Salg og servering av mat og alkohol

Innhold

Salg av alkohol eller servering krever tillatelse fra kommunen.

Når trenger du tillatelse for å selge alkohol?

Butikker som skal selge alkohol må ha tillatelse fra kommunen, en såkalt salgsbevilling. Salgsbevilling gjelder for salg av alkohol med høyst 4,7 volumprosent. (Alkoholgruppe 1). Bensinstasjoner, storkiosker og kiosker kan ikke få salgsbevilling. Bevillingen gis til personen eller selskapet som har det økonomiske ansvaret for driften av butikken eller utsalget.

Vilkår

For hver bevilling skal det utpekes to personer som har ansvaret for salget av alkohol, en styrer og en stedfortreder.

Både styrer og stedfortreder må ha bestått kunnskapsprøven etter alkoholloven, være fylt 20 år, arbeide i virksomheten og ha uklanderlig vandel.

Også andre personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten må ha utvist uklanderlig vandel.

Styrer og stedfortreder har ansvaret og kan holdes ansvarlig for salg av bevillingsmyndigheten ved kontroll. Bevillingshaver oppfordres til å søke kommunen om flere stedfortredere for å ivareta en seriøs og trygg drift av virksomheten og sikre en ansvarlig alkoholhåndtering.

 • Det forventes at bevillingshaver prioriterer å ha styrer eller en stedfortreder tilgjengelig for ansatte i virksomheten og som kan holdes ansvarlig ved kontroller.
 • Det skal til enhver tid være synlig hvem som har ansvar når styrer eller stedfortreder ikke er til stede.
Hvordan søke om tillatelse til å selge alkohol (salgsbevilling)?

Bruk det elektroniske søknadsskjemaet nedenfor. Du vil bli bedt om å laste opp vedlegg underveis. Du må logge på med ID-porten. Søknadsskjemaet kan mellomlagres, og den blir liggende på "Min side".

Søknad om salgsbevilling

Vedlegg som må følge søknad om salgsbevilling:

 • bestått kunnskapsprøven for salg av alkohol
 • arbeidsavtale (daglig leder, styrer, stedfortreder)
 • leiekontrakt for næringslokaler
 • skatteattest for firma (en dokumentasjon fra skatteetaten på om din virksomhet skylder skatt/merverdiavgift eller ikke)
 • skatteattest for eiere/daglig leder (en dokumentasjon fra skatteetaten på om eier og/eller daglig leder for firmaet skylder skatt/merverdiavgift eller ikke)
 • firmaattest (en dokumentasjon fra Foretaksregisteret med informasjon om foretaket identifisert ved organisasjonsnummer)
 • aksjeeierbok
 • målsatte tegninger over salgsarealet + antall gjesteplasser både inne og ute (tegningen må være i en målestokk og av en kvalitet som gjør at det klart går frem hvor salgsområdet er, både inne og ute)
Hvor lang tid tar det?

Behandlingstiden i kommunen beregnes til cirka 60 dager.
Når søknaden er mottatt i kommunen blir det innhentet uttalelser fra politiet, kemnerkontoret og skatteetaten. Behandlingstiden kan bli lengre hvis høringsinstansene bruker lang tid, har bemerkninger til søknaden, nødvendig dokumentasjon mangler eller hvis søker gjør endringer underveis i søknadsbehandlingen.

Salgstider

Salgstidene for salg av alkohol i butikk opp til 4,7 volumprosent reguleres av alkoholloven § 3-7.
Hvaler kommune har vedtatt utvidete salgstider i egen forskrift.

 • Mandag til fredag: 08.00 - 20.00
 • Vanlige lørdager: 08.00 - 18.00 
 • Onsdag før skjærtorsdag: 08.00 - 18.00 
 • Påskeaften: 08.00 - 17.00 
 • Dagen før 1. mai: 08.00 - 18.00 
 • Dagen før 17. mai: 08.00 - 18.00 
 • Dagen før Kr. Himmelfart: 08.00 - 20.00
 • Pinseaften: 08.00 - 17.00 
 • Julaften: 08.00 - 17.00 
 • Nyttårsaften: 08.00 - 17:00 
 • Salg og utlevering av alkoholholdig drikk er forbudt på søn- og helligdager, 1. og 17. mai.
Endring av bevillingen

Endringer i bevillinger skjer ofte flere ganger i løpet av bevillingsperioden.

Dette kan skje for eksempel ved skifte av styrer og stedfortreder for bevillingen, endringer i driftskonsept og endringer i eierforhold. Slike endringer skal meldes til kommunen. Vesentlige endringer kan medføre krav om ny bevilling.

Bevilling faller bort ved overdragelse av virksomheten. Virksomheten kan likevel fortsette på den tidligere bevillingen i inntil tre måneder. Forutsetningen er at kommunen er underrettet om dette og at det søkes om ny bevilling så snart som mulig og senest innen 30 dager etter overdragelsen.

Skjenking av alkohol

Personer eller virksomheter som ønsker å drive serveringssted som skjenker alkoholholdig drikk må ha tillatelse fra kommunen, såkalt skjenkebevilling. Skjenkebevilling kan ikke gis alene, det må også foreligge en serveringsbevilling (se mer informasjon om dette lenger ned på siden).

Skjenkebevilling gis for maksimum fire år om gangen.

Bevillingen kan gjelde:

 • Gruppe 1: Alkoholholdig drikk (over 2,5 volumprosent alkohol) med høyst 4,7 volumprosent alkohol
 • Gruppe 1-2: Alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent
 • Gruppe 1-3: All alkoholholdig drikk
Vilkår

Skjenkebevilling kan ikke gis alene, det må også foreligge en serveringsbevilling.

Bevillingssøker og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist uklanderlig vandel.

For hver bevilling skal det utpekes to personer som har ansvaret for salget av alkohol, en styrer og en stedfortreder. Både styrer og stedfortreder må ha bestått kunnskapsprøven etter alkoholloven, være fylt 20 år, arbeide i virksomheten og ha uklanderlig vandel. Styrer og stedfortreder har ansvaret og kan holdes ansvarlig for salg av bevillingsmyndigheten ved kontroll. Bevillingshaver oppfordres til å søke kommunen om flere stedfortredere for å ivareta en seriøs og trygg drift av virksomheten og sikre en ansvarlig alkoholhåndtering. Det forventes at bevillingshaver prioriterer å ha styrer eller en stedfortreder tilgjengelig for ansatte i virksomheten og som kan holdes ansvarlig ved kontroller. Det skal til enhver tid være synlig hvem som har ansvar når styrer, stedfortreder ikke er til stede.

Hvordan søke om skjenkebevilling?

Bruk det elektroniske søknadsskjemaet nedenfor. Du vil bli bedt om å laste opp vedlegg underveis. Du må logge på med ID-porten. Søknadsskjemaet kan mellomlagres, og den blir liggende på "Minside".

Det er ikke mulig å sende inn søknaden uten at alle nødvendige vedlegg er lagt ved.

Vedlegg som må følge søknad om skjenkebevilling:

 • søknadsskjema
 • dokumentasjon på at styrer og stedfortreder har bestått kunnskapsprøven for salg av alkohol
 • bestått e-læringskurset: "Ansvarlig Vertskap"
 • gjennomført stedlig ansvarlig vertskapskurs for styrer og stedfortreder – bevis senest ett år etter at bevilling ble gitt
 • arbeidsavtale (daglig leder, styrer, stedfortreder)
 • leiekontrakt for næringslokaler og ev. utearealer
 • skatteattest for firma (en dokumentasjon fra skatteetaten på om din virksomhet skylder skatt / merverdiavgift eller ikke)
 • skatteattest for eiere/daglig leder (en dokumentasjon fra skatteetaten på om eier, daglig leder eller andre med vesentlig inflytelse over driften skylder skatt / merverdiavgift eller ikke)
 • firmaattest (en dokumentasjon fra Foretaksregisteret med informasjon om foretaket identifisert ved organisasjonsnummer)
 • aksjeeierbok
 • målsatte tegninger over salgsarealet + antall gjesteplasser både inne og ute -(tegningen må være i en målestokk og av en kvalitet som gjør at det klart går frem hvor salgsområdet er, både inne og ute)
 • leiekontrakt for næringslokale
 • konseptbeskrivelse

Kommunen kan be om følgende dokumentasjon til en søknad om skjenkebevilling:

 • bekreftelse på om de tar covercharge (bør bekreftes i søknadsskjema)
 • driftsbudsjett med oversikt over forventede inntekter basert på omsetning samt faste og variable utgifter
 • finansieringsplan

Søknad om skjenkebevilling

Hvor lang tid tar behandlingen?

Når søknaden er mottatt, blir det innhentet uttalelser fra politiet, sosialtjenesten og skatte- og avgiftsmyndighetene. Bevilling tildeles etter en skjønnsmessig vurdering. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper. Kopi av vedtaket sendes blant annet til politiet.

Du må forvente en saksbehandlingstid på 2-3 måneder.

Skjenke-, åpnings- og lukningstider

Skjenke-, åpnings- og lukningstider for serveringssteder i Hvaler kommune:   

   søndag - torsdag  fredag - lørdag
   fra kl. - til kl.  fra kl. - til kl.
Gruppe 1 08:00 - 02:00 08:00 - 02:00
Gruppe 2 08:00 - 02:00 08:00 - 02:00
Gruppe 3 13:00 - 02:00 13:00 - 02:00
 • Gruppe 1: Drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol (øl)
 • Gruppe 2: Drikk som inneholder over 4,7 volumprosent og mindre enn 22 volumprosent (vin)
 • Gruppe 3: Drikk som inneholder mellom 22 og 60 volumprosent alkohol (brennevin)

Åpningstid er inntil 30 minuter lenger enn skjenketiden. Da skal også uteserveringsområdene være stengt og ryddet. 

Endring av bevillingen

Endringer i bevillinger skjer ofte flere ganger i løpet av bevillingsperioden. Dette kan skje for eksempel ved skifte av styrer og stedfortreder for bevillingen, endringer i driftskonsept og endringer i eierforhold. Slike endringer skal meldes til kommunen. Vesentlige endringer kan medføre krav om ny bevilling. Bevilling faller bort ved overdragelse av virksomheten. Virksomheten kan likevel fortsette på den tidligere bevillingen i inntil tre måneder. Forutsetningen er at kommunen er underrettet om dette og at det søkes om ny bevilling så snart som mulig og senest innen 30 dager etter overdragelsen.

Skjenking av alkohol for en enkelt anledning

Når trenger du å søke?

 • Skjenking mot betaling krever alltid bevilling uten unntak
 • Skjenking uten betaling krever også bevilling, men med noen unntak
Ambulerende skjenkebevilling

Ambulerende skjenkebevilling gis til mindre lukkede arrangementer som private jubileer, brylluper, mindre jobbfester, der man på forhånd vet hvem som kommer.

Man trenger ikke bevilling for skjenking i private selskaper som opprinnelig kunne ha vært holdt hjemme og der man har med alkoholen selv. For eksempel bryllup, jubileum, konfirmasjon eller lignende. Dette gjelder når skjenkingen skjer uten betaling og den som leier ut lokalet ikke har noe med mat og drikke å gjøre.

Man trenger ikke søke bevilling hvis ansatte benytter arbeidsgivers lokaler til arrangementet.

Skal man selge alkoholen, må man alltid søke om bevilling. Hvis man bestiller mat og drikke via utleier eller utleiers påkrevde cateringselskap, må man også søke ambulerende bevilling.

Dette gjelder ikke organisasjoner og lignende som leier et offentlig lokale til feiring av for eksempel foreningens jubileum. Disse må ha skjenkebevilling for en enkelt anledning.

Alkoholloven § 8-9 sier mer om hvem som må, og ikke må søke bevilling.

Skjenkebevilling for enkelt anledning

Bevillingen gjelder for åpne arrangementer som festivaler, offentlig arrangementer, konserter, vernissasjeer, forestillinger.

Skjenkebevilling for enkelt anledning er en bevilling på lik linje med en fast skjenkebevilling.

Saksbehandlingen er forenklet, fordi det dreier seg om et kortere tidsrom.

Vilkår
 • Bevillingssøker må være fylt 20 år
 • Du må oppgi en person som skal være ansvarlig for skjenkingen
 • Skjenkeansvarlig må være fylt 20 år
 • Det er ikke krav om bestått kunnskapsprøve
Hva koster det?

Bevillingsgebyret fastsettes på bakgrunn av forventet mengde omsatt alkohol.

For ambulerende skjenkebevillinger er gebyret 350 kroner. For skjenkebevilling for en enkeltanledning er minimumsgebyret 350 kroner. Gebyret for enkeltanledning kan settes høyere dersom det er forventet høy omsetning av alkohol.

For enkeltanledning hvor det handles alkohol engros, skal det leveres inn oppgave fra forhandler over antall liter solgt alkohol. Bevillingshaver svarer avgift for dette forbruket med minimumsgebyr på 350 kroner.

Hvordan søke bevilling for en enkelt anledning?

Du må sende skriftlig søknad til bevillingsmyndigheten/kommunen i god tid før arrangementet skal finne sted. Søknaden skal inneholde opplysninger om hva slags arrangement det er snakk om, hvem som er arrangør, hvor og når arrangementet skal være, antall deltakere og hvem som er ansvarlig skjenkebestyrer. Ansvarshavende må gjøre seg kjent med bestemmelsene i alkoholloven og med lokale retningslinjer.

Bruk det elektroniske søknadsskjemaet nedenfor. Du vil bli bedt om å laste opp vedlegg underveis. Du må logge på med ID-porten. Søknadsskjemaet kan mellomlagres, og den blir liggende på "Min side".

Søknad om skjenkebevilling for åpent arrangement (enkelt, bestemt anledning)

Søknad om skjenkebevilling for lukket selskap (ambulerende)

Hvor lang tid tar behandlingen?

Behandlingstiden er vanligvis én uke for ambulerende skjenkebevilling og fire uker for en enkelt anledning. Søker du om skjenkebevilling for en enkeltanledning i åpent arrangement, blir det innhentet uttalelse fra politiet.  

Servering av mat og drikke

Dersom du planlegger å starte opp et sted hvor det serveres mat og/eller drikke, må du ha serveringsbevilling. Kun i noen få tilfeller trenger du ikke serveringsbevilling.

Vilkår
 • Daglig leder ved stedet må ha bestått etablererprøven for å kunne søke om serveringsbevilling
 • Daglig leder må være myndig
 • Bevillingshaver, daglig leder og andre personer med vesentlig innflytelse på virksomheten må ha uklanderlig vandel

Bevillingen er knyttet til en konkret adresse. Søkeren må ha godkjenning fra de kommunale bygningsmyndighetene for å kunne drive serveringsvirksomhet i lokalet.

Hvordan søke om serveringsbevilling?

Bruk det elektroniske søknadsskjemaet nedenfor. Du vil bli bedt om å laste opp vedlegg underveis. Du må logge inn med ID-porten. Søknadsskjemaet kan mellomlagres, og den blir liggende på "Min side". Det er ikke mulig å sende inn søknaden uten at alle nødvendige vedlegg.

Søknaden må inneholde:

 • søknadsskjema for serveringsbevilling
 • dokumentasjon på styrer og stedfortreder har bestått etablererprøven for servering
 • arbeidsavtale for daglig leder, dersom denne ikke eier selskapet
 • leiekontrakt for næringslokaler og ev. utearealer
 • skatteattest for firma (en dokumentasjon fra skatteetaten på om din virksomhet skylder skatt / merverdiavgift eller ikke)
 • skatteattest for eiere/daglig leder (en dokumentasjon fra skatteetaten på om eier, daglig leder eller andre med vesentlig innflytelse over driften skylder skatt / merverdiavgift eller ikke)
 • firmaattest (en dokumentasjon fra Foretaksregisteret med informasjon om foretaket identifisert ved organisasjonsnummer)
 • målsatte tegninger over salgsarealet + antall gjesteplasser både inne og ute (tegningen må være i en målestokk og av en kvalitet som gjør at det klart går frem hvor salgsområdet er, både inne og ute)
 • leiekontrakt for næringslokale
 • kopi av melding til mattilsynet
 • I noen tilfeller er det behov for finansieringsplan og driftsbudsjett. Da tar vi kontakt med deg.

I tillegg kan kommunen, når den finner det nødvendig, kreve fremlagt:

 • finansieringsplan
 • driftbudsjett 
 • likviditetsbudsjett

Opplysningene som nevnt i andre ledd må kreves uten ugrunnet opphold etter at kommunen har mottatt søknad om serveringsbevilling.

Søknad om serveringsbevilling

Hvor lang tid tar behandlingen?

Søknad om serveringsbevilling skal behandles innen 60 dager. Søknaden blir sendt på høring til politiet, kemnerkontoret og skatteetaten. Behandlingstiden kan bli lengre hvis høringsinstansene bruker lang tid, har bemerkninger til søknaden, nødvendig dokumentasjon mangler eller hvis søker gjør endringer underveis i søknadsbehandlingen.

Du må forvente en saksbehandlingstid på 2 måneder.

Skjenke-, åpnings- og lukningstider

Skjenketidene i Hvaler kommune er:

   søndag - torsdag  fredag - lørdag
   fra kl. - til kl.  fra kl. - til kl.
Gruppe 1 08:00 - 02:00 08:00 - 02:00
Gruppe 2 08:00 - 02:00 08:00 - 02:00
Gruppe 3 13:00 - 02:00 13:00 - 02:00
 • Gruppe 1: Drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol (øl)
 • Gruppe 2: Drikk som inneholder over 4,7 volumprosent og mindre enn 22 volumprosent (vin)
 • Gruppe 3: Drikk som inneholder mellom 22 og 60 volumprosent alkohol (brennevin)

Åpningstiden er inntil 30 minutter lenger enn skjenketiden. Da skal også uteserveringsområdene være stengt og ryddet. 

Endring av bevillingen

Bevillingshaveren plikter uten ugrunnet opphold å sende melding til kommunen ved:

 • skifte av daglig leder
 • andre endringer i den personkrets som er nevnt i § 6, jf § 7
 • innstilt drift av serveringsstedet

Melding om forhold som nevnt i punkt 1 og 2 skal inneholde slik dokumentasjon som kreves etter § 8.

Festivaler og større arrangementer

Skal du arrangere festival eller større arrangement må du søke politiet om tillatelse.

Skriv ut skjema, legg inn etterspurt informasjon og send til politiet. Søknadsskjema skal sendes politiet senest åtte uker før arrangementet. Husk vedlegg.

Søknad om tillatelse til festival eller større arrangement

Ønsker du å servere alkohol, må du i tillegg søke kommunen om skjenkebevilling for en enkeltanledning. 

Behandlingstiden er omlag åtte uker. 

Etablererprøven

Før et serveringssted kan få serveringsbevilling, må daglig leder for serveringsstedet ha bestått etablererprøven. Merk at dette ikke er det samme som kunnskapsprøven etter alkoholloven.

Etablererprøven skal sikre at den som er ansvarlig for et serveringssted har de nødvendige kunnskapene om økonomistyring og lovgivning av betydning for driften. Kommunen skal avholde prøven innen to måneder etter at den har mottatt melding om at du ønsker å avlegge prøven.

Målgruppe

Daglig leder for virksomheter som driver servering av mat og drikke.

Pris

Før du avlegger prøven, må du betale et gebyr på kroner kroner. Prøven kan tas flere ganger hvis du ikke består. Du må betale gebyr for hver oppmelding 

Hvordan tar jeg prøven?

Prøven er elektronisk. Du ringer til Servicetorget i Fredrikstad kommune på telefon 69 30 60 00 for påmelding.
Prisen er 400 kroner, og du betaler for den med bankkort.  Husk ID. Ordningen gjelder for bosatte og næringsdrivende i Fredrikstad, Sarpsborg og Hvaler.

Tidspunkt: Mandager og onsdager klokken 09.00. 

Etablererprøven er en flervalgsprøve. Du vil få 90 minutter til å besvare den. For å få bestått prøve må 40 av 50 svar være riktige. Du kan få 30 minutter ekstra tid om du har legeerklæring for dette. Ta med gyldig legitimasjon.

For etablererprøven for servering er det tillatt å ta med lovverk og ordbok. Mobiltelefon under prøven er ikke tillatt.

Det er dessverre ikke mulig å ta både etablererprøven for servering og kunnskapsprøven for alkohol samme dag.

Veiledning

På nettsteder og i bokhandlere er det mulig å finne den fagkunnskap som trengs for å bestå kunnskapsprøven. Det er mange muligheter. Blant annet har nettstedet Vinn.no relevant undervisningsmateriell.

Sett deg også inn i serveringsloven. 

Kunnskapsprøven

Styrere og stedfortredere for salgs- og skjenkebevillinger må ha dokumentert kunnskap om alkoholloven. Dette kravet oppfylles ved at du består kunnskapsprøven.

Målgruppe

Styrere og stedfortredere i virksomheter som har eller søker om salgs- eller skjenkebevilling.

Pris

Før du avlegger prøven, må du betale et gebyr på kroner 400,-. Hvis du ikke består, kan du ta prøven flere ganger. Du må betale gebyr for hver oppmelding.

Hvordan tar jeg prøven?

Prøven er elektronisk. Du ringer til Servicetorget i Fredrikstad kommune på telefon 69 30 60 00 for påmelding. Prisen er kroner 400,- som du betaler med bankkort.  Husk ID. Ordningen gjelder for bosatte og næringsdrivende i Fredrikstad, Sarpsborg og Hvaler.

Tidspunkt: Mandager og onsdager klokken 09.00. 

Kunnskapsprøven i alkoholloven er en flervalgsprøve med et tilfeldig uttrekk av spørsmål fra en database. Du vil få 60 minutter til å besvare prøven. For å få bestått prøve må 24 av 30 svar være riktige. Du kan få 30 minutter ekstra tid om du har legeerklæring for dette. Ta med gyldig legitimasjon.

Under kunnskapsprøven for alkohol kan du kun ta med ordbok. Mobiltelefon under prøven er ikke tillatt.

Det er dessverre ikke mulig å ta både etablererprøven og kunnskapsprøven samme dag.

Veiledning

På nettsteder og i bokhandlere er det mulig å finne den fagkunnskap som trengs for å bestå kunnskapsprøven for alkohol. Det er mange muligheter. Blant annet har nettstedet Vinn.no relevant undervisningsmateriell.

Sett deg også inn i alkoholloven.

Kontroller

Kommunen foretar lovbestemte kontroller av butikker, restauranter, barer, puber og lignende, for å se om alkoholsalget er forsvarlig og i samsvar med regelverket. Målet er at Hvaler skal være et trygt sted med seriøs og kompetent drift av serverings-, salgs- og skjenkestedene.

Vandelsvurdering

Når kommunen mottar søknad om bevilling, ber vi alltid om en uttalelse fra politiet, kemneren og skatteetaten. De melder fra om forhold som tilsier at søknaden eventuelt ikke bør innvilges. Kravet til uklanderlig vandel i alkoholloven og serveringsloven skal være oppfylt.

I tillegg foretar kommunen fortløpende vandelsvurderinger av bevillingshavere, eiere og andre sentrale aktører. Disse vandelsvurderingene foretas på bakgrunn av opplysninger kommunen får fra blant annet politiet og skatte- og avgiftsmyndighetene.

Salgs- og skjenkekontroller

Dette ser kontrollørene spesielt etter:

 • salg eller skjenking av alkohol til mindreårige personer. Les mer om falsk legitimasjon
 • salg eller skjenking til personer som er åpenbart påvirket (se helsedirektoratets skala for påvirkningsgrad)
 • salg eller skjenking av alkohol utover fastsatt salgstid eller skjenketid
 • omsetning og bruk av narkotika på skjenkestedet
 • diskriminering av gjester
 • uforsvarlig drift
 • at butikken eller restauranten oppfyller kravet til internkontroll etter alkoholloven
 • alkohol tatt med ut av skjenkeområdet og medbrakt alkohol konsumert inne på skjenkeområdet
Konsekvenser ved brudd på regelverk

Fra 01.01.2016 gjelder nye, nasjonale regler for tildeling av prikker og inndragning av bevillinger ved overtredelse av alkohollovgivningen.

Når kommunen ved en salgs- og/eller skjenkekontroll avdekker brudd på regelverket og det konkluderes at bruddet er reelt plikter vi å tildele prikker etter det nasjonale prikktildelingssytemet. Hvis du i løpet av to år får tolv prikker, er vi forpliktet til å inndra salgs- eller skjenkebevillingen din i en uke. Når bevillingen er inndratt, kan du ikke selge eller skjenke alkohol.

Her kan du se hvor mange prikker som tildeles ved hvert regelbrudd:

8 prikker

 • salg og skjenking til mindreårige
 • brudd på bistandsplikten
 • brudd på kravet om forsvarlig drift
 • hindring av kontroll

4 prikker

 • salg og skjenking til åpenbart beruset person
 • brudd på tidsbestemmelsene
 • skjenking av sprit til person mellom 18 og 20 år
 • brudd på alderskrav til den som selger eller skjenker alkohol

2 prikker

 • åpenbart påvirket person i lokalet
 • mangler ved internkontrollsystemet
 • manglende levering av omsetningsoppgave
 • manglende betaling av gebyr
 • brudd på regler om styrer og stedfortreder
 • gjentatt diskriminering
 • gjentatt narkotikaomsetning

1 prikk

 • brudd på reglene om alkoholfrie alternativer
 • brudd på reglene om plassering av alkoholholdig drikk på salgsstedet
 • brudd på reglene om skjenkemengde for brennevin
 • brudd på vilkår i bevillingsvedtaket
 • konsum av medbrakt alkohol
 • gjester tar med alkohol ut
 • brudd på reklameforbudet

Her finner du forskrift om prikktildeling

Internkontroll etter alkoholloven

Alle salgs‐ og skjenkesteder må ha et system og rutiner for å sikre at alkoholregelverket overholdes. Internkontroll etter alkoholloven, IK – alkohol, er et verktøy for å sikre at salg og skjenking til enhver tid skjer i lovlige former og på en forsvarlig måte. Kommunen gjennomfør varslede kontroller med virksomhetenes internkontroll etter alkoholloven.

God internkontroll gir enklere drift, tryggere ansatte og fornøyde gjester. Helsedirektoratet har utarbeidet en ny guide til god internkontroll.

Omsetningsoppgave og bevillingsgebyr

Frist for innsending av omsetningsoppgaver er 1. mars.

Alle som har en salgs- eller skjenkebevilling må hvert år betale et bevillingsgebyr til kommunen. Størrelsen på gebyret avhenger av hvor mye alkohol som selges. Opplysninger om alkoholsalget skal du oppgi i omsetningsoppgaven.

Bevillingsgebyret utgjør et årlig minimumsgebyr fastsatt i alkoholforskriften. Satsene for bevillingsgebyret finner du i alkoholforskriften.

Send inn omsetningsoppgave

Her finner du skjema for omsetningsoppgaven. Sørg for å ha all nødvendig dokumentasjon tilgjengelig ved utfyllelse av skjemaet.

 • Er du ny bruker registrer deg
 • Gå til «Min side» og logg deg inn via ID-porten
 • Legg inn e-postadresse og passord
 • Registrer all etterspurt info
 • Legg ved etterspurt dokumentasjon
  Revisor/regnskapsførers bekreftelse på faktisk omsatt mengde alkohol
  Bekreftelse/omsetningsoppgave fra leverandører
 • Send inn omsetningsoppgaven

Bevillingshavere som har flere bevillinger må sende inn en omsetningsoppgave for hvert enkelt salgs- eller skjenkested. Oppgaven fylles ut av styreleder eller av daglig leder i selskapet, eventuelt av en person med fullmakt.

Omsetningsoppgave for alkohol (salgsbevilling)

Omsetningsoppgave for alkohol (skjenkebevilling)

Ny virksomhet

Hvis stedet har ny bevilling med drift fra dette året, skal du kun oppgi forventet omsetning. Det er ikke nødvendig med revisorbekreftelse.

Opphør eller salg av virksomheten

Bevillingsgebyret løper helt til bevillingen blir sagt opp. Hvis salgs- eller skjenkestedet opphører eller selges, skal omsetningsoppgaven sendes inn så snart endelige omsetningstall er klare. Hvis omsetningsoppgaven mangler ved opphør av salgs- eller skjenkebevillingen, foretar kommunen en skjønnsmessig beregning av bevillingsgebyret.

Drift på tidligere eiers bevilling

Hvis du har overtatt et sted med salgs- eller skjenkebevilling, må du sende oss omsetningsoppgaven innen 14 dager etter at du har sendt søknad om ny bevilling.

Hva skjer hvis du ikke leverer oppgaven eller ikke betaler gebyret?

Hvis ikke omsetningsoppgaven blir levert innen fastsatt frist, får bevillingshaver tildelt to prikker. Hvis bevillingsgebyret ikke blir betalt innen fastsatt frist tildeles også to prikker. Ved tolv prikker eller flere i løpet av to år, blir salgs- eller skjenkebevillingen inndratt i minimum én uke. 

Ansvarlig vertskap

Styrer og stedfortreder skal ha bestått kunnskapsprøven for skjenkebevilling, gjennomført og bestått e-læringskurs i Ansvarlig Vertskap og deltatt på et «stedlig» ansvarlig vertskapskurs.

Du må ha gjennomført og bestått e-læringskurset i Ansvarlig Vertskap før du kommer på et stedlig Ansvarlig Vertskapskurs.

Alle som skal skjenke alkohol skal ha gjennomført og bestått e-læringskurs i Ansvarlig vertskap.

Ansvarlig alkoholhåndtering

Kommunen, politiet og utelivsbransjen er sammen ansvarlig for å gi innbyggerne gode, trygge møtesteder og redusere rusrelaterte skader og ulykker i lokalmiljøet. E-læringskurset ansvarlig vertskap kan bidra til dette.

Ansvarlig alkoholhåndtering er først og fremst helsepolitikk. Servering og salg av alkohol kan gi inntekter, arbeidsplasser og trivsel i kommunen, men det kan også medføre store kostnader og menneskelige lidelser. Derfor skal kommunen ha folkehelseperspektivet med i alkoholpolitikken.

Ansvarlig alkoholhåndtering bidrar til:

 • tryggere uteliv og nærmiljø
 • mindre uro, vold og skader
 • forutsigbare vilkår for utelivsbransjen
 • større forståelse for skjenkebestemmelsene
 • økt trivsel for gjester og ansatte på utestedene
 • bedre folkehelse 
Ansvarlig Vertskap – «stedlig» kurs

Det er et vilkår at styrer og stedfortreder skal ha deltatt på et “stedlig” ansvarlig vertskapskurs i løpet av ett år etter at bevillingen er gitt. Kursene arrangeres av kommunene i MAKS nedre Glomma.

Gangen i Ansvarlig Vertskap sitt "stedlig" kurs

Her kan du se kursprogrammet for det stedlige kurset

Ansvarlig Vertskap e-læring

For å øke kompetansen hos ansatte i skjenkebransjen er det utviklet et e-læringskurs. Gjennom seks leksjoner får du blant annet veiledning og tips av erfarne bartendere om hvordan du håndterer ulike situasjoner, en innføring i aktuelle bestemmelser i alkoholloven og kunnskap om alkoholens virkning på kroppen.

Når du har gjennomført leksjonene får du tilgang til en prøve. Ved bestått prøve får man kursbevis.

Kurset finnes på både norsk og engelsk. Her kan du se en instruksjonsvideo om Ansvarlig vertskap og her kan du melde deg på kurs.

Dialogmøter

Virksomhetene plikter å delta på dialogmøter som kommunen innkaller til. Det betyr at alle virksomheter skal møte med en representant og at det ikke må være daglig leder eller styrer. Alle må registrere seg og ved ankomst så det er viktig at du er ute i god tid. De virksomheter som ikke møter vil få tildelt prikk i henhold til prikktildelingssystemet.

MAKS Uteliv

MAKS står for myndighet, ansvarlighet, kontroll, kompetanse og samarbeid.

Dette er et samarbeid mellom politiet, utelivsbransjen, og kommunene Fredrikstad, Hvaler og Sarpsborg slik at alle kan få MAKS ut av kvelden. Vi skal alle jobbe for et godt omdømme av lokalsamfunnet. MAKS Uteliv-samarbeidet startet som et prosjekt i 2007. I 2011 vedtok politikerne samarbeidsmodellen og felles alkoholpolitiske retningslinjer for Nedre Glomma-regionen.

MAKS-samarbeidet skal bidra til et tryggere uteliv med mindre uro, vold og skader, gi forutsigbare vilkår for utelivsbransjen og skape en større forståelse av skjenkebestemmelsene.

Felles rutiner og praksis

Kommunene i MAKS jobber sammen for å få like rutiner og praksis. Det har blant annet ført til felles retningslinjer for tildeling av skjenkebevillinger og like skjenketider.

MAKS jobber for å få bedre og mer målrettede kontroller av utelivsbransjen og samarbeider tett med andre kontrollmyndigheter. Det gjøres hyppige kontroller for å avdekke ulovligheter i bransjen. Gjennom dette ønsker man å legge forholdene til rette for de seriøse aktørene, samtidig som det blir vanskeligere å drive for aktører som ikke følger lovverket.

MAKS håndbok

MAKS håndbok er en erfaringsbasert håndbok i arbeidet med Ansvarlig alkoholhåndtering.
Håndboken beskriver hvordan Fredrikstad Sarpsborg og Hvaler har utviklet en felles satsing for et trygt og hyggelig uteliv, hvordan MAKS er organisert, arbeidsformer, tiltak og resultatene av samarbeidet.
 
Vi håper at håndboken kan være til inspirasjon og hjelp for andre kommuner som skal implementere ansvarlig alkoholhåndtering.

MAKS organisering

De deltakende kommunene leder samarbeidet på omgang. Samarbeidet er organisert i et felles forum og i arbeidsgrupper.

Politiets rolle

MAKS Orden er en forebyggende politimetode. Politiet er aktiv samarbeidspartner i MAKS Uteliv for å skape et trygt uteliv.

 • Tidlig på kvelden er politiet synlige, har dialog og veiledning med ansatte på utestedene
 • Observerer og har kontroll/besøk sent på kvelden
 • Nært samarbeid med ordensvakter, natteravner, taxinæring og andre aktører
 • Dialog med utesteder og arrangører før og etter større arrangementer
 • Kompetanseheving av utelivsnæringen og ordensvaktselskaper
 • Samarbeid med sentrale kontrollmyndigheter slik som Mattilsynet, Tollvesenet, Arbeidstilsynet og Skatteetaten
MAKS vertskap

Kommunene i MAKS har vedtatt at alle styrere og stedfortredere skal ha deltatt på et stedlig ansvarlig vertskapskurs i løpet av et år etter at bevilling er gitt. Kurset gjennomgår alkoholloven, samtidig som det setter fokus på konfliktforebygging og utfordringer i bransjen. I tillegg arrangeres det kurs for andre ansatte i skjenkenæringen. Målet er å øke kompetansen og kunnskapen til de som jobber i bransjen.

Kontaktpersoner

Hvaler kommune:

Fredrikstad kommune:

 • Kommunen: Dick Ekeroth og Jarle Leknes-Kilmork
 • Utelivsnæring: Rune Solberg, Hotel City
 • Politi: Inge Jensen

Sarpsborg kommune:

 • Kommunen: Bente Holm Sælid og Kathinka Messel
 • Utelivsnæring: Raymond Larsen, Neptun Bar
 • Politi: Roger Bøe

Råd og veiledning

Ta gjerne kontakt med enhet «sentral stab» i kommunen for råd og veiledning om problemstillinger som kan oppstå hos deg. Vi kan også komme på personalmøter og informere om alkoholloven og hva som kan bidra til trygg og god drift. Kommunen kan også gi veiledning før oppstart av en virksomhet. Kontakt en av våre saksbehandlere på salgs- og skjenkesaker Inger Marie Baardsen og/eller Henrik Kristiansen .

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?