Omtaksering av eiendommer i Hvaler kommune

Innhold

Arbeidet med omtaksering for å oppdatere eiendomsskattegrunnlaget er i gang. Kommunestyret i Hvaler vedtok den 21.04.2022 å omtaksere alle skattepliktige faste eiendommer med virkning for utskriving av eiendomsskatten fra 2024. Dette innbefatter alle bolighus, borettslag, selveier/leiligheter(sameier), garasje/uthus, hytter/fritidsboliger, sjøboder, andre bygninger og tomter i kommunen.

 Omtakseringen skjer etter §§ 8.A2 og 8 A3 i Eigedomsskattelova.

 Omtakseringen administreres av eiendomsskattekontoret.

 I forbindelse med omtakseringen må eiendommene besiktiges. Hvaler kommune har engasjert takstmenn til å gjennomføre utvendig befaring av alle eiendommer, de kontrollerer at opplysningene i eiendomsmatrikkelen er riktige. Eventuelle feil eller manglende data i matrikkelen blir rettet i etterkant. Bygninger blir kontrollmålt. Samtidig vil forskjellige forhold ved bygningene bli notert og det vil bli tatt bilder. Besiktigerne vil ha med seg ID kort samt gule vester som bekrefter at de arbeider på oppdrag av kommunen.  

 Besiktigelsen vil skje fra slutten av 2022 og ut 2023. Besiktigelsen vil være til stor fordel for både eiendomseierne og kommunen fordi den sikrer at eiendomsskatten blir riktigst mulig.

Det nye takstgrunnlaget for eiendommene vil bli vedtatt i 2024, og etterkant vil eget brev vil bli sendt alle berørte eiere eller festere. Kommunestyret fastsetter hvert år i forbindelse med behandling av budsjettet hvilken skattesats som benyttes (for 2022 er den på 3,5 promille), hvilke eiendommer som skal fritas for eiendomsskatt etter §7 og eventuelt størrelse på bunnfradrag.

Hva den enkelte eiendom må betale i eiendomsskatt, vil derfor avhenge av hvilken skattesats kommunestyret vedtar.

Hva eiendomsskatten blir, offentliggjøres den 1. mars 2024.

 NB! Eiendomsskattetaksten må ikke forveksles med ligningsverdien for eiendommen som fastsettes av skatteetaten og normalt utgjør 25% av omsetningsverdien.

Har du spørsmål, send gjerne en e-post til: eiendomsskatt@hvaler.kommune.no

Eiendomsskattekontoret

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?