Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid

Innhold

Det varsles om oppstart av planarbeid med detaljreguleringsplan for gbnr. 53/2 og del av 511/8, ved fastlandsveien i Ødegårdskilen.

På vegne av Solskjerming AS og i henhold til Plan og bygningsloven §12-8, varsles oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for gnr/bnr 53/2 og del av 511/8/0 Fastlandsveien i Hvaler kommune.

Solskjerming AS er forslagsstiller og Multiconsult er plankonsulent.

Hensikten med planarbeidet er å regulere eiendommen slik at den kan benyttes til næringsformål. Solskjerm i ng AS ønsker å etabler e et næringsbygg på vestsiden av Fastlandsveien . Dette skal primært romme kontor , lager og visni ngsrom. Gjennom planprosessen ønsker man også å avklare om arealet på østsiden av vegen kan benyttes til kaldtlager.

Hvaler kommune har avgjort at planarbeidet ikke faller inn under forskrift om konsekvensutredning.

Varslingsdokumentene finner man her:
1. Varselbrev
2. Planinitiativ
3. Oppstartsmøte referat

Kontakt:
Multiconsult
v/ Edvard Duvsete tlf. 913 96 552 ,edvard.duvsete@multiconsult.no

Innspill til planarbeidet sendes innen til:
25.05.2022 edvard.duvsete@multiconsult.no eller Multiconsult v/Edvard Duvsete, postboks 1424, 1602 Fredrikstad. Vennligst merk henvendelsen med «1024003701 Detaljregulering Fastlandsveien»

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?