Alt du trenger å vite om den nye Hvalerfergen

Innhold

Her gir vi deg nyttig informasjon om den nye fergen som skal trafikkere Hvaler-sambandet. Denne siden vil oppdateres fortløpende. Nå oppdatert med de nye ruteplanene.

Hvalerfergen er en viktig del av Hvalersamfunnet og berører svært mange av våre innbyggere, hytteeiere og besøkende. Derfor vil vi på denne siden gi deg svar på spørsmål om den nye fergeforbindelsen. Merk at det er Viken fylkeskommune/Østfold kollektivtrafikk som er hovedansvarlig for prosjektet og at kommunen i stor grad er avhengig av informasjon derfra.

Opplysningene oppdateres fortløpende.

Senest oppdatert 27.11.23: Nye bilder av MS Torine som nå er sjøsatt ved Måløy verft.

Når vil den nye fergen være i drift?

(Oppdatert 10.11) Etter planen skulle den nye fergen settes i drift fra 1. januar 2024. Siden den nye fergen er elektrisk og større enn nåværende ferger, kreves endel tilrettelegging. Oppdatert status 10.11.23 er at arbeidet med de nye fergeleiene igangsettes om få dager. Den mest tidkrevende jobben gjelder mudring og nytt fergeleie på Nedgården, som har en forventet sluttdato 1. mars 2024. Fra årsskiftet og fram til de nye fergeleiene er klare, vil den gamle dieselfergen Gravningen trafikkere sambandet. Merk at ny rutetabell uansett vil gjelde fra 1. januar.

Hvaler kommune oppdaterer denne siden og kommunens facebookside når det er noe nytt om framdrift og oppstart.

Hvordan blir de nye rutetidene?

(Oppdatert 31.10.23) Nye ruteplaner er nå klare og vil bli forelagt formannskapet som er referansegruppe i møte 30.11.23. Østfold Kollektivtrafikk understreker at det fortsatt kan komme noen små justeringer før årsskiftet på grunn av usikkerhet rundt ladetider.

 • Høst- og vintertabellen gjelder fra skolestart på høsten og fram til fredag før påske, men senest 31. mars
 • Vårtabellen gjelder fra lørdag før påske («palmelørdag»), men ikke senere enn 1. april, og fram til oppstart av skolenes sommerferie
 • Sommertabellen gjelder i skolenes sommerferie

Ruteplanen er utarbeidet etter folkemøte på Søndre Sandøy og skal ta hensyn til faktiske reisebehov og korrespondanse med skolebusser og ekspressbusser. I sommermånedene legges det opp til senere avganger enn i dag, og det blir tidligere avganger på søndager hele året. Samtidig skjer det endring i forhold til dagens trafikk, ved at Lauer ikke lenger skal anløpes og at gratistilbudet forventes å gi økt trafikk.

Her kan du lese et notat fra ØKT med alle detaljene som ligger bak de nye ruteplanene. 

Vil fergetidene korrespondere med bussene?

Ja. Ifølge Østfold kollektivtrafikk vil fergeavgangene korrespondere både med skolebussene og ekspressbussene til Fredrikstad og Oslo så langt det er mulig.

Har du innspill til rutetidene?

(Oppdatert 3.11.23) Om du har innspill, kommentarer eller spørsmål til de nye ruteplanene, kan du kontakte Østfold kollektivtrafikk her.

Kan eller må jeg forhåndsbestille?

(Oppdatert 24.10.23) Som passasjer må du forhåndsbestille tur på noen avganger. Disse vil være merket med «b» i rutetabellen. Dette gjelder alle avganger i vinter- og vårtabellen, og enkelte avganger i sommertabellen. Som sjåfør må du alltid bestille plass til bilen på fergen. Dette er nødvendig for å kunne planlegge kapasitet og plassering av biler på den enkelte avgang, og ønskelig for å kunne yte en bedre kundeservice og unngå kø ved fergeleiene. ØKT jobber med å etablere en nett- og appløsning for forhåndsbestilling, men det er ikke sikkert at denne vil være klar til 1. januar. Det vil uansett være mulig å bestille turer ved å kontakte kundesenteret til ØKT. Mer praktisk informasjon om dette vil komme etterhvert.

Vil det fortsatt være gratis på fergen?

Etter vedtak i fylkesrådet, ble det gratis for alle passasjerer fra 16. august i år. Dette vil fortsette.

Frakt av kjøretøy er også gratis i vinterhalvåret, fra midten av august til midten/slutten av mars. Fastboende med bostedsadresse på de østre øyene får tilbud om gratis ferge hele året, men med en begrensning på én bil pr. husstand i sommerhalvåret. Det er gratis for traktorer og utstyr som er nødvendig for landbruksdrift, mens det må betales for frakt av gods. Priser for kjøretøy og frakt av gods vurderes i forbindelse med behandling av årsbudsjettet i Østfold kollektivtrafikk.

Sykkel kan tas med gratis hele året.

Hva skjer med fergesambandet til Lauer?

Den nye fergen vil ikke anløpe Lauer fra oppstart. Grunnen til dette er at Lauer ligger i et annet fartsområde enn de øvrige anløpsstedene, noe den nye fergen ikke er klassifisert til å ferdes i.

Fartsområdene defineres i en forskrift fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet. Lauer tilhører fartsområde 3, mens de øvrige anløpshavnene på Hvaler ligger i fartsområde 1. Den nye fergen er klassifisert til fartsområde 2.

Østfold kollektivtrafikk har søkt om å endre fartsområdet for Lauer, men både Sjøfartsdirektoratet og Nærings- og fiskeridepartementet har avslått dette. Norled har også søkt Sjøfartsdirektoratet om dispensasjon fra enkelte av klassifiseringskravene for fartsområde 3, men også dette er avslått. En eventuell endring som gjøre det mulig for MS Torine å anløpe Lauer blir dermed en politisk sak.

Lauer velforening har engasjert eksterne eksperter som har vurdert vind- og værforholdene på Lauer og sammenlignet dette med farvannene rundt Strømtangen og i Løperen, som begge ligger i fartsområde 1. Undersøkelsene viser at farvannet ved Strømtangen er mest eksponert, etterfulgt av Løperen, mens bassenget nordøst for Nordre Lauer er mest skjermet.

Fylkesrådet i Viken har i et møte 28. september fattet følgende vedtak: «Fylkesråden tar kontakt med Nærings- og fiskeridepartementet og ber om en ny vurdering av fartsområde mellom Skjærhalden og Lauer. Et alternativt tilbud søkes løst gjennom et samarbeid med Hvaler kommune, hvor fylkeskommunens ansvar begrenses til å benytte mannskap fra avtalen med Norled AS til å betjene en båt som er tilpasset strekningen.»

Hvaler kommune har ansvar for brannberedskap og avfallshåndtering. Brannberedskapen på Lauer er uansett sikret, siden brannvesenet disponerer eget fartøy med nødvendig slukkemateriell. Avfallshåndteringen vil imidlertid bli berørt hvis fergen ikke anløper Lauer som tidligere. Hvaler kommune vurderer ulike alternativer for dette. Det mest aktuelle alternativet ser ut til å være tilbud om kompostering av matavfall på Lauer, mens annet avfall må bringes til kommunens renovasjonspunkter andre steder. Skjærgårdstjenestens båt, som er eneste alternativ til fergen, har ikke kran som tåler vekten av fulle søppelcontainere.

Vil den nye fergen føre til flere biler på de østre øyene?

Gratis frakt av biler og større kapasitet på den nye fergen, vil kunne føre til noe økt biltrafikk på de østre øyene. For å redusere utfordringene så mye som mulig, vil gratistilbudet i sommerhalvåret kun gjelde for de som er bosatt på øyene og da kun for én bil for hver husstand. Det praktiske rundt dette vil bli avklart i god tid før sommersesongen.

Hvaler kommune ser på muligheter for å etablere flere rimelige langtidsparkeringsplasser på Skjærhalden som kan benyttes av bosatte, hytteeiere og besøkere på de østre øyene. Kommunen skal også vurdere behovet og mulighetene for å regulere trafikken og parkeringen på de østre øyene. Mer informasjon kommer så snart noe er bestemt.

Hvordan er den nye fergen?

Den nye Hvalerfergen er under bygging på Måløy verft og får navnet MS Torine. Den er oppkalt etter Nilsine «Torine» Madsen - den første kvinnen som ble valgt inn i herredsstyret på Hvaler i 1913, det første valget der kvinner i Norge hadde stemmerett. Fergen er en elektrisk katamaran som er bygget i kompositt. Den vil ha dieselaggregater om bord som kan produsere egen strøm dersom normal strømtilførsel eller ladestasjon på land er satt ut av drift for en periode.

MS Torine er bygget for fartsområde 2, som er i tråd med behovene som Østfold kollektivtrafikk definerte da de lyste ut anbudet på ny ferge. Dette skaper utfordringer for forbindelsen til Lauer, som ligger i fartsområde 3 (se eget avsnitt om dette).

Fergen er 30 meter lang og 11 meter bred, universelt utformet for personer med nedsatt funksjonsevne, og er spesielt tilpasset Hvalersambandet. Gjennom vinterhalvåret vil det være et mannskap på to personer. Fergen kan da ta 48 passasjerer og åtte biler. Gjennom sommerhalvåret økes besetningen til tre personer, og da økes kapasiteten til 147 passasjerer og åtte biler. Kjøretøy vil kunne ha opptil 13 tonns akseltrykk.

MS Gravningen, som brukes på sambandet i dag, vil være reservefartøy. Den har noe mindre passasjerkapasitet enn MS Torine, men den har plass til inntil 10 biler.

Norled opplyser om at byggingen av den nye fergen stort sett går som planlagt og at den vil være klar til å settes inn i Hvalertrafikk så snart lademuligheter og nødvendige kaier er på plass. På denne siden kan du se tegninger av nye MS Torine.

Oppdatert 27.11.23: På denne siden kan du se bilder av nye MS Torine under bygging på Måløy Verft. Nå også sjøsatt.

Hvordan vil den nye fergen takle is på vinteren?

(Oppdatert 1.11.23) Ingen av fergene har isklasse. MS Torine bygges i komposittmateriale som er forsterket i isbeltet og har derfor mulighet til å håndtere noe is. Reservefartøyet, Gravningen, er en konvensjonell stålferje, og vil kunne håndtere is som i dagens tilbud. Det er forutsatt at reservefergen brukes i situasjoner med ekstraordinære ismengder i fjorden og ved bryggene.

Hva må gjøres med havnene og kaianleggene?

Det er Borg havn som er ansvarlig for at fergeleiene og kaianleggene er tilpasset den nye fergen. I korthet er nåværende status for de ulike havnene slik:

 • Skjærhalden: Eksisterende fergeleie kan brukes, men det må etableres løsninger for lading. Søknad om ny trafostasjon og ladetårn, samt kabling mellom disse, er ikke ferdig behandlet. . Østfold kollektivtransport mener at ladeanlegget skal stå klart til den nye fergen kommer. Det skal også etableres et tømmeanlegg for fergens septik
 • Nedgården: Eksisterende pir skal gjøres bredere og det monteres ny rampe i enden. I tillegg skal det mudres foran piren for å få nok dybde for den nye fergen. Utvalg for plan- og byggesaker har i sitt møte 27. september gitt tillatelse til dette arbeidet, blant annet under forutsetning av at mudrede masser skal deponeres på land. Oppdatert status 10.11.23: Alle godkjenninger er på plass og arbeidet starter straks. Det er forventet å være ferdig senest 1. mars 2024. Person- og biltransport vil mest sannsynlig kunne skje tilnærmet normalt i hele byggeperioden. Ny ferge settes i drift så snart alle fergeleiene er klare
 • Gravningssund: Fergeanløpet er allerede oppgradert og klar for ny ferge, dog med en litten utvidelse av fendringen
 • Sanne: Nytt kaianlegg må bygges. Kommunestyret i Hvaler vedtok 19. april å legge en ny reguleringsplan for området ut på høring. Høringsfristen er nå gått ut og det jobbes med et endelig forslag til vedtak. Det vil med andre ord ta noe tid før nytt kaianlegg kan bygges, men dette vil ikke forsinke oppstart med den nye fergen, siden denne kan bruke eksisterende fergeleie inntil videre
 • Makø: Fergerampen må utvides med om lag fire meter i lengden og to meter i bredden. Det er ikke behov for mudring og det vil fortsatt være god plass til annen båttrafikk i sundet. Oppdatert status 22.11.23: Arbeidene er igangsatt. Det har vist seg umulig å bruke den gamle kaia når det peles, og derfor er det nå etablert en midlertidig kai i nærheten. Følg merket og lyssatt sti fra nåværende kai. Planlagt ferdigstillelse er 5.1.24
 • Herføl: Fergerampen må utvides åtte meter i lengden og noe i bredden. Det er ikke behov for mudring. Oppdatert status 22.11.23: Arbeidene er startet opp og er planlagt ferdig 30.1.24. 
 • Lauer: Se eget kapittel om Lauer

På denne siden kan du se tegninger av hva som må gjøres på kaianleggene på Nedgården, Herføl og Makø.

Vil byggearbeidene på fergeleiene få noen konsekvenser?

Fergen går som vanlig under byggeperioden og det vil ikke bli begrensninger på persontrafikken.

(Oppdatert 24.11.23) Til Makø blir det svært begrensede muligheter for biltransport fra 16. november og fram til planlagt ferdigstillelse 5. januar. Har du et ekstraordinært behov for biltransport, kan du ta direkte kontakt med fergen. Til Herføl blir svært begrensede muligheter for biltransport fra 27. november og fram til planlagt ferdigstillelse 30. januar. Har du et ekstraordinært behov for biltransport, kan du ta direkte kontakt med fergen. Av hensyn til beredskap, vil det være mulig for biler fra nødetatene og for syketransport. For Nedgården og Skjærhalden vil arbeidene etter all sannsynlighet ikke føre til begrensninger på biltransporten. Vi minner om at det er gratis parkering på Skjærhalden fram til 15. mars.

Arbeidene vil også føre til endringer for renovasjonen på Herføl. Siste ordinære tømming rundt på øya blir i uke 47. Deretter må alt avfall bringes til fergeleiet, siden renovasjonsbilen ikke kan kjøre i land. For Makø blir det ingen endringer i renovasjonsordningen. Brøyting og strøing vil bli gjennomført ved behov.

Har du konkrete spørsmål om begrensninger for kjøretøy, kan du kontakte fergen direkte på telefon 908 57 121.

Hva må gjøres på Skjærhalden?

Det er ikke behov for endringer av selve kaianlegget på Skjærhalden for den nye fergen. Men siden MS Torine er elektrisk, må det etableres lademuligheter. Dette krever:

 • Transformator: I sitt møte 27. september innvilget Utvalg for plan- og byggesaker dispensasjon for at Østfold kollektivtrafikk skal kunne bygge ny trafo i Vadbenken 2, syd for Kornmagasinet. Det forutsettes at de to parkeringsplassene som forsvinner, erstattes med nye i nærheten. Det kreves også at trafoen bygges i samme stil som Kornmagasinet og at den isoleres for støy og stråling. Målinger skal sikre at støy og stråling er innenfor kravene som gjelder for boligområder. Strømførende kabler fram til brygga forutsettes ført i rør gjennom fjellet. Det ses på muligheter for å plassere trafoen inne i Havnekollen på et senere tidspunkt. Hvis det mulig å flytte trafoen inn i fjellet, må Østfold kollektivtransport betale for dette
 • Ladetårn: Denne må plasseres på kaia, rett ved siden av fergen. Hvaler kommune har gitt rammetillatelse til dette, men vedtaket er påklaget. Utvalg for plan- og byggesaker avviste klagen i sitt møte 27. september og saken går nå til Statsforvalteren for endelig avgjørelse. Det er ikke forventet at ladetårnet vil gi mer støy enn det dagens dieselferge gjør
Hvem har ansvar for hva når det gjelder ny fergeforbindelse?

Det er mange parter som må samarbeide for å få den nye Hvalerfergen på plass:

 • Viken fylkeskommune (Østfold fylkeskommune fra 1.1.24)/Østfold kollektivtrafikk er hovedansvarlig for fergeforbindelsen. Dette omfatter blant annet avtaler med de som skal drive fergen, rutetider, informasjon og priser
 • Norled, som vant anbudskonkurransen, har ansvar for selve fergen og fergetrafikken
 • Borg Havn har ansvar for tilgjengelige havner og at disse er tilrettelagt for den nye fergen
 • Hvaler kommune er planmyndighet og må godkjenne søknader om nødvendige endringer av brygger og installasjoner. Kommunen har også ansvar for eventuelle nye bygg til venteanlegg og renovasjon
 • Nettselskapet Norgesnett har ansvar for at det er nok strøm til trafoen som trengs for å lade fergen

 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?