Tiltak for funksjonshemmede

Innhold

Tiltak for funksjonshemmede holder til på Østerhaug på Skjærhalden. Her gir vi tjenester til personer med ulik grad av psykisk utviklingshemming, og avlastning til familier som har barn med særskilte omsorgsbehov.

Praktisk bistand

Våre brukere har ofte behov for hjelp i hverdagen. Noen bor på Østerhaug og får bistand der, men vi har også noen som bor andre steder i kommunen. Enkelte trenger bistand gjennom mesteparten av døgnet, mens andre bare trenger noen få timer i uka.

Avlastning

Foreldre til barn og ungdom med ulike funksjonshemminger har ofte mer omfattende omsorgsoppgaver enn andre foreldre. Derfor har de mulighet til å søke om avlastning.

Målet er å gi den som yter omsorg avlastning fra sine daglige omsorgsoppgaver, å forebygge utmattelse og stimulere til videre innsats. Den som gir omsorg skal få mulighet til å opprettholde gode familierelasjoner, bevare sosiale nettverk og få nødvendig, regelmessig fritid og ferie. 

Avlastningslokaler på Østerhaug
På Østerhaug er det flotte lokaler for avlastning, der barna eller ungdommen også er sammen med andre.

Noen foreldre har behov for noen timer med avlastning innimellom, mens andre har et større behov. For noen barn er det best å være hjemme i andres hjem på avlastning, mens andre barn kanskje har det best med institusjonsavlastning. Dette finner vi ut av sammen med foreldrene, og tilpasser best mulig for hver enkel familie.

Pårørende til barn, ungdom og voksne med ulike funksjonsnedsettelser kan søke om avlastning.

Her er lenker til aktuelle lover:

Dagsenter

Spiseområde - Lokalet for dagtilbud

Dagsenteret er et tilbud for eldre som bor i eget hjem og har behov for aktivisering eller bistand for å komme ut og treffe andre. Et tilbud om plass på dagsenter er også ment som en avlastning for pårørende og gjøre det mulig for den enkelte å kunne bo hjemme så lenge som mulig.

Dagavdelingen tilbyr blant annet matservering, aktiviteter, turer med egen buss, sosialt fellesskap og trim. Du finner oss i egne, flotte lokaler ved Dypedalåsen sykehjem.

Støttekontakt

Støttekontakten tilbyr blant annet sosialt samvær etter behov og følge til ulike fritidsaktiviteter. Fritidstilbudet skal baseres på den enkelte brukers ønsker, behov og forutsetninger.

Fritidstilbud. Grilling utendørs - gapahuk.

Tjenesten kan organiseres på tre måter:

 • individuell støttekontakt 
 • deltakelse i en aktivitetsgruppe 
 • individuelt tilbud i samarbeid med en frivillig organisasjon

Behovet for støttekontakt skal vurderes individuelt.

Tjenesten er gratis.

Omsorgsstønad

Omsorgsstønad skal gi en viss økonomisk kompensasjon til personer som har omsorgsarbeid og stimulere dem til fortsatt å yte en innsats.

Forutsetningen for stønad er at den som yter omsorg må ha et særlig tyngende omsorgsarbeid. Momenter som kan tas i betraktning er:

 • om søkeren arbeider mange timer i måneden med omsorgsarbeid
 • om omsorgsarbeidet er mer fysisk eller psykisk belastende enn vanlig
 • om omsorgsarbeidet innebærer mye nattarbeid eller avbrudd i nattesøvn
 • om arbeidet gjøres i perioder eller hele tiden
 • om arbeidet fører til sosial isolasjon og mangel på ferie og fritid
 • om det er snakk om omsorg for mer enn én person

Brukerstyrt Personlig Assistent (BPA)

Tjenesten omfatter praktisk og personlig hjelp i dagliglivet for funksjonshemmede. Innenfor de timerammer som kommunens vedtak angir, kan du i prinsippet styre hvem du vil ha som hjelper(e), hvor og til hvilke tider hjelpen skal gis. Målet er at du skal ha et mest mulig aktivt liv til tross for funksjonshemmingen.

Tjenesten er for personer som ikke kan ta omsorg for seg selv, eller som er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål. Målgruppene er:

 • Funksjonshemmede med et sammensatt og omfattende behov for tjenester og som er i stand til å lede assistenten (ta arbeidslederrollen)
 • Personer som ikke kan ivareta denne rollen selv, slik som personer med psykisk utviklingshemming 
 • Familier med barn med nedsatt funksjonsevne

Søknadsskjema

Du søker på alle typer helse- og omsorgstjenester ved å bruke skjemaet under. Om du er usikker på hvilke tjenester som passer best for deg, er det viktig at du beskriver din situasjon best mulig. Vi anbefaler at du bruker det elektroniske skjemaet. 

Søknad om helse-og omsorgstjenester (elektronisk - anbefalt)

Søknad om helse-og omsorgstjenester (pdf)

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?