Hvaler barne- og ungdomsskole

Innhold

Hvaler barne- og ungdomsskole ble etablert i 2021, etter at vi slo sammen Floren barneskole, Åttekanten barneskole og Hvaler ungdomsskole. Vi har bygd et nytt barneskolebygg i tilknytning til ungdomsskolebygget på Asmaløy. Skolen er Hvalers eneste skole med rundt 430 elever fra 1. til 10. trinn.

Hvaler barne- og ungdomsskole

Om skolen

Hvaler barne- og ungdomsskole åpnet 2. august 2021 i nye lokaler på Asmaløy. Skoleåret 23/24 har skolen ha ca. 430 elever og over 80 ansatte. Skolen ledes av rektor Øystein Myksvoll Lande, som har vært tilsatt som rektor for den nye skolen fra juli 2019.

Vår visjon er å skape en skole der alle opplever inkludering og mestring når vi samarbeider om å løse kjente og ukjente utfordringer.

Hvem er vi?

Verdier

Forventninger til praksis ved Hvaler barne- og ungdomsskole

Åpenhet

 • Vi viser åpenhet og respekt for hverandres utfordringer, meninger og valg
 • Vi inkluderer alle i meningsfulle fellesskap, vi smiler til hverandre og hilser på hverandre
 • Vi er åpne på hva som ligger til grunn for våre valg, vi deler og samarbeider

Profesjonalitet

 • Vi ser hver elev som et unikt menneske, fylt av ressurser og potensiale, som vi skal veilede og gi varme
 • Vi reflekterer og lærer sammen, i klasserommet, og i vårt profesjonelle fellesskap.
 • Vi snakker positivt til hverandre og viser hverandre tillit
 • Vi søker enighet og følger opp de valgene vi har tatt
 • Vi jobber kontinuerlig med læreplanforståelse og forskningsbaserte løsninger

Engasjement

 • Vi bygger gode relasjoner til hverandre
 • Vi engasjerer oss i fag, tverrfaglighet og dybdelæring for å fremme motivasjon hos elevene
 • Vi lager en variert skolehverdag der elevene er aktive
 • Vi er mer opptatte av at elevene skal lære enn at de skal gjøre
 • Vi er leksebevisste og følger prinsippene i "Vurdering for læring"

Nyskaping

 • Vår undervisning skal gi elevene rom for å være kreative og problemløsende
 • Vi er kritiske til egen praksis og utfordrer hverandre på hvordan vi kan utvikle oss videre
 • Vi tør feile og støtter hverandre i å prøve noe nytt
 • Vi søker praksis som øker vårt læringsutbytte og bedrer våre resultater, uavhengig om de er digitale eller analoge
Visjon

Visjoner

Slik vil vi forankre læreplanene lokalt ved Hvaler barne- og ungdomsskole

Menneskeverd

Våre elever opplever mestring og en helsefremmende skole. Vi tilbyr et samlet skole-, kultur- og idrettstilbud for Hvalerelevene og samarbeider med storkjøkkenet på Dypedalsåsen for å tilby mat til elevene, på SFO, og i overgangen til idrett- og kulturtilbud. Vår organisering gir mulighet for sosialt samvær for alle i tilknytning til skoledagen.

Identitet og kulturelt mangfold

Våre elever er stolte av seg selv og sin identitet, og møter andre mennesker med respekt. Vi samarbeider med lokale bedrifter, primærnæring og organisasjoner, og har faste ekskursjoner til sentrale attraksjoner og naturområder, slik at elevene blir kjent med vår historie og vår nåtid.

Kritisk tekning og etisk bevissthet

Våre elever tåler å stå i motstand og tør å feile. Vi gjennomfører hvert semester tverrfaglige undervisningsopplegg med fokus på dybdelæring. Elevenes inkluderes i å ta valg, finne kilder og løsninger.

Skaperglede, engasjement og utforskertrang

Våre elever søker å finne kunnskapsbaserte løsninger på kjente og ukjente utfordringer. Våre undervisningsopplegg fremmer kreativitet og nyskaping framfor repetisjon. Vi samarbeider med Ungt entreprenørskap og gir mulighet for å starte elevbedrifter. Vi tilbyr valgfag og tilvalgsfag som gir elevene rom for kreativ utfoldelse.

Respekt for naturen og miljøbevissthet

Våre elever viser respekt for naturen og tar klimabevisste valg. Vi samarbeider med Nasjonalparksenteret, Skjærgårdstjenesten og Sandbakken miljøstasjon slik at elevene skal bli kjent med klima- og miljøutfordringer i sitt nærmiljø.

Demokrati og medvirkning

Våre elever opplever å være del av et inkluderende fellesskap der de er vant til å samarbeide for å finne gode løsninger. Vi tilbyr alternative opplæringsarenaer, både for dem som trenger noe annet hele tida og for dem som trenger en mer praktisk skolehverdag.

Kvalitetsutvikling

Vi arbeider kontinuerlig med kvalitetsforbedring av skolen. Evaluering av organisering, tilrettelegging og gjennomføring av opplæringen er en konstant prosess, og vår plan for kvalitetsutvikling må sees som et «levende» dokument. Skolen skal til enhver tid «være et profesjonsfaglig fellesskap der lærere, ledere og andre ansatte reflekterer over felles verdier, og vurderer og videreutvikler sin praksis».

Her kan du lese mer om kvalitetsutvikling i Hvalerskolen 23-24.

Teambasert skole

Vi er en teambasert skole. Alle ansatte og elever tilhører et team som er knyttet sammen fysisk og organisatorisk. Hvert team ledes av en teamleder.

 • Team 1-2, teamleder: Cathrine Olsen
 • Team 3-4, teamleder: Mette Helgesen
 • Team 5-7, teamleder: Anette S. Monsøy
 • Team 8, teamleder: Fabian Tindlund
 • Team 9, teamleder: Geir Bjelland Pedersen
 • Team 10, teamleder: Cathrine F. Mikkelsen

Teamlederen har et pedagogisk lederansvar for sitt team. Teamet samarbeider om alle elevene på teamet og møtes til daglige teammøter.

Her kan du lese mer om vår teambaserte skole. 

Skolens sonedeling

Skolens ute- og inneområder er oppdelt i soner slik at elevene forandrer miljø etterhvert som de blir eldre. Dette forsterkes av at elevene møter ulike voksenteam.

Soner på skolen

Hvilke elever kommer i samme gruppe?

Vi arbeider etter teamprinsippet der alle elever på et trinn går sammen og tilhører samme sosiale fellesskap. Elevene vil jobbe i ulike grupper i løpet av skoledagen. Målet med gruppeinndeling er å skape et best mulig læringsmiljø for elevene. Alle elever på et trinn vil ha pausetid sammen. Hvert trinn har to eller flere kontaktlærere som samarbeider om de praktiske, administrative og sosialpedagogiske gjøremålene - og alle de voksne samarbeider om alle elevene.

Elevene blir ikke bli delt inn i grupper etter geografi.

Når starter og slutter skoledagen?

Barneskoleelevene starter 08.05 og avslutter undervisning 13.35.

Ungdomsskoleelevene starter 09.00 og avslutter sin undervisning 15.15.

Hva er en leksebevisst skole?

Hvaler barne- og ungdomsskole er en leksebevisst skole. Alle som skal bli gode i noe må øve, men øvelse bør også være bygd på motivasjon. Vi gir derfor ikke lekser i tradisjonell forstand. Barnet skal ikke være ansvarlig for å utføre en oppgave hjemme, men dersom det er motivert til det, skal det få råd av oss hva om hva han/hun bør øve på. Vi ønsker å ta vare på den naturlige motivasjonen til å lære lengst mulig. Ikke presse barnet til å jobbe med skolearbeid hjemme, slik at det allerede er lei skolen når barnet møter oss.

Her kan du lese mer om vår praksis og leksebevisst skole.

Førsteklassingene og tilvenning

Barnehagene har skoleforberendende møter på tvers. Ta kontakt med Janne Baltzersen dersom barnet ditt ikke går i barnehagene på Hvaler.

Vi sender ut informasjon gjennom Altinn til alle nye skolestartere.

Vi ønsker å legge tilrette for en god overgang mellom barnehage og skole. Ved skolestart deltar kjente personer fra barnehagene i skolen den første uka. Hvor mye og hvor lenge barnehagepersonalet deltar blir tilpasset barnegruppa.

Se eget avsnitt under om overgangen mellom barnehage og skole.

Hvordan jobbes det med trygt og godt skolemiljø?

Hvalerskolen er forpliktet gjennom paragraf 9a i opplæringsloven å fremme trygghet, trivsel og læring. Loven krever også at kommunen utarbeider en egen plan for trygt og godt skolemiljø. Denne planen vil revideres skoleåret 23-24.

Gjennom teamorganisering vil alle voksne som jobber med en barnegruppe samarbeide daglig om skolemiljøet. Organiseringen gir oss gode muligheter til å koordinere tiltak og styrke hverandre i arbeidet med god klasseledelse.

Et sosialpedagogisk team bestående av skoleledelsen, spesialpedaogiske veiledere, sosiallærer og andre ressurspersoner samarbeider med helsesykepleie-tjenesten og barnevernet på et systemisk og rådgivende nivå. Elevsaker kan drøftes anonymt.

Bygg og utemiljø er formet etter et prinsipp om vandring i soner. Elevene tilhører en "alderssone" og beveger seg mellom sonene ettersom de blir eldre.

Skolens ledelse samarbeider med elevråd, FAU, ansatte og politikere for å informere best mulig og skape en trygg Hvalerskole der trivsel og læring står i sentrum.

Regelverk

Alle elever må kjenne og følge skolens basisregler. Basisreglene er en presisering av kommunens ordensreglement for Hvalerskolen. Skolen har i tillegg en egen dataavtale for bruk av digitale enheter.

Nytt om mobiltelefoner 23-24 (Ungdomsskole)

I våre basisregler står det at elevene kun kan bruke mobiltelefoner (digitale medier) "når du avtaler med en voksen på skolen" og at "mobiltelefoner ikke skal ligge synlig og lyden skal være slått av". Vi opplever at det er vanskeligere for elevene å legge vekk telefonen enn tidligere og ønsker å stramme inn vår kontroll av regelverket. Det er viktig for oss at elevene trenes i å legge vekk telefonen og trenes i å velge å jobbe med læringsarbeidet.

Fra skolestart 23-24 har vi for 8.-10. klassetrinn samlet inn telefonene på morgenen og gitt dem ut igjen ved skoleslutt. Dette er et samarbeid mellom elev, foresatte og skole for å rigge et positivt læringsmiljø.

 • Telefonene låses inn
 • Elvene kan få tilgang når de har behov for det (for eksempel for å ringe foresatte) ved å spørre en voksen
 • Vi tilpasser praksisen for elever med særskilte behov
 • Lærerne skal bevisst levere ut og bruke mobiltelefonene i undervisningen, slik at de kan trene på å bruke verktøyet
 • De voksne skal ha fokus på relasjonskompetanse når vi samler inn telefonene og verken kan eller skal "ta" telefonen fra en elev

Vi håper på forståelse for at vi prøver ut ny praksis på dette området og ønsker positivt samarbeid med elever og foresatte om best mulig læringsmiljø.

Hundefri skolegård

Vi får henvendelser fra barn, foresatte og ansatte som opplever at det er vanskelig å møte hunder på skolens område.

Vi vet at de fleste hunder oppfører seg fint, men det hjelper ikke dem som er allergiske eller redde. Vi ber derfor om at dere respekterer skolegården som et hundefritt område.

Ved behov kan dere søke rektor om tillatelse til å ha med hund inn i skolegården.

Praktisk informasjon

Hvilke voksne vil jobbe med mitt barn?

Vi jobber med teamsammensetning av voksne helt fram til skolestart hvert skoleår. Et team vil kunne endres ved nye permisjoner, sykmeldinger eller nyansettelser.

Kontaktlærerne på de ulike trinnene er:

 • Trinn 1: Line Frølich-Olsen, Marius Jensen
 • Trinn 2: Hannah Evensen, Ann Cathrin Fjellheim
 • Trinn 3: Eva Olsen, Helle Lindalen
 • Trinn 4: Stine Kirkebø, Ellen Byrding, Lise Tjønn, Martin Lund
 • Trinn 5: Christian Angeland, Trine Gjerløw, Nora Davidsen
 • Trinn 6: Marthe Johnsen, Erlend Sira, Malin Aronsen
 • Trinn 7: Solveig Dramstad, Eva K. Fredriksen
 • Trinn 8: Kirsti Henden, Anne Jenseg, Martine Angeland
 • Trinn 9: Stian B. Hansen, Marlen Thøgersen, Andreas Sandvik
 • Trinn 10: Sanne Anstem, Carla Garcia, Andreas Gillerstedt
Hvordan er skoleskyssen?

Skoledagens oppstarttider og sluttider er drøftet med elever, foresatte og ansatte. Skoleskyssen er tilpasset disse tidene.

Rutetabell for buss finner du her.

Fra Bukta vil det gå taxi til skolebussen ved Åttekanten og fra Edholmen til Svanekil.

Vi har vært i dialog med Hollungen og Peter Parmer for å se om fergetidene kan tilpasses best mulig. Vi må samtidig ha forståelse for at fergeselskapet også skal koordinere seg med rutebuss og andre passasjerer.

Åttekanten
Elever som står på Åttekanten skal primært ta den røde bussen som kommer fra Papperhavna klokka 07.35 /08.30.

Ødegårdsåsen
Vi oppfordrer alle elevene til å gå til Ødegårdskilen. Her kan dere krysse veien trygt. Elevene skal ta bussene merket med Spjær eller Sydengen ca. klokka 07.25/08.30.

Skjelsbo
Elevene skal primært ta bussene merket med Spjær eller Sydengen ca. klokka 07.30/08.35. For å få trygg avstigning på veien hjem er det mulig å sitte på til Nordengåsen og gå av bussen på veien tilbake mot skolen. Venter elevene på bussene som kommer fra Hauge, er de ikke garantert sitteplass.

Huser
Vi henter elevene på barneskolen med den kommunale minibussen "Blåmann" på morgenen. Barneskoleelevene tar vanlig skolebuss hjem til Trekanten. Ungdomsskoleelevene tar vanlig skolebuss fra Trekanten begge veier.

Vi stopper på toppen av bakken og snur på parkeringsplassen. Oppmøte klokka 07.50. Vi stopper også ved krysset mot Huser barnehage.

Skjærhalden-Floren
Elevene på strekningen Skjærhalden-Floren må benytte seg av bussene som kommer klokka 07.25 og 07.40. Venter alle elevene på siste buss, er de ikke garantert sitteplass. Dersom dette blir en utfordring må vi fordele elevene på de to bussene.

Hvor kan jeg parkere eller slippe av mitt barn?

Det er gjesteparkering flere steder på skolens område. Når du kjører ditt barn til skolen, eller skal levere/hente på SFO, benytter du parkeringsplassen utenfor Asmaløy barnehage.

Serveres det mat på skolen?

Politikerne i Hvaler har bevilget penger til å jobbe med et mattilbud på skolen. Vi samarbeider med kjøkkenet på Dypedalsåsen for å tilby næringsrik og god mat på skolen hver dag. I første omgang er dette mat som serveres på SFO.

To dager i uka har vi elevstyrt kantine der elevene på trinn 5-10 kan kjøpe billig og næringsrik mat. Vi selger også varer som juice, byggryn og frukt.

Kan vi abonnere på melk og frukt?

Ja. Dere bestiller, avslutter og endrer abonnementer selv.

På disse nettsidene abonnerer du på melkeprodukter.

På disse nettsidene abonnerer du på frukt.

Skolerute og årshjul

Skolerute 23-24 og 24-25 (Hvaler har samme skolerute som videregående skoler i Østfold)

Om du lurer på hva som skjer i løpet av skoleåret, kan du se på årshjulet vårt.

Fritak fra undervisning på grunn av livssyn

Elever og foreldre kan melde fra om fritak fra aktiviteter som de mener kan oppleves som annen religion eller et annet livssyn.

Det kan eksempelvis være å delta i fredagsbønnen i en moske, en gudstjeneste eller annen religiøs samling. Skolen skal gi informasjon i så god tid at de som ønsker det, kan be om fritak.

Det er ikke nødvendig å gi en begrunnelse for hvorfor man ønsker fritak, og ingen må gi ut informasjon om egen tro.

Leirskole

En del av undervisningstiden i grunnskolen kan brukes til leirskole. På Hvaler reiser vi på leirskole i 8. klasse.

Les mer om gratisprinsippet og leirskole hos Utdanningsdirektoratet.

Leksehjelp og studietid

I Hvaler kommune har vi organisert leksehjelp i form av studietid. Studietiden er lagt inn som en del av skolens ordinære undervisningstilbud.

Permisjon fra undervisning

Du kan søke skolen om permisjon fra undervisningen i inntil 2 uker. Her får du hjelp til hvordan du går fram for å søke om permisjon fra undervisningen.

Kommunikasjon med skolen

Alle meldinger til skolen sender du i den digitale meldingsboka i Vigilo. I appen finner du informasjon fra oss, du kan sende fraværsmelding og andre meldinger. I nettversjonen finner du søknad om permisjon, samtykke og vurdering. Her finner du hjelpesider til hvordan du kommer i gang. 

Resepsjon/Sentralbord: 69 37 50 00 (tastevalg 6 + 3)

Merkantil:
Rebekka Magnus
E-post: rebmag@hvaler.kommune.no
Telefon: 404 33 014

Merkantil:
Frøydis Strømme-Larsen
E-post: frostr@hvaler.kommune.no
Telefon: 404 33 014

 

Rektor:
Øystein Myksvoll Lande
E-post: oyml@hvaler.kommune.no
Telefon: 950 84 828
Assisterende rektor:
Øystein Dolve
E-post: oysdol@hvaler.kommune.no
Telefon: 911 00 809

 

Hva slags informasjon deler vi i Vigilo?

Vi bruker Vigilo til all informasjon skolen distribuerer. Generelt deler vi informasjon fra foreninger og lag på Hvaler, samt for aktiviteter for barn og unge. I blant deler vi også annen informasjon vi mener er til barnas beste. Fellesinformasjon deles på innlegg, mens meldinger skal være direkte knyttet til ditt barn. Vi prøver å finne balansen for mengde informasjon, slik at det vi sender ut oppleves om relevant og viktig.

Trygt og godt skolemiljø 

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø. Hvaler barne- og ungdomsskole jobber etter kommunens plan for trygt og godt skolemiljø. Skolen jobber kontinuerlig med kartlegging av skole- og elevmiljøet gjennom samtaler med elevene og foresatte, arbeid i Skolemiljøutvalget (SMU), samarbeid med elevråd og FAU, samt undersøkelser som Elevundersøkelsen og SpekterDigital.

Hvaler kommune har vedtatt forskrift om ordensreglement i tråd med opplæringsloven § 9 A-10. Ordensreglementet er presisert i skolenes basisreglement (Se punkt om "regelverk" over).

Les mer om rettighetene dine hos Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Les mer om rettighetene dine hos Utdanningsdirektoratet.

Trenger du hjelp kan du snakke med en trygg voksen ved å ringe alarmtelefonen for barn og unge.

Helsetjenester

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten har som oppgave å fremme et godt lærings- og arbeidsmiljø for elevene.

Skolehelsetjenesten gir råd og veiledning, gjennomfører helseundersøkelser og vaksinasjoner, og har samtaler med elever. Når det er behov for det kan vi henvise videre til annet helsepersonell som fastlege, tannlege eller til en spesialist.

 • Helsesøster barneskole: Trine S Norsted, telefon 947 92 567  
 • Helsesøster ungdomsskole: Helene Henriksen, telefon 489 53 068
Skoletannlege

Østfold fylkeskommune gir gratis tannbehandling til alle under 18 år. Barn bosatt i Hvaler kommune får sin behandling ved Fredrikstad tannklinikk, Storgata 10, 1607 Fredrikstad. Telefon 69 11 77 00, e-post fredrikstad.tannklinikk@ostfoldfk.no.

Lenker og pålogging for elever og foresatte

Overgang fra barnehage til skole

Barna starter i grunnskolen det kalenderåret de fyller seks år. Skolen vil sende brev til foresatte om foreldremøte i april, innskriving i mai og førskoledag i juni.

Vi ønsker å legge tilrette for en god overgang mellom barnehage og skole. Ved skolestart deltar kjente personer fra barnehagene i skolen den første uka. Hvor mye og hvor lenge barnehagepersonalet deltar blir tilpasset barnegruppa.

Tidlig eller utsatt skolestart?

Du kan søke om tidlig eller utsatt skolestart for ditt barn. Søknaden må sendes til kommunen ved kommunalsjefen for oppvekst. Søknaden må begrunnes. Kommunalsjefen sender søknaden til PPT.

Dersom det etter sakkyndig vurdering fra PPT er tvil om barnet er kommet tilstrekkelig langt i utviklingen sin til å starte i skolen, har barnet rett til å utsette skolestarten i ett år dersom dere som foreldre krever dette.

Dersom det etter sakkyndig vurdering fra PPT er grunnlag for det, og barnet er født i januar, februar eller mars, kan foresatte søke om at barnet starter ett år tidligere på skolen. Barnet har ikke rett til dette.

Noen forskjeller mellom barnehage og skole
 • Barnet ser foresatte mindre enn i barnehagen
 • Det er større voksentetthet i barnehagen
 • Møt presis. Det forstyrrer oppstart av dagen hvis noen kommer for sent
 • Undervisningen starter med en gang det ringer – ikke småprat i gangene
 • Barnet bør kunne kle seg selv og gå på do alene
 • Barnet skal ha tøy til all slags vær. Husk å navne
På første trinn handler det mye om:
 • Å skape struktur, forutsigbarhet og trygghet
 • Lek, men mindre enn tidligere
 • Kunne følge beskjeder uten forhandling - Mer «skal og må» enn «vil og kan»
 • Grensesetting
Hva kan foresatte bidra med?
 • Dere er barnets beste og mest troverdige læremester og holdningsskaper
 • Snakk pent om skolen, både de voksne og de andre elevene. Ha raushet overfor forskjeller
 • Bli kjent med hverandre og de andre elevene
 • Vær forsiktig med å involvere barnet i «voksenting». Det gjør dem engstelige og utrygge
 • Gi barnet nok tid til å fortelle fra sin skoledag
 • Still krav og forventninger, men ros mest
 • Vær opptatt av «å lære», ikke «å gjøre»
 • Barna skal lære hverandre å lære. Dyrk fram en positiv holdning til å hjelpe
 • Ta kontakt med oss hvis dere lurer på om noe har skjedd
Dette bidrar skolen med (psykososialt miljø):
 • Fadderordning
 • Trivselsledere og fysak
 • Inspeksjon i pausene. Voksne med gul vest
 • Klassemøter og klasseregler for trivsel
 • Ordensreglement og nettvettregler
 • Plan for trygt og godt skolemiljø
 • Elevsamtaler
 • Utviklingssamtaler
 • Foreldremøter
Ofte stilte spørsmål ved skolestart

Vi har samlet spørsmål og svar om oppstart i 1. klasse her:

 • Gjennomføres samlinger for nye 1. klassinger på tvers av barnehager uansett vær? Ja.
 • Hvor finner vi skoleruta? Rett over her på denne siden.
 • Hvor mange starter i 1. klasse og hvor mange gutter/jenter er det? Informasjon om dette gis på foreldremøtet i april.
 • Når er det innskrivning på skolene? Vi sender ut informasjon til foresatte med nøyaktig dato, men det er som regel i slutten av mai.
 • Kan 1. klasse-elevene ta skolebuss? Ja. Retten til skolebuss er avhengig av avstand til skolen; 2 km-grense for 1. klasse, 4 km-grense for 2. klasse og oppover.
 • Når begynner 1. klasse første skoledag? Oppstart samme tid som de andre elevene. Nærmere informasjon kommer på innskrivninga.
 • Når er helsesøster tilstede? Hver dag.
 • Hvem skal være kontaktlærere for 1. klasse? Lærerne presenteres på innskrivninga.
 • Bruker skolene utemiljøet i læringsprosessen? Ja, vi heier på uteskole og lek!
 • Har skolen fadderordning? Ja.
 • Har elevene spisepause med tilsyn? Ja, både i skoletiden og i SFO.
 • Når er oppstartsdato for nye elever 1. trinn på SFO? 1. august for påmeldte til ferie-SFO.
 • Når der det lurt å starte i SFO, før eller ved skolestart? Dere kjenner barna deres best. Snakk med de andre foresatte i barnehagen om hva de gjør.
 • Hva er åpningstidene på SFO? SFO åpner 07.00 og stenger 17.00.
 • Finnes det ulike alternativer for SFO-plass? Informasjon om påmelding, pris og plassalternativer i SFO ligger på hjemmesiden til SFO.
 • Hva gjør barna på SFO? Ta kontakt med SFO-leder eller se hjemmesidene til SFO.

Skolesangen

Jeg er fra Hvaler

Tekst og melodi: Øystein M. Lande

Midt i sol og hav og strand
Langt sørøst i Norges land
Ligger Hvaler hvor jeg bor
Hvor min kunnskap vokser stor

Jeg vil skape, leke, lære
Jeg vil tilgi, forske, være
En som gir i stort og smått
Så vi har det trygt og godt
Du kan være den du er
Her hos oss

Jeg er fra Hvaler, jeg er unik
Med vårt vennskap så blir jeg rik
Vi skal møte det vi ikke kjenner
I samarbeid med gode venner
Du kan alltid ha det godt
Her hos oss

FAU

Leder: Thomas Olsen
Nestleder: Katarina Magnus
Kasserer: Thomas Olsen
Sekretær: Katarina Magnus

Referater:

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?