Kulturmidler

Kommunale kulturmidler deles ut på bakgrunn av innsendt søknad.

Beskrivelse

I tildelingen av de ulike formene for kulturstøtte vektlegges det at lag og foreninger spiller en sentral rolle og skaper aktiv deltagelse i lokalsamfunnet. Arbeid med barn og ungdom skal prioriteres. Lag og foreninger bør også tilstrebe å gi tilbud til personer med bistandsbehov. Kulturaktiviteter i nærmiljøene prioriteres. Kulturmidlene skal stimulere til et mangfoldig kulturliv av høy kvalitet.

Søknadsfristen er 30. mai, benytt søknadsskjema her

De andre kategoriene kan søkes hele året ved vanlig skriftlig henvendelse.

Målgruppe

Alle lag/foreninger som er aktive, har organisasjonsnummer, har et ideelt formål og ordnede regnskapsforhold og deltar på obligatorisk nettverkssamling i regi av Hvaler kommune.

Vilkår

A) Organisasjoner som innen en eller flere idretts- og kulturaktiviteter aktiviserer barn/ungdom. Ved fordeling mellom disse legges det vekt på antall barn som aktiviseres, mengden aktivisering og kostnadene tilknyttet dette.

B) Grunnstøtte til organisasjoner med et minimum av aktivitet, som har et ideelt formål og som ved søknaden dokumenterer å ha ordnede regnskap m.v.

C) Organisasjoner som ikke faller inn under pkt. A, eller som ut fra en helhetsvurdering kommer ugunstig ut ved fordelingen.

Veiledning

Søknaden må inneholde: regnskap med revisjonsberetning for siste år, årsberetning for siste år, budsjett for inneværende år og medlemstall per 01.01.19

Klage

  • Fristen for å klage er tre uker fra du mottok vedtaket.
  • I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.
  • Send klagen til den instansen som fattet vedtaket. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom vedtaket ikke blir endret, sendes klagen videre til kommunens egen klageinstans, eller til Fylkesmannen i de tilfeller dette er klageinstansen.
  • Du vil motta informasjon om klagebehandlingen når saken er ferdigbehandlet.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?