Spillemidler

Innhold

Spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg skal bidra til en infrastruktur som gir befolkningen mulighet til å drive både egenorganisert aktivitet og aktivitet i regi av den frivillige medlemsbaserte idretten.

Hva er spillemidler

Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet er i dag hjemlet i lov om pengespill m.v., samt forskrifter gitt ved kongelig resolusjon av 11.desember 1992. Mer detaljerte bestemmelser er gitt i "Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (V-0732)". Søkere om tilskudd av spillemidlenes overskudd til idrettsanlegg kan være kommuner, fylkeskommuner, idrettslag, andelslag eller andre sammenslutninger.

Det er et grunnleggende prinsipp at støtte i form av spillemidler ikke skal danne grunnlag for fortjenestebaserte eierformer eller omdannes til fortjeneste for private eiere. Søkere av tilskudd plikter å gjøre seg kjent med vilkårene knyttet til tilskuddsordningen.

Beskrivelse

Spillemidler til idrettsformål skal bidra til at en større del av befolkningen får mulighet til å drive idrett og fysisk aktivitet. Kommunen gir veiledning og behandler søknader om statlige spillemidler til anlegg og områder for idrett og friluftsliv. Det kan søkes om tilskudd til:

  • nybygg av idretts- og friluftsanlegg 
  • rehabilitering av idretts- og friluftsanlegg 
  • nærmiljøanlegg

Målgruppe

Søkere om tilskudd av spillemidlenes overskudd til idrettsanlegg kan være kommuner, fylkeskommuner, idrettslag, andelslag eller andre sammenslutninger. Søkere om tilskudd av spillemidler til nærmiljøanlegg kan være kommuner, fylkeskommuner, idrettslag, velforeninger, borettslag, andelslag eller andre sammenslutninger.

Vilkår

Anlegget må være med i en vedtatt kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet. Det forutsettes at organisasjonene gir sine innspill i planprosessen i forbindelse med kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet.

Lover

Veiledning

Alle søknader skal fremmes på søknadsskjema fra Kultur- og kirkedepartementet og skal sendes elektronisk via kommunen til fylkeskommunen for behandling. Kommunen kan hjelpe deg med søknaden.

Oversikt over vedlegg som skal sendes inn sammen med søknaden fås ved å kontakte kommunen.

Klage

  • Fristen for å klage er tre uker fra du mottok vedtaket. 
  • Klagen sender du til den instansen i fylkeskommunen som har fattet vedtaket. 
  • I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og grunngi det. 
  • Kultur- og kirkedepartementet er klageinstans over vedtak truffet av fylkeskommunen. Før klagen sendes dit, skal den instansen i fylkeskommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken bli sendt til departementet.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?