Hjelp til eiendomskatteskjemaet

Innhold

Her får du en nærmere forklaring på hvordan du skal forstå takstskjemaet for eiendomsskatt.

Her får du en nærmere forklaring på de ulike rubrikkene i takstskjemaet:

 • Avtale: Et unikt kundeavtalenummeret som brukes i Hvaler kommune sitt fagsystem for eiendomsskatt
 • MatrikkelID: Kommunenummer/gårdsnummer/bruksnummer/festenummer/seksjonsnummer. En unik betegnelse på eiendommen. Du finner dine registrerte eiendomsopplysninger ved å logge deg inn på Min side på kommunes nettsider
Eiendom
 • Tomt: Type tomt (bolig/fritid)
 • Sone: Kommunen er delt inn i ulike soner. Du kan lese mer om dette i vedtatte retningslinjer, side 8 for boliger, side 13 for fritidseiendommer
 • Grunnverdi: Verdien på en normal tomt (inntil 1500 kvadratmeter) i denne sonen
 • Teiger: Antall tomter på aktuelle gårds- og bruksnummer
 • Areal: Størrelsen på tomta i kvadratmeter. Arealet er hentet fra matrikkelen. Dersom eiendommen har usikre grenser, vil dette arealet være usikkert. Arealet er ikke direkte med i beregningen av eiendomsskattetaksten. Merk at festetomter/punktfeste sidestilles med eide tomter når eiendomsskatten fastsettes. Det er den som eier bygningene og ikke grunneier som er ansvarlig for eiendomsskatten
 • Areal fak: Arealfaktor. Justerer størrelse og utnyttelsesmuligheter på denne tomten i forhold til det som er normaltomt i sonen. For eksempel kan faktoren bli høyere enn 1,0 hvis du har en tomt som har et større utnyttbart areal enn 1500 kvadratmeter
 • Gen fak: Generell tomtefaktor. Takstmannens vurdering av beliggenhet, utsikt osv. i forhold til en normaltomt i sonen. Denne faktoren går opp til 10,0
 • Verdi: Tomteverdien vurdert fra takstmann ut fra de ulike faktorene. Denne beregnes ved å gange grunnverdien med arealfaktoren og deretter gange dette med den generelle faktoren 
Bygning
 • Bygg: De ulike bygningene på eiendommen
 • Type: Bygningstype, f.eks. enebolig, tomannsbolig, fritidsbolig, garasje. Hentet fra matrikkelen
 • Areal: Bruksarealet på bygningen/seksjonen, hentet fra matrikkelen. Dersom arealopplysninger mangler i matrikkelen, har takstmannen målt opp arealet
 • Boenh: Antall boenheter i bygningen
 • BA: Summen av vektet boareal fra etasjene i aktuelle bygg (se mer under Etasje)
 • Pris m2: Kvadratmeterpris på bygningen. Les mer om faste grunnpriser på side 4 i retningslinjene
 • Alder St: Aldersmessig standard vurdert av takstmannen. Dette er ikke det samme som byggeår. Les mer om dette i retningslinjene, side 7 for boliger, side 11 for fritidseiendommer
Etasje

Angir etasjer for alle bygg i bygningstabellen

 • Bygg-etg: Antall etasjer i bygningen
 • Ant boenh: Antall boenheter i etasjen
 • Areal bolig: Bruksarealet i etasjen
 • Areal annet: Areal på annet enn bolig, så som garasje eller anneks
 • Tot areal: Arealet summert
 • Vekt: Vektet areal. Beskriver hva slags areal det er snakk om. Bygningens hovedteasje gir faktor 1,0, mens kjeller og øvrige etasjer gir en lavere faktor. Les mer om vekting av areal i retningslinjene, side 6 for boliger og side 12 for fritidseiendommer
 • BA: Vektet boareal (totalt areal ganger vekt) i etasjen. Summeres til BA under punktet bygning
Takst
 • Verdi tomt: Sum hentet fra verdi eiendom
 • Verdi bygg: Sum hentet fra verdi bygning
 • Takstverdi: Sum verdi tomt + verdi bygning

 

I selve vedtaket går det fram hvor mye du skal betale i eiendomsskatt. Du får skattegrunnlaget ved å redusere takstverdien med 30%. Skattegrunnlaget ganges med 0,0021 (satsen på 2,1 promille som er vedtatt av kommunestyret) for å finne ut hvor mye du skal betale i 2024. 

Om du oppdager større åpenbare feil som kan ha betydning for taksten, så kan du melde dette til oss. Om du er uenig i taksten kan du sende inn en formell klage innen 23. februar.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?