Bruk av naturområder på Hvaler

Innhold

I Hvaler kommune får vi mange spørsmål om hva som er lov eller ikke når det gjelder naturområdene våre, både i nasjonalparken og i andre deler av Hvaler.

Vi har derfor laget en alfabetisk veileder med temaer som mange ofte spør om, forhåpentlig til glede for mange. Har du idéer til andre emner, send gjerne en e-post til postmottak@hvaler.kommune.no. Les også mer på nasjonalparkens nettsider.

A

Allemannsretten

gjelder i utmark. Utmark er udyrket mark som omfatter det meste av vann, strand, myr, skog og fjell. Vis hensyn til fastboende og hytters nærområder. Les mer i Friluftsloven

Avfall og båtseptik

Vanlig avfall fra ”turhusholdningen” skal primært tas med hjem. Skrot, farlig avfall og større gjenstander skal definitivt bringes til mottak på land.
Det er avfalls- og toalettboder i friområdene. Det må ikke settes avfall på utsiden.
Båtseptik kan tømmes i strømførende sjø, ikke nærmere land enn 300 m.

Spesielt for nasjonalparken: Samme retningslinjer. Forbud mot tømming av båtseptik i hele området.

B

Bading

Bading er selvfølgelig tillatt på Hvaler.Vis hensyn til fiskeredskap.Flere friområder har merkede badeområder med gule bøyer hvor det ikke er lov å kjøre båt eller surfe/kite innenfor bøyene.Obs 5 knop mindre enn 50 meter fra badende. Forskrift om bruk av og orden i havner og farvann

Blåskjellvarsel

Hos Mattilsynet kan du få oppdaterte varsler om hvrovidt blåskjellene kan spises eller ei. Slik får du blåskjellsvarselet:

 • Link til blåskjellvarsel hos Mattilsynet
 • Mattilsynets blåskjelltelefon: 820 33 333. 
 • Blåskjellsvarsel finner du også på NRK-tekst-TV side 695.

Båling

Benytt tilrettelagte raste- og bålplasser av hensyn til naturen.
Vær forsiktig med ild. Bål eller grill aldri på svaberg. Båling er tillatt, men husk bålforbud 15.april til 15. september i eller i nærheten av skogsmark. All bålbrenning i forbudsperioden skal godkjennes av brannsjefen, alle henvendelser skal skje på eget søknadsskjema. Les hele forskriften her.

På Ørekroken friluftsområde på Kirkøy er bål/engangsgriller forbudt hele året etter egen forskrift for Ørekroken fra 18.06.2022.
Ved større bålbrenning, f.eks. brenning av kvist skal det varsles til Alarmsentral Brann Øst, tlf 64 91 31 00 og vakthavende på Hvaler, tlf. 900 75 297.
Vi ønsker også at dere melder i fra når dere er ferdig med bålbrenningen - ring begge nummer.

Fredrikstad brann- og redningskorps.htm 

Spesielt for nasjonalparken: Samme regler. Forbud mot bålbrenning/grilling på bart fjell. Du kan bruke kvister og grener som har falt ned naturlig, men det er forbudt å brekke av grener til båling. 

Båtfester/Båtopplag/opptrekk 

Båtfester er søknadspliktige, også moringer/bøyer. Søknad sendes Hvaler kommune.
Vinteropplag av båter er ikke ønskelig i friområder og utmark generelt, fordi det privatiserer unødvendig og er til sjenanse i naturen.
Midlertidig opptrekk av småbåter/kajakker og lignende er tillatt så lenge naturen ikke skades.

Spesielt for nasjonalparken: Eksisterende båtfester kan videreføres. Nye blir ikke tillatt. Båtopplag er i utgangspunktet forbudt. Midlertidig opptrekk er ok.

D

Dykking 

Dykking er tillatt på Hvaler. Vær oppmerksom på egne regler for vrakdykking:

Spesielt for nasjonalparken: Dykking er tillatt. Restriksjoner mot oppankring i sone A. Varsomhet med naturkvaliteter og kulturmiljøer under vann.

F

Fartsbegrensning på vannet i nasjonalparken

Det er innført fartsbegrensning på 5 knop i 12 områder i Ytre Hvaler nasjonalpark. Naturen skal bevares og friluftslivet gis muligheter for gode opplevelser.
Forskriften trådte i kraft 1. juni 2011, den er hjemlet i havne- og farvannsloven og i verneforskriften for Ytre Hvaler nasjonalpark. Hvaler kommune har vedtatt forskriften.
Det informeres om fartsbegrensningen på skilt i marinaer og småbåthavner i Hvaler kommune og nærliggende kommuner. Det vil ikke bli satt opp vanlige 5-knopsskilt ute i nasjonalparken for å bevare naturen mest mulig og unngå inngrep.Det er til sammen nye 12 områder med fartsbegrensninger. Noen av disse er utvidelser eller endringer av områder som Hvaler kommune tidligere har vedtatt fartsbegrensninger i.Kart over fartsbegrensningsområdene og mer informasjon på nasjonalparkens nettsted

Ferdsel med båt og lignende 

Når man ferdes på vannet kreves det grundig kjennskap til sjøveisreglene og at alle viser båtvett.
Man kan stort sett ferdes fritt med båt, men ikke nærmere land enn 50 m i sjøfugl- og selområder 15.4.-15.7. Vis hensyn til sjøfugl.
Enkelte farvannsområder er skiltet og fartsbegrenset til maks. 5 knop.
Det er uansett fartsbegrensning (5 knop) ved passering av badende (50 m avstand) og ferdselsforbud innenfor oppmerkede badeområder (gjelder også brettseiling/kiting/padling). Det er forbud mot bruk av seilbrett i enkelte farvann på Hvaler.
Vær aktsom og hensynsfull når du er ute i båt, også med tanke på bølgene du  legger etter deg.
Link til havne- og farvannsloven.

Spesielt for nasjonalparken: Samme muligheter og begrensninger. I tillegg er flere farvannssoner (sone E) belagt med fartsbegrensning til maks. 5 knop. Disse sonene er ikke skiltet i naturen, men du finner kart i havner, på servicetorget og i verneforskriften til nasjonalparken.

Fiskebåter - når de kommer inn?

Fiskebåter leverer sin fangst i Utgårdskilen på Vesterøy og på Skjærhalden på Kirkøy.

Normalt foregår det levering mandager til og med torsdager fra ca 16.00-20.00. Det er i dette tidsrommet de fleste leverer selv om det også skjer leveringer utover dette.

Fortøyning av båt

Det er gjesteplasser i enkelte anlegg/havner. Fortøyning og ilandstigning er tillatt i utmark/uthavner. Man kan maksimalt ligge fast i vanlig sommerferievarighet. Man skal ikke hindre ferdsel i sund og viker ved fortøyning. Faste fortøyningsbolter i friområder, samt medbragte bolter kan benyttes, men uten å skade naturen. Vær oppmerksom på ilandstigningsforbud i sjøfugl- og selområder i perioden 15.4.-15.7.

Spesielt for nasjonalparken: Samme regler. Sjøfugl sone C, sel sone D. Det er ankringsforbud i områder med restriksjoner på havbunnen (sone A). Se eget kart for nasjonalparken. Unødvendig støy av tomgangskjøring/ladeaggregat ikke tillatt.

Friluftsområder

er sikrede arealer til friluftsliv for allmennheten. Tilrettelagt i ulik grad.
Se friluftslivsområdene på Hvaler i Naturbasen:

 • Naturbase
  • Klikk på "Starte Naturbase"
  • Velg Hvaler på Kartet (marker med en firkant på kartet)
  • Klikk "Friluftslivsområder" til høyre
  • Klikk "Opptater kart"

H

Hummer - og krabbefiske 

Fiskeridirektoratet har innført nye regler for fangst av krabbe og hummer i fritidsfiske.
Hummer kan kun fiskes fra 1. oktober til 1. desember, kabbe kan fiskes hele året, men det er særlige regler også for krabbefiske.
Les mer om de nye reglene for hummerfiske hos Fiskeridirektoratet
Regler for krabbefiske finner du her
Fredningsområder brosjyre.pdf

Hunder og båndtvang 

På mange øyer og holmer er det beite for sau og geit (Akerøya, Tisler, Møren, Saueholmen, Tjeldholmen, Hvitsten, Filletassen, Nordre Sandøy). 
Disse beitedyrene holder vegetasjonen nede og utnytter kystressursene til velsmakende mat. 
La dem beite i fred!
Husk å overholde båndtvangen!
Lokal forskrift til hundeloven

J

Jakt og fiske 

Jakt reguleres av viltloven og naturmangfoldloven. Det gjelder mange regler på dette området, se mer informasjon hos direktoratet for naturforvalning.

Fiske og fangst (herunder seljakt) reguleres av havressursloven. Stangfiske fra land er tillatt.

Skal du ta jegerprøven kan du kontakte Norges Jeger- og Fiskerforbunds lokallag Hvaler.

Spesielt for nasjonalparken: Samme regler. Jakt- og fangstforbud i sone B (Asmaløy). Det gjelder egne regler for fiske av hummer, krabber og kreps.

K

Kjøring med motorkjøretøy i utmark

Dette reguleres etter Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag. Mål: Vern om naturmiljøet og fremme av trivsel. Når særlige grunner foreligger, kan kommunen gi kjøretillatelse. Skriv en kort søknad med kart hvor ruten markeres og begrunnelse for ønske om kjøring.   

Spesielt for nasjonalparken: Som overfor. I tillegg kjøreforbud på land, på is og i lufta lavere enn 300 m. Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelser på særlige vilkår.

Klatring

Klatring er tillatt på Hvaler. Festing av nye bolter krever tillatelse fra grunneier.

Spesielt for nasjonalparken: Forbud mot faste bolter. Friklatring med toppfeste tillatt. Ta hensyn til naturen.

Kroksand badestrand på Skjærhalden - tilrettelagt for funksjonshemmede.

Her er det enkel tilgang til sandstrand og svaberg, det er bare til å ta bil eller buss til Skjærhalden. Stranda ligger som en forlengelse av Skjærhalden sentrum, med kort avstand til kafeer, restauranter og forretninger. Fra stranda og svabergene er det mulig å skue mot Søndre Sandøy, Herføl og Homlungen fyr.

Det er bygget en trebrygge langs veien og opparbeidet en steinsatt skråning ned til badeområdet.

I tillegg er det lagt ut en ny flytebrygge. Bryggen fungerer som badebrygge inn mot badeområdet og har båtplasser på den andre siden.

Tilrettelagt for funksjonshemmede

Badebrygga kan brukes av personer med nedsatt funksjonsevne som bruker rullestol eller har bruk for tilrettelagte bademuligheter.

Det er laget en egen rampe som går ut i sjøen for rullestolbrukere. Lions Hvaler har bidratt med midler til både egen brygge og rullestol. Alt er laget etter standarden om  universell utforming.

Blått flagg

Blått Flagg er et miljøsertifikat som årlig tildeles omtrent 3500 strender og marinaer i 41 land på tvers av Europa, Sør-Afrika, Marokko, Tunisia, New-Zealand, Brasil, Canada og Karibien. Formålet med Blått Flagg er å fremme bærekraftig utvikling ved strender og marinaer, gjennom strenge krav når det gjelder miljøledelse, vannkvalitet, sikkerhet og service, og miljøopplæring og informasjon.

Blått Flagg ble innført i Norge i 1999. Hvaler er en av kommunene som har satt i gang tiltak for å forbedre både miljøet og sikkerheten for gjestene ved strender og marinaer, og har startet arbeidet mot Blått Flagg-sertifisering.

Kyststi på Hvaler

Kyststi på Kirkøy

På Kirkeøy er kyststien merket fra Skjærhalden torg sørover mot Homlungen fyr, videre til Døvika, Storesand, Ørekroken, Rødshue, og nord til Grønne Bakke friområde. Videre er det merket fra Rødshue tilbake til Ørekroken, fra Ørekroken via Hvaler prestegård tilbake til Skjærhalden. Parkering kan foregå ved rådhuset, Skjærhalden, Storesand, Hvaler prestegård, Lammenes og Rødshue.

Dette kan du oppleve: Skjærhalden sentrum, Homlungen fyr (ligger på egen øy), Døvika teltplass, Storesand badestrand, Ørekroken badestrand, skulpturparken på Rødshue, stenkorset på Rødshue, Hvaler kirke og 1000-årsstedet for Hvaler ved prestegården, kystfuruskog og kulturminner fra stenhuggertiden. Mesteparten av kyststien går i Ytre Hvaler nasjonalpark, og byr på mange flotte utkikkspunkter.

Kyststi på Asmaløy

Kyststien på Asmaløy er merket fra parkeringsplassen ved Vikerhavn til Skipstadkilen. Videre er det merket en rundtur langs Skipstadkilen til Huserstø, Svarteberget, Pikesten fyr, Brattestø, Huser og tilbake til Skipstadkilen. Det er også merket en rundtur fra Åsebu sørover langs sjøen til Brattestø havn, Huser, og tilbake til Åsebu. Stiene møtes i Brattestø og det er mulig å gå merket sti fra Åsebu til Vikerhavn eller motsatt. Parkering ved Vikerhavn og Åsebu.

Langs kyststien på Asmaløy finnes det også en kultur- og naturguide med info om kystlynghei og utvalgte fuglelyder. Disse er utplassert i informasjonsbokser ute i terrenget. Se egen brosjyre.

Ved Åsebu finnes det to plasser for handikapparkering, samt en tilrettelagt sti for rullestol/rullatorbrukere og barnevogner ned til sjøen med rasteplass og hvilebenker.

Dette kan du oppleve: Pikesten fyr, Akerøy fort (ligger på egen øy), U–turn (en lydistallasjon i terrenget), Gravningen naturreservat og Åsebutjernet naturreservat. Kyststien byr på flott kulturlandskap, stort biologisk mangfold og fine utkikkspunkter. I tillegg finnes det flere fine badestrender langs Asmaløysundet, samt en kiosk på Brattestø marina.

Se brosjyre og kart.

Kyststi på Søndre Sandøy

På Søndre Sandøy er det merket en rundtur fra fergeleiet på Nedgården, til Løkkeberg, via Rød til Stuevika med badestrand og teltplass, og tilbake til Nedgården (ca. 3 km). Kyststien på Søndre Sandøy følger hele veien grusvei/traktorvei. Her er det mulig å trille barnevogn. Søndre Sandøy er en bilfri øy så parkering må skje på Skjærhalden.

Dette kan du oppleve: Sandøysalta naturreservat, Café Oline, vakkert kulturlandskap, badestrender og stort biologiskt mangfold. Ved Rød kan du ta en avstikker til Rødsbrygga hvor du finner minneplatten over prins Christian Fredriks ilandstigning i 1813.

Se brosjyre og kart.

L

Lyng

Det er laget en kultur- og naturguide for å informere om kystlyngheiene på søndre Asmaløy.
Målet er at turgåere skal lære om kystlyngheiene som en viktig del av kulturlandskapet på søndre Asmaløy. 
I tillegg får du informasjon også om andre naturtyper, planter, dyr og geologi i området. 
Kultur- og naturguide langs kyststien på Asmaløy

M

Moringer 

Moringer er søknadspliktig iht til havne- og farvannsloven, sammen med en rekke andre tiltak, se Lovdata

N

Nasjonalparken

Ytre Hvaler nasjonalpark har egen verneforskrift inkludert vernekart og egen forvaltningsplan. I utgangspunktet er hele parkområdet over og under vann fredet mot inngrep. Du kan lese mer om verneprosessen i Nasjonalparken på deres egne hjemmesider.


Naturvernområder  

Naturvernområder er båndlagte områder (biotopvernområder, reservater) som er opprettet for å verne om landskap, vegetasjon og dyreliv. Her er det egne regler for ferdsel.

Se oversikt over vernede områder på Hvaler. Forøvrig er hele nasjonalparken et vernet område.

Les mer i naturmangfoldloven.

P

Parkering

P-plassene til friområdene er skiltet. Disse er ikke beregnet til hytteparkering.
De viktigste er Kuvauen, Guttormsvauen, Utgårdskilen, Spjærkilen, Åsebu, Viker (2), Rødshue, Storesand. 
Mer om parkering

R

Rødlistede arter

Norsk rødliste for arter 2010 er den offisielle Rødlista for arter i Norge. Ei rødliste er en sortering av arter i grupper etter graden av risiko for at de skal dø ut fra norsk natur.
Rødlista er utarbeidet av Artsdatabanken i samarbeid med vitenskapelige institusjoner og frittstående enkeltpersoner med spisskompetanse. Vurderingen av artene er basert på kriterier utarbeidet av den internasjonale naturvernorganisasjonen (IUCN).

S

Salg av fyrverkeri

Søknader om tillatelse til salg av fyrverkeri i romjulen  må sendes brannvesenet innen utgangen av april.

Nye søkere kan få søknadsskjema og informasjon om søknadens innhold ved henvendelse til brannvesenet i Fredrikstad, eller på WWW.dsb.no

Brannvesenets adresse: Fredrikstad kommune ,brannvesenet, Postboks 1405, 1602 Fredrikstad.

Hensikten med den tidlige søknadsfristen er at de søkere som får medhold i klage på avslag, med normal saksgang fortsatt vil kunne være aktuelle som handlende den førstkommende sesong.

Fra 2007 har Brannsjefen ihht endret forskrift besluttet å innføre gebyr for søknadsbehandling og tilsyn vedrørende salg av fyrverkeri.

Alle virksomheter som ønsker å selge fyrverkeri i må sende inn ny søknad med alle nødvendige opplysninger.

Fyrverkeri kl. II og III tillates kun solgt til forbruker i tidsrommet 27. til 31. desember.

Brannsjefen gjør oppmerksom på gjeldende forskrifter med bl.a. følgende krav:

 •     Virksomheten må drive handelsvirksomhet over disk direkte til forbruker og firmaattest fra             foretaksregisteret må vedlegges søknaden. Salgstillatelse kan ikke overdras til andre.
 •          Ansvarshavende må være over 20 år, være ansatt i eller eie virksomheten og være fysisk tilstede på salgsstedet i salgstiden. Kursbevis type F (forhandler pyroteknikk) fra Norsk Brannvernforening må vedlegges.

Det vises til ”Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver” (brann- og eksplosjonsvernloven) § 5 og til ”Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff” fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 26. juni 2002 nr. 922, kap. 7 og 9, og endring 15.oktober 2008 (§2-9) av samme forskrift.

Sanking til eget bruk

Du kan plukke bær, sopp, blomster og røtter av ville urter, samt sanke Stillehavsøsters, død tang og døde skjell.
Det kreves kunnskap om evt. restriksjoner i enkelte områder (fredede eller truede arter). Mange arter på Hvaler er rødlistet (truede arter), så vær varsom.
Skal du samle sten, mineraler, torv, mose, lav, rirkuler og bark, må grunneieren gi tillatelse. Fjerning av rundsten fra strender og morener er ikke tillatt.
Sanking av rekved er tillatt.
Ytre Hvaler nasjonalparkSpesielt for nasjonalparken: Samme betingelser. Du kan ikke flytte på planter. Uttak av større sten (for eksempel til murverk) eller masser er forbudt.

Svartelistede arter

Artsdatabanken er opprettet for å være en formidler av kunnskap om norsk biologisk mangfold.
En viktig del av denne oppgaven er å fremskaffe og formidle oversikter over fremmede arter i Norge, og å gjøre vurderinger av den økologiske risikoen knyttet til den enkelte fremmede art.
På Hvaler ryddes for eksempel Rosa rugosa. Mer informasjon om dette arbeidet finner du her
Les mer om svartlista her.

T

Telting

Det er lov å telte inntil to døgn i utmark, minst 150 m fra hus eller hytte. Grunneier må gi tillatelse ved lengre varighet. Vis hensyn til naturen.
Det er egne regler for de forskjellige naturvernområdene (husk ferdselsforbud i perioder).
Ytre Hvaler nasjonalparkSpesielt for nasjonalparken: Telting er tillatt i nasjonalparken, men det er forbud på deler av Akerøy, Vesleøy og Heia (sone C i vernekartet). Det er egne regler for større grupper som må søke om tillatelse. 

På Ørekroken friluftsområde på Kirkøy er oppslag av telt og hengekøye eller andre former for overnatting forbudt hele året etter egen forskrift for Ørekroken fra 18.06.2022.


Til fots eller med ski

Det er fri ferdsel i utmark, om vinteren også på frossen eller snødekt åker og eng.
Det er ferdselsforbud i enkelte områder i perioden 15.4-15.7.
Bruk gjerne Hvalers omfattende stinett og kyststi (merket).
Båndtvang for hunder 1.4.-20.8. Vær obs. på beitedyr på flere øyer og holmer! Les mer i lokal forskrift om hundehold.

Spesielt for nasjonalparken: Samme regler. Egne regler for ”organisert ferdsel”.


Til hest eller med sykkel 

Ikke alle stier er egnet for ridning. Grunneier bør kontaktes om man er i tvil. Unngå skiløyper.
Vi har ingen skiltede sykkelløyper på Hvaler, men det er mange fine veier å sykle på. Også hovedveiene er gode å sykle på, men i sommermånedene kan det være en del trafikk.

Spesielt for nasjonalparken: Det er tillatt å sykle på godkjente stier, turveier og kjørespor.

U

Utmark

Allemannsretten gjelder i utmark. Utmark er udyrket mark som omfatter det meste av vann, strand, myr, skog og fjell. Vis hensyn til fastboende og hytters nærområder. Les mer i Friluftsloven

Det er ikke tillatt å kjøre eller parkere bil, ATV eller andre motorkjøretøyer i utmark, uten spesiell tillatelse. Les mer om dette her.

Ø

Øgler og slanger

Visste du at stålorm er en øgle uten bein? Dette og mer kan du lese mer om i den nye, flotte brosjyren om øgler og slanger på Hvaler.
På Hvaler finnes det tre arter slanger: Huggorm, buorm, og slettsnok. Også stålormen, da - som er en benløs øgle. Slangene er nyttige å ha i naturen. De spiser blant annet gnagere som kan være skadedyr for hus og hage.
Vil du vite mer? Last ned brosjyren fra ytrehvaler.no

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?