Kunngjøring av forenklet planendring etter pbl § 12-14

Innhold

Utvalget for plan- og byggesaker i Hvaler kommune har den 1. september  vedtatt en forenklet planendring for Del av Rød, Østre del.

Utvalget for plan- og byggesaker i Hvaler kommune har den 01.09.2021, i sak 23/21 vedtatt en forenklet planendring for Del av Rød, Østre del, jf. pbl § 12-14.

Rådmannen mente det var behov for å endre reguleringsplan for Del av Rød, østre del, vedtatt den 17.10.91, og mindre vesentlig endring i vedtak i sak 65/07 2007. Hvaler trenger i dag en fornying av reguleringsplaner i hele kommunen. Detaljplan for del av Rød kommer først på lista på grunn av endring i overordnede plandokumenter, her kommuneplanens arealdel. Planendringene medfører endring/justering av fire reguleringsbestemmelser som gjelder. For å presisere er det ingen justeringer i plankart eller lignende.

Forslaget til endring innebærer hovedsakelig en endring av bestemmelser for utnyttelsesgrad, og oppgradere språket i planbestemmelsene. Den nye endringen i plandokumentet vil medføre et nytt plandokument, og reguleringsbestemmelsene vil gjelde foran kommuneplanens arealdels planbestemmelser. Nedenfor listes det opp gjeldende reguleringsbestemmelser og endringen som er foreslått.

Plandokumentene:

1. Særutskrift - Forenklet planendring - del av Rød

2. Nye reguleringsbestemmelser, sist revidert 23.08.2021

3. Eldre reguleringsbestemmelser

Endring av parkeringsbestemmelse

Forskrift om parkeringsbestemmelser er opphevet, men er implementert i kommuneplanens arealdel. Se endring av reguleringsbestemmelsene under for implementering av nye føringer. (Vedlagt ligger nye reguleringsbestemmelser med justeringene og de gamle reguleringsbestemmelsene)

Endring av reguleringsbestemmelse § 2.4.24:

Det skal opparbeides parkeringsplasser i overensstemmelse med kommuneplanens arealdels planbestemmelser om parkering. Enver tid gjeldende arealdel skal brukes, enten det er kommuneplanens arealdel eller kommunedelplan.

Tidligere reguleringsbestemmelse § 2.4.24:

Det skal opparbeides parkeringsplasser i overensstemmelse med kommunens vedtekter til plan- og bygningslovens § 69.

Endring av bestemmelse for tomteutnyttelse

Tomteutnyttelse brukes ikke lengre og må oppdateres etter gjeldende begreper som nevnes i TEK17 og Veileder om grad av utnytting. Prosent bruksareal (%-BRA) erstatter den tidligere betegnelsen prosent tomteutnyttelse (%-TU).

Endring av ordlyd i reguleringsbestemmelser §§ 2.4.3, 2.4.31 og 2.4.32:

2.4.3 Tillatt prosent bruksareal (%BRA)

2.4.31 For boligområdene skal %BRA ikke være større enn 40%.

2.4.32 For tomt avsatt til hytte skal %BRA ikke være større enn 20%.

Tidligere reguleringsbestemmelser for §§ 2.4.3, 2.4.31 og 2.4.32:

2.4.3 Tillatt tomteutnyttelse (TU)

2.4.31 For boligområdene skal tomteutnyttelsen ikke være større enn 40%.

2.4.32 For tomt avsatt til hytte skal tomteutnyttelsen ikke være større enn 20%.

 

Andre endringer utover parkering og tomteutnyttelse:

Endring av reguleringsbestemmelse - Hytte - § 2.2.1:

I området avsatt for hytte skal det oppføres frittliggende fritidshus i 1 etasje. Området kan bebygges før vei, vann og avløpsledning er anført frem, men bebyggelsen kreves tilkoblet når anlegget er ført frem til veien forbi tomten. Vann kan ikke legges inn i hytta før den er koplet til offentlig avløpsledning. Utformingen skal videre følge de føringer som ligger i kommuneplanens arealdels planbestemmelse § 5.2.4.

Tidligere reguleringsbestemmelse - Hytte § 2.2.1:

I området avsatt for hytte skal det oppføres frittliggende fritidshus i 1 etasje. Området kan bebygges før vei, vann og avløpsledning er ført frem, men bebyggelsen kreves tilkoblet når anlegget er ført frem til veien forbi tomten. Vann kan ikke legges inn i hytta før den er koplet til off. Avløpsledning.

Endring av reguleringsbestemmelse - Andre bestemmelser for off. trafikkområder § 3.2.11:

Ingen veger skal ha høyere stigning enn 8%

Tidligere reguleringsbestemmelse § 3.2.11:

Ingen veger skal ha sterkere stigning enn 100%.

 

Eventuelle klager

I henhold til pbl § 12-14 er grunneiere og andre berørte myndigheter varslet med særskilt brev.

Fristen for å klage på vedtaket er 18.11.2021 jf. forvaltningsloven § 29. Det opplyses om adgangen til å be om utsatt iverksetting av vedtak inntil klagefristen er ute, eller klagen er avgjort, jf. forvaltningsloven § 42.

Etter at klagefristen er utløpt vil vi orientere forslagsstiller, direkte berørte parter og regionale myndigheter om eventuelle innkomne klager på vedtaket.

Eventuelle klager fremsettes skriftlig for Hvaler kommune, avd. plan, Storveien 32, Skjærhalden 1680 eller til postmottak@hvaler.kommune.no innen fristens utløp 18.11.2021.

 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?