorvidt vaksinen blir gjenopptatt eller ei, medfører usikkerhet i progresjonen i vaksineringen. I perioden denne vaksinen ble benyttet er det også verdt å merke seg at vaksinen ikke skulle settes på innbyggere over 65 år.

Dette er enda et element som påvirker vaksinasjonsframdriften på Hvaler.

Så tilbake til spørsmålet: «Når kan jeg forvente å få vaksine?»

Hvaler kommune følger hele veien FHI sine retningslinjer for vaksinasjonsprogrammet. Vi jobber fortløpende med å ivareta alle de nevnte faktorene så godt vi kan, slik at vi får vaksinert så mange som mulig så fort som mulig.

Det betyr ikke at vi ikke kan gjøre feil, eller at det kan oppstå en situasjon der du opplever at det må ha skjedd en feil. Du er i så fall velkommen til å ta kontakt med oss, enten via innvalg på vår hovedtelefon (69 37 50 00), eller via epost til covidvaksinering@hvaler.kommune.no.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?