Vårt lokaldemokrati

Innhold

Hvordan fungerer lokaldemokratiet i Hvaler kommune? Hvilke råd og utvalg gjør hva?

Lokaldemokratiet utøves i samarbeid mellom de folkevalgte politikerne og de ansatte i kommunens administrasjon. Hvaler kommune er organisert i tråd med de retningslinjer som er gitt i Lov om kommuner og fylkeskommuner (Kommuneloven).

Nedenfor får du oversikt over de viktigste politiske styrer, utvalg og råd. 

I møtekalenderen får du oversikt over alle møter i politiske råd og utvalg og sakene de behandler.

Kommunestyret

Kommunestyret er kommunens øverste organ og fatter vedtak på vegne av kommunen. De skal fortrinnsvis behandle saker hvor det er nødvendig med en grundig og bred politisk behandling. Kommunestyret består av de folkevalgte representantene for de ulike politiske partiene i kommunen. Ordføreren er kommunens rettslige representant, og leder kommunestyret. Kommunestyret konstitueres i hver valgperiode basert på valgresultatet.

Hvaler kommunestyre består av 21 representanter og holder sine møter i rådhuset på Skjærhalden. Kommunestyret fatter vedtak på vegne av kommunen i alle saker som de ikke har delegert videre til andre politiske organ eller til administrasjonen. Detaljene for delegering finnes i delegeringsreglementet. Blant de overordnede sakene som kommunestyret håndterer er:

 • Årsbudsjett
 • Økonomiplan
 • Regnskap og årsmelding
 • Kommuneplaner

I utgangspunktet utfører kommunestyret sine oppgaver i åpne, forhåndsannonserte møter under ledelse av ordfører.

Formannskapet

Formannskapet har syv medlemmer, som hver har sine varamedlemmer. Medlemmene er valgt blant kommunestyrets medlemmer etter forholdsvalg for den kommunale valgperioden. Ordfører og varaordfører er henholdsvis leder og nestleder for formannskapet.

Formannskapets oppgaver innebærer blant annet behandling av økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak med innstilling til kommunestyret. Utover dette avgir formannskapet innstilling til kommunestyret i alle økonomi- og budsjettsaker som går utover den myndighet formannskapet selv er tillagt gjennom gjeldende delegeringsreglement.

I tillegg fungerer formannskapet som valgstyre. 

Utvalg

Utvalg for plan- og byggesaker

Utvalg for plan og byggesaker består av syv medlemmer som har hver sine varamedlemmer. I tillegg innehar utvalget et medlem som har særlig ansvar for å ivareta barns interesser gjennom å være barnas representant.

Utvalg for plan- og byggesaker behandler både driftsoppgaver og utviklingsoppgaver innenfor områdene kommunalteknikk, plan og byggesak, klima og miljø og kultur og næringsutvikling. Dette inkluderer:

 • Kommuneplan m/handlingsprogram
 • Langtidsplan med arealdel
 • Reguleringsplaner, bebyggelsesplaner og dispensasjoner fra disse
 • Bygge- og delesaker, delingslovssaker og adressenavn
 • Vann- og avløpsnett
 • Veier, samferdsel og trafikksikkerhet
 • Friluftsliv, kulturminnevern, miljøvern og miljørettet helsevern
 • Næring
 • Brannvern
 • Kommunale bygninger og anlegg (og andre bygninger og anlegg som kommunen har ansvar for)
 • Havnesaker
 • Saker etter jordloven, skogbruksloven og odelsloven

Utvalget har myndighet til å dispensere fra byggesakslovgivningen og forskriftene. Utvalget skal behandle saker av prinsipiell betydning og kan innstille direkte til kommunestyret.

Utvalg for tjenester og oppgaver

Utvalg for tjenester og oppgaver består av syv medlemmer som har hver sine varamedlemmer og har ansvar for disse saksområdene:

 • Undervisning og barnehager
 • Helsetjenester, pleie- og omsorgstjenester, sosiale tjenester og PP-tjenester
 • Fritidstiltak og nærmiljøtiltak
 • Sysselsetting
 • Flyktningetiltak

Utvalget skal behandle saker av prinsipiell betydning og kan innstille direkte til kommunestyret.

Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget består av syv arbeidsgiverrepresentanter som alle sitter i kommunestyret. Personer ansatt i kommunen kan ikke velges som arbeidsgiverrepresentanter i administrasjonsutvalget. I tillegg til arbeidsgiverrepresentantene velges tre representanter for de ansatte. Disse oppnevnes etter bestemmelsene i hovedavtalens Del B § 4, etter forholdstallsprinsippet.

Administrasjonsutvalget behandler saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte. Dette gjelder blant annet overordnede retningslinjer for kommunens personalpolitikk, som inkluderer:

 • Bemanningsplanlegging
 • Opplæring og anvendelse av arbeidskraft
 • Personalvurdering
 • Karriereutvikling
 • Likestilling
Arbeidsgiverutvalg

Blant Administrasjonsutvalgets arbeidsgiverrepresentanter er det valgt et Arbeidsgiverutvalg. Dette er kommunedirektørens nærmeste overordnete, har medarbeidersamtaler med kommunedirektøren og fastsetter kommunedirektørens lønns- og arbeidsvilkår.

Arbeidsgiverutvalget har tre medlemmer.

Kontrollutvalg

Kontrollutvalget skal føre tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltning på vegne av kommunestyret. Til dette hører å sørge for at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning.

Kontrollutvalget skal påse at kommunens årsregnskap blir revidert på en betryggende måte (regnskapsrevisjon).

Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon).

Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i interkommunale selskaper og andre selskaper der kommunen har eierandeler (selskapskontroll).

Kontrollutvalgsoppgavene i Hvaler utføres av Østfold kontrollutvalgssekretariat (ØKUS). ØKUS er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Fredrikstad, Sarpsborg, Moss, Halden, Rygge, Råde og Hvaler.

Klageutvalg

Klageutvalget består av tre medlemmer med tilsvarende varamedlemmer. Utvalget utvides med ytterligere to medlemmer ved klagebehandling etter lov om helsetjenesten i kommunene.

Klageutvalget skal behandle klage på enkeltvedtak fattet i ulike styrer, råd og utvalg. Klageutvalget skal vurdere momenter klageren har gjort gjeldende, vurdere eventuelt nye omstendigheter og gjøre de undersøkelser som trengs.

Råd

Eldreråd

Eldrerådet består av fem medlemmer og fem varamedlemmer. De er et rådgivende organ i saker som handler om eldre. Rådet skal medvirke til å synliggjøre de behov eldre mennesker har og fremme forslag til løsninger.

Rådet skal hvert år utarbeide egen årsmelding som legges frem for kommunestyret.

Råd for mennesker med funksjonsnedsettelse

Råd for mennesker med funksjonsnedsettelse består av fem medlemmer og fem varamedlemmer. De er et rådgivende organ i saker som handler om mennesker med funksjonsnedsettelse. Rådet skal medvirke til å synliggjøre de behov mennesker med funksjonsnedsettelse har, og fremme forslag til løsninger.

Rådet skal hvert år utarbeide egen årsmelding som legges frem for kommunestyret.

Barne- og ungdomsråd

Barne- og ungdomsrådet består av tre medlemmer og tre varamedlemmer. I tillegg deltar to representanter fra elevrådet på skolen og ungdomsklubben. De er et rådgivende organ i alle saker som gjelder levekårene for barn og unge i kommunen.

Barnas representant i utvalg for plan- og byggesaker, har møte og talerett i Barne- og ungdomsrådet.

Rådet skal hvert år utarbeide egen årsmelding, som legges frem for kommunestyret.

Forliksråd

Forliksrådet er det laveste leddet i rettssystemet for sivile saker og er en meklingsinstitusjon med begrenset domsmyndighet. Hovedoppgaven til forliksrådet er å legge til rette for at partene ved mekling eller dom får løst saken enkelt, hurtig og billig. Medlemmene i forliksrådet velges av kommunestyret. Som hovedregel er det ikke anledning til å anlegge sak mot noen for tingretten før saken er prøvd løst i forliksrådet.

Forliksrådet i Hvaler for perioden 1. januar 2021 - 1.januar 2024:

Leder: Raymond Tiochta, telefon 412 03 554
Medlem: Tone Jølstad Danielsen, telefon 917 72 664
1. varamedlem: Anne May Sandvik Olsen
2. varamedlem: Knut Bendiksen
3. varamedlem: Eva-Lotte Lundgaard

Møtefullmektig: Kim Erik Ballovare, telefon 911 17 184
Møtefullmektig: Carl-Erik Madsen, telefon 905 65 174

Namsfogden i Øst politidistrikt er forliksrådets sekretariat. Du kan lese mer om dem her. De nås på telefon 400 22 019, denne e-postadressen hvis du har et saksnummer, eller denne e-postadressen hvis du ikke allerede har et saksnummer.

Viltnemnd

Viltnemnda består av fem medlemmer med varamedlemmer. Viltnemnda har oppgaver som er lagt til Viltloven og Hundeloven.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?