Kunngjøring av planvedtak - Detaljplan for Havna i Bølingshavn

Innhold

Kommunestyret i Hvaler vedtok den 17. juni at detaljplan for Havna i Bølingshavn sluttbehandles.

Kommunestyret i Hvaler vedtok den 17.06.2021 i sak 34/21 at Detaljplan for Havna i Bølingshavn (planID 3011137) sluttbehandles.

Detaljplanen er utarbeidet av Rambøll AS på vegne av John L. Jones og Thomas Ramm.

Hensikten med planarbeidet

Hensikten med planen er å videreutvikle Bølingshavn ved å øke antallet båtplasser, rydde opp i bøyehavna, sikre tilfredsstillende manøvreringsareal og led inn til småbåthavna og tilrettelegge tilstrekkelig antall parkeringsplasser. Planen legger opp til at den gamle butikken på gnr. 22 bnr. 27 erstattes med blandet formål, her bolig og forretning, samt at flytebryggen som ligger på den offentlige stranda flyttes ut på den kommunale kaia. Dette for å tilrettelegge for en bedre badeplass for allmennheten. På eiendom gnr. 22 bnr. 64 (Svanen) legger planen opp til noe mer bebyggelse, i tillegg til rampe, parkering i sesong og et midlertidig båtopplag utenom sesong.

Plandokumenter i henhold til vedleggsliste i saksfremlegg:

  1. Særutskrift, 17.06.2021
  2. Plankart, sist revidert den 12.08.2021
  3. Reguleringsbestemmelser, sist revidert den 12.08.2021
  4. Planbeskrivelse, sist revidert den 21.05.2021

Dokumentene er også tilgjengelige ved servicetorget på rådhuset, Storveien 32, 1680 Skjærhalden.

Eventuelle krav i medhold av plan- og bygningslovens § 15-2, 1. og 2. ledd, samt
§ 15-3, 1. ledd, må være satt fram senest 3 år fra denne dato.

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Oslo og Viken, jf. forvaltningslovens § 28.

Eventuell klage må sendes til postmottak@hvaler.kommune.no, alternativt med brev til Hvaler kommune, Planavdelingen, Storveien 32, 1680 Skjærhalden innen 3 uker fra kunngjøringstidspunktet. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristen løper ut. Vennligst merk klagen med saksnummer: 13/3190 eller navn på detaljplan. Klagefristen er satt til den 18.09.2021.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?