Hauge barnehage

Innhold

Hauge barnehage ligger vakkert til på Vesterøy på Hvaler. I Hauge barnehage legger vi vekt på omsorg, lek, vennskap og fellesskap. Vi bruker naturen og rommene i barnehagen som pedagogiske verktøy i arbeidet vårt.

Om Hauge barnehage

Nærmiljøet vårt og de flotte områdene vi har her på Vesterøy og på Hvaler gir muligheter for mange varierte opplevelser.

Vi har vi en egen gapahuk på barnehagens uteområde, lavvoplass som vi bruker igjennom hele året og to egne båter som benyttes i sommermånedene og til hummerfiske i oktober.

Vi er opptatt av lek, vennskap og å utforske sammen. Utvikling og læring skjer i samspill mellom barnas interesser, de voksnes innspill og inspirasjon fra omgivelsene.

 • Dyktige barnehagelærere på alle avdelinger, med ulike fordypningsområder
 • Engasjerte og omsorgsfulle fagarbeidere og assistenter 
 • Godt foreldresamarbeid og engasjerte foreldre
 • egen båt med motor som vi bruker i sommermånedene og til hummerfisket
 • egen liten robåt
 • Godkjente redningsvester til alle barn
 • naturlekeplass med lavvo, bålplass og fantastisk utsikt
 • felles prosjekt og godt samarbeid med de andre barnehagene på Hvaler

Ta gjerne kontakt med oss hvis dere har spørsmål.

Styrer: Grete Lemme Abrahamsen, tlf 90661602, glab@hvaler.kommune.no

 Årsplan 2020_2021.pdf

Ny i barnehagen

Velkommen til oss!

Å være ny i barnehagen er nytt både for barnet og dere foreldre. Både barnet ditt og du skal bli kjent med nye mennesker og ett nytt sted. Vi gleder oss til å bli kjent med dere.

Alle avdelingene er opptatt av barns medvirkning og barnas behov, og barna har gode muligheter til å være med på å påvirke innholdet i barnehagedagen sin.

I de første ukene legger dere som foreldre og de voksne på avdelingen sammen grunnlaget for en god start i barnehagen.

Barna skal ha en myk overgang til barnehagelivet. Som foreldre får dere ved oppstart  innsikt i hva som venter barnet deres, og de ansatte blir kjent med både barnet deres og der som foreldre.

Ingen barn er like og tilvenningen blir individuell. Noen bruker kort tid, andre bruker lengre tid. Vi anbefaler at du minst bruker 3 dager på oppstart, så både barnet ditt og du blir kjent med oss.

Våre avdelinger

På Hauge barnehager har vi dette barnehageåret 3 avdelinger. På småbarnsavdelingen Glede har barna fra 0-3 år plassen sin, på Lek går 3 og 4 åringer, og på Humor er det 4 og 5 åringer.

Vi legger vekt på å innrede rom, planlegge aktiviteter, og turer ut fra barnas interesser og utviklingsnivå, og at alle skal oppleve en trygg, morsom, og meningsfull hverdag. Vi ønsker at alle barn skal oppleve trygghet og tilhørighet i sin gruppe, sammen med kompetente og varme voksne i et inkluderende miljø. 

Avdeling Glede

Glede er avdelingen for barn født i 2018 og 2019. 

Personalet på avdeling Glede barnehageåret 2020-2021 er:

Pedagogisk leder: Camilla Arnesen  (camarn@hvaler.kommune.no)

Fagarbeider: Siw Caroline Avdal

Assistent: Louise Olsen

Assistent: Sidsel Breivik

 I tillegg har vi et team av faste vikarer som vi bruker:

 Julie Pauline Jensen, Per Schondelmeier, og Anne Cathrine Nøkleby.

Avdeling Lek

På avdeling Lek går barn som er 3 og 4 år. 

Personalet på Lek barnehageåret 2020-2021:

Pedagogisk leder: Emily Evensen (emieve@hvaler.kommune.no)

Fagarbeider: Mariann Søberg

Fagarbeider: Siv Heidi Tuman Falck

Assistent: Anita Johansen

 I tillegg har vi et team av faste vikarer som vi bruker:

 Julie Pauline Jensen, Per Schondelmeier, og Anne Cathrine Nøkleby.

Avdeling Humor

 På avdeling Humor går det barn som er 4,5 og 6 år. 

Personalet på Humor barnehageåret 2020-2021:

Pedagogisk leder: Eilleen calderon  (eilcal@hvaler.kommune.no)

Barnehagelærer: Anders Person 

Assistent: Viktoria Moe Larsen 

 I tillegg har vi et team av faste vikarer som vi bruker:

 Julie Pauline Jensen, Per Schondelmeier, og Anne Cathrine Nøkleby.

Samarbeid mellom barnehage og foreldre

Hauge barnehage legger stor vekt på et godt samarbeid og en åpen kommunikasjon med dere som foreldre. Foreldresamarbeidet hos oss skjer både på formelle og uformelle arenaer. Barnehagen har også en egen facebookside: Hauge barnehage.

Det formelle samarbeidet foregår ved

 • to foreldremøter i året
 • tilbud om to foreldresamtale pr år, eller flere ved behov
 • Brukerundersøkelser fra UDIR hvert år
 • månedsplaner og tilbakeblikk hver måned til foreldrene 
 • samarbeidsutvalget for barnehagen
 • eget FAU for barnehagen

Det uformelt samarbeid foregår gjennom

 • den daglig kontakten  om morgenen og ettermiddagen
 • i ulike arrangement gjennom året
 • åpenhet for tilbakemeldinger
 • dugnader etter behov

Foreldreutvalget for barnehager har eget nettsted (FUB)  her du kan finne nyttig informasjon.

Foreldrene på Hauge barnehage har opprettet et eget arbeidsutvalg (FAU).

Planleggingsdager 2020-2021

 • 13. og 14 august 2020
 • 13. november 2020
 • 4. januar 2021
 • 14. mai 2021

Disse dagene er barnehagen stengt.

 Fra barnehage til skole

"Maxigruppa" er de eldste barna i barnehagen. En gang i uken har vi Maxiklubb, der barna jobber med ulike skoleforberedene aktiviteter. I tillegg er det noen aktiviteter i løpet av det siste barnehageåret, som kun er for "Maxibarna".

Vi har stort fokus på at barna skal utvikle sosial kompetanse og å etablere et trygt og inkluderene barnehagemiljø.

Barnehagene og barneskolene på Hvaler har utarbeidet en felles prosedyre for overgangen mellom barnehage og skole. Det siste året før skolestart har barnehagene på Hvaler seks felles treff for de barna som skal begynne på skolen sammen. På grunn av den pågående pandemien har det ikke vært mulig å treffes fysisk dette barnehageåret. Det har derfor vært arrangert digitale treff, sånn at barna har fått hilst på de fremtidige klassekameratene. I tillegg arrangerer skolen innskrivingsfest, fadderdag og førskoledag når det nærmer seg sommeren.

Her er noen tips til hva dere som foresatte kan gjøre for å hjelpe barnet deres med vennskap og sosiale relasjoner før skolestart:

 • Hjelp barna ditt å bli kjent med de som skal på samme skole.
 • Ta kontakt med foreldre med barn dere vet skal starte på skolen sammen med. Lag avtaler om å besøke hverandre, hjelp barna å bli kjent med nye venner.
 • Inviter med venner hjem fra barnehagen.
 • Gjør noe hyggelig sammen.

 

 

 

Dette koster en barnehageplass

Pris pr. mnd.
1/1 plass    3230
90% plass        2907
80% plass    2658
70% plass    2261
60% plass    1938
50% plass    1615
40% plass 1292

Prisene gjelder fra 1.januar 2021

Betalingsperiode

Betalingen gjelder for 11 måneder, juli er betalingsfri.

Matpenger

Betaling for kost kommer i tillegg. Prisen følger selvkostprinsippet. For 2021 gjelder følgende veiledende priser per barn:
• Frokost /lunsj /frukt /drikke – kr. 370,- per måned
• Lunsj /frukt /drikke – kr. 320,- per måned

Søskenmoderasjon

Betalingssatsene reguleres i overensstemmelse med de til enhver tid gjeldende satser fastsatt av departementet og kommunestyret. Det gis søskenmoderasjon i foreldrebetaling med 1/6 av familiens samlede egenandel for familie med 2 barn i barnehage. Det gis deretter 50 % for 3. eller flere barn. Juli måned er betalingsfri.

Reduksjon på grunn av lav inntekt

Foreldrebetalingen skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt. Dette gjelder både for ordningen med reduksjon i foreldrebetalingen og ordningen med gratis kjernetid. Dette må vedlegges søknad om betalingsmoderasjon:
• Kopi av siste selvangivelse skal legges ved søknaden. Dersom noe ikke er registrert på selvangivelsen av skattepliktig person- eller kapitalinntekt, er søker pliktig til å opplyse om dette ved søknad.
• Selvstendige næringsdrivende må legge ved pensjonsgivende inntekt fra siste ligning.

Søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage og SFO/gratis kjernetid i barnehage

Logg inn her

Andre bestemmelser

• Det betales fra den dato barnet er tildelt plass.
• Oppsigelse skal skje skriftlig til barnehaven med minst 1 måneds varsel.
• Oppsigelse i vårhalvåret må foretas innen 1. april.
• Det betales full pris i oppsigelsestiden. Det må betales under barnets fravær.
• Gebyr ved for sen henting vil påløpe.
• Faktura sendes for hver kalendermåned og forfaller den 20. i samme måned.
• Dersom en barnehaveplass misligholdes ved manglende betaling, det vil si restanse på 2 måneder eller mer, kan kommunen si opp plassen.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?