Alt du trenger å vite om den nye Hvalerfergen

Innhold

Her gir vi deg nyttig informasjon om den nye fergen som skal trafikkere Hvaler-sambandet. Denne siden oppdateres fortløpende.

Hvalerfergen er en viktig del av Hvalersamfunnet og berører svært mange av våre innbyggere, hytteeiere og besøkende. Derfor vil vi på denne siden gi deg svar på spørsmål om den nye fergeforbindelsen. Merk at det er Østfold fylkeskommune/Østfold kollektivtrafikk som er hovedansvarlig for prosjektet og at kommunen i stor grad er avhengig av informasjon derfra. Har du spørsmål om sambandet eller ønsker å bestille billett, må du ringe kundesenteret til Østfold kollektivtrafikk på telefon 69 12 54 80. Du kan også bestille billett på telefon 474 74 594.

Opplysningene oppdateres fortløpende.

Sist oppdatert 28.2.24.

Når vil den nye fergen være i drift?

Etter planen skulle den nye fergen MS Torine settes i drift fra 1. januar 2024. Siden den nye fergen er elektrisk og større enn nåværende ferger, kreves endel tilrettelegging. Først når alle fergeleiene er bygget om, vil den nye fergen settes i drift. Dette skjer trolig i løpet av mars 2024. Nye rutetider gjelder uansett fra 1. januar 2024. Fra årsskiftet og fram til de nye fergeleiene er klare, vil den gamle dieselfergen Ternen (nåværende Gravningen) trafikkere sambandet. 

Hvordan er de nye rutetidene?

Ruteplanen skal ta hensyn til faktiske reisebehov og korrespondanse med skolebusser og ekspressbusser. I sommermånedene legges det opp til senere avganger enn i dag, og det blir tidligere avganger på søndager hele året. Samtidig skjer det endring i forhold til dagens trafikk, ved at Lauer ikke lenger skal anløpes og at gratistilbudet forventes å gi økt trafikk.

Her kan du lese et notat fra ØKT med alle detaljene som ligger bak de nye ruteplanene. 

Hvordan vet jeg om fergen er i rute? 

Du kan enkelt se om fergen er i rute eller forsinket. På entur kan du legge inn ditt fergeleie ved å klikke "Kart og avganger". I venstre kolonne får du da opp avgangstidene med beskjed om eventuelle forsinkelser. Ved å klikke på aktuell avgangstid, vil du i kartet til høyre også kunne se hvor fergen befinner seg akkurat nå. På entur-appen velger du "Vis i kart" under "Avganger".

Vil fergetidene korrespondere med bussene?

Ja. Ifølge Østfold kollektivtrafikk vil fergeavgangene korrespondere både med skolebussene og ekspressbussene til Fredrikstad og Oslo så langt det er mulig.

Har du innspill til rutetidene?

Om du har innspill, kommentarer eller spørsmål til de nye ruteplanene, kan du kontakte Østfold kollektivtrafikk her.

Kan eller må jeg forhåndsbestille?

Som passasjer må du forhåndsbestille tur på noen avganger. Disse vil være merket med «b» i ruteplanen. Det er ikke nødvendig å forhåndsbestille turer mellom Skjærhalden og Nedgården (begge veier).

Det er ikke lenger behov for å bestille billett på forhånd for å ta med sykkel på fergen, men det tas forbehold om at det faktisk er plass. Du må alltid bestille plass for kjøretøy og utstyr, som kajakker og gods. Dette er nødvendig for å kunne planlegge kapasitet og plassering av biler på den enkelte avgang, og ønskelig for å kunne yte en bedre kundeservice og unngå kø ved fergeleiene. Du kan bestille turer 14 dager fremover i tid, og det er ingen begrensning i antall bestillinger.

Selv om muligheten for å bestille avsluttes en time før avgang, har fergemannskapet mulighet til å registrere både passasjerer og kjøretøy som møter opp på avgangsstedet helt fram til avgangstid, men dette gjelder kun bestillinger fra/til anløp som allerede er planlagt og kunngjort for den aktuelle turen. 

ØKT vil i løpet av 2024 etablere en ny nett- og appløsning for forhåndsbestilling. Inntil videre må  alle bestillinger gjøres direkte til Hvalerfergen/Østfold kollektivtrafikk på telefon 474 74 594. Det kan også gjøres ved å kontakte kundesenteret på telefon 69 12 54 80 innenfor åpningstidene og senest 1 time før avgang. Kundesenteret har åpent: Mandager-fredager klokka 07.00-21.00, lørdager klokka 08.00-20.00 og søndager 13.00-20.00.

Vi henviser til ØKT's nettsider for mer detaljert informasjon om bestilling.

Vil det fortsatt være gratis på fergen?

All passasjertrafikk er gratis. 

Frakt av kjøretøy er også gratis i vinterhalvåret, fra midten av august til midten/slutten av mars. Fastboende med bostedsadresse på de østre øyene får tilbud om gratis ferge hele året, men med en begrensning på én bil pr. husstand i sommerhalvåret. Det er gratis for traktorer og utstyr som er nødvendig for landbruksdrift, mens det må betales for frakt av gods. Priser for kjøretøy og frakt av gods vurderes i forbindelse med behandling av årsbudsjettet i Østfold kollektivtrafikk.

Sykkel kan tas med gratis hele året.

Hva skjer med fergesambandet til Lauer?

Den nye fergen vil ikke anløpe Lauer fra oppstart. Grunnen til dette er at Lauer ligger i et annet fartsområde enn de øvrige anløpsstedene, noe den nye fergen ikke er klassifisert til å ferdes i.

Fartsområdene defineres i en forskrift fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet. Lauer tilhører fartsområde 3, mens de øvrige anløpshavnene på Hvaler ligger i fartsområde 1. Den nye fergen er klassifisert til fartsområde 2.

Østfold kollektivtrafikk har søkt om å endre fartsområdet for Lauer, men både Sjøfartsdirektoratet og Nærings- og fiskeridepartementet har avslått dette. Norled har også søkt Sjøfartsdirektoratet om dispensasjon fra enkelte av klassifiseringskravene for fartsområde 3, men også dette er avslått. En eventuell endring som gjøre det mulig for MS Torine å anløpe Lauer blir dermed en politisk sak.

Lauer velforening har engasjert eksterne eksperter som har vurdert vind- og værforholdene på Lauer og sammenlignet dette med farvannene rundt Strømtangen og i Løperen, som begge ligger i fartsområde 1. Undersøkelsene viser at farvannet ved Strømtangen er mest eksponert, etterfulgt av Løperen, mens bassenget nordøst for Nordre Lauer er mest skjermet.

Fylkesrådet i Viken har i et møte 28. september fattet følgende vedtak: «Fylkesråden tar kontakt med Nærings- og fiskeridepartementet og ber om en ny vurdering av fartsområde mellom Skjærhalden og Lauer. Et alternativt tilbud søkes løst gjennom et samarbeid med Hvaler kommune, hvor fylkeskommunens ansvar begrenses til å benytte mannskap fra avtalen med Norled AS til å betjene en båt som er tilpasset strekningen.»

18. desember ble denne saken drøftet med Nærings- og fiskeridepartementet. Hvalers ordfører Mona Vauger og representanter fra ØKT og fylkeskommunen deltok. Det kom ingen lovnader i møtet, men departementet anbefalte fylkeskommunen å sende inn en såkalt omgjøringsbegjæring med bakgrunn i rapporten som Lauer velforening har utarbeidet. Konklusjonen i rapporten, om at Lauer-overfarten vil være mindre utsatt for vær og vind enn det dagens fartsområde-klassifisering skulle tilsi, gir håp om at departementet gjør om sitt tidligere avslag på endring av fartsområde.

Hvaler kommune har ansvar for brannberedskap og avfallshåndtering. Brannberedskapen på Lauer er uansett sikret, siden brannvesenet disponerer eget fartøy med nødvendig slukkemateriell. Avfallshåndteringen vil imidlertid bli berørt hvis fergen ikke anløper Lauer som tidligere. Hvaler kommune vurderer ulike alternativer for dette. Det mest aktuelle alternativet ser ut til å være tilbud om kompostering av matavfall på Lauer, mens annet avfall må bringes til kommunens renovasjonspunkter andre steder. Skjærgårdstjenestens båt, som er eneste alternativ til fergen, har ikke kran som tåler vekten av fulle søppelcontainere.

Vil den nye fergen føre til flere biler på de østre øyene?

Gratis frakt av biler og større kapasitet på den nye fergen, vil kunne føre til noe økt biltrafikk på de østre øyene. For å redusere utfordringene så mye som mulig, vil gratistilbudet i sommerhalvåret kun gjelde for de som er bosatt på øyene og da kun for én bil for hver husstand. Det praktiske rundt dette vil bli avklart i god tid før sommersesongen.

Hvaler kommune ser på muligheter for å etablere flere rimelige langtidsparkeringsplasser på Skjærhalden som kan benyttes av bosatte, hytteeiere og besøkere på de østre øyene. Kommunen skal også vurdere behovet og mulighetene for å regulere trafikken og parkeringen på de østre øyene. Her kan du lese mer om regulering av biltrafikken og forbedret parkeringssituasjon.

Hvordan er den nye fergen?

Den nye Hvalerfergen er under bygging på Måløy verft og får navnet MS Torine. Den er oppkalt etter Nilsine «Torine» Madsen - den første kvinnen som ble valgt inn i herredsstyret på Hvaler i 1913, det første valget der kvinner i Norge hadde stemmerett. Fergen er en elektrisk katamaran som er bygget i kompositt. Den vil ha dieselaggregater om bord som kan produsere egen strøm dersom normal strømtilførsel eller ladestasjon på land er satt ut av drift for en periode.

MS Torine er bygget for fartsområde 2, som er i tråd med behovene som Østfold kollektivtrafikk definerte da de lyste ut anbudet på ny ferge. Dette skaper utfordringer for forbindelsen til Lauer, som ligger i fartsområde 3 (se eget avsnitt om dette).

Fergen er 30 meter lang og 11 meter bred, universelt utformet for personer med nedsatt funksjonsevne, og er spesielt tilpasset Hvalersambandet. Gjennom vinterhalvåret vil det være et mannskap på to personer. Fergen kan da ta 48 passasjerer og åtte biler. Gjennom sommerhalvåret økes besetningen til tre personer, og da økes kapasiteten til 147 passasjerer og åtte biler. Kjøretøy vil kunne ha opptil 13 tonns akseltrykk.

MS Ternen (nåværende MS Gravningen, som brukes på sambandet i dag) vil være reservefartøy. Den har noe mindre passasjerkapasitet enn MS Torine, men den har plass til inntil 10 biler.

Norled opplyser om at byggingen av den nye fergen stort sett går som planlagt og at den vil være klar til å settes inn i Hvalertrafikk så snart lademuligheter og nødvendige kaier er på plass. På denne siden kan du se tegninger av nye MS Torine.

På denne siden kan du se bilder av nye MS Torine under bygging på Måløy Verft, og sjøsatt.

Hvordan vil den nye fergen takle is på vinteren?

Ingen av fergene har isklasse. MS Torine bygges i komposittmateriale som er forsterket i isbeltet og har derfor mulighet til å håndtere noe is. Reservefartøyet, Gravningen, er en konvensjonell stålferje, og vil kunne håndtere is som i dagens tilbud. Det er forutsatt at reservefergen brukes i situasjoner med ekstraordinære ismengder i fjorden og ved bryggene.

Hva må gjøres med havnene og kaianleggene?

Det er Borg havn som er ansvarlig for at fergeleiene og kaianleggene er tilpasset den nye fergen. I korthet er nåværende status for de ulike havnene slik:

 • Skjærhalden: Eksisterende fergeleie kan brukes, men det må etableres løsninger for lading.  Det skal også etableres et tømmeanlegg for fergens septik. Se eget avsnitt nedenfor.
 • Nedgården: Eksisterende pir skal gjøres bredere og det monteres ny rampe i enden. I tillegg skal det mudres foran piren for å få nok dybde for den nye fergen. Det er ventet at arbeidene vil være ferdig senest 22. mars
 • Gravningssund: Fergeanløpet er allerede oppgradert og klar for ny ferge, dog med en liten utvidelse av fendringen
 • Sanne: Nytt kaianlegg må bygges. Kommunestyret i Hvaler vedtok 19. april å legge en ny reguleringsplan for området ut på høring. Høringsfristen er nå gått ut og det jobbes med et endelig forslag til vedtak. Ny kai kan trolig bygges før sommeren eller senest til høsten. Dette vil ikke forsinke oppstart med den nye fergen, siden denne kan bruke eksisterende fergeleie inntil videre
 • Makø: Fergerampen må utvides med om lag fire meter i lengden og to meter i bredden. Det er ikke behov for mudring og det vil fortsatt være god plass til annen båttrafikk i sundet. Arbeidet er ferdig og sluttattest er mottatt
 • Herføl: Fergerampen må utvides åtte meter i lengden og noe i bredden. Det er ikke behov for mudring. Arbeidet er ferdig og sluttattest er mottatt
 • Lauer: Se eget kapittel om Lauer

På denne siden kan du se tegninger av hva som må gjøres på kaianleggene på Nedgården, Herføl og Makø.

Vil byggearbeidene på fergeleiene få noen konsekvenser?

(Oppdatert 28.2.24)

Fergen går som vanlig under byggeperioden og det vil ikke bli begrensninger på persontrafikken.

Passasjerbåten Olava er reservebåt inntil MS Torine er i drift, og det kan derfor være begrensninger for frakt av kjøretøy hvis Olava må benyttes på enkelte avganger. Slike endringer blir varslet på entur.no.

Arbeidene vil føre til endringer for renovasjonen på Herføl. Her må alt avfall bringes til fergeleiet, siden renovasjonsbilen ikke kan kjøre i land. For Makø blir det ingen endringer i renovasjonsordningen. Brøyting og strøing vil bli gjennomført ved behov.

Hva må gjøres på Skjærhalden?

Det er ikke behov for endringer av selve kaianlegget på Skjærhalden for den nye fergen. Men siden MS Torine er elektrisk, må det etableres lademuligheter. Dette krever:

 • Transformator: Østfold kollektivtrafikk skal bygge ny trafo i Vadbenken 2, syd for Kornmagasinet. Trafoen skal bygges i samme stil som Kornmagasinet og isoleres for støy og stråling. Strømførende kabler fram til brygga skal fortrinnsvis føres i rør gjennom fjellet, men om dette blir for kostbart, kan det være aktuelt å legge disse i bakken rundt fjellet. 
 • Oppdatert 29.1.24: Ladetårn: Denne må plasseres på kaia, rett ved siden av fergen. Hvaler kommune har gitt rammetillatelse til dette. Vedtaket ble påklaget, men Statsforvalteren har nå forkastet klagen. Det er ikke forventet at ladetårnet vil gi mer støy enn det dagens dieselferge gjør.

Nødvendige avklaringer og formelle godkjenninger gjør det usikkert når alt er klart. MS Torine vil bruke diesel hvis ikke ladestasjonen er operativ når den nye fergen settes i drift.

Hvem har ansvar for hva når det gjelder ny fergeforbindelse?

Det er mange parter som må samarbeide for å få den nye Hvalerfergen på plass:

 • Østfold fylkeskommune/Østfold kollektivtrafikk er hovedansvarlig for fergeforbindelsen. Dette omfatter blant annet avtaler med de som skal drive fergen, rutetider, informasjon og priser
 • Norled, som vant anbudskonkurransen, har ansvar for selve fergen og fergetrafikken
 • Borg Havn har ansvar for tilgjengelige havner og at disse er tilrettelagt for den nye fergen
 • Hvaler kommune er planmyndighet og må godkjenne søknader om nødvendige endringer av brygger og installasjoner. Kommunen har også ansvar for eventuelle nye bygg til venteanlegg og renovasjon
 • Nettselskapet Norgesnett har ansvar for at det er nok strøm til trafoen som trengs for å lade fergen

 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?