Vårt lokaldemokrati

Innhold

Her beskrives prinsippene i lokaldemokratiet. Hvilke råd og utvalg har myndighet til hva?

Innledning

Lokaldemokratiet utøves i samarbeidet mellom de folkevalgte politikerne og de ansatte i kommunens administrasjon. Hvaler kommune er organisert i tråd med de retningslinjer som er gitt i Lov om kommuner og fylkeskommuner (også kalt kommuneloven). I det følgende beskrives oppgavene og ansvarsområdene til de ulike styrer og utvalg som finnes i Hvaler kommune.

Kommunestyret

Kommunestyret er kommunens øverste organ og fatter vedtak på vegne av kommunen. Som kommunens øverste politiske organ skal kommunestyret fortrinnsvis behandle saker hvor det er nødvendig med en grundig og bred politisk behandling. Kommunestyret består av de folkevalgte representantene for de ulike politiske partiene i kommunen. Ordføreren er kommunens rettslige representant, og leder kommunestyret. Kommunestyret konstitueres i hver valgperiode basert på valgresultatet.

Hvaler kommunestyre består av 21 representanter og holder sine møter i rådhuset på Skjærhalden. Kommunestyret treffer vedtak på vegne av kommunen i alle saker som ikke er delegert videre til andre politiske organ eller til administrasjonen. Kommunestyret delegerer myndighet til politiske organ eller til kommuneadministrasjonen slik det finner det hensiktsmessig innenfor de retningslinjer som lov og forskrift gir.
Følgende overordnede saker håndteres av kommunestyret (dette er ikke en utfyllende liste):

 • Behandlingen av årsbudsjett
 • Behandling av økonomiplan
 • Behandling av regnskap og årsmelding
 • Behandling av kommuneplan

I utgangspunktet utfører kommunestyret sine oppgaver i åpne, forhåndsannonserte møter under ledelse av ordfører.

Møtekalender for kommunestyret

Formannskapet

Formannskapet har 7 medlemmer, som hver har sine varamedlemmer. Medlemmene er valgt blant kommunestyrets medlemmer etter forholdsvalg for den kommunale valgperioden. Ordfører og varaordfører er henholdsvis leder og nestleder for formannskapet.

Formannskapets oppgaver innebærer blant annet behandling av økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak med innstilling til kommunestyret. Utover dette avgir formannskapet innstilling til kommunestyret i alle økonomi- og budsjettsaker som går utover den myndighet formannskapet selv er tillagt gjennom gjeldende delegeringsreglement.

Delegeringsreglement for Hvaler kommune

Reglement for bruk av delegert myndighet

Reglement for delegering av oppgaver og myndighet fra kommunestyret

Reglement for delegering fra rådmannen

Reglement for innsynsrett til medlemmer i politiske organer

Reglement for saksbehandling i politiske organer

I tillegg har utvalget følgende saksområder:

 • Valgstyre
 • Havnestyre

Møtekalender for formannskapet

Utvalg for samfunnsutvikling

Utvalget for samfunnsutvikling erstattet i 2014 tidligere utvalg for miljø og teknikk.

UFS består av 7 medlemmer som har hver sine varamedlemmer. Medlemmene er valgt av kommunestyret. I tillegg innehar utvalget et medlem som har særlig ansvar for å ivareta barns interesser, «barnas representant».

UFS behandler både driftsoppgaver og utviklingsoppgaver innenfor områdene kommunal teknikk, plan og byggesak, klima og miljø og kultur og næringsutvikling. Saker som etter lovgivningen er lagt til det faste utvalget for plansaker, kommuneplan m/handlingsprogram. Langtidsplan, arealdel; reguleringsplaner, bebyggelsesplaner, dispensasjoner fra disse, dispensasjoner fra pbl §§ 17-2 og 23.

Bygge- og delesaker, delingslovssaker, adressenavn, vann- og avløpsnett, veier, samferdsel, trafikksikkerhet, friluftsliv, miljøvern, næring, brannvern, kulturminnevern, miljørettet helsevern, kommunale bygninger og anlegg (og andre bygninger og anlegg som kommunen har ansvar for), havnesaker, saker etter jordloven, skogbruksloven og odelsloven og tilsvarende saker.

Utvalget har myndighet til å dispensere fra byggesakslovgivningen inkl. forskrifter. Utvalget skal behandle saker av prinsipiell betydning og kan innstille direkte til kommunestyret.

Møtekalender for utvalg for samfunnsutvikling

Utvalg for personrettede tjenester

Utvalg for personrettede tjenester (UPT) erstattet i 2014 tidligere utvalg for kultur og personrettede tjenester (UKPT). Utvalget består av 7 medlemmer som velges av kommunestyret.

Utvalget har følgende saksområder:
Undervisning, barnehager, PP-tjeneste, fritidstiltak, nærmiljøtiltak, helsetjeneste, pleie- og omsorgstjeneste, sosiale tjenester, sysselsetting, flyktningetiltak og tilsvarende saker.

Utvalget skal behandle saker av prinsipiell betydning og kan innstille direkte til kommunestyret.

Møtekalender for utvalg for personrettede tjenester

Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget består av 7 arbeidsgiverrepresentanter som hver har sine varamedlemmer. Disse medlemmene velges fortrinnsvis blant medlemmene i kommunestyret. Personer ansatt i kommunen kan ikke velges som arbeidsgiverrepresentanter i administrasjonsutvalget. Valget av arbeidsgiverrepresentanter, varamedlemmer, leder og nestleder skal skje i kommunestyrets konstituerende møte som forholdstallsvalg.

3 representanter for de ansatte, som oppnevnes etter bestemmelsene i hovedavtalens Del B § 4, etter forholdstallsprinsippet.

Administrasjonsutvalget behandler saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte.

Administrasjonsutvalget behandler og foreslår overordnede retningslinjer for kommunens personalpolitikk, jevnfør hovedavtalens Del B § 4. og dette reglementets punkt 14.2.3.

Administrasjonsutvalget har myndighet til å fatte vedtak om overordnede retningslinjer for bruk av delegert myndighet innenfor sine arbeidsoppgaver. Dette skal gjøres i tråd med bestemmelsene i gjeldende lover, forskrifter og avtaler, og innenfor de mål, rammer og retningslinjer som kommunestyret vedtar. Administrasjonsutvalget er herunder gitt myndighet til å vedta reglementer med overordnede retningslinjer for:

 • organisering av personalarbeidet og styringssystemer som skal brukes i personalarbeidet
 • oppretting og nedleggelse av stillinger
 • konstituering, ansettelse og oppsigelse av ansatte, med unntak av rådmann
 • suspensjon og avskjedigelse av ansatte
 • bemanningsplanlegging og individuell planlegging på områder som opplæring, anvendelse av arbeidskraft, personalvurdering, karriereutvikling, likestilling, informasjon etc.
 • behandling av søknader fra ansatte om permisjoner, bruk av egen bil, tjenestereiser, telefongodtgjøring etc.
 • behandling av søknader fra ansatte om lån av kommunale lokaler, biler, utstyr etc.

Arbeidsgiverutvalg

Kommunestyret velger blant Administrasjonsutvalgets arbeidsgiverrepresentanter, et Arbeidsgiverutvalg for fastsetting av lønns- og arbeidsvilkår for rådmannen. Utvalget skal ha tre medlemmer.

Arbeidsgiverutvalget er rådmannens nærmeste overordnete, har medarbeidersamtaler med rådmannen og fastsetter rådmannens lønns- og arbeidsvilkår.

Møtekalender for administrasjonsutvalget

Kontrollutvalget

Kontrollutvalget i den enkelte kommune skal føre tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltning på vegne av kommunestyret. Til dette hører å sørge for at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning.

Kontrollutvalget skal påse at kommunens årsregnskap blir revidert på en betryggende måte (regnskapsrevisjon).

Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon).

Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i interkommunale selskaper og andre selskaper der kommunen har eierandeler (selskapskontroll).

Kontrollutvalgsoppgavene i Hvaler utføres av Østfold kontrollutvalgssekretariat (ØKUS). ØKUS er et interkommunalt samarbeid (etter Kommunelovens § 27) mellom kommunene Fredrikstad, Sarpsborg, Moss, Halden, Rygge, Råde og Hvaler.

Møtekalender og sakspapirer til kontrollutvalget (ekstern nettside) 

Klageutvalget

Klageutvalget består av 3 medlemmer med tilsvarende varamedlemmer, valgt blant kommunestyrets medlemmer. Utvalget utvides med ytterligere 2 medlemmer ved klagebehandling etter lov om helsetjenesten i kommunene.

Klageutvalget skal behandle klage på enkeltvedtak fattet i ulike styrer, råd og utvalg. Klageutvalget har de oppgaver og den myndighet som framgår av fvl § 28, 2.ledd jfr. §34 og lov om helsetjenesten i kommunene § 2-4.

Klageutvalget skal vurdere momenter klageren har gjort gjeldende, og eventuelt nye omstendigheter og gjøre undersøkelser som trengs.

Møtekalender for klageutvalget

Viltnemnda

Viltnemnda består av 5 medlemmer med varamedlemmer som velges av kommunestyret. Det faste utvalget velger selv sin leder.

Mandatet til viltnemnda er nedfelt i Reglement for delegering av oppgaver og myndighet fra kommunestyret. Viltnemnda har oppgaver som er lagt til Viltloven og Hundeloven.

Møtekalender for viltnemnda

Råd for eldre og funksjonshemmede

Råd for eldre og funksjonshemmede ble opprettet av kommunestyret 15.10.2015.

Rådet består av 7 medlemmer og 5 varamedlemmer. I tillegg deltar en representant fra Fagforbundet i møtene, der denne har tale- og forslagsrett.

Rådet er et rådgivende organ i kommunen, som skal behandle saker som omhandler eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne. Rådet skal medvirke til å synliggjøre behovene eldre og mennesker med nedsatt funksjonshemmede har, og fremme løsninger.

Rådet skal hvert år utarbeide egen årsmelding, som legges frem for kommunestyret.

Møtekalender for råd for eldre og funksjonshemmede

Forliksrådet

Forliksrådet er det laveste leddet i rettssystemet for sivile saker og er en meklingsinstitusjon med begrenset domsmyndighet. Hovedoppgaven til forliksrådet er å legge til rette for at partene ved mekling eller dom får løst saken enkelt, hurtig og billig. Medlemmene i forliksrådet velges av kommunestyret. Som hovedregel er det ikke anledning til å anlegge sak mot noen for tingretten før saken er prøvd løst i forliksrådet.

Forliksrådet i Hvaler for perioden 1.januar 2017 - 1.januar 2021:

Leder Wenche Falch
Medlem Trygve Jensen
Medlem: Raymond W. Tiochta
   
Varamedlem Bjørn Eliassen
  Anne May Sandvik Olsen
  Anne-Lise Pedersen

Forliksrådets sekretariatsoppgaver ivaretas av Namnsfogden i Fredrikstad, tlf: 69 36 98 00.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?