Skolene på Hvaler

Innhold

Hvaler har to barneskoler, Floren og Åttekanten, og en ungdomsskole, Hvaler ungdomsskole. Leder for skolene er kommunalsjef Tone Gunnersen.

Status for korona-tiltak 06.04.21

Informasjon til foresatte om oppstart etter påske:
Kommuneoverlegene i Fredrikstad innfører rødt nivå i skolene i Fredrikstad fra tirsdag 6.april. Årsaken til dette er høyt smittetrykk og høye smittetall, til tross for strenge 5a-tiltak i over to uker. Kommuneoverlegene har på bakgrunn av dette også gjennomført risikoanalyser for Hvaler kommune i og med at vi er i samme bo- og arbeidsregion som Fredrikstad. Det er pr.nå ingenting som tilsier at Hvaler skal endre smittevernnivå i skole eller barnehage. Hvaler har flat smittetrend og ingen ukjent smitte. Hvaler opprettholder derfor gult nivå, men risikovurderes jevnlig av kommuneoverlegene i forhold til om dette skal endres.

Ved rødt nivå kan SFO få redusert åpningstid.

Nivåinndeling av smitteverntiltak

Folkehelseinstituttet (FHI) har laget en trafikklysmodell med grønt, gult og rødt nivå som viser hvilke smitteverntiltak barnehager og skoler skal følge.

Høsten 2020 starter vi opp på gult nivå.

Grønt nivå kjennetegnes ved av skolehverdagen kan organiseres som normalt. Det vil si vanlig organisering av klasser.

På gult nivå kan hele skoleklasser regnes som en kohort. Skolene må fremdeles ha flere tiltak for å redusere kontakt og holde avstand mellom ansatte og elever. Ved gult nivå vil det i utgangspunktet ikke være behov for å gjøre avvik fra opplæringsloven.

På rødt nivå skal elevene og barna deles inn i mindre grupper og kohorter. skolene må vurdere ulike oppmøtetider for elevene og sørge for at elevene og ansatte holder avstand til hverandre.

 

Oppstart på gult nivå

Alle elever starter på skolen mandag 17.08.20. Det er plandager og SFO er stengt 13. og 14. august.

På gult nivå gjelder følgende:

 • Vanlig undervisning i klasser
 • Minimert kontakt mellom klasser/trinn. Blant annet har hver klasse egne områder ute
 • Ingen matservering på SFO
 • Skoleskyss går som normalt, men det er avstandskrav mellom elever fra ulike klasser
 • Økt renhold
 • Skjerpede rutiner for håndvask og desinfeksjon av ofte berørte flater
Korona-tiltak: Regler for oppmøte
 • Elever og ansatte med luftveissymptomer: Elever og ansatte skal selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse, ikke møte på skole/SFO. De skal holde seg hjemme til de har vært symptomfrie i 1 døgn.
 • Elever eller ansatte som har bekreftet covid-19: Skal være i isolasjon. Det er helsetjenesten som beslutter hvem som skal være i isolasjon og hvor lenge etter råd gitt av Folkehelseinstituttet.
 • Elever eller ansatte som er nærkontakter/husstandsmedlem til en person med bekreftet covid-19: Skal være i karantene. Det er helsetjenesten som beslutter hvem som skal være i karantene og hvor lenge etter råd gitt av Folkehelseinstituttet.
 • Foresatte som har luftveissymptomer, er i karantene eller isolasjon: Skal ikke møte på skole/SFO, og må finne andre løsninger for følging og henting av barna.

Dersom eleven er syk og ikke kommer på skolen, må dere gi beskjed til skolen om dette på vanlig måte.

Hvis eleven blir dårlig på skolen, tar vi kontakt med foreldrene. Barnet må da hentes eller gå hjem fra skolen så fort som mulig.

Les nyhet om mulig testing av elever/ansatte.

Foreldre skal helst ikke bli med inn på skolen

Vi tar imot barna ute og ønsker at foreldre ikke blir med inn på skolen eller i garderoben.

Håndvask er like viktig hjemme som på skolen. Vask hendene før dere kommer på skolen, og med en gang dere kommer hjem.

Ekstra matpakke til SFO og skiftetøy

Som vanlig skal alle elever ha med seg matpakke og gjerne drikke. Dersom elevene har SFO-plass, må de også ha med en ekstra matpakke. Dette fordi det ikke vil bli tilberedt mat på SFO.

Elevene bør også ha med seg en sekk med skiftetøy. Denne bør helst bringes fram og tilbake hver dag, slik at det blir enklere å utføre renhold i garderobene. Leker og andre gjenstander skal ikke tas med til skolen.

Kontaktinformasjon

Vigilo-appen er til tider ustabil i disse koronatider. Viktig informasjon vil deles på nettsiden og meldinger vil også sendes ut på sms.

Du kan også logge inn på Vigilo i nettleser på pc, telefon eller pad: https://vigilo.no/hvaler/

 

Trenger du å kontakte rektor raskt?

Floren skole: Øystein M. Lande, 95084828, oyml@hvaler.kommune.no

Hvaler ungdomsskole: Mette Helgesen, 48053901, metl@hvaler.kommune.no

Åttekanten skole: Øystein Dolve, 91100809, oysdol@hvaler.kommune.no

 

Skolene på Hvaler

Floren skole   Åttekanten skole    Hvaler ungdomsskole

Vi bygger en nye Hvaler barne- og ungdomsskole på Asmaløy. Les mer her:

Hvaler barne- og ungdomsskole

Verdigrunnlag

Vi vil at skolen skal være inkluderende og meningsfull for alle elevene, en skole der den enkelte kan oppleve mestring, motivasjon og respekt.

Åpenhet: Vi er åpen på hva som er viktig for oss og åpne for hva som er viktig for andre.

Profesjonalitet: Vi arbeider for å bygge sosial og faglig kompetanse hos elevene. Vi viser respekt for hverandre for å bygge gode relasjoner.

Engasjement: Vi engasjerer oss i arbeidet for å fremme motivasjon hos elevene.

Nyskaping: Vi arbeider sammen for å utvikle oss videre. Vi er opptatt av å lære av andre og å dele kunnskap med hverandre.

Trygt og godt skolemiljø 

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø. Hvaler kommune har en egen "Plan for trygt og godt skolemiljø".

Hvaler kommune har vedtatt forskrift om ordensreglement i tråd med opplæringsloven § 9 A-10. Ordensreglementet er presisert i skolenes basisreglement.

Les mer om rettighetene dine hos Fylkesmannen i Østfold.

Les mer om rettighetene dine hos Utdanningsdirektoratet.

Fellesinformasjon for skolene

Alarmtelefon for barn og unge

Skolerute 20-21.pdf

Skolerute 21-22 og 22-23

Fritak fra undervisning på grunn av livssyn

Kommunikasjon med skolen

Alle meldinger til skolen sender du i den digitale meldingsboka i Vigilo. For eksempel fravær, permisjonssøknader og andre beskjeder til skolen. Beskrivelse av hvordan du kommer i gang finner du her: https://vigilo.no/hvaler/

Leirskole

En del av undervisningstiden i grunnskolen kan brukes til leirskole. På Hvaler reiser vi på leirskole i 7. klasse. Floren og Åttekanten reiser sammen.

Leriskoleoppholdet skal være gratis for alle elever.

Les mer om skoleturer hos UDIR.

Leksehjelp og studietid

I Hvaler kommune har vi organisert leksehjelp i form av studietid. Studietida er lagt inn som en del av skolens ordinære undervisningstilbud.

Permisjon fra undervisning

Du kan søke skolen om permisjon fra undervisninga i inntil 2 uker. Send søknaden der du vanligvis kommuniserer med skolen.

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten har som oppgave å fremme et godt lærings- og arbeidsmiljø for elevene.

Skolehelsetjenesten gir råd og veiledning, gjennomfører helseundersøkelser og vaksinasjoner, og har samtaler med elever. Når det er behov for det kan vi henvise videre til annet helsepersonell som fastlege, tannlege eller til en spesialist.

Helsesøster Floren og Åttekanten skole: Trine S Norsted 947 92 567  

Helsesøster Hvaler ungdomsskole: Helen Bye 489 53 068

Skoletannlege

Østfold fylkeskommune gir gratis tannbehandling til alle under 18 år. Barn bosatt i Hvaler kommune får sin behandling ved:

Fredrikstad tannklinikk Storgata 10 1607 Fredrikstad Telefon 2. og 5. etasje: 69 11 77 00 Epost: fredrikstad.tannklinikk@ostfoldfk.no

Pålogging for elever og foresatte

Vigilo

Office 365

 

Pedagogiske lenker for barnetrinnet

Multi - Matematikk

Salaby - Flerfaglig ressurs

Lokus - Norsk og engelsk

Stairs - engelsk

 

Pedagogiske lenker for ungdomstrinnet

Kikora

Clarify

Skoleportalen Fredrikstad

 

Andre lenker

Alarmtelefon: Vold og overgrep mot barn

Opplæring i norsk og samfunnsfag for fremmedspråklige

Overgang barnehage til skole

Barna starter i grunnskolen det kalenderåret de fyller seks år. Skolen vil sende brev til foresatte om hvor og når dere skal møte opp.

Vi i barnehagene og skolene på Hvaler ønsker å legge tilrette for en god overgang mellom hjemmet, barnehagen og skolen.

Tidlig eller utsatt skolestart?

Du kan søke om tidlig eller utsatt skolestart for ditt barn. Søknaden må sendes til kommunen ved kommunalsjefen for oppvekst. Søknaden må begrunnes. Kommunalsjefen sender sønaden til PPT.

Dersom det etter sakkyndig vurdering fra PPT er tvil om barnet er kommet tilstrekkelig langt i utviklingen sin til å starte i skolen, har barnet rett til å utsette skolestarten i ett år dersom dere som foreldre krever dette.

Dersom det etter sakkyndig vurdering fra PPT er grunnlag for det, og barnet er født i januar, februar eller mars, kan foresatte søke om at barnet starter ett år tidligere på skolen. Barnet har ikke rett til dette.

Noen forskjeller mellom barnehage og skole
 • Barnet ser foresatte mindre enn i barnehagen
 • Det er større voksentetthet i barnehagen
 • Møt presis. Det forstyrrer oppstart av dagen hvis noen kommer for sent
 • Undervisningen starter med en gang det ringer – ikke småprat i gangene
 • Barnet bør kunne kle seg selv og gå på do alene
 • Barnet skal ha tøy til all slags vær. Husk å navne
På første trinn handler det mye om:
 • Å skape struktur, forutsigbarhet og trygghet
 • Lek, men mindre enn tidligere
 • Kunne følge beskjeder uten forhandling - Mer «skal og må» enn «vil og kan»
 • Grensesetting
Hva kan foresatte bidra med?
 • Dere er barnets beste og mest troverdige læremester og holdningsskaper.
 • Snakk pent om skolen, både de voksne og de andre elevene. Ha raushet overfor forskjeller.
 • Bli kjent med hverandre og de andre elevene.
 • Vær forsiktig med å involvere barnet i «voksenting». Det gjør dem engstelige og utrygge.
 • Gi barnet nok tid til å fortelle fra sin skoledag.
 • Still krav og forventninger, men ros mest.
 • Vær opptatt av «å lære», ikke «å gjøre».
 • Barna skal lære hverandre å lære. Dyrk fram en positiv holdning til å hjelpe.
 • Ta kontakt med oss hvis dere lurer på om noe har skjedd.
Dette bidrar skolen med (psykososialt miljø):
 • Fadderordning
 • Trivselsledere og fysak
 • Inspeksjon i pausene. Voksne med gul vest.
 • Klassemøter og klasseregler for trivsel
 • Ordensreglement og nettvettregler
 • Plan for trygt og godt skolemiljø
 • Elevsamtaler
 • Utviklingssamtaler
 • Foreldremøter
Ofte stilte spørsmål ved skolestart

Vi har samlet spørsmål og svar om oppstart i 1. klasse her:

 • Gjennomføres samlinger for nye 1. klassinger på tvers av barnehager uansett vær? Ja
 • Hvor finner vi skoleruta? Rett over her på denne siden.
 • Hvor mange starter i 1. klasse og hvor mange gutter/jenter er det? Informasjon kommer på den enkelte skole.
 • Når er det innskrivning på skolene? Vi sender ut brev til foresatte med dato.
 • Når går bussen til skolen? Se skolenes hjemmeside.
 • Kan 1. klasse-elevene ta skolebuss? Ja. Retten til skolebuss er avhengig av avstand til skolen; 2 km-grense for 1. klasse, 4 km-grense for 2. klasse og oppover.
 • Når begynner 1. klasse første skoledag? Oppstart samme tid som de andre elevene. Nærmere informasjon kommer på innskrivninga.
 • Når er helsesøster tilstede? 1 1/2 dag i uka på hver av barneskolene.
 • Hvem skal være kontaktlærere for 1. klasse? Lærerne presenteres på innskrivningsfesten.
 • Bruker skolene utemiljøet i læringsprosessen? Ja.
 • Hvordan er tilbudet om leksehjelp ? Informasjon fås fra den enkelte skole.
 • Har skolene fadderordning? Ja.
 • Har elevene spisepause med tilsyn? Ja, både i skoletiden og i SFO.
 • Når er oppstartsdato for nye elever 1. trinn på SFO? 1. august for påmeldte.
 • Når der det lurt å starte i SFO, før eller ved skolestart? Dere kjenner barna deres best. Snakk med de andre foresatte i barnehagen om hva de gjør.
 • Hva er åpningstidene på SFO? SFO åpner 07.00 og stenger 17.00.
 • Finnes det ulike alternativer for SFO-plass? Informasjon om påmelding, pris og plassalternativer i SFO ligger på kommunens hjemmeside.
 • Hva gjør barna på SFO? Ta kontakt med skolenes SFO-leder.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?