Høring og offentlig ettersyn: Forslag til detaljregulering for Havna i Bølingshavn

Innhold

Utvalg for plan- og byggesaker vedtok den 30.08.2023 i sak 29/23 at detaljplan for Bølingshavn, planID 3011 137 skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

Detaljplanen er utarbeidet av Rambøll Norge AS/Henning Larsen på vegne av Bølingshavn Senter AS v/ Thomas Ramm, John L. Jones og Borg Havn IKS.

 

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for en opprustning og videreutvikling av Bølingshavn. Dette innebærer å øke antallet båtplasser, rydde opp i bøyehavna, sikre tilfredsstillende manøvreringsareal og led inn til småbåthavna og tilrettelegge for tilstrekkelig antall parkeringsplasser.

Reguleringsplanen for Bølingshavn ble vedtatt av kommunestyret 17.06.2021, med forbehold om noen justeringer i plandokumentene. Planforslaget ble påklaget og klagesaken ble oversendt Statsforvalteren i Oslo og Viken, som opphevet kommunens vedtak i brev datert den 30.06.2022. Parallelt med klageprosessen har det også pågått en jordskiftesak på Svanen, som har resultert i nye eiendomsgrenser og bruksrettsarealer. Planforslaget har blitt revidert for å etterkomme Statsforvalterens tilbakemelding og utfallet av jordskiftesaken. Derfor sendes planforslaget ut på ny høring og offentlig ettersyn før det kan sluttbehandles.

 

Plandokumentene finner du her:

Særutskrift - Høring og offentlig ettersyn av revidert planforslag til detaljregulering Bølingshavn - PlanID 137

Møteprotokoll 30.08.2023

Plankart datert 29.06.2023

Planbestemmelser datert 29.06.2023

 

Frist for å komme med innspill til planen er satt til 22.10.2023. Høringsfristen er på seks uker, jf. § 12-10, første ledd.

Eventuelle merknader/uttalelser sendes via epost til postmottak@hvaler.kommune.no eller alternativt som brev til Hvaler kommune, Plan, Storveien 32, 1680 Skjærhalden.

Vennligst merk uttalelse med saksnummer 2013/3190 eller navnet på planen.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?