Kulturmidler

Kommunale kulturmidler deles ut på bakgrunn av innsendt søknad.

Beskrivelse

Tildeling av kulturmidler deles opp i tre hovedkategorier.

  • Driftsmidler
  • Profileringsmidler
  • Tilskudd til faste kulturinstitusjoner

I tildelingen av de ulike formene for kulturstøtte vektlegges det at lag og foreninger spiller en sentral rolle og skaper aktiv deltagelse i lokalsamfunnet. Arbeid med barn og ungdom skal prioriteres. Lags og foreninger bør også tilstrebe å gi tilbud til personer med bistandsbehov. Kulturaktiviteter i nærmiljøene prioriteres. Kulturmidlene skal stimulere til et mangfoldig kulturliv av høy kvalitet.

Driftstilskudd har søknadsfrist 30. mai, og elektronisk skjema: Kulturformål - søknad om tilskudd skal benyttes. De andre kategoriene kan søkes hele året ved vanlig skriftlig henvendelse.

Målgruppe

Alle lag/foreninger som er aktive, har et ideelt formål og ordnede regnskapsforhold.

Vilkår

A) Ca. 50 % fordeles organisasjoner som innen en eller flere kulturaktiviteter aktiviserer barn/ungdom. Ved fordeling mellom disse legges det vekt på antall barn som aktiviseres, mengden aktivisering og kostnadene tilknyttet dette.

B) Ca. 10 % fordeles i grunnstøtte til organisasjoner med et minimum av aktivitet, som har et ideelt formål og som ved søknaden dokumenterer å ha ordnede regnskap m.v.

C) Ca. 10 % fordeles til organisasjoner som ikke faller inn under pkt. A, eller som ut fra en helhetsvurdering kommer ugunstig ut ved fordelingen.

Veiledning

Søknaden må inneholde: regnskap med revisjonsberetning for siste år, årsberetning for siste år, budsjett for inneværende år.

Oversikt over vedlegg som skal sendes inn sammen med søknaden fås ved å kontakte kommunen.

Klage

  • Fristen for å klage er tre uker fra du mottok vedtaket.
  • I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.
  • Send klagen til den instansen som fattet vedtaket. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom vedtaket ikke blir endret, sendes klagen videre til kommunens egen klageinstans, eller til Fylkesmannen i de tilfeller dette er klageinstansen.
  • Du vil motta informasjon om klagebehandlingen når saken er ferdigbehandlet.

Sist endret: 21.06.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?