Tiltak for funksjonshemmede

Innhold

Tiltak for funksjonshemmede holder til på Østerhaug på Skjærhalden hvor det ytes tjenester til personer med ulik grad av psykisk utviklingshemming, og avlastning til familier som har barn med særskilte omsorgsbehov.

Praktisk bistand

Våre brukere har ofte behov for hjelp i hverdagen. Noen bor på Østerhaug, og får bistand der, men vi har også noen som bor andre steder i kommunen. Enkelte trenger bistand gjennom mesteparten av døgnet, mens andre bare trenger noen få timer per uke.

Avlastning

Foreldre til barn og ungdom med ulike funksjonshemminger har ofte mer omfattende omsorgsoppgaver enn andre foreldre. De har da mulighet til å søke om avlastning.

Målet er å gi den som yter omsorg avlastning fra sine daglige omsorgsoppgaver, å forebygge utmattelse og stimulere til videre innsats. Omsorgsyter skal få mulighet til å opprettholde gode familierelasjoner, bevare sosiale nettverk og gi mulighet for nødvendig og regelmessig fritid og ferie. Vi har flotte lokaler for avlastning på Østerhaug, der barna eller ungdommen også er sammen med andre.

Avlastningslokaler på Østerhaug 

 

Hvem kan søke?
 • Pårørende til barn, ungdom og voksne med ulike funksjonsnedsettelser
Hvordan foregår det?

Avlastning kan være så mangt. Noen foreldre synes de har behov for bare noen timer med avlastning innimellom, mens andre har behov for mye avlastning. For noen barn er det beste å være hjemme i andres hjem på avlastning, mens andre barn kanskje har det best med institusjonsavlastning. Dette finner vi ut av sammen med foreldrene, og tilpasser best mulig for hver enkel familie.

Søknadsskjema

Søknad om kommunale helsetjenester

Lover og regler

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Lov om helsepersonell

Pasient og brukerretighetsloven

 

Dagtilbud

Tjenesten er et tilbud til mennesker som bor hjemme og som kan ha behov for:

 • å komme seg ut av en isolert tilværelse hjemme
 • aktivisering og rehabilitering
 • avlastning for pårørende

Spiseområde - Lokalet for dagtilbud

Støttekontakt

Støttekontakten tilbyr bl.a. sosialt samvær etter behov og følge til ulike fritidsaktiviteter. Fritidstilbudet skal baseres på den enkelte brukers ønsker, behov og forutsetninger.

 

Fritidstilbud. Grilling utendørs - gapahuk.

Tjenesten kan organiseres på tre måter:

 • individuell støttekontakt 
 • deltakelse i en aktivitetsgruppe 
 • individuelt tilbud i samarbeid med en frivillig organisasjon

Søknad om kommunale helsetjenester

Omsorgsstønad

Omsorgsstønad skal gi en viss økonomisk kompensasjon til personer som har omsorgsarbeid og stimulere dem til fortsatt å yte en innsats.

Vilkår, hvem kan få omsorgsstønad?

Omsorgsyteren må ha «et særlig tyngende omsorgsarbeid». Momenter som kan tas i betraktning er:

 • om søkeren arbeider mange timer per måned med omsorgsarbeid
 • om omsorgsarbeidet er mer fysisk eller psykisk belastende enn vanlig
 • om omsorgsarbeidet innebærer mye nattarbeid eller avbrudd i nattesøvn
 • om fordelingen over tid; om det skjer i perioder eller hele tiden
 • om arbeidet fører til sosial isolasjon og mangel på ferie og fritid
 • om det er snakk om omsorg for mer enn én person

Brukerstyrt Personlig Assistent (BPA)

Tjenesten omfatter praktisk og personlig hjelp i dagliglivet for funksjonshemmede. Innenfor de timerammer som kommunens vedtak angir, kan du i prinsippet styre hvem du vil ha som hjelper(e), hvor og til hvilke tider hjelpen skal gis. Målet er at du skal ha et mest mulig aktivt liv til tross for funksjonshemmingen.

Målgruppe
 • Funksjonshemmede med et sammensatt og omfattende behov for tjenester og som er i stand til å lede assistenten (ta arbeidslederrollen)
 • Personer som ikke kan ivareta denne rollen selv, slik som personer med psykisk utviklingshemming 
 • Familier med barn med nedsatt funksjonsevne.

Vilkår

Personer som ikke kan ta omsorg for seg selv, eller som er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?