Planarbeid og høringer

Innhold

Her har vi samlet informasjon om pågående og nylig avsluttet planarbeid, høringer og detaljreguleringer i Hvaler kommune.

Etterbruk av Åttekanten skole

Nå kan du sende dine ideer til oss om hva du ønsker at Åttekanten-bygget skal brukes til fremover, og hvordan du vil at området rundt skal brukes.

Vi vil brukes dine meninger og innspill til utformingen av oppstartsdokumentet til plan for etterbruk av Åttekanten skole.

Det er mulig at planavdelingen kontakter deg for mer informasjon og ideutvekslinger. Send gjerne din kontaktinfo med innspillet.

Send inn dine ideer her!

Kommunedelplan for Skjærhalden

7.7.2020 kl. 10.00: Kommunestyret i Hvaler har vedtatt oppstart av kommunedelplan for Skjærhalden, og sender samtidig ut planprogrammet til høring og offentlig ettersyn.

Høring og offentlig ettersyn av planprogram

Kommunestyret i Hvaler har den 18.06.2020 i sak 30/20 vedtatt oppstart av kommunedelplan for Skjærhalden. Planprogrammet sendes nå ut til høring og offentlig ettersyn.

Hensikten med planarbeidet er å utarbeide en plan som legger til rette for en bærekraftig utvikling av Skjærhalden som kommunesenter.

Hvaler kommune skal se på status, utviklingsretning og utredningsbehov for kommunesenteret. Planområdet og grunnlaget for vurdering i planprogrammet vil være tettstedsgrensen for Skjærhalden. En justering av tettstedsgrensen vil bli vurdert gjennom planprosessen. Kommunedelplanen skal gi rammer for hvordan Skjærhalden skal utvikles i et langsiktig perspektiv.

Plandokumentene finner du her:

 1. Saksfremlegg
 2. Planprogram – Kommunedelplan for Skjærhalden
 3. Vedlegg til planprogram – Temakart og bilder fra Skjærhalden

Plandokumentene er også tilgjengelig hos servicetorget på rådhuset, Storveien 32, 1680 Skjærhalden.

Vi ønsker å vite hvordan du vil at Skjærhalden skal utvikles, og hva du ønsker av tilbud og muligheter i Skjærhalden. Send inn dine ideer til oss om hva du ønsker at Floren-bygget skal brukes til fremover, og hvordan du vil at området rundt skal formes. Det er mulig at planavdelingen kontakter deg for mer informasjon og ideutvekslinger. Send da gjerne din kontaktinfo sammen med innspillet.   

Innspill og merknader til plandokumentet må sendes innen  09.10.2020, enten som brev til Hvaler kommune, Storveien 32, 1680 Skjærhalden eller som e-post til postmottak@hvaler.kommune.no. Innspill og merknader som sendes med post eller e-post merkes med «Innspill kommunedelplan Skjærhalden».

Du kan sende inn ditt innspill direkte til oss her.

Detaljregulering for Kirkøy næringspark

19.8.2020 kl. 9.30: HS arealplan AS varsler i henhold til Plan- og bygningsloven §§ 12-8 og 12-3 om oppstart av arbeid med detaljregulering for Kirkøy næringspark.

HS arealplan AS varsler på vegne av Kirkøy Maskinentrepenør AS i henhold til Plan- og bygningsloven (PBL) §§ 12-8 og 12-3 om oppstart av arbeid med detaljregulering for Kirkøy næringspark, eiendom gbnr. 23/45, og deler av eiendommene gbnr. 511/8, 23/44 og 23/119. Det varsles samtidig om innledning av forhandlinger om utbyggingsavtale i henhold til pbl. § 17-4.

Det er vurdert at tiltaket ikke utløser krav om planprogram eller konsekvensutredning (iht. PBL §§ 4-1, 4-2). Planforslaget fremmes som en privat detaljregulering.

Planområdet er på ca. 53,0 daa, og ligger på Kirkøy ved tunnelåpningen. Planområdets grenser er vist på kartutsnittet under. I kommuneplanens arealdel, 2019-2030, vedtatt 20.06.2019, er planområdet på land avsatt til «fremtidig næringsvirksomhet» (område FN5). Del av området er avsatt til LNFR-areal for spredt bolig-, fritids- eller næringsbebyggelse mv. Området er underlagt hensynsone for kulturmiljø.

Bilde: Planavgrensning

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utvikling av eiendommen gbnr. 23/45 til næringsformål, i tråd med kommuneplanens arealdel.

Den delen av planområdet som planlegges utviklet har vært benyttet som steindeponi fra da Hvaler-tunnelen ble etablert. Det er fremdeles synlige rester i form av steinmasser som har blitt liggende igjen. Som en del av planområdet er det også tatt med tilstøtende arealer rundt selve næringsarealet. Hensikten med det er å sikre kvaliteter i form av blant annet vegetasjonsskjerming og grøntstruktur. Det er foreløpig uavklart hvor den endelige adkomsten vil være, den vil enten videreføres med dagens plassering eller være via Rødshueveien. Dette vil avklares nærmere i planarbeidet.

Varslingsbrev med vedlegg finner du her:

 1. Varslingsbrev
 2. Planinitiativ
 3. Prinsippsnitt
 4. Vurdering av KU-plikt
 5. Oppstartsmøte referat

Innspill eller evt. spørsmål til varsel om oppstart og utbyggingsavtalen sendes innen 25.09.2020 til: HS arealplan AS, v/Håvard Skåden, hs@hsarealplan.no, ev. HS arealplan AS, Langøysåsen 61, 1679 Kråkerøy. Det bes om at kopi sendes til postmottak@hvaler.kommune.no, ev. i brev til Hvaler kommune, Storveien 32, 1680 Skjærhalden.

Reguleringsplanarbeid for Sanne brygge, Nordre Sandøy

8.7.2020 kl. 11.15: Norconsult varsler i henhold til Plan- og bygningsloven  §§ 12-8 og 12-3 om oppstart av arbeid med detaljregulering for Sanne Brygge på Nordre Sandøy.

Norconsult varsler på vegne av Borg Havn IKS i henhold til Plan- og bygningsloven (PBL) §§  12-8 og 12-3 om oppstart av arbeid med detaljregulering for Sanne Brygge på Nordre Sandøy, gnr/bnr 28/31, 511/50 og del av gnr/bnr. 28/3». Det varsles samtidig om innledning av forhandlinger om utbyggingsavtale i henhold til pbl. § 17-4. Det er vurdert at tiltaket ikke utløser krav om planprogram eller konsekvensutredning (iht. PBL §§ 4-1, 4-2). Planforslaget fremmes som en privat detaljregulering.

Planområdet er på ca. 15,5 daa, og ligger sør på Nordre Sandøy, i tilknytning til Makøveien. Planområdets grenser er vist på kartutsnittet. I kommuneplanens arealdel, 2019-2030, vedtatt 20.06.2019, er planområdet på land avsatt til LNFR-areal for spredt bolig-, fritids- eller næringsbebyggelse mv., med hensynssone for naturmiljø. Planområdet i sjø er avsatt til farled. Planområdet omfattes i sin helhet av hensynssone for kulturmiljø, og det er krav om felles planlegging

 Planavgrensning

Bilde: Planavgrensning

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging av ny brygge ved Sanne på Nordre Sandøy, som erstatning for den gamle brygga. Ny brygge planlegges vest for eksisterende brygge, med adkomstveg i forlengelse av eksisterende veg, Makøveien. Det planlegges et WC/venterom i tilknytning til eksisterende pumpehus og kommunale ledningstrase, samt offentlig renovasjon med avfallsbrønner. Arealformål rundt eksisterende kai foreslås videreført i tråd med formål i kommuneplanens arealdel; LNFR-areal for spredt bolig-, fritids- eller næringsbebyggelse mv. Bruk av bygningen(kaihuset) avklares i den videre reguleringsplanprosessen. Det skal vurderes mulig utvidelse av småbåthavn for gjesteplasser og utleie. Øvrige arealformål innenfor planområdet reguleres i henhold til dagens bruk.

Varslingsbrev med vedlegg finner du her:

 1. Varslingsbrev
 2. Planinitiativ
 3. Vurdering av KU-plikt
 4. Oppstartsmøte referat

Innspill eller evt. spørsmål til varsel om oppstart og utbyggingsavtalen sendes innen 01.09.2020 til: Norconsult AS, v/Anne Larsson Hovind, tlf.: 97 68 37 90 eller anne.larsson.hovind@norconsult.com, evt. Norconsult AS, Pb 26, 2051 Jessheim. Det bes om at kopi sendes til: postmottak@hvaler.kommune.no, evt. i brev til Hvaler kommune, Storveien 32, 1680 Skjærhalden.

Kommuneplanens samfunnsdel

5.6.2020 kl. 13.00: Kommunestyret i Hvaler kommune har den 07.05.2020 i sak 11/20 vedtatt oppstart av arbeid med rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2020-2031. Oppstartsdokumentet bestående av planstrategi og planprogram til kommuneplanens samfunnsdel sendes med dette ut til høring og offentlig ettersyn.

Kommuneplanens samfunnsdel skal gjenspeile aktuelle utfordringer og utviklingstrekk i Hvaler kommune, og på denne bakgrunn sette mål og strategier for fremtiden. Planen vil være et tydelig strategisk styringsverktøy for den ønskede samfunnsutviklingen på Hvaler, både for politikere og for administrasjonen. Samfunnsdelen vil ha en sterk kobling til økonomiplan og forankres bredt i organisasjonen.

Plandokumentet

Oppstartsdokumentet utgjør kommunal planstrategi for 2019-2023 etter § 10-1 i plan- og bygningsloven, og planprogram for samfunnsdelen 2020-2031 etter §§ 11-13 og 4-1 i plan- og bygningsloven.

Oppstartsdokument for kommuneplanens samfunnsdel 2020-2031.

Innspill

Uttalelser og merknader til plandokumentet må sendes innen 20.08.2020. Innspill sendes fortrinnsvis på e-post til postmottak@hvaler.kommune.no, alternativt som brev til Storveien 32, 1680 Skjærhalden.

Høring: plan for opprydding i spredt avløp i Hvaler kommune

24.6.2020 kl 13.35: Hvaler kommune har den 18.06.2020 i sak 28/20 vedtatt å legge forslag til plan for opprydding i spredt avløp i Hvaler kommune ut på høring og offentlig ettersyn.

Bakgrunnen for planen er krav som fremgår av EUs rammedirektiv for vann (Vanndirektivet) fra 2000, implementert i norsk rett fra 1. januar 2007 ved forskrift om rammer for vannforvaltningen (Vannforskriften). Her fremgår det av § 4 at det kreves at tilstanden i overflatevann (kystvann, brakkvann og ferskvann) og grunnvann skal beskyttes mot forringelse, forbedres og gjenopprettes med sikte på at vannforekomstene minst skal ha god økologisk og god kjemisk tilstand innen utgangen av 2021. En av de primære forurensningskildene i Norge er spredt avløp, altså private vann og avløpsløsninger. Vann- og avløpsavdelingen i Hvaler kommune har utarbeidet en plan for hvordan oppryddingen skal skje. Den regulerer alt fra identifisering av utslippskilder, til oppfølging og tilsyn av disse. Den regulerer også hvilke private løsninger vi godtar, og hvilke krav vi stiller til disse.

Planen påvirker alle som i dag eier eller drifter private avløpsanlegg på Hvaler. Den gjelder således for privat- og fritidseiendommer. Det samme gjelder næringsbygg.

Vedlagt ligger også kommunens forslag til ny forskrift for påslipp av olje- og fettholdig avløpsvann i Hvaler kommune.

Høringsdokumenter:

 1. Høringsbrev
 2. Høringsnotat
 3. Plan for opprydding i spredt avløp
 4. Forslag til forskrift om påslipp av olje- og fettholdig avløpsvann, Hvaler kommune.

Dokumentene kan også hentes på Servicetorget, Rådhuset. Vi minner om den pågående koronasituasjonen, og ber dere ta kontakt med Servicetorget på telefon for å avtale henting. Oppgi referansenummer 2020/1402.

Eventuelle kommentarer til høringen kan innen 5. august 2020 rettes til postmottak@hvaler.kommune.no. Merk henvendelsen med referansenummer 2020/1402.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?