Alle helsetjenester

Innhold

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering gir hverdagsmestring

Hverdagsrehabilitering er for deg som ikke lenger mestrer din hverdag som før. Det kan gjelde personlig stell, matlaging, rengjøring, deltakelse i sosiale sammenhenger eller andre aktiviteter i hverdagen.
Hverdagsrehabilitering er tidsavgrenset, og opptrening i dagliglivets gjøremål skjer i ditt hjem og/eller nærmiljø. Dine mål vil stå sentralt og være utgangspunktet for tjenesten. Hverdagsrehabilitering starter alltid med spørsmålet «Hva er viktig for deg?»

Hva får du - og hva krever det av deg?

Hverdagsrehabilitering er et samarbeid mellom deg og et tverrfaglig team bestående av fysioterapeut, ergoterapeut, sykepleier og fagarbeider. Teamet vil sammen med deg kartlegge de utfordringer du har i hverdagen. Det blir laget en plan ut fra dine mål, og du får tett oppfølging i en tidsavgrenset periode på inntil seks uker. Målet er at du skal få best mulig funksjon, får oppleve mestring i hverdagen og kan delta sosialt. En forutsetning for at du får denne tjenesten er at du er motivert, holder avtaler og er villig til å legge inn en innsats slik at du når dine mål.

Hva koster det?

Hverdagsmestring er gratis.

Hvem kan få tjenesten?

Hvaler kommune tilbyr hverdagsrehabilitering til hjemmeboende som har hatt et funksjonsfall som har ført til utfordringer med gjennomføring av hverdagslige aktiviteter.
Tilbudet gjelder også for pasienter som kommer fra sykehuset. Du vil da få bistand til opptrening hjemme og unngår da et institusjonsopphold.

Du kan søke på tjenesten her.

Har du spørsmål?

Ring Hverdagsrehabiliteringsteamet på tlf: 940 10 938
Eller ta kontakt med leder for koordinerende enhet v/Bente Svennes på tlf 911 44 673

Erfaringsdeling

Erfaringsdeling fra Liljan Jensen, 82 år. Jensen er svært fornøyd med Hverdagsrehabilitering.«14.09.19 falt jeg i trappa. Det resulterte i kragebeinsbrudd og en forslått rygg. Det ble to døgn på sykehus og hjem med hjemmesykepleien, men det var ikke det eneste. Jeg fikk også forespørsel om jeg ville ha Hverdagsrehabilitering. Det ble en fantastisk opplevelse. Jeg fikk hjelp til å ta tilbake hverdagen. Jeg fikk kyndig bistand med øvelser slik at jeg igjen kunne få gjort mine daglige gjøremål. Alt dette i tillegg til oppmuntring gjorde at jeg kom meg mye fortere enn jeg hadde regnet med. Anbefaler alle å takke ja til et slikt flott tilbud.»
Liljan Jensen 82 år.

Hjemmetjenester

Hjemmesykepleie

Sykepleiefaglig hjelp/omsorg i eget hjem på grunn av akutt eller kronisk sykdom og/eller funksjonsnedsettelse. Hjemmesykepleien skal ikke overta funksjoner som brukeren selv kan utføre, men bidra til å opprettholde og forbedre funksjonsnivå slik at vedkommende kan bo lengst mulig hjemme.

Det må foreligge et reelt behov for nødvendig helsehjelp i form av hjemmesykepleie. Hjelpen tilpasses i samarbeid med bruker og pårørende, og vurderes forløpende.

Hjemmesykepleie kan omfatte:

 • Opplæring/vedlikehold av ferdigheter
 • Personlig hygiene/ dusj/ bad
 • Hjelp til å stå opp/ legge seg
 • Tilrettelegging av måltider
 • Administrering av medisiner, sårbehandling, prøvetaking
 • Tilsyn av ulik karakter
 • Råd/veiledning og støttesamtaler
 • Hverdagsrehabilitering
 • Omsorg ved livets slutt

Hjemmesykepleie omfatter ikke:

 • Pasienter som trenger akutt medisinsk/kirurgisk og psykiatrisk behandling, skal henvises til spesialisthelsetjenesten.
 • Tjenester som for eksempel blodprøver, injeksjoner og stell av sår ytes ikke hjemmet dersom pasienten kan komme seg til egen fastlege (legekontor) ved egen hjelp, eller ved hjep av pårørende/ andre bekjente.
 • Følge til lege, tannlege eller andre undersøkelser/behandlinger  med medisinsk indikasjon, unntaksvis der følge av pårørende eller frivillige er utelukket.
 • Hårstell og fotpleie
 • Følge til frisør, fotpleier uten medisinsk indikasjon, og lignende.

Forventninger til tjenestemottakere:

 • Er villig til å ommøblere av praktiske og sikkerhetsmessige grunner.
 • Du aksepterer, når det er behov for det, nøvendig medisink- tekniske hjelpemidler i hjemmet.
 • Du/ din representant melder fra dersom du ikke er hjemme til avtalt tid.
 • Lar være å røyke mens kommunens ansatte er i hjemmet og lufter ut i god tid før besøk ventes.
 • Holder husdyr forsvarlig bundet på nødvendig avstand.

Forventninger til ansatte i helse- og omsorgstjenesten:

 • Fokuserer på pasientens ressurser og mål. Vi tildeler tjenester etter ditt individuelle behov. 
 • Legger til rette for størst mulig grad av egenomsorg og brukermedvirkning.

Egenandel:

Tjenesten er gratis 

Søk om hjemmesykepleie

Øyeblikkelig hjelp behandles og iverksettes fortløpende

Matombringing til hjemmeboende

Tjenesten er for hjemmeboende eldre eller funksjonshemmede som på grunn av sykdom, alder eller andre årsaker ikke er i stand til å ivareta sitt ernæringsbehov.

For salg av mat til hjemmeboende gjelder følgende satser:

Middag med dessert kr 80,-

Søk om matombringing

Praktisk bistand- renhold i hjemmet

Praktisk bistand er en felles betegnelse for hjemmehjelptjenester til alle de som på grunn av alder, sykdom, nedsatt funksjonsevne eller annet trenger hjelp til nødvendige daglige gjøremål. Det kan for eksempel være hjelp til renhold av boligen, skift av sengetøy og klesvask.

Tjenesten skal bidra til å gjøre tjenestemottaker i stand til å bo i egen bolig til tross for nedsatt funksjonsevne.

Hjemmehjelp innvilges etter en individuell vurdering.

Dette forventes av deg som får denne tjenesten:

 • Du er tilstede når du har praktisk bistand.
 • Du gir beskjed om du ikke er hjemme til avtalt tid.
 • Du har nødvendig utstyr som støvsuger og rengjøringsmidler

Tjenesten praktisk bistand kan omfatte:

 • Renhold. Støvsuging og vask av gulv som er i daglig bruk. Rengjøring av bad.
 • Skift av sengetøy
 • Klesvask

Tjenesten omfatter ikke:

 • Oppgaver du selv kan ivareta
 • Storrengjøring av tak og vegger, dra ut store tunge tepper, innvendig vask av skap og liknende.
 • Hjelp til husdyrhold
 • Trappevask i felles oppgang

Søk om praktisk bistand

Du må betale for direkte hjelp i hjemmet i form av for eksempel rengjøring og skift av sengetøy. Satsene regnes ut på grunnlag av husstandens nettoinntekt før særfradrag.

Brukerstyrt personlig assistanse

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en alternativ måte å organisere tjenestene praktisk og personlig assistanse på for personer med nedsatt funksjonsevne og stort behov for bistand i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet.

Brukerstyrt personlig assistanse handler om å kunne lede sine egne assistenter ut fra personlige behov.

Det er en tjeneste som skal hjelpe og gjøre det mulig for tjenestemottaker å klare seg i eget hjem.

Rettigheten til å få brukerstyrt personlig assistanse er hjemlet i pasient- og brukerrettighetsloven. Retten tilkommer personer som oppfyller dette:

 • Personer under 67 år
 • Langvarig behov for personlig assistanse (utover 2 år)
 • Stort behov (et tjenestebehov på minst 32 timer per uke)

Brukerstyrt personlig assistanse kan omfatte både husholdningsoppgaver og direkte personlig bistand med påkledning, hygiene, mat og så videre. Rammen skal angis i vedtaket. Omfanget av tjenesten fastsettes ut fra hva kommunen ville gitt av tjenester gjennom de ordinære omsorgstjenestene.

Søk om brukerstyrt personlig assistanse

Det er egenbetaling for praktisk bistand. Satsene regnes ut på grunnlag av husstandens nettoinntekt før særfradrag.  Det kan ikke kreves egenbetaling for hjemmesykepleie, eller for praktisk bistand og opplæring til personlig stell og egenomsorg.

Støttekontakt

En støttekontakt er en person som hjelper en annen person gjennom sosialt samvær og ulike aktiviteter. Støttekontaktordningen skal bidra til å gi vedkommende en mer meningsfull fritid. Fritidstilbudet skal baseres på den enkeltes ønsker, behov og forutsetninger. Årsakene til at en kan ha behov for støttekontakt er forskjellige. Det kan være at fordi en har vanskeligheter med å komme seg ut på egenhånd, og/eller trenger hjelp og støtte for å mestre forskjellige fritidsaktiviteter. Andre årsaker kan være lite sosialt nettverk og ensomhet.

Behovet for støttekontakt skal vurderes individuelt.

Søk om støttekontakt

Tjenesten er gratis

Kontaktinformasjon

Postadresse:
Hvaler kommune .
Servicetorget Storveien 32
1680

Besøksadresse:
Spjærøy 194 (ligger ved siden av Dypedalåsen sykehjem).
1684 Vesterøy

Telefon til hjemmetjenestene/hjemmesykepleien:
69375407

Telefon til saksbehandler/koordinator:
69375425

Enhetsleder:
Jon Ingar Sørensen: 69375409

Trygghetsalarmer 

Beskrivelse av tjenesten

En trygghetsalarm gir deg mulighet til å oppnå rask kontakt med hjelpeapparatet om noe inntreffer. Hvis du utløser en trygghetsalarm, vil alarmsentralen (som er Helsevakten) umiddelbart ta kontakt med deg, vurdere nødvendig oppfølging og ved behov for det vil hjemmetjenesten på Hvaler rykke ut.

Hva og hvem er Helsevakten

Helsevakten har sine lokaler på Helsehuset. De skal motta og behandle signaler fra trygghetsalarmer fra hjemmeboende i kommunen. Det er sykepleiere som sitter og mottar alarmen. De snakker med deg, og vil vurdere behov for videre hjelp. Ved behov for det, rykker hjemmetjenesten ut. Helsevakten vil innhente opplysninger som navn, diagnoser, cave, pårørende og når neste tilsyn er (om du har hjemmesykepleie fast) for å tilby den beste hjelpen.

Hvem kan få tjenesten

Trygghetsalarm kan gis både tilknyttet private hjem og omsorgsboliger. Du må være fastboende i Hvaler kommune. Den tildeles personer som på grunn av helsetilstand og/eller boforhold er helt avhengig av trygghetsalarm for å oppnå kontakt med hjelpeapparatet. Du har ingen lovfestet rett til å få trygghetsalarm. Kommunen vil vurdere om trygghetsalarm er aktuelt for deg. Kommunen vil også vurdere om for eksempel mobiltelefon eller trådløs telefon kan gi samme hjelp og trygghet. Lengden på vedtak om trygghetsalarm vil evalueres ut fra helsetilstand, alt fra 6 måneder til 1 år. Vedtaket vil bli forlenget om det er behov for det.

Hvordan søke om trygghetsalarm

Søk om trygghetsalarm ved å bruke søknadsskjema på kommunens hjemmeside eller ved å henvende deg til servicetorget.

Hva koster det

Hvaler kommune har fastsatt en egenandel for trygghetsalarmtjenesten. Se gebyrregulativet for mer informasjon. Det er en egen oppkoblingsavgift for trygghetsalarmer på 516 kroner. Egenandel per måned er i tillegg på 327 kroner, pr. år blir det 3.922 kroner.

Hva forventes av deg

Hjemmesykepleien får tilgang til din bolig med nøkkel. Dersom du mister eller skader trygghetsalarmen, betaler du omkostningene dette medfører. Du/dine pårørende gir beskjed dersom behovet for trygghetsalarm opphører. Dersom behovet opphører må alarmen med tilbehør tilbakeleveres eller erstattes.

 

Legetjenester

Hvaler legesenter:

Legesenteret har lokaler ved Dypedalåsen Eldresenter/Sykehjem. Her er to faste leger samt en turnuslege.

Åpningstider:

Kontortid:
Alle hverdager fra klokken 08.30 til 15.00

For timeavtale ring telefonnummer 69375480.
Telefontid er klokken 08.30 til 11.30 og klokken 13.00 til 14.30.

Skjærhalden legekontor:

Legekontoret har en lege og holder til i Prinsebakken på Skjærhalden.

Åpningstider:
Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag fra klokken 08.30 til 15.00

For timeavtale ring telefonnummer 69 37 49 70

Adresse:
Prinsebakken 1
1680 Skjærhalden

Se også legekontorets egne hjemmesider:

Hvalerlegen

Legevakt

Tjenesten skal bidra til at befolkningen ved behov for øyeblikkelig hjelp mottar forsvarlige og koordinerte akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus.

Tjenesten tilbyr hjelp ved ulykker og andre akutte situasjoner, herunder:

 • legevakt med observasjonssenger
 • heldøgns medisinsk akuttberedskap
 • medisinsk nødmeldetjeneste

Målgruppe:
Legevakten er døgnåpen og tilgjengelig for alle som oppholder seg i kommunen

 • Du bør alltid vurdere om din sykdom eller skade kan vente til du får kontakt med fastlegen. Ring legevakten - telefon 116 117 om råd og før du eventuelt kommer.
 • Du/dine pårørende sørger selv for transport til legevakten, dersom dette er praktisk mulig og det ikke er påkrevet med ambulansetransport.
 • Ved behov for videre oppfølging kontakter du fastlegen. Vi sender automatisk en kopi av journalnotatet til din fastlege. Hvis du ikke ønsker dette, må du si aktivt i fra.

Fredrikstad og Hvaler legevakt holder til ved helsehuset på Kråkerøy.
Adresse: Jens Wilhelmsensgate 1, 1671 Kråkerøy 

Akutt telefon: 116 117

Lokalt nummer: 69 38 11 00

Ved behov for øyeblikkelighjelp ring 113

Åpningstid: Hele døgnet 

Hva koster tjenesten

Du må betale egenandel for behandling ved legevakten. Du må også betale for medisiner, bandasjer og annet utstyr som blir brukt. Størrelsen på egenandelen og materielltaksten er statlig regulert. Egenandelen betaler du med betalingskort i resepsjonen etter at du er ferdig med behandlingen.

Kommuneoverlege

Kommuneoverlegefunksjonen i Hvaler kommune

 • Enhver kommune plikter å ha en eller flere kommuneleger, jf. helse- og omsorgstjenesteloven §5-5.  
 • Kommuneoverlegen er kommunens medisinskfaglige rådgiver, og gir råd i spørsmål om folkehelse for kommunens innbyggere, råd til politisk og administrativ ledelse i kommunen, samt til kommunens ulike virksomheter.
 • Kommuneoverlegen utfører samfunnsmedisinske oppgaver på administrativt nivå. Oppgavene berører i hovedsak alle samfunnsmedisinske forhold på systemnivå av betydning for innbyggernes helse. 

Dette innebærer blant annet å:

  • ha oversikt over forekomsten av sykdom og helse i befolkningen og de samfunnsfaktorer som påvirker befolkningens helsetilstand (inkl. livsmiljøer og samfunnsforhold)
  • tilrå, evaluere og eventuelt iverksette, og administrere målrettede helsefremmende tiltak, helsetiltak og helsetjenester
  • tilrå fordeling av helseressurser
 • Kommuneoverlegen har oppgaver innenfor smittevern.
 • Kommuneoverlegen er en del av Hvaler kommunes psykososiale kriseteam, og har også oppgaver innenfor psykisk helsevern. Kommuneoverlegen kan vedta tvungen legeundersøkelse i henhold til psykisk helsevernloven §3-1, 2. ledd.

I Hvaler kommune er det avsatt 50% stilling til kommuneoverlege-funksjonen. I resterende stilling er kommuneoverlegen tilsatt som fastlege ved Hvaler legesenter.

Kommuneoverlegens funksjonen er ikke klinisk, og har ikke en overprøvende myndighet ovenfor øvrige helsetjenester i kommunen. Dersom du har spørsmål om egen helse skal du derfor kontakte fastlege, legevakt eller 113.

Hjelpemidler

Har du nedsatt eller redusert funksjon, vært operert eller utsatt for skade eller sykdom, kan du låne tekniske hjelpemidler fra kommunen. Utlån av hjelpemidler tilbys for at kommunens innbyggere skal klare seg best mulig i eget hjem.

Ved behov for lån av hjelpemidler eller generelle spørsmål, ta kontakt med Tommy på telefon 90 47 97 07.  

Telefonen er betjent mandag til fredag klokken 08:00 til 15:30.  

Dette koster det å få kjørt hjem eller få hentet korttidshjelpemidler i Hvaler kommune:   

Kjørt hjem: kroner 125,- 
Hentet: kroner 125,- 

Vi tar Vipps. Vårt nummer er: 785890

 

Korttidsutlån

Formålet med korttidslageret er å sikre at kommunens innbyggere som har behov for hjelpemidler i en tidsavgrenset periode kan leie disse. Pris etter kommunens gebyrregulativ. Hjelpemidlene kan lånes for en periode på inntil 3 måneder.

Eksempler på hjelpemidler du kan låne:

 • Manuelle rullestoler
 • Dusjkrakker/dusjstol
 • Rullator
 • Toalettstol/toalettforhøyer
Langtidsutlån

For hjelpemidler til langtidsutlån må du ha varig behov (over 2 år) og vesentlig nedsatt funksjonsevne på grunn av sykdom eller skade. Det er NAV Hjelpemiddelsentral i Østfold som formidler langtidsutlån etter søknad og vedtak. Kommunens ergoterapeut bistår med søknad til NAV Hjelpemiddelsentral om langtidsutlån av hjelpemidler.

Hjelpemidler fra Hjelpemiddelsentralen som skal utleveres med permanent behov blir transportert av Koordinerende enhet. Ved spørsmål om transport av hjelpemidler ta kontakt med Tommy på telefon: 90 47 97 07.

Har du behov for langtidsutlån av hjelpemidler, kan du kontakte kommunens ergoterapeut Camilla Pedersen på telefon: 45 87 14 34.

Syn- og hørselskontakt

Syn- og hørselskontakt formidler hjelpemidler og gir opplæring i bruk av hjelpemidler. Syns- og hørselshjelpemidler søkes utlånt av NAV Hjelpemiddelsentral i Østfold.

Syns- og hørselskontakten formidler ikke vanlige briller, lesebriller eller høreapparat.

Har du behov for syns- og/eller hørselshjelpemidler ta kontakt med kommunens ergoterapeut, Camilla Pedersen på telefon: 45 87 14 34.

Fysioterapi

Fysioterapeuter jobber med kropp og bevegelse for å fremme god helse. En fysioterapeut forebygger og behandler skader og sykdommer som gir smerter og/eller nedsatt funksjon i muskel- og skjelettsystemet. Behandling er basert på undersøkelse og vurdering av pasientens problem og hva pasienten selv ønsker hjelp til. Målet er at pasienten kan utvikle, gjenvinne eller holde ved like funksjonsevnen, utnytte egne ressurser og bidra aktivt i å bedre egen helse.

Hvaler kommune har en fysioterapeut med kommunal driftsavtale og kommunalt tilsatte fysioterapeuter.

Fysioterapi Voksne

Som hovedregel tilbyr fysioterapeuten med driftsavtale behandling til personer som selv kan oppsøke fysikalsk institutt. Kommunalt ansatte fysioterapeuter tilbyr hovedsakelig fysioterapi til personer som bor hjemme og på institusjon.

 • Hjemmeboende

 I hjemmebaserte tjenester jobber fysioterapeuten både forebyggende og rehabiliterende. Fysioterapeuten kan bidra med opptrening etter sykdom, operasjoner eller ved begynnende funksjonssvikt. Fysioterapeuter har et viktig bidrag i hverdagsrehabilitering med fokus på trening, funksjon og hjelp til selvhjelp. Trening for eldre med begynnende funksjonssvikt er et viktig fallforebyggende tiltak.

 • Sykehjem

Fysioterapeuten har kompetanse som kan bidra til at brukeren blir aktiv og deltakende og kan utnytte og utvikle sitt funksjonspotensial i dagligdagse situasjoner. Gjennom samarbeid med andre kan fysioterapeuten legge til rette for at pleie- og omsorgsoppgaver fungerer som situasjoner der brukeren aktiveres og får hjelp til selvhjelp.

Både på sykehjem og i hjemmebaserte tjenester har fysioterapeuten fokus på å ivareta, opprettholde og bedre brukerens funksjon og utnytte det funksjonspotensialet som brukeren har.

Fysioterapi i gruppe

Det tilbys gruppetrening med fysioterapeut for de over 65 år. Dette passer for de som har begynnende balanseproblemer, eller av andre grunner vil ha stor utbytte av en slik trening. Treningen foregår på Dypedalåsen bo- og behandlingssenter på onsdager.

Påmelding til telefon 97405022.

Endring egenandel: Det kreves egenandel for fysioterapibehandling jfr. forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi. Dette gjelder for gruppe og hjemmeboende. Pasienter under 16 år og de med yrkesskade vil være fritatt for betaling av egenandel. Egenandel for fysioterapi inngår i frikortordningen for helsetjenester. Med frikort slipper du å betale egenandel resten av året.

Fysioterapi Barn

Fysioterapi til barn og unge i kommunen tilbys både av kommunalt tilsatte fysioterapeuter og fysioterapeuten med kommunal driftsavtale. Kommunalt ansatte fysioterapeuter tilbyr hovedsakelig fysioterapi og forebyggende tiltak til barn og unge på helsestasjon og skole. Fysioterapeuten med driftsavtale tilbyr fysioterapi til barn og unge 0 til18 år.

Barn med ulike sykdommer og skader har behov for fysioterapi. Fysioterapi er også aktuelt ved usikkerhet knyttet til barnets utvikling. Fysioterapeuten har fokus på barns motoriske utvikling og fysiske aktiviteter i lek og læring. Fysioterapeuter undersøker, vurderer og gjennomfører målrettet trening og stimulering for å øke fysisk funksjon. Fysioterapeuten jobber i samarbeid med foreldre, helsesøstre, barnehage og skole for å tilrettelegge og stimulere til deltakelse og bevegelsesutfoldelse, og på måter som bidrar til integrering

Egenbetaling:

Det kreves egenandel for fysioterapibehandling jfr. forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi. Dette gjelder for gruppe og hjemmeboende. Pasienter under 16 år og de med yrkesskade vil være fritatt for betaling av egenandel. Egenandel for fysioterapi inngår i frikortordningen for helsetjenester. Med frikort slipper du å betale egenandel resten av året.

Kontaktinformasjon:

Fysioterapeut med driftsavtale:
Hvaler Fysioterapi
Alok Gogia
Har kontor i samme bygg som Dypedalåsen sykehjem

Telefon: 930 44 934

Kommunal fysioterapeut telefon:
69375410/69375415

Ergoterapi

Hvaler kommune tilbyr tjenesten til personer som har, eller står i fare for å få problemer med mestring av aktiviteter i dagliglivet. Ergoterapi er et tilbud til kommunens innbyggere, i alle aldre, som har vansker med å utføre sine daglige aktiviteter på grunn av helsemessige årsaker. Det kan være aktuelt i forhold til alle aldre og livsfaser, og på ulike arenaer som hjem, skole, barnehage, og fritid.

Tjenesten tildeles ut fra medisinske behov; ved sykdommer, skader, nedsatt funksjonsevne, eller ved fare for å utvikle dette.

Ergoterapitjenesten kan omfatte:

 • Kartlegging, trening og stimulering av aktiviteter i dagliglivet.
 • Hjemmebesøk med vurdering av behov/tilpasning av bolig.
 • Kartlegging og vurdering av hjelpemiddelbehov
 • Formidling, tilpasning og oppfølging av tekniske hjelpemidler som skal avhjelpe funksjonssvikt. Ved tildeling av hjelpemidler til varig bruk, fattes vedtak etter Folketrygdloven. Hjelpemidler for kortvarig bruk lånes ut fra kommunalt lager.
 • Tilrettelegge fysiske omgivelser i hjem, barnehage og skole.
 • Veilede og informere
 • Hverdagsrehabilitering i samarbeid med hjemmetjenesten

Ergoterapitjenester er gratis.

Kontaktinformasjon:
Ergoterapeut Camilla Pedersen:
Telefon: 45871434

Postadresse:
Hvaler kommune 
Servicetorget Storveien 32
1680 Skjærhalden

Demenskoordinator

I Hvaler kommune finnes det en demenskoordinator, som er tilgjengelig mandager og onsdager. De andre dagene arbeider hun i hjemmetjenesten, men svarer på meldinger og telefon så fort hun har anledning. 

Du kan få hjelp i forhold til:

 • Hjemmebesøk for samtale og kartlegging av symptomer og funksjon.
 • Informasjon om hjelpetilbud, og til å finne praktiske løsninger i hverdagen.
 • Samtale/veiledning/ noen å snakke med angående utfordringer demenssykdommen gir.
 • Oppfølging ut fra dine behov.

Du kan ta kontakt direkte om du selv har, eller noen av dine nærmeste har en demenssykdom.
Du kan ta kontakt selv, eller be fastlegen eller hjemmesykepleien ta kontakt.

Kontaktinformasjon:

Maria Solvang 
Telefon: 45728287

Kreftkoordinator

Kreftkoordinator skal ivareta kreftrammede, pårørende og eventuelt andre berørte på en god måte, samt bidra til gode rutiner og system for kreftomsorg i kommunen.

Tilbudet er gratis og trenger ingen henvisning av lege.

Kommunens kreftkoordinator kan bistå med:

 • Informasjon, råd, veiledning og støtte til kreftsyke og pårørende

 • Informasjon knyttet til diagnose, behandling, rehabilitering og omsorg ved livets slutt

 • Hjemmebesøk for samtale og veiledning

 • Tilrettelegging i hverdagen for den som er kreftsyk og pårørende 

 • Kontakte andre aktuelle instanser der det er behov/ønskelig

Kreftkoordinatoren har taushetsplikt.

Stillingen utgjør 50%, per dags dato. 

Kontaktinformasjon:
Kreftsykepleier Ellen Bustgaard
Epostadresse: ellbus@hvaler.kommune.no

Her kan du finne mer nyttig informasjon:

Forside - Kreftforeningen

Montebellosenteret - Hjem

 

Dagsenter

Dette er et tilbud for eldre som bor i eget hjem og har behov for aktivisering eller bistand for å komme ut å treffe andre. Et tilbud om plass på dagsenter er også ment å gi avlastning for pårørende og gjøre det mulig for den enkelte å kunne bo hjemme så lenge som mulig.

Dagavdelingen tilbyr matservering, aktiviteter, sosialt fellesskap, trim med mer.

Dagsenteret ligger ved Dypedalåsen sykehjem i helt nye lokaler.

Lions på Hvaler bistår dagsenteret med transport til og fra dagsenteret.

Du må søke på denne tjenesten.

Dagsentertilbudet koster kroner 100,- pr dag.

Søk på dagsentertilbud

 

Ledsagerbevis, parkeringstillatelse for forflyttningshemmede, Transportstøtte- TT- kort

Transportstøtte-TT- kort

Ledsagerbevis

Tillatelse til parkering for forflyttningshemmede

Omsorgsboliger

Bilde 1 Omsorgsboliger beliggende i samme bygg som dagsenteret og hjemmesykepleien ved Dypedalåsen sykehjemBilde 2 Omsorgsboliger på FurumoenBilde 3 Omsorgsboliger ved Dypedalåsen sykehjem

Omsorgsboliger for eldre

1. Bilde: Omsorgsboliger beliggende i samme bygg som dagsenteret og hjemmesykepleien ved Dypedalåsen sykehjem. Her er det tilsammen fire boliger.

2. Bilde: Omsorgsboliger på Furumoen, like ved Skjærhalden sentrum. Her er det tilsammen syv boliger.

3. Bilde: Omsorgsboliger ved Dypedalåsen sykehjem. Her er det tilsammen fem boliger.

En omsorgsbolig er tilpasset bevegelseshemmede og tilrettelagt for at du skal kunne motta nødvendige tjenester og omsorg. Boligen er ditt hjem, og tildeling av hjemmetjenester  skjer som for andre hjemmeboende. Disse boligene er ikke bemannede.

Du må søke om å få leie en omsorgsbolig, og du betaler husleie som i et vanlig leieforhold.

Søk om omsorgsbolig

 

Sykehjem

Dypedalåsen sykehjem

Sykehjemmet er idyllisk beliggende på Spjærøy og med utsikt til Skjelsbosund. Det er stiftelsen "Dypedalåsen alderspensjonat" som eier sykehjemmet, og det er kommunen som drifter det.

Ved Dypedalåsen sykehjem er det en kantine som er åpen for alle.
Åpningstider:
Mandag til Fredag, klokken 10.30 til 13.30.

Et sykehjemsopphold er et heldøgnstilbud i institusjon med helsepersonell tilgjengelig hele døgnet. Et opphold i sykehjem kan gis både som langtidsopphold, korttidsopphold og avlastningsopphold. Du må søke på et slikt opphold, deretter gjøres en kartlegging og tjenesten tildeles ut fra en medisinsk og sykepleiefaglig vurdering i henhold til gjeldende lover, forskrifter og kommunale retningslinjer.

Korttidsopphold

Korttidsplass skal først og fremst være et forebyggende tiltak for å kunne bo hjemme lengst mulig. Målsettingen med oppholdet avklares i samarbeid med deg. Ved et korttidsopphold vil sykehjemslege ha ansvar for den medisinske behandlingen. Under et korttidsopphold opprettholdes og/eller etableres kontakt med nødvendig hjelpeapparat i forkant av hjemreisen når det er behov for det. I samarbeid med deg kartlegges det om det er behov for hjelpemidler/tilrettelegging i eget hjem.

 Årsaker til et behov for korttidsopphold kan være:

 • Behov for overgangsordninger ved utskrivelse fra sykehus
 • Personer som har behov for kartlegging av videre behov for tiltak og tjenester.
 • Personer som trenger opptrening
 • Personer som har behov for omfattende helsetjenester som ikke kan gis i hjemmet.
 • Lindrende behandling og pleie ved livets slutt

Søk om korttidsopphold

Egenbetaling:

For korttidsopphold i institusjon betales den til enhver tid, av staten. Fastsatt maksimalsats per 01.11.2013 er kroner 160,- per døgn. Etter 60 døgn betales etter forskrift om vederlag for opphold i institusjon i kalenderåret. Det startes på nytt 1. januar året etter.

Avlastningsopphold

Avlastningsopphold kan gis til pasienter der pårørende har behov for avlastning. Målgruppen er pårørende med særlig tyngende omsorgsarbeid. Målet er å utsette innleggelse i institusjon og gi muligheten til å bo hjemme lengst mulig. Tjenesten tildeles etter en helhetsvurdering. Det må påberegnes noe ventetid før tjenesten kan iverksettes.

Søk om avlastningsopphold

Tjenesten avlastningsopphold er gratis

Langtidsopphold

Dette er et tilbud om permanent opphold i institusjon med oppfølging av helsepersonell hele døgnet. Før dette tildeles, skal andre hjelpetiltak være vurdert. Målgruppen er personer som på grunn av varig helsesvikt og nedsatt evne til egenomsorg, har behov for tett oppfølging av fagpersonell. Sykehjemslegen har ansvar for din medisinske behandling.

Søk om langtidsopphold

Egenbetaling:

Egenbetaling for langtidsopphold beregnes ut fra dine inntekts- og utgiftsforhold, jfr. Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester

 Kontaktinformasjon

Postadresse:
Hvaler kommune
Servicetorget
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Telefon: 69375000

Besøksadresse:
Dypedalåsen sykehjem
Spjærøy 222
1684 Vesterøy

Telefon: 47795119

Avdelingsleder:
Trude Irgens, telefon: 69375414

Søk på helse- og omsorgstjenester

I en søknad om helse- og omsorgstjenester er det viktig at du beskriver din situasjon nå og hva du har behov for hjelp til. Vi vil vurdere behovene dine, og foreslå den riktige tjenesten sammen med deg.

Saksbehandler/koordinator kan hjelpe deg med å fylle ut søknadsskjemaet, og kan gi mer informasjon.

Kommunen har ansvar for å gi riktige helse- og omsorgstjenester i hjemmet eller i institusjon.

Søknad om helse- og omsorgstjenester

Det er klageadgang på vedtak du mottar. Klagefristen er 4 uker. Det står mer om dette i vedtaket.

Telefon til saksbehandler/koordinator:
69375425

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?