Sykehjem

Innhold

Et sykehjemsopphold er et heldøgnstilbud i institusjon med helsepersonell tilgjengelig hele døgnet. Et opphold i sykehjem kan gis både som langtidsopphold, korttidsopphold og avlastningsopphold.

Dypedalåsen sykehjem

Sykehjemmet er idyllisk beliggende på Spjærøy og med utsikt til Skjelsbosund. Det er stiftelsen "Dypedalåsen alderspensjonat" som eier sykehjemmet, og det er kommunen som drifter det.

Et sykehjemsopphold er et heldøgnstilbud i institusjon med helsepersonell tilgjengelig hele døgnet. Et opphold i sykehjem kan gis både som langtidsopphold, korttidsopphold og avlastningsopphold. Du må søke på et slikt opphold, deretter gjøres en kartlegging og tjenesten tildeles ut fra en medisinsk og sykepleiefaglig vurdering i henhold til gjeldende lover, forskrifter og kommunale retningslinjer.

Korttidsopphold

Korttidsplass skal først og fremst være et forebyggende tiltak for å kunne bo hjemme lengst mulig. Målsettingen med oppholdet avklares i samarbeid med deg. Ved et korttidsopphold vil sykehjemslege ha ansvar for den medisinske behandlingen. Under et korttidsopphold opprettholdes og/eller etableres kontakt med nødvendig hjelpeapparat i forkant av hjemreisen når det er behov for det. I samarbeid med deg kartlegges det om det er behov for hjelpemidler/tilrettelegging i eget hjem.

 Årsaker til et behov for korttidsopphold kan være:

  • Behov for overgangsordninger ved utskrivelse fra sykehus
  • Personer som har behov for kartlegging av videre behov for tiltak og tjenester.
  • Personer som trenger opptrening
  • Personer som har behov for omfattende helsetjenester som ikke kan gis i hjemmet.
  • Lindrende behandling og pleie ved livets slutt

Søk om korttidsopphold

Egenbetaling:

For korttidsopphold i institusjon koster det 160 kroner per døgn, de første 60 døgn, jf. forskrift om egenandel for kommunale helse- og omnsorgstjenester § 4. Etter 60 døgn betales etter forskrift om vederlag for opphold i institusjon i kalenderåret. Det startes på nytt 1. januar året etter.

Avlastningsopphold

Avlastningsopphold kan gis til pasienter der pårørende har behov for avlastning. Målgruppen er pårørende med særlig tyngende omsorgsarbeid. Målet er å utsette innleggelse i institusjon og gi muligheten til å bo hjemme lengst mulig. Tjenesten tildeles etter en helhetsvurdering. Det må påberegnes noe ventetid før tjenesten kan iverksettes.

Søk om avlastningsopphold

Tjenesten avlastningsopphold er gratis

Langtidsopphold

Dette er et tilbud om permanent opphold i institusjon med oppfølging av helsepersonell hele døgnet. Før dette tildeles, skal andre hjelpetiltak være vurdert. Målgruppen er personer som på grunn av varig helsesvikt og nedsatt evne til egenomsorg, har behov for tett oppfølging av fagpersonell. Sykehjemslegen har ansvar for din medisinske behandling.

Søk om langtidsopphold

Egenbetaling:

Egenbetaling for langtidsopphold beregnes ut fra dine inntekts- og utgiftsforhold, jfr. Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester

Kontaktinformasjon

Postadresse: Hvaler kommune Servicetorget Storveien 32 1680

Besøksadresse: Dypedalåsen sykehjem Spjærøy 222 1684 Vesterøy

Vakttelefon: 47795119

Avdelingsleder: Trude Irgens (mail: truirg@hvaler.kommune.no)

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?