Kunngjøring av planvedtak

Innhold

Kommunestyret i Hvaler kommune har vedtatt å sluttbehandle kommunedelplan for naturmangfold.

Kommunestyret i Hvaler kommune har den 17.02.22 i sak 2/22 vedtatt å sluttbehandle kommunedelplan for naturmangfold.

Hensikten med kommunedelplanen er at den skal være et retningsgivende styringsverktøy for kommunen i arbeidet med å ivareta naturmangfoldet. Planen skal videre gi en helhetlig oversikt over verdifulle naturområder og arter i kommunen, og utarbeidelse av plan og temakart skal gjøre naturinformasjonen mer tilgjengelig. Dette er ment å styrke kunnskapsgrunnlaget for politiske og administrative beslutninger i kommunen og skape forutsigbarhet for forvaltningen, eiere og utbyggere. Videre vil planen være et redskap for å synliggjøre naturmangfoldet som ressurs for kommunen og styrke insentivet til å ta vare på naturverdiene som finnes her.

Vedtak i kommunestyret den 17.02.022:

 

" 1.Kommunestyret vedtar å sluttbehandle planforslag til kommunedelplan for naturmangfold, jf. plan- og bygningsloven § 11-15.

2. Etter sluttbehandlingen skal kommunedelplanen utformes etter grafisk profilen til Hvaler kommune og gis et bedre grafisk design. Tekst i planen vil bli uendret.

Følgende endringer innarbeides i planen:

..........."

Votering:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt
Utgård sitt forslag fikk 6 stemmer, mot 1 stemme (Linnes (Frp)), og ble vedtatt

Endringene som er lagt til i planforslaget finner man i siste del av særutskriften. Vi skal få utarbeidet en penere versjon av kommunedelplanen som kommer til å bli sendt ut i etterkant og lagt ut på hjemmesiden til Hvaler kommune.

Plandokumentene:

1. Særutskrift

2. Kommunedelplan for naturmangfold

Plandokumentene vil også være tilgjengelige på servicetorget på rådhuset, Storveien 32, 1680 Skjærhalden.

Kommunedelplanen kan ikke påklages, jf. plan- og bygningslovens § 11-15, 3. ledd. 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?