Hvaler barne- og ungdomsskole

Innhold

Hvaler slår sammen Floren barneskole, Åttekanten barneskole og Hvaler ungdomsskole i august 2021. Vi bygger et nytt barneskolebygg i tilknytning til ungdomsskolebygget på Asmaløy. Skolen blir Hvalers eneste skole med ca 430 elever fra 1. til 10. trinn.

Tegning

Om skolen

Hvaler barne- og ungdomsskole åpner sin skolefritidsordning (SFO) 01.08.21 i nye lokaler på Asmaløy. Skolestart for alle elever er onsdag 18.08.21.

Ved oppstart vil skolen ha ca. 430 elever og 80 ansatte. Skolen ledes av rektor Øystein Myksvoll Lande. Lande har vært tilsatt som rektor for den nye skolen fra juli 2019. Han er i dag rektor ved Floren skole.

Vår visjon er å lage en skole som gir høy motivasjon og høyt læringstrykk på alle trinn, som gir mulighet for alle til å inkluderes i kultur- og idrettstilbud og som bygger Hvaleridentitet.

 Visjon
 • Et helhetlig tilbud for alle Hvalerelever – det innebærer etablering av alternative opplæringsarenaer, både for de som trenger noe annet hele tida og for dem som trenger mer variert skolehverdag.
 • Sterkere fokus på lokalsamfunn og Hvaleridentitet – det innebærer samarbeid med lokale bedrifter, primærnæring og organisasjoner. Faste årshjul i alle fag med ekskursjoner til sentrale attraksjoner, organisasjoner og bedrifter. Fokus på innovasjon og det å tilpasse seg forutsetningene.
 • Sterkere fokus på et samlet skole-, kultur- og idrettstilbud for Hvalerelevene. Integrasjon av kulturskole, fritidsklubb og idrett i den tida barna er samlet i og etter skoledagen, inkludert samarbeid med storkjøkkenet for å tilby næringsrik, billig mat til elevene på SFO og i overgang til idrett/kultur.
 • Være en leksebevisst skole med mulighet for sosialt samvær for alle i tilknytning til skoledagen. For mange elever kan det være langt til nærmeste venn etter man drar hjem.
 • Fokus på digitale løsninger som øker læringsutbyttet og bedrer våre resultater, men som også forbereder elevene på teamarbeid og problemløsing. Fokus på variasjon og bruk av våre lokaler både inne og ute med samarbeidslæring i sentrum.
Skolestart

Skolen starter onsdag 18.08.21. Skoleskyss går i ny rute og ingen elever er avhengige av busskort den første uka. Elevene som kommer med buss vil bli møtt av voksne på trinnet ved busstoppet den første dagen.

Trinn 1-7 starter 8.05 og slutter 13.35.

Trinn 8-10 starter 9.00 og slutter 15.15.

Vi samler alle elevene trinnvis i skolegården og går inn sammen.

Førsteklassingene møter med foresatte ved hovedinngangen der vi hadde innskriving. Vi ønsker alle velkommen til skolen før elevene har resten av dagen sammen med de voksne på trinnet.

Teambasert skole

Vi bygger vår skole som en teambasert skole. Alle ansatte og elever tilhører et team som er knytta sammen fysisk og organisatorisk. Hvert team ledes av en teamleder.

 • Team 1-2, teamleder: Cathrine Olsen
 • Team 3-4, teamleder: Mette Helgesen
 • Team 5-7, teamleder: Anette S. Monsøy
 • Team 8, teamleder: Cathrine F. Mikkelsen
 • Team 9, teamleder: Silje Lie
 • Team 10, teamleder: Geir Bjelland Pedersen

Teamlederen har et pedagogisk lederansvar for sitt team. Teamet samarbeider om alle elevene på teamet og møtes til daglige teammøter.

Her kan du lese mer om vår teambaserte skole. 

Skolens sonedeling

Vi mener det er viktig at elevene opplever noe nytt og at de opplever utvikling i løpet av 10 år i grunnskolen. Skolens ute- og inneområder er oppdelt i soner slik at elevene forandrer miljø ettersom de blir eldre. Dette forsterkes av at elevene møter ulike voksenteam.

Soner på skolen

Hvilke elever kommer i samme gruppe?

Det er ikke bestemt hvordan gruppene skal se ut. Vi arbeider etter teamprinsippet og tanken om at alle elever på et trinn går sammen. Elevene vil jobbe i ulike grupper i løpet av skoledagen. Målet med gruppeinndeling er å skape et best mulig læringsmiljø for elevene. Alle elever på et trinn vil ha pausetid sammen.

Elevene vil ikke bli delt inn i grupper etter geografi.

Hvilke voksne vil jobbe med mitt barn?

Vi jobber med teamsammensetning av voksne helt fram til skolestart. Et team vil kunne endres ved nye permisjoner, sykmeldinger eller nyansettelser. Vi ønsker at alle elevene skal følges av voksne de kjenner fra dagens skolestruktur.

Foreløpig ser det ut til at dette blir kontaktlærerne på de ulike trinna:

Trinn 1: Sofie Røed, Eva Olsen
Trinn 2: Ellen Byrding, Trine Gjerløw, Christina Johansen
Trinn 3: Robert K. Lidberg, Hile W. Erlandsen, Eva K. Fredriksen
Trinn 4: Line Frølich-Olsen, Hannah Evensen , Stian Pettersen
Trinn 5: Solveig Dramstad, Thea Ringdal
Trinn 6: Marius S. Røising, Hannah Fredheim, Rebekka Magnus
Trinn 7: Marthe Johnsen, Stian B. Hansen, Robin Nyberg
Trinn 8: Martine Angeland, Sanne Anstem, Fabian Tindlund
Trinn 9: Andreas Grøtterud, Kirsti Henden
Trinn 10: Anne Jenseg, Erlend Sira, Bo N. Johansen

Hvordan vil skoledagen se ut?

Barneskoleelevene vil starte 08.05 og avslutter undervisning 13.35.

Ungdomsskoleelevene vil starte 09.00 og avslutter sin undervisning 15.15.

Hva er en leksebevisst skole?

Hvaler barne- og ungdomsskole er en leksebevisst skole. Alle som skal bli gode i noe må øve, men øvelse bør også være bygd på motivasjon. Vi gir derfor ikke lekser i tradisjonell forstand. Barnet skal ikke være ansvarlig for å utføre en oppgave hjemme, men dersom det er motivert til det, skal det få råd av oss hva om hva han/hun bør øve på. Vi ønsker å ta vare på den naturlige motivasjonen til å lære lengst mulig. Ikke press barnet til å jobbe med skolearbeid hjemme, slik at det allerede er lei skolen når barnet møter oss.

Her kan du lese mer om vår praksis og leksebevisst skole.

Hvordan blir skoleskyssen?

Skoledagens oppstarttider og sluttider er drøftet med elever, foresatte og ansatte. Skoleskyssen er tilpasset disse tidene.

Rutetabell for buss finner du her.

Fra Bukta vil det gå taxi til skolebussen ved Åttekanten.

Vi er i dialog med Hollungen og Peter Parmer for å se om fergetidene kan tilpasses best mulig. Vi ønsker å tilpasse fergetidene slik at elever fra øyene får kortest mulig reisetid. Vi må samtidig ha forståelse for at fergeselskapet også skal koordinere seg med rutebuss og andre passasjerer.

Serveres det mat på skolen?

Politikerne i Hvaler har bevilget penger til å jobbe med et mattilbud på skolen. Vi samarbeider med kjøkkenet på Dypedalsåsen for å tilby næringsrik og god mat på skolen hver dag. I første omgang er dette mat som serveres på SFO, men som vi også ønsker å tilby til en lav pris for elever fra 5. til 10. klasse i vår kantine.

Vi jobber også med å tilby frokost (havregrøt) for de som kommer tidlig til skolen.

Førsteklassingene og tilvenning

Barnehagene vil ta kontakt med hverandre digitalt for at barna skal begynne å bli mer kjent på tvers. Ta kontakt med Janne Baltzersen dersom barnet ditt ikke går i barnehagene på Hvaler.

Vi satser på å få til digitale møter med lærerne og besøk på skolen når den er ferdig.

Vi sender ut informasjon gjennom Altinn til alle nye skolestartere.

Hvordan jobbes det med trygt og godt skolemiljø?

Hvalerskolen er forpliktet gjennom paragraf 9a i opplæringsloven å fremme trygghet, trivsel og læring. Loven krever også at kommunen utarbeider en egen plan for trygt og godt skolemiljø. Denne planen vil revideres etter oppstart av ny skole.

Gjennom teamorganisering vil alle voksne som jobber med en barnegruppe samarbeide daglig om skolemiljøet. Organiseringen gir oss gode muligheter til å koordinere tiltak og styrke hverandre i arbeidet med god klasseledelse.

Ved samlingen på Asmaløy vil vi også etablere et sosialpedagogisk team. I dette teamet samarbeider spesialpedagogiske veiledere, sosiallærer, helsesykepleierne, miljøterapeutene og PPT ukentlig. Teamet vil koordinere informasjon og tiltak rundt elever og elevegrupper som trenger noe ekstra.

Bygg- og utemiljø er formet etter et prinsipp om vandring i soner. Elevene vil tilhøre en "alderssone" og bevege seg mellom sonene ettersom de blir eldre.

Fra januar 2021 har de voksne som skal jobbe sammen startet å diskutere oppstart og planer. Samarbeid om elevretta arbeid står i sentrum. Det er teamene som vil legge planen for overgangen barna skal ha og vi ønsker å få til treff mellom barneskolene før sommeren. Det er et mål for oss at alle barn fra Åttekanten og Floren følges av voksne de kjenner inn i den nye skolen.

Flytteprosessen starter først i juni. Vi tror det er lurt at barna tar del i flytteprosessen for å føle eierskap. Det kan for eksempel være å delta i pakking på nåværende skoler og utpakking på ny skole.

Skolens ledelse samarbeider med elevråd, FAU, ansatte og politikere for å informere best mulig og skape en trygg Hvalerskole der trivsel og læring står i sentrum.

Kommunikasjon med skolen

Rektor:
Øystein Myksvoll Lande
E-post: oyml@hvaler.kommune.no
Telefon: 95084828
Assisterende rektor:
Øystein Dolve
E-post: oysdol@hvaler.kommune.no
Telefon: 91100809

Bilder

Gangvei fra bussInngang kultursalOvergang ungdomsskole barnetrinnHovedinngangFra HvalerhallenInngang 5-7Uteområde 1-4 sklierUteområde 1-4 lekestativUteområde 5-7Uteområde 5-7 amfiUteområde 5-7 skogholtUteområde skolehageLæringsarealet "Lynga" 1-2Garderober 1-2Klasserom 1-2KlasseromForskerromForskerrommet "Granitt"Klasserom 3-4Garderober 5-7Trapp 5-7Klasserom 5-7Læringsarealet "Fjorden" 5-7Læringsarealet "Havet" 5-7Lesehuler 5-7Aktivitetsrommet 1-4ResepsjonKantineElevkjøkkenKantinekjøkkenPersonalromPersonalkjøkkenTrapp administrasjonTeamrom for personaleTekniske detaljer

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?