Hauge barnehage

Innhold

Hauge barnehage er en av tre kommunale barnehager i Hvaler kommune, som jobber sammen for at hvert eneste barn skal få en best mulig barnehagehverdag. Vår felles visjon er "Barnets beste NATURligvis". Vi skal alltid legge barnets beste til grunn når vi planlegger og gjennomfører hverdagen vår. Vi har den beste naturen rett utenfor døren, hvor barna kan leke og lære hver eneste dag sammen med trygge voksne.

Nærmiljøet til Hauge barnehage og de flotte områdene vi har her på Vesterøy og på Hvaler, gir muligheter for mange varierte opplevelser.

Vi er opptatt av lek, vennskap og å utforske sammen. Utvikling og læring skjer i samspill mellom barnas interesser, de voksnes innspill og inspirasjon fra omgivelsene. Dette kjennetegner oss:

 • Dyktige barnehagelærere på alle avdelinger, med ulike fordypningsområder
 • Engasjerte og omsorgsfulle fagarbeidere og assistenter 
 • Godt foreldresamarbeid og engasjerte foreldre
 • Egen båt med motor som vi bruker i sommermånedene og til hummerfisket
 • Egen liten robåt
 • Godkjente redningsvester til alle barn
 • Naturlekeplass med lavvo, bålplass og fantastisk utsikt
 • Felles prosjekt og godt samarbeid med de andre barnehagene på Hvaler

Kontakt og årsplan

Ta gjerne kontakt med oss hvis dere har spørsmål. Styrer er Grete Lemme Abrahamsen, telefon 906 61 602. 

Her kan du se vår årsplan for 2023-2024.

Avdelinger

På Hauge barnehage har vi tre avdelinger.

Vi legger vekt på å innrede rom, planlegge aktiviteter og turer ut fra barnas interesser og utviklingsnivå, og at alle skal oppleve en trygg, morsom og meningsfull hverdag. Vi ønsker at alle barn skal oppleve trygghet og tilhørighet i sin gruppe, sammen med kompetente og varme voksne i et inkluderende miljø. 

Glede (0-2 år)

Glede er avdelingen for barn fra 0 til 2 år.

Avdeling Lek (2-4 år)

Lek er avdelingen for barn fra 2 til 4 år.

 • Pedagogisk leder: Ida Katrine Olsen
 • Fagarbeider: Mariann Søberg
 • Assistent: Louise Olsen
 • Assistent: Sidsel Breivik
Avdeling Humor (4-5 år)

Humor er avdelingen for barn fra 4 til 5 år.

I tillegg har vi vår faste vikar Anne Cathrine Nøkleby som jobber på alle avdelingene.

Samarbeid mellom barnehage og foreldre

Hauge barnehage legger stor vekt på et godt samarbeid og en åpen kommunikasjon med dere som foreldre. Foreldresamarbeidet hos oss skjer både på formelle og uformelle arenaer.

Det formelle samarbeidet foregår gjennom:

 • to foreldremøter i året
 • tilbud om to foreldresamtale i året, eller flere ved behov
 • Brukerundersøkelser fra UDIR hvert år
 • månedsplaner og tilbakeblikk hver måned til foreldrene 
 • samarbeidsutvalget for barnehagen
 • eget FAU for barnehagen

Det uformelle samarbeidet foregår gjennom:

 • den daglig kontakten om morgenen og ettermiddagen
 • i ulike arrangement gjennom året
 • åpenhet for tilbakemeldinger
 • dugnader etter behov

På nettsidene til Foreldreutvalget for barnehager finner du nyttig informasjon.

Foreldrene ved Hauge barnehage har opprettet et eget arbeidsutvalg (FAU). 

Hauge barnehage har også en egen facebookside.

Planleggingsdager 2022-2023

 • Torsdag 11. og Fredag 12 august 2022
 • Onsdag 16. november 2022
 • Mandag 2. januar 2023
 • Fredag 19. mai 2023

Disse dagene er barnehagen stengt.

Ny i barnehagen

Velkommen til oss!

Å være ny i barnehagen er spesielt både for barnet og dere foreldre siden dere skal bli kjent med nye mennesker og et nytt sted. Vi gleder oss til å bli kjent med dere.

Vi er opptatt av barns medvirkning og barnas behov. Derfor ha barna gode muligheter til å være med på å påvirke innholdet i barnehagedagen sin.

I de første ukene legger dere som foreldre og de voksne på avdelingen sammen grunnlaget for en god start i barnehagen.

Barna skal ha en myk overgang til barnehagelivet. Som foreldre får dere ved oppstart innsikt i hva som venter barnet deres, og de ansatte blir kjent med både barnet deres og dere som foreldre.

Ingen barn er like og tilvenningen blir individuell. Noen bruker kort tid, andre bruker lengre tid. Vi anbefaler at du minst bruker tre dager på oppstart, slik at både barnet ditt og du blir kjent med oss. 

Fra barnehage til skole

Maxigruppa er de eldste barna i barnehagen. En gang i uken har vi Maxiklubb, der barna jobber med ulike skoleforberedende aktiviteter. I tillegg er det noen aktiviteter i løpet av det siste barnehageåret, som kun er for Maxibarna.

Vi har stort fokus på at barna skal utvikle sosial kompetanse og å etablere et trygt og inkluderende barnehagemiljø.

Barnehagene og barneskolene på Hvaler har utarbeidet en felles prosedyre for overgangen mellom barnehage og skole. Det siste året før skolestart har barnehagene på Hvaler seks felles treff for de barna som skal begynne på skolen sammen. I tillegg arrangerer skolen innskrivingsfest, fadderdag og førskoledag når det nærmer seg sommeren.

Dere som foresatte kan hjelpe barnet ved å etablere et fellesskap med de barnet skal starte på skolen sammen med.

Dette koster en barnehageplass

Månedspris

100% plass: 3000 kroner
80% plass: 2400 kroner
60% plass: 1800 kroner
50% plass: 1500 kroner
40% plass: 1200 kroner

Prisene gjelder fra 1. januar 2023.

Betalingsperiode

Betalingen gjelder for 11 måneder, juli er betalingsfri.

Matpenger

Betaling for kost kommer i tillegg. For 2023 gjelder betaler barna 337 kroner i måneden for lunsj, frukt og drikke.

Søskenmoderasjon

For familie med to barn i barnehage, gis en søskenmoderasjon i foreldrebetalingen med 1/6 av familiens samlede egenandel. Det gis deretter 50% for flere barn.

Reduksjon på grunn av lav inntekt

Foreldrebetalingen skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt. Dette gjelder både for ordningen med reduksjon i foreldrebetalingen og ordningen med gratis kjernetid. Dette må vedlegges søknad om betalingsmoderasjon: 

 • Kopi av siste selvangivelse. Dersom noe ikke er registrert på selvangivelsen av skattepliktig person- eller kapitalinntekt, er søker pliktig til å opplyse om dette
 • Selvstendig næringsdrivende må legge ved pensjonsgivende inntekt fra siste ligning

Les mer om søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage og SFO/gratis kjernetid i barnehage.

Søknad om redusert foreldrebetaling (Vigilo)

Andre bestemmelser

• Det betales fra den dato barnet er tildelt plass.
• Oppsigelse skal skje skriftlig til barnehaven med minst 1 måneds varsel
• Oppsigelse i vårhalvåret må foretas innen 1. april
• Det betales full pris i oppsigelsestiden. Det må betales under barnets fravær
• Gebyr ved for sen henting vil påløpe
• Faktura sendes for hver kalendermåned og forfaller den 20. i samme måned
• Dersom en barnehageplass misligholdes ved manglende betaling, det vil si restanse på 2 måneder eller mer, kan kommunen si opp plassen

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?