Hva er en leksebevisst skole?

Innhold

Hvaler barne- og ungdomsskole er en leksebevisst skole. Alle som skal bli gode i noe må øve, men øvelse bør også være bygd på motivasjon. Vi gir derfor ikke lekser i tradisjonell forstand. Barnet skal ikke være ansvarlig for å utføre en oppgave hjemme, men dersom det er motivert til det, skal det få råd av oss hva om hva han/hun bør øve på. Vi ønsker å ta vare på den naturlige motivasjonen til å lære lengst mulig. Ikke press barnet til å jobbe med skolearbeid hjemme, slik at det allerede er lei skolen når barnet møter oss.

Oppdrag og lovverk

Opplæringsloven og læreplanene for fag gir skolen ansvaret for undervisning og læring. Det finnes ingen skriftlige hjemler for å pålegge elevene skolearbeid hjemme, men UDIR skriver at så lenge lekser lokalt defineres som en del av skolens ordinære aktivitet, kan skolen pålegge elevene å gjøre lekser. Skolen kan på samme måte organisere opplæringa uten å gi lekser/hjemmearbeid.

Skolen er pålagt å tilby elevene i barnskolen 8 timer leksehjelp hver uke. På Hvaler organiserer vi disse timene som "Studietid" med pedagog tilstede for 3.-7. trinn. Studietiden er en del av elevenes ordinære timeplan og er obligatorisk for alle elever. Vi har også valgt å ha studietid på ungdomstrinnet selv om dette ikke er pålagt i rammetimetallet fra UDIR. Forskningstall fra UDIR viser at leksehjelp fungerer best når flest mulig elever deltar. Vi vil ha med alle.

Læringssyn

Det sosiokulturelle læringssynet legger vekt på at vi lærer i samhandling med andre. Når du sitter alene lærer du ved å ta inn impulser fra en bok, film eller en dialog du har vært del av. Du er altså i konstant påvirkning fra andre.

Vi ønsker å legge til rette for at denne læringen skjer i kontrollerte former. Å gi lekser betyr ikke at leksene blir gjort. At vi gir lekser er heller ingen garanti for at barna lærer det vi ønsker at de skal lære. Ved å legge skolearbeidet til skolen har pedagogene større påvirkningkraft enn når elvene sitter alene hjemme.

Hva sier forskning?

Forskningen på lekser viser at det er svært arbeidskrevende å gi gode lekser (Se for eksempel rådene fra lesesenteret og denne artikkelen fra Utdanningsforskning). Gode lekser bør være individuelt tilpasset, varierte, utvikle elevenes treningskompetanse, ikke være avhengig av foreldrenes hjelp og det er en forutsetning at lærer bearbeider leksene med den enkelte elev i etterkant (UDIR). Lekser kan bidra til bedre læringsresultater. UDIR skriver følgende:

  • De som gjør lekser, presterer i gjennomsnitt bedre på prøver.
  • Nytten elevene har av lekser for læringsutbyttet, stiger med økende alder.
  • Læringsutbyttet av lekser er mer positivt for elever som klarer seg godt på skolen, enn for elever som i utgangspunktet sliter med skolearbeidet.

Videre viser også forskningen at lekser kan bidra til å gi gode arbeidsvaner og at lekser utvikler elevenes arbeidsvaner, disiplin og evne til selvstendig problemløsing.

Hva er en leksebevisst skole?

Kjersti Lien Holte skriver at en leksebevisst skole kan være en leksefri skole, og lister opp 4 generelle kjennetegn:

  • det må være rom for kritisk refleksjon over egen praksis ved skolen
  • læreren må kunne gi en pedagogisk begrunnelse for hvorfor de gir lekser eller hvorfor har valgt å være leksefrie
  • læreren må ta tydelig ansvar for at oppgavene er tilpasset elevene
  • lærernes metodefrihet, frihet til å velge å gi lekser eller ikke, må være reell. Det skal ikke være politisk bestemt

Hva er praksis ved Hvaler barne- og ungdomsskole?

Hvaler barne- og ungdomsskole er ikke en leksefri skole, men en leksebevisst skole. Forskningen viser at de som gjør lekser presterer bedre på prøver. Vi organiserer oss derfor slik at flest mulig barn gjør skoleoppgavene sine. Vi gir ikke lekser i tradisjonell forstand: oppgaver som gjøres hjemme. Vi gir oppgaver som elevene skal arbeide med på skolen, og som elevene kan jobbe med hjemme.

Vi organiserer leksehjelpen slik at det inkluderer alle barna i tilbudet, og vi legger inn studietid i timeplanen på ungdomsskolen. Studietida gir barna anledning til å trene på arbeidsvaner, disiplin og selvstendig problemløsing - samtidig som vi har en kjent pedagog tilstede. Barna kan arbeide innenfor kjente rammer og relasjoner. Slik eliminerer vi i større grad forskjellen på dem som blir fulgt opp hjemme og dem som ikke blir det, de som har tid hjemme og de som ikke har det.

Vi starter med studietid på 3. trinn og denne arbeidstida er obligatorisk helt til 10. trinn. Vi eliminerer fristelsene og forstyrrelsene barna møter hjemme og gir pedagogene anledning til å vurdere hvilke elever som trenger hjelp. De yngste barna trener ikke selvstendig arbeid i studietid, men får flere timer med oppfølging i basisfaget norsk. Jo eldre elevene blir, jo mer ansvar får de for å forberede seg til vurderingsarbeid. Mange elever vil derfor også jobbe hjemme ved vurderingsarbeider.

Barn og voksne har anledning til å trene hjemme, og vi forplikter oss til å samarbeide tett med foresatte. Vi skal gi dere halvårsvurderinger som tydelig sier noen om barnets progresjon opp mot forventet nivå. Samtidig ber vi dere om å være i dialog med oss. Det er viktig at hjemmearbeid bygger på motivasjon og læringslyst!

Generelt ønsker vi å oppfordre til leselyst hjemme, og spesielt ber vi dere som foresatte ta ansvar for dette i begynneropplæinga. Les med barna, vær leseforbilder og støtt barna slik at de leser ofte. Vårt mål er at barna skal lære mest mulig, ikke gjøre mest mulig.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?