Vedtekter kommunale barnehager

Innhold

Her er vedtektene for våre kommunale barnehager.

Hvaler kommunes barnehager drives i samsvar med Lov om barnehager (barnehageloven) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene, statlige og kommunale retningslinjer, kommunale vedtak, og planer for den enkelte barnehage.

Den enkelte barnehage er underlagt politikkområdet UPT (utvalg for personrettede tjenester) med kontaktperson kommunalsjef for oppvekst.

Formål og innhold

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

Rammeplan for barnehager gir retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver.

Barn og foreldres medvirkning

For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet.

Foreldreråd

Foreldrerådet består av alle foreldre/foresatte i barnehagen. Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldrene og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.

Foreldrerådet skal bli forelagt og ha rett til å uttale seg i saker som er viktige for foreldrenes forhold til barnehagen. Ved avstemming i foreldrerådet gis det en stemme for hvert barn og vanlig flertallsvedtak gjelder. 

Samarbeidsutvalg

Samarbeidsutvalget består av 4 representanter med stemmerett:

 • 2 representanter for foreldre/foresatte
 • 2 representanter for ansatte
 • 1 politisk valgt representant

Styrer har møte-, tale- og forslagsrett.

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Utvalget skal særlig være med å drøfte barnehagens ideelle grunnlag og arbeide for å fremme kontakt mellom barnehagen og lokalsamfunnet.

Foreldrerådet og de ansatte velger hver to representanter og vararepresentanter til samarbeidsutvalget, og det velges for ett år av gangen. UTO (utvalg for tjenester og oppgaver) velger en representant og en vararepresentant til samarbeidsutvalget, de velges for kommunestyrets funksjonstid.

Samarbeidsutvalget konstituerer seg selv. Ved avstemning har hver representant en stemme, og vanlig flertallsvedtak gjelder. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.

Samarbeidsutvalget skal godkjenne årsplan og budsjett for den pedagogiske virksomheten. Videre skal samarbeidsutvalget uttale seg i andre saker som er av viktighet for barnehagens innhold, drift og forholdet til foreldrene. Slike saker er blant annet forslag til driftsendringer, utnyttelse av ute- og inneareal m.m..

Samarbeidsutvalget skal påpeke overfor eier, og eventuelt overfor fylkesmannen som tilsynsmyndighet, dersom barnehagen ikke drives innenfor de rammene som settes av gjeldende lover, forskrifter, barnehagens vedtekter og barnehagens budsjett.

Personale og bemanning

Hver barnehage skal ha en enhetsleder/styrer som har den daglige ledelse av virksomheten. Enhetsleder/styrer og pedagogisk leder skal ha utdanning som førskolelærer. Enhetsleder/styrers administrasjonstid kommer i tillegg til normen for pedagogisk bemanning.

Norm for pedagogisk bemanning

Barnehagen skal ha minst én pedagogisk leder per syv barn under tre år, og én pedagogisk leder per 14 barn over tre år.

I barnehager der over halvparten av barna har avtalt kortere oppholdstid enn seks timer per dag, skal omregnede heltidsplasser legges til grunn i beregningen av normen for pedagogisk bemanning.

Grunnbemanning

Bemanningen må være tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet.

Barnehagen skal minst ha én ansatt per tre barn når barna er under tre år og én ansatt per seks barn når barna er over tre år. Barn skal regnes for å være over tre år fra og med august det året de fyller tre år.

Politiattest

Det kreves at alle som arbeider i barnehagen skal legge fram tilfredsstillende politiattest før ansettelse. Attesten skal vise om vedkommende er siktet, tiltalt eller dømt for seksuelle overgrep mot barn. Personer som er dømt for seksuelle overgrep mot barn, er utelukket fra arbeid i barnehager.

Taushetsplikt og opplysningsplikt

Alle ansatte i barnehagen har taushetsplikt i henhold til forvaltningslovens §§ 13 til 13 f. Barnehagepersonalet har opplysningsplikt til sosialtjenesten og barneverntjenesten slik det er beskrevet i barnehagelovens §§ 45 og 46.

Opptak av barn

Barn som fyller et år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad til hovedopptaket med frist 1. mars, rett til å få plass i barnehage i samsvar med lov om barnehager.

Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år i samsvar med denne loven med forskrifter.

Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt. Det er kommunens ansvar å oppfylle retten.

Tilbud om barnehageplass gis til søkere bosatt i Hvaler kommune etter fastsatte kriterier. Opptaksmyndigheten er av kommunestyret delegert til kommunalsjef for oppvekst og kultur i Hvaler kommune som foretar opptak på bakgrunn av innstilling fra virksomhetslederne/styrerne i barnehagene.

Søknad om plass i barnehage skjer gjennom Hvaler kommunes hjemmeside, digitalt søknadsskjema i vigilo. Søknadsfrist for hovedopptaket er 1. mars.

Søknadsfristen kunngjøres i januar måned, og finnes på Hvaler kommunes hjemmesider.  

Svar på søknaden gis digitalt. Eventuelle klager sendes kommunalsjef for oppvekst og kultur og behandles endelig i kommunens klageutvalg.

Ledige plasser i løpet av barnehageåret tildeles etter venteliste og gjeldende opptakskriterier.

Kommunen betraktes som ett opptaksområde, selv om det bør bestrebes at det enkelte barn gis plass i sitt nærmiljø. Dersom det er mangel på barnehageplasser må fordeling av plassene skje i henhold til opptakskriteriene. Opptaksområdene og kriteriene kan bli endret etter som dekningsgraden øker.

Opptakskriterier

Barnehagen er åpen for barn 0-5 år, bosatt i Hvaler kommune.

Tildeling av ledige plasser skjer etter følgende prioritet:

 1. Barn med nedsatt funksjonsevne, jfr. Barnehagelovens § 37. Det må foreligge en sakkyndig vurdering.
 2. Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barnevernstjeneste §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd.
 3. Barn av enslige forsørgere som er i arbeid eller utdanning, eller der den hjemmeværende er syk.
 4. Barn fra hjem der begge foreldre er yrkesaktive.
 5. Ved likhet etter 1-4 kan det gis fortrinn til 5-åringer av hensyn til skolestart.
 6. Barn av foreldre ansatt i Hvaler kommune kan gis fortrinn.
 7. Søsken kan gis fortrinn.
 8. Ved ledig kapasitet kan barn fra andre kommuner tas opp for et år ad gangen.

Oppsigelse

Oppsigelse av tildelt barnehageplass skal skje skriftlig. Oppsigelse kan foretas av foresatte eller av kommunen. Oppsigelsesfristen er 1 måned fra mottatt melding.

Oppsigelsen sendes/leveres i barnehagen.

Ved flytting fra kommunen må barnet slutte i barnehagen innen 1 måned.

Det kan søkes om permisjon fra barnehageplassen.

Barnehagens enhetsleder/styrer behandler permisjonssøknaden på bakgrunn av barnegruppens sammensetning og muligheten for midlertidig å fylle plassen.

Foreldrebetaling

Betalingssatsene reguleres i overensstemmelse med gjeldende satser fastsatt av departementet og kommunestyret.

Betaling for barnehageplassen skjer månedsvis etter regning fra kommunen med forfall 20. i samme måned. Juli måned er betalingsfri.

Det gis 30 % søskenmoderasjon for barn nr 2, og 50 % fra barn nr 3 og oppover.

I de barnehagene der det serveres mat betaler foreldrene matpenger i tillegg til opphold. Prisen følger selvkostprinsippet.

Dersom en barnehageplass misligholdes, ved manglende betaling; dvs. restanse på 2 måneder eller mer, - eller ved mangelfullt frammøte i barnehagen, kan kommunen v/kommunalsjefen si opp plassen.

Åpningstid

Åpningstiden i kommunens barnehager er normalt 10,15 timer pr. dag (06.45-17.00).

Oppholdstid

Hvordan en organiserer delte plasser avtales i hvert enkelt tilfelle mellom enhetsleder/styrer i barnehagen og foreldrene ved tildeling av plass, slik at den gjennomsnittlige tildelte oppholdstid i barnehagen er i henhold til kommunens vedtekter.

Barnehageåret

Barnehageåret er fra 01. august til 31. juli. Det gis et kommunalt barnehagetilbud om sommeren og i jule- og påskeferier.

Barnehagene stenger kl. 12.00 onsdag før skjærtorsdag.

Foresatte skal på fastsatt skjema underrette barnehagen om barnets ferie. Barna skal ha 4 ukers ferie, minst 3 uker sammenhengende i perioden 1. juni – 31. august.

Arealutnyttelse

Leke og oppholdsareal pr. barn skal minimum være:

4,0 m2 for barn over 3 år.

5.5 m2 for barn under 3 år.

Helse og hygieniske forhold

Helsemyndighetene i kommunen har tilsyn med helse- og hygieniske forhold i barnehager. Helsemyndighetene foretar inspeksjon så ofte de finner det påkrevet.

Før et barn begynner i barnehage, skal det legges fram erklæring om barnets helse. Dersom barnet har møtt til de ordinære undersøkelser på helsestasjonen, kan slik erklæring gis av barnets foresatte.  Jfm. Barnehageloven § 50

Barnehagens enhetsleder/styrer avgjør om et barn pga. sykdom ikke kan være i barnehagen av hensyn til barnet selv eller de andre barna.

Internkontroll

Barnehagen følger kommunens regler for internkontroll.

 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?