Kunngjøring av vedtatt detaljplan for Kjølholtveien 14

27.3.2020 kl. 12.00: Formannskapet har sluttbehandlet sak 33/20 "Detaljregulering av Kjølholtveien 14" (Kunngjøring jf. pbl § 12-12).

Formannskapet i Hvaler sluttbehandlet den 19.03.2020 i sak 33/20 «Detaljregulering av Kjølholtveien 14, planID 3011 142».

Detaljplanen er utarbeidet av HS arealplan AS på vegne av Finn O. Lorentzen.

Hensikten med planarbeidet er å regulere eiendommen i Skjærhalden til konsentrert småhusbebyggelse med tilhørende uteoppholdsarealer og infrastruktur.

I henhold til § pbl § 12-12 er grunneiere og andre varslet ved særskilt brev og planvedtaket blir kunngjort i Fredrikstad Blad den 27.03.2020.

Eventuelle klager
Fristen for å klage på vedtaket er satt til den 17.04.2020, jf. forvaltningsloven § 29.
Det opplyses om adgangen til å be om utsatt iverksetting av vedtak inntil klagefristen er ute, eller når klagen er avgjort, jf. forvaltningsloven § 42. Etter klagefristen er utløpt vil vi orientere forslagsstiller, direkte berørte parter og regionale myndigheter om eventuelle innkomne klager på vedtaket.

Klagen kan sendes til postmottak: postmottak@hvaler.kommune.no eller per brev til Storveien 32, 1680 Skjærhalden.

Plandokumentene finner du her:

Saksfremlegg 142

Planbeskrivelse 142

Reguleringsbestemmelser 142

Plankart 142

Sist endret: 27.03.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?