Koronaviruset: informasjon til innbyggere

Innhold

10.3.2020 kl. 12.30: Koronaviruset har nå blitt påvist i Norge. Siden det også er høysesong for vanlig influensa, er naturlig nok enkelte bekymret for om de kan være smittet. Her er svar på de vanligste spørsmålene som dukker opp. Informasjon og råd vil bli justert og oppdatert i henhold til utbruddets utvikling og kunnskap om infeksjonen.

 

Er det påvist smitte på Hvaler?

Det er pr i dag ingen beboere i Hvaler kommune som har testet positivt på koronavirus.  Husk forebygging med god hånd- og hostehygiene for å unngå smitte. Hvis man hoster eller nyser skal man gjøre dette i et papirlommetørkle. Bruk albuekroken når man må hoste eller nyse og ikke har papirlommetørkle tilgjengelig. Vask hendene ofte og grundig, spesielt når man har vært ute blant folk. Er man syk og hoster og nyser, er det greit å holde avstand til andre. Bruk av munnbind utenfor helsetjenesten er ikke anbefalt og kan virke mot sin hensikt, fordi man da tar seg oftere til ansiktet. I tillegg til god hånd- og hostehygiene er det viktig at eventuelle tilfeller oppdages tidlig og at spredning av smitte unngås ved karantene.

Hva er den norske strategien for håndtering av smitte?

SARS-CoV-2 viruset ble for første gang påvist i Norge 26. februar 2020, og antall personer med påvist covid-19 øker stadig. Arbeidet mot epidemien skjer langs to spor:

 • Et smittevernspor for å redusere spredningen
 • Et behandlingsspor for å hindre dødsfall blant de alvorlig syke.

Smittevernstrategien har som mål å utsette innenlands spredning av covid-19 så lenge som mulig og forsøke å bremse spredningen slik at epidemien spres over en lengre periode og færre smittes totalt. Personer som får påvist koronavirusinfeksjon vil isoleres hjemme eller på sykehus, avhengig av sykdommens alvorlighetsgrad. Nærkontakter vil følges opp av helsetjenesten. Oppdaterte oversikter over antall smittede legges ut daglig på fhi.no.

Hva bør jeg gjøre om jeg mistenker koronasmitte?

Fredrikstad og Hvaler legevakt har opprettet et eget nummer for henvendelser om korona-viruset. Det nye nummeret er: 69 38 11 08. Alle som ringer legevakten med spørsmål om koronasymptomer, testing, karantene osv, skal bruke det nye nummeret. Legevaktens ordinære nummer (116 117) skal benyttes for henvendelser om vanlige legevaktspørsmål.

Når skal jeg ringe legevakt?

Ta kontakt med Legevakt for Fredrikstad og Hvaler (på telefon 69 38 11 08) dersom:

 1. Du har vært i områder med vedvarende spredning og utvikler symptomer som hoste, kortpustethet eller feber i løpet av 14 dager etter hjemkomst. Se oppdatert oversikt over områder med vedvarende spredning her
 2. Du i løpet av de siste 14 dagene hatt nærkontakt med en person med bekreftet smitte av viruset. Les mer her. 

For generelle spørsmål om koronavirus, se Folkehelseinstituttets nettsider eller ring Folkehelseinstituttets informasjonstelefon: 815 55 015.

Hvordan er smittefaren?

Ved sesonginfluensa smitter vanligvis en person én annen. Ved koronavirus smitter én person to-tre andre. Til sammenligning smitter én person 15-17 andre ved meslinger. Målet er at en smittet person skal smitte færrest mulig andre.

Luftveisinfeksjoner smitter ved at virus eller bakterier overføres fra luftveiene hos en syk eller smittet person til en annen person. Munnen og slimhinnene i øyne og nese er vanlige inngangsporter.
Les mer om hvordan infeksjoner med koronavirus kan unngås på FHIs nettsider.

Hva er inkubasjonstiden?

Inkubasjonstid (tiden fra man er smittet til sykdommen gir symptomer) er i følge WHO anslått til å være 5-6 dager, men den kan variere fra 0-14 dager, skriver Folkehelseinstituttet på sine nettsider.

Jeg har vært i et område med koronasmitte. Hva gjør jeg?

Alle som har vært i områder med vedvarende smitte i løpet av de siste 14 dagene, skal holde seg hjemme i 14 dager etter hjemkomst, uavhengig av om de har symptomer eller ikke. Det betyr at en ikke skal gå på jobb eller skole, unngå reiser og offentlig transport, unngå andre steder der man lett kommer nær andre og unngå nær kontakt med andre.

Dette rådet har tilbakevirkende kraft, slik at alle som har kommet tilbake til Norge fra de definerte områdene i løpet av de siste 14 dagene, skal følge de nye reglene. Se hvilke områder dette gjelder på FHIs nettsider, 
Hvis man får symptomer som feber, kortpustethet, hoste eller andre luftveissymptomer i perioden man er hjemme, skal man ta kontakt med Legevakten, tlf 69381108, for spørsmål om testing.

Hvilke regler gjelder for hjemmekarantene?

For dem som har fått beskjed av helsepersonell om at de er i hjemmekarantene gjelder følgende regler:

 • Hold litt avstand til hverandre og reduser unødvendig reising og sosial kontakt
 • Bruk eget bad dersom mulig, eller minimum eget håndkle på badet
 • God hoste- og håndhygiene
 • Eget soverom for den testede

Les mer på FHIs nettsider.

Hva gjør Hvaler kommune?

Hvaler kommune har for tiden ikke en tilsatt kommuneoverlege. Denne tiltrer 01.06.2020. Hvaler kommune har et formalisert samarbeid med Fredrikstad kommune for pandemi, og kommuneoverlegens rådgivende funksjon i forhold til Korona er ivaretatt gjennom dette samarbeidet.

Fredrikstad og Hvaler kommune følger situasjonen nøye. Kommunen innhenter kunnskap, utarbeider råd og informasjon til helsetjeneste og befolkning, og forbereder helsetjenesten på å ta imot smittede pasienter. Fredrikstad og Hvaler legevakt har bemannet opp for å kunne gi råd pasienter på telefon, og tilby prøvetaking for å avlaste fastleger.

Målet for tiltakene som gjennomføres nå, er at færrest mulig blir smittet fremover, og at tilfellene spres ut i tid slik at helsetjenesten har tilstrekkelig kapasitet til å ivareta dem som kan bli alvorlig syke.

Hvilke scenarier skal vi forberede oss på?

Symptomene er som regel lette, men helsetjenesten vurderer ulike scenarioer i planleggingen av kommunens beredskap. Kommunen planlegger også for at mange ansatte kan bli syke samtidig og ser på ulike måter å drifte tjenestene på.

Hva er kommunens viktigste tiltak?

Av tiltak per nå anbefales kun god håndvask og hostehygiene. Se plakat som er distribuert i kommunen. Ellers er det fortsatt en anbefaling at alle i risikogrupper vaksinerer seg mot vanlig sesonginfluensa. og pneumokokkvaksine (mot en bakterie som bl.a. kan gi lungebetennelse) hvert 10. år. Disse anbefalingene gjelder uavhengig av koronavirussituasjonen, men personer i risikogrupper rådes til å påse at de har oppdatert disse vaksinasjonene. Disse vaksinene vil imidlertid ikke kunne hindre infeksjon med koronavirus, skriver FHI,

Isolering av syke vil være viktige tiltak for å begrense spredning av infeksjonen. Da de fleste pasientene ikke blir alvorlig syke, kan hjemmekarantene være et godt alternativ. Kommunen har også mulighet for å tilrettelegge rom for isolering av pasienter på Dypedalåsen. I tilfeller der det er snakk om påvist smitte, vil kommunen ta kontakt med de som er berørt og bør følges opp. Pasienter med bekreftet covid-19 vil være isolert enten hjemme eller i sykehus.

Bør besøkende på sykehjem ta spesielle hensyn?

Sykehjem må beskyttes mot smitte. Beboere på sykehjem kan bli smittet av ansatte eller besøkende som har vært i kontakt med beboere.

Vi anbefaler at personer som har vært i områder med vedvarende spredning i de siste 14 dagene, ikke besøker helseinstitusjoner dersom det ikke er helt nødvendig. Dersom besøk ikke kan unngås, må avdelingen hvor pasienten ligger først kontaktes per telefon, slik at nødvendige smitteverntiltak kan iverksettes.

Bør store arrangementer avlyses?

 • Kommuneoverlegene i Fredrikstad viser til råd fra myndighetene og anbefaler at arrangementer inntil videre gjennomføres som planlagt. Hvaler kommune følger denne anbefalingen.

I den fasen vi er i nå, er det ikke nyttig og derfor ikke anbefalt å innføre restriksjoner på møteaktivitet, kurs eller arrangementer. Hvis vi får flere smittede lokalt, vil vi sammen med FHI vurdere situasjonen på nytt. Vi er i Norge i dag i en fase 1 av epidemien. Det vil si at vi fortsatt ikke har en spredningssituasjon i Norge, kun import-tilfeller (smittet utenlands) og smitte 1-2 ledd videre som kan spores tilbake.

Det anbefales likevel at man ved møteaktivitet, kurs eller arrangementer, forholder seg til de råd som generelt gjelder for å begrense smittespredning:

 • God håndhygiene og hostehygiene generelt, og tilrettelegging for dette
 • Informasjon om god hånd- og hostehygiene (plakat).
 • God kapasitet for håndhygiene, enten håndvask med såpe og vann eller desinfeksjonssprit. Dette er spesielt viktig ved toalettområder og ved spisesteder.
 • Vurdering av matservering med tanke på minst mulig risiko for smittespredning (berøring av mange, tildekking, etc.).
 • Forsterket renhold (for eksempel på kjøkken, matserveringsområder og toaletter).
 • Gi informasjon på forhånd om at personer med symptomer på luftveisinfeksjon ikke skal komme på arrangementet.
 • Alle større arrangementer bør i samarbeid med lokal helsetjeneste ha en plan for hvordan deltakere som utvikler tegn til sykdom under arrangementet, skal håndteres.

Dersom et arrangement har mange deltakere fra områder med vedvarende smittespredning, bør det gjøres egne vurderinger, i samarbeid med kommuneoverlegen. Dersom vi kommer i til en situasjon med utbredt spredning, vil rådene knyttet til arrangementer o.l., revurderes. Ny informasjon om dette vil gis.

Er koronavirus farlig for barn?

Vi har ikke informasjon som tilsier det. Ifølge en studie fra Kina er dødeligheten lavere jo yngre du er. I tillegg blir de yngste mindre syke enn de eldre. Det er altså liten grunn til å være særskilt bekymret for at barna skal bli hardt rammet av sykdommen.

Helsedirektoratet har laget en egen koronafilm til barn og ungdom, der Hermine (13) stiller spørsmål hun lurer på.

Vurderer Hvaler kommune å stenge skoler og barnehager?

Hvaler kommune følger Folkehelseinstituttets (FHI) råd. Med bakgrunn i dagens kunnskap og erfaringer fra andre land anser Folkehelseinstituttet ikke at det er grunnlag for å holde ellers friske barn hjemme fra skoler og barnehager. Hittil er det svært få barn som har fått påvist covid-19. Hos de aller fleste er sykdommen mild. Du kan lese mer på fhi.no.

Det er per dags dato ikke påvist koronavirus hos skolelever i Hvaler. Hvis en elev skulle få påvist koronavirus, vil kommunen følge opp vedkommende og skolen for øvrig, og vurdere hvilke tiltak som er nødvendige i den aktuelle situasjonen.

Er det greit å håndhilse og klemme?

Helsedirektorater anbefaler at ansatte i helse- og omsorgstjenesten finner alternative løsninger til håndhilsing. De anbefaler alle å vise større forsiktighet med håndhilsing og klemming.

Hva er det viktigste jeg bør huske på?

 • Vask hendene.
 • Hold avstand til folk hvis du er syk.
 • Host i papirlommetørkle eller albukroken.
 • Er du bekymret for smitte, ring legevakta på 69 38 11 08, ikke møt opp.

Kommunen henviser til Folkehelseinstituttets informasjonssider for god informasjon.

Bør jeg avlyse ferieturen min?

Det er vanskelig å forutse eventuell videre spredning av koronaviruset. Vi oppfordrer alle reisende til å følge med på situasjonen i det landet de har planlagt å reise til, følge med på nyheter og på UDs reiseinformasjon. Lokale myndigheter kan på kort varsel innføre reiserestriksjoner og andre tiltak som for eksempel karantene. Infrastruktur som buss, bane og flytrafikk kan bli rammet. Det vil alltid være slik at den enkelte selv må vurdere behovet for å reise opp mot den rådende situasjonen der man skal oppholde seg.

Fra 3. mars 2020 råder inntil videre Folkehelseinstituttet nordmenn til å unngå reiser til Iran, Sør-Korea, samt Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna og Piemonte i Italia på grunn av den store spredningen av koronaviruset i disse områdene. Formålet med rådet er å redusere faren for at nordmenn smittes og tar med seg viruset hjem til Norge. Sjekk FHI for reiseråd som gjelder fra 3. mars.

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/informasjon-til-skoler-skolefritidsording-og-barnehager/

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?