Spesialundervisning

Innhold

Her finner du informasjon om spesialundervisning

Her får du som foreldre en rask innføring i hva spesialundervisning er, hva ord og uttrykk betyr, hva du kan forvente av skolen og hva du selv kan gjøre.

Spesialundervisning

Her kan du lese om spesialundervisning hos Utdanningsdirektoratet.

Målgruppe og rettigheter

Elever som ikke har eller ikke kan få et tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har rett til spesialundervisning. Spesialundervisningen skal ha et slikt innhold at det samlede tilbudet gir eleven et forsvarlig utbytte av opplæringen. Elever som får spesialundervisning, skal ha det samme totale undervisningstimetallet som gjelder for andre elever.

Kommunen plikter å sørge for denne tjenesten etter Opplæringslova kap. 5.

Vilkår og veiledning

Før kommunen gjør vedtak om spesialundervisning, skal det foreligge en sakkyndig vurdering fra PPT av de spesielle behovene som eleven har. Vurderingen skal vise om eleven har behov for spesialundervisning, og hvilke opplæringstilbud som bør gis.

Eleven eller elevens foreldre/foresatte kan kreve at skolen gjør de nødvendige undersøkelser for å finne ut om eleven trenger spesialundervisning, og eventuelt hvilken opplæring eleven trenger.

Klage
  • Fristen for å klage er tre uker fra du mottar vedtak om spesialundervisning.
  • I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.
  • Send klagen til rektor ved skolen. Rektor vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom vedtaket ikke blir endret, sendes klagen videre til Fylkesmannen.
  • Du vil motta informasjon om klagebehandlingen når saken er ferdigbehandlet.

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

PP-tjenesten har ansvar for å gi råd til skole og foresatte om de elevene som har behov for spesialundervisning. PP-tjenesten skal gi råd om opplæring, oppdragelse og ulike problemer som kan vanskeliggjøre opplæringen for elevene.

Hvaler kommune kjøper PP-tjenester fra Fredrikstad kommune.

Her finner du informasjon om PP-tjenesten i Fredrikstad og meldeskjema for barn og voksne. Det er viktig å samarbeide med skolen om melding til PP-tjenesten.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?