Vårt lokaldemokrati

Innhold

Her beskrives prinsippene i lokaldemokratiet i Hvaler kommune. Hvilke råd og utvalg gjør hva?

Innledning

Lokaldemokratiet utøves i samarbeidet mellom de folkevalgte politikerne og de ansatte i kommunens administrasjon. Hvaler kommune er organisert i tråd med de retningslinjer som er gitt i Lov om kommuner og fylkeskommuner (også kalt Kommuneloven). I det følgende beskrives oppgavene og ansvarsområdene til de ulike styrer og utvalg som finnes i Hvaler kommune.

Kommunestyret

Kommunestyret er kommunens øverste organ og fatter vedtak på vegne av kommunen. Som kommunens øverste politiske organ skal kommunestyret fortrinnsvis behandle saker hvor det er nødvendig med en grundig og bred politisk behandling. Kommunestyret består av de folkevalgte representantene for de ulike politiske partiene i kommunen. Ordføreren er kommunens rettslige representant, og leder kommunestyret. Kommunestyret konstitueres i hver valgperiode basert på valgresultatet.

Hvaler kommunestyre består av 21 representanter og holder sine møter i rådhuset på Skjærhalden. Kommunestyret treffer vedtak på vegne av kommunen i alle saker som ikke er delegert videre til andre politiske organ eller til administrasjonen. Kommunestyret delegerer myndighet til politiske organ eller til kommuneadministrasjonen slik det finner det hensiktsmessig innenfor de retningslinjer som lov og forskrift gir.
Følgende overordnede saker håndteres av kommunestyret (dette er ikke en utfyllende liste):

  • Behandlingen av årsbudsjett
  • Behandling av økonomiplan
  • Behandling av regnskap og årsmelding
  • Behandling av kommuneplan

I utgangspunktet utfører kommunestyret sine oppgaver i åpne, forhåndsannonserte møter under ledelse av ordfører.

Møtekalender for politiske råd og utvalg i Hvaler kommune.

Formannskapet

Formannskapet har 7 medlemmer, som hver har sine varamedlemmer. Medlemmene er valgt blant kommunestyrets medlemmer etter forholdsvalg for den kommunale valgperioden. Ordfører og varaordfører er henholdsvis leder og nestleder for formannskapet.

Formannskapets oppgaver innebærer blant annet behandling av økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak med innstilling til kommunestyret. Utover dette avgir formannskapet innstilling til kommunestyret i alle økonomi- og budsjettsaker som går utover den myndighet formannskapet selv er tillagt gjennom gjeldende delegeringsreglement.

I tillegg har utvalget følgende saksområder:

  • Valgstyre

Møtekalender for politiske råd og utvalg i Hvaler kommune.

Utvalg for plan og byggesaker

Utvalg for plan og byggesaker består av 7 medlemmer som har hver sine varamedlemmer. Medlemmene er valgt av kommunestyret. I tillegg innehar utvalget et medlem som har særlig ansvar for å ivareta barns interesser, «barnas representant».

Utvalg for plan og byggesaker har tatt over de arbeidsoppgavene som tidligere lå til Utvalg for samfunnsutvikling.
Rådmannen arbeider med nytt delegeringsreglement, og oppgaver og myndighet for utvalget vil bli justert. Frem til ny ansvars og oppgavefordeling er vedtatt og trer i kraft, har utvalg for plan- og byggesaker arbeidsoppgaver og avgjørelsesmyndighet som utvalg for samfunnsutvikling, jfr. Reglement for delegering av oppgaver og myndighet fra kommunestyret (sist revidert 15.10.15).

Utvalg for plan og byggesaker behandler både driftsoppgaver og utviklingsoppgaver innenfor områdene kommunal teknikk, plan og byggesak, klima og miljø og kultur og næringsutvikling. Saker som etter lovgivningen er lagt til det faste utvalget for plansaker, kommuneplan m/handlingsprogram. Langtidsplan, arealdel; reguleringsplaner, bebyggelsesplaner, dispensasjoner fra disse, dispensasjoner fra pbl §§ 17-2 og 23.

Bygge- og delesaker, delingslovssaker, adressenavn, vann- og avløpsnett, veier, samferdsel, trafikksikkerhet, friluftsliv, miljøvern, næring, brannvern, kulturminnevern, miljørettet helsevern, kommunale bygninger og anlegg (og andre bygninger og anlegg som kommunen har ansvar for), havnesaker, saker etter jordloven, skogbruksloven og odelsloven og tilsvarende saker.

Utvalget har myndighet til å dispensere fra byggesakslovgivningen inkl. forskrifter. Utvalget skal behandle saker av prinsipiell betydning og kan innstille direkte til kommunestyret.

Møtekalender for politiske råd og utvalg i Hvaler kommune.

Utvalg for tjenester og oppgaver

Utvalg for tjenester og oppgaver består av 7 medlemmer som har hver sine varamedlemmer. Medlemmene er valgt av kommunestyret.

Utvalg for tjenester og oppgaver har tatt over de arbeidsoppgavene som tidligere lå til Utvalg for personrettede tjenester.

Rådmannen arbeider med nytt delegeringsreglement, og oppgaver og myndighet for utvalget vil bli justert. Frem til ny ansvars og oppgavefordeling er vedtatt og trer i kraft, har Utvalg for kommunale tjenester og oppgaver arbeidsoppgaver og avgjørelsesmyndighet som Utvalg for personrettede tjenester, jfr. Reglement for delegering av oppgaver og myndighet fra kommunestyret (sist revidert 15.10.15).

Utvalg for tjenester og oppgaver arbeider innen følgende saksområder:

Undervisning, barnehager, PP-tjeneste, fritidstiltak, nærmiljøtiltak, helsetjeneste, pleie- og omsorgstjeneste, sosiale tjenester, sysselsetting, flyktningetiltak og tilsvarende saker.

Utvalget skal behandle saker av prinsipiell betydning og kan innstille direkte til kommunestyret.

Møtekalender for politiske råd og utvalg i Hvaler kommune.

Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget består av 7 arbeidsgiverrepresentanter som hver har sine varamedlemmer. Disse medlemmene er valgt av kommunestyret og samtlige arbeidsgiverrepresentanter er også medlemmer i kommunestyret. Personer ansatt i kommunen kan ikke velges som arbeidsgiverrepresentanter i administrasjonsutvalget. I tillegg til arbeidsgiverrepresentantene velges 3 representanter for de ansatte. Disse oppnevnes etter bestemmelsene i hovedavtalens Del B § 4, etter forholdstallsprinsippet.

Administrasjonsutvalget behandler saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte.

Administrasjonsutvalget behandler og foreslår overordnede retningslinjer for kommunens personalpolitikk, jevnfør hovedavtalens Del B § 4.

Administrasjonsutvalget har myndighet til å fatte vedtak om overordnede retningslinjer for bruk av delegert myndighet innenfor sine arbeidsoppgaver. Dette skal gjøres i tråd med bestemmelsene i gjeldende lover, forskrifter og avtaler, og innenfor de mål, rammer og retningslinjer som kommunestyret vedtar. bemanningsplanlegging og individuell planlegging på områder som opplæring, anvendelse av arbeidskraft, personalvurdering, karriereutvikling, likestilling, informasjon etc.

Arbeidsgiverutvalg

Kommunestyret har blant Administrasjonsutvalgets arbeidsgiverrepresentanter valgt et Arbeidsgiverutvalg.

Arbeidsgiverutvalget er kommunedirektørens nærmeste overordnete, har medarbeidersamtaler med kommunedirektøren og fastsetter kommunedirektørens lønns- og arbeidsvilkår.

Utvalget har tre medlemmer.

Møtekalender for politiske råd og utvalg i Hvaler kommune.

Kontrollutvalget

Kontrollutvalget i den enkelte kommune skal føre tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltning på vegne av kommunestyret. Til dette hører å sørge for at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning.

Kontrollutvalget skal påse at kommunens årsregnskap blir revidert på en betryggende måte (regnskapsrevisjon).

Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon).

Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i interkommunale selskaper og andre selskaper der kommunen har eierandeler (selskapskontroll).

Kontrollutvalgsoppgavene i Hvaler utføres av Østfold kontrollutvalgssekretariat (ØKUS). ØKUS er et interkommunalt samarbeid (etter Kommunelovens § 27) mellom kommunene Fredrikstad, Sarpsborg, Moss, Halden, Rygge, Råde og Hvaler.

Møtekalender og sakspapirer til kontrollutvalget (ekstern nettside) 

Klageutvalget

Klageutvalget består av 3 medlemmer med tilsvarende varamedlemmer, valgt blant kommunestyrets medlemmer. Utvalget utvides med ytterligere 2 medlemmer ved klagebehandling etter lov om helsetjenesten i kommunene.

Klageutvalget skal behandle klage på enkeltvedtak fattet i ulike styrer, råd og utvalg. Klageutvalget har de oppgaver og den myndighet som framgår av fvl § 28, 2.ledd jfr. §34 og lov om helsetjenesten i kommunene § 2-4.

Klageutvalget skal vurdere momenter klageren har gjort gjeldende, og eventuelt nye omstendigheter og gjøre undersøkelser som trengs.

Møtekalender for politiske råd og utvalg i Hvaler kommune.

Viltnemnda

Viltnemnda består av 5 medlemmer med varamedlemmer som velges av kommunestyret. Det faste utvalget velger selv sin leder.

Mandatet til viltnemnda er nedfelt i Reglement for delegering av oppgaver og myndighet fra kommunestyret. Viltnemnda har oppgaver som er lagt til Viltloven og Hundeloven.

Møtekalender for politiske råd og utvalg i Hvaler kommune.

Eldrerådet

Eldreråd for eldre ble opprettet av kommunestyret 17.10.2019.

Eldrerådet har overtatt noen av oppgavene som tidligere ble behandlet i Råd for eldre og funksjonshemmede.

Rådet består av 5 medlemmer og 5 varamedlemmer.

Rådet er et rådgivende organ i kommunen, som skal behandle saker som omhandler eldre. Rådet skal medvirke til å synliggjøre de behov eldre mennesker har og fremme forslag til løsninger.


Rådet skal hvert år utarbeide egen årsmelding, som legges frem for kommunestyret.

Møtekalender for politiske råd og utvalg i Hvaler kommune.

Råd for mennesker med funksjonsnedsettelse

Råd for mennesker med funksjonsnedsettelse ble opprettet av kommunestyret 17.10.2019.

Rådet har overtatt noen av oppgavene som tidligere ble behandlet i Råd for eldre og funksjonshemmede.

Rådet består av 5 medlemmer og 5 varamedlemmer.

Rådet er et rådgivende organ i kommunen, som skal behandle saker som omhandler mennesker med funksjonsnedsettelse. Rådet skal medvirke til å synliggjøre de behov mennesker med funksjonsnedsettelse har, og fremme forslag til løsninger.

Rådet skal hvert år utarbeide egen årsmelding, som legges frem for kommunestyret.

Råd for barn og unges medvirkning. Ungdomsråd.

Rådet ble opprettet i kommunestyrets møte den 17. oktober 2019 og består av tre medlemmer og tre vararepresentanter.

I tillegg deltar to representanter fra elevrådene ved Hvalerskolene og ungdomsklubben.

Rådmannen vil legger frem forslag til reglement for rådet med arbeidsoppgaver, og arbeidsform samtidig med delegeringsreglement for de andre politiske utvalgene.

Barnas representant i utvalg for plan- og byggesaker, har møte og talerett i Barne- og ungdomsrådet.

Rådet skal hvert år utarbeide egen årsmelding, som legges frem for kommunestyret.

 Møtekalender for politiske råd og utvalg i Hvaler kommune.

Forliksrådet

Forliksrådet er det laveste leddet i rettssystemet for sivile saker og er en meklingsinstitusjon med begrenset domsmyndighet. Hovedoppgaven til forliksrådet er å legge til rette for at partene ved mekling eller dom får løst saken enkelt, hurtig og billig. Medlemmene i forliksrådet velges av kommunestyret. Som hovedregel er det ikke anledning til å anlegge sak mot noen for tingretten før saken er prøvd løst i forliksrådet.

Forliksrådet i Hvaler for perioden 1.januar 2017 - 1.januar 2021:

Leder Wenche Falch
Medlem Trygve Jensen
Medlem: Raymond W. Tiochta
   
Varamedlem Bjørn Eliassen
  Anne May Sandvik Olsen
  Anne-Lise Pedersen

Forliksrådets sekretariatsoppgaver ivaretas av Namnsfogden i Fredrikstad, tlf: 69 36 98 00.

Møtekalender for politiske råd og utvalg i Hvaler kommune.

Møtekalenderen finner du her.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?