Høring og offentlig ettersyn av planforslag om omregulering for del av Norderhaug

Innhold

Utvalget for plan- og byggesaker har i møte den 1. juni vedtatt å legge ut planforslag til høring og offentlig ettersyn.

Utvalget for plan- og byggesaker har i møte den 01.06.2022 i sak 12/22, vedtatt å legge ut planforslag ovennevnte forslag til detaljregulering til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-10 og 12-11.

Multiconsult Norge AS fremmer planforslaget for Hvaler kommune ved avdeling vann og avløp.

VA-avdelingen ønsker å omregulere en mindre del av reguleringsplanen for Norderhaug. Reguleringsplanen legger opp til en opprusting av eksisterende parkeringsplass, samt et areal hvor septikbil kan stå parkert ved tømming. Deler av gjeldende regulering avviker fra eksisterende situasjon, og det ønskes en omregulering i samsvar med faktisk bruk.

Planområdet består i dag av en gruset parkeringsplass, en nettstasjon, tekniske bygg til VA, asfalterte arealer og kummer knyttet til kommunaltekniske VA-anlegg. Mot øst er det en gresslette. Ytterst mot sjøen er et areal oppfylt med stein etter at kommunen utførte arbeider knyttet til VA-ledningene i området.

Plandokumenter med saksfremlegg:
1. Særutskrift - Til høring og offentlig ettersyn - Omregulering for del av Norderhaug

2. Plankart.2022.01.26

3. Planbestemmelser.2022.04.20

4. Illustrasjonsplan.2021.09.13

5. Sammendrag og kommentarer til varsel om oppstart

6. Risiko- og sårbarhetsanalyse

Eventuelle merknader/uttalelser sendes via epost til postmottak@hvaler.kommune.no eller alternativt som brev til Hvaler kommune, Plan, Storveien 32, 1680 Skjærhalden, innen 24.08.2022.

Vennligst merk uttalelse med saksnummer 2021/2426 eller navn på detaljplanen.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?