Hva koster tjenesten?

Innhold

Priser og betingelser for plass i kommunale barnehager
Pris pr. mnd.
1/1 plass    3230
90% plass        2907
80% plass    2658
70% plass    2261
60% plass    1938
50% plass    1615
40% plass 1292

Prisene gjelder fra 1.januar 2021

Betalingsperiode

Betalingen gjelder for 11 måneder, juli er betalingsfri.

Matpenger

Betaling for kost kommer i tillegg. Prisen følger selvkostprinsippet. For 2021 gjelder følgende veiledende priser per barn:
• Frokost /lunsj /frukt /drikke – kr. 370,- per måned
• Lunsj /frukt /drikke – kr. 320,- per måned

Søskenmoderasjon

Betalingssatsene reguleres i overensstemmelse med de til enhver tid gjeldende satser fastsatt av departementet og kommunestyret. Det gis søskenmoderasjon i foreldrebetaling med 1/6 av familiens samlede egenandel for familie med 2 barn i barnehage. Det gis deretter 50 % for 3. eller flere barn. Juli måned er betalingsfri.

Reduksjon på grunn av lav inntekt

Foreldrebetalingen skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt. Dette gjelder både for ordningen med reduksjon i foreldrebetalingen og ordningen med gratis kjernetid. Dette må vedlegges søknad om betalingsmoderasjon:
• Kopi av siste selvangivelse skal legges ved søknaden. Dersom noe ikke er registrert på selvangivelsen av skattepliktig person- eller kapitalinntekt, er søker pliktig til å opplyse om dette ved søknad.
• Selvstendige næringsdrivende må legge ved pensjonsgivende inntekt fra siste ligning.

Søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage og SFO/gratis kjernetid i barnehage

Logg inn her

Andre bestemmelser

• Det betales fra den dato barnet er tildelt plass.
• Oppsigelse skal skje skriftlig til barnehaven med minst 1 måneds varsel.
• Oppsigelse i vårhalvåret må foretas innen 1. april.
• Det betales full pris i oppsigelsestiden. Det må betales under barnets fravær.
• Gebyr ved for sen henting vil påløpe.
• Faktura sendes for hver kalendermåned og forfaller den 20. i samme måned.
• Dersom en barnehaveplass misligholdes ved manglende betaling, det vil si restanse på 2 måneder eller mer, kan kommunen si opp plassen.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?