Lokaldemokrati

Innhold

Her beskrives prinsippene i lokaldemokratiet. Hvilke råd og utvalg har myndighet til hva?

Politisk møtekalender

Her kan du se alle møter med tilhørende innkallinger og protokoller i møtekalenderen.  

Kommunestyret

Hvaler kommunestyre består av 21 representanter og holder sine møter i rådhuset på Skjærhalden.

Myndighet

I henhold til kommunelovens paragraf 6 må alle kommuner ha et kommunestyre som er direkte valgt av innbyggerne. 

Kommunestyret er det øverste kommunale organ og treffer vedtak på vegne av kommunen i alle saker som ikke er delegert videre til andre politiske organ eller til administrasjonen. 

Kommunestyret delegerer myndighet til politiske organ eller til kommuneadministrasjonen slik det finner det hensiktsmessig innenfor de begrensninger for delegasjon av myndighet som lov og forskrift setter.

En del overordnede saker kan ikke delegeres fra kommunestyret til andre organ. Dette gjelder bl.a. behandlingen av årsbudsjett, økonomiplan, regnskap og årsmelding, kommuneplan m.v.

Arbeidsform

Kommunestyrets arbeidsform er tilnærmet utfyllende beskrevet i kommuneloven. Utgangspunktet er at kommunestyret utfører sine oppgaver i åpne, forhåndsannonserte møter under ledelse av ordfører.

Formannskapet

Valg og sammensetning

Formannskapet har 7 medlemmer med varamedlemmer, valgt av kommunestyret for den kommunale valgperioden. Medlemmene skal velges blant kommunestyrets medlemmer etter forholdsvalg. Ordfører og varaordfører er henholdsvis leder og nestleder for formannskapet.

Ansvarsområde

Formannskapet har de oppgaver som etter kommunelovens §8 er tillagt formannskapet. Dette innebærer behandling av økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak med innstilling til kommunestyret. Utover dette avgir formannskapet innstilling til kommunestyret i alle økonomi- og budsjettsaker som går utover den myndighet formannskapet selv er tillagt gjennom gjeldende delegeringsreglement.

I tillegg er utvalget tillagt følgende saksområder:

  • Valgstyre
  • Havnestyre

Utvalg for samfunnsutvikling

Utvalget for samfunnsutvikling, erstatter tidligere utvalg for miljø og teknikk.

Det er gjennomført organisatoriske endringer i kommunens administrasjon, der det bl.a. er etablert en ny seksjon for samfunnsutvikling. Ny organisering medførte behov for endringer i inndelingen av ansvarsområdene og myndighet for de politiske utvalg, samt utvalgets navn.

Kommunestyret vedtok på møte 19.06.14, sak om "endring i delegering av oppgaver og myndighet fra kommunestyret". Endringer omfatter bl.a. ansvarsområder og myndighet, samt navn på tidligere politisk utvalg for miljø og teknikk (UMT). Fra 01.08.2014 har tildligere UMTblitt erstattet med utvalg for samfunnsutvikling (UFS). 

Representanter
UFS består av 7 medlemmer med varamedlemmer som velges av kommunestyret. I tillegg innehar utvalget et medlem som har særlig ansvar for å ivareta barns interesser, barnas representant

Utvalgets saksområde
UFS behandler både driftsoppgaver og utviklingsoppgaver, innenfor områdene kommunal teknikk, plan og byggesak, klima og miljø, og kultur og næringsutvikling. Saker som etter lovgivningen er lagt til det faste utvalget for plansaker,  kommuneplan m/handlingsprogram. Langtidsplan, arealdel; reguleringsplaner, bebyggelsesplaner, dispensasjoner fra disse, dispensasjoner fra pbl §§ 17-2 og 23.

Bygge- og delesaker, delingslovssaker, adressenavn, vann- og avløpsnett, veier, samferdsel, trafikksikkerhet, friluftsliv, miljøvern, næring, brannvern, kulturminnevern, miljørettet helsevern, kommunale bygninger og anlegg (og andre bygninger og anlegg som kommunen har ansvar for), havnesaker, saker etter jordloven, skogbruksloven og odelsloven og tilsvarende saker.

Utvalget har myndighet til å dispensere fra byggesakslovgivningen inkl forskrifter. Utvalget skal behandle saker av prinsipiell betydning og kan innstille direkte til kommunestyret.

Utvalg for personrettede tjenester

Administrasjonsutvalget

Klageutvalget

Viltnemnda

Råd for eldre og funksjonshemmede

Forliksrådet

I hver kommune skal det være et forliksråd som velges av kommunestyret selv.Det er forliksrådenes oppgave å finne en minnelig løsning mellom partene. I tillegg er forliksrådene en domstol. Hovedregelen er at det ikke er anledning til å anlegge sak mot noen for tingretten før saken er prøvd løst i forliksrådet.

 

Forliksrådet i Hvaler for perioden 1.januar 2017 - 1.januar 2021
Leder:  Wenche Falch
Medlem:     Trygve Jensen
Medlem: Raymond W. Tiochta
   
Varamedlem:   Bjørn Eliassen
  Anne May Sandvik Olsen                                            
  Anne-Lise Pedersen

Forliksrådets sekretariatsoppgaver ivaretas av Namnsfogden i Fredrikstad, tlf: 69 36 98 00.

Sist endret: 27.06.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?