Alle helsetjenester

Innhold

Her får du en samlet oversikt over alle helsetjenestene i Hvaler kommune.

Hverdagsrehabilitering

Dette er hverdagsrehabilitering:

Hvem kan ha nytte av hverdagsrehabilitering?

Hverdagsrehabilitering er for deg som ikke lenger mestrer din hverdag som før. Det kan gjelde personlig stell, matlaging, rengjøring, deltakelse i sosiale sammenhenger eller andre aktiviteter i hverdagen.

Hverdagsrehabilitering er tidsavgrenset, og opptrening i dagliglivets gjøremål skjer i ditt hjem og/eller nærmiljø. Dine mål vil stå sentralt og være utgangspunktet for tjenesten. Hverdagsrehabilitering starter alltid med spørsmålet «Hva er viktig for deg?»

Hva får du og hva krever det av deg?

Hverdagsrehabilitering er et samarbeid mellom deg og et tverrfaglig team bestående av fysioterapeut, ergoterapeut, sykepleier og fagarbeider. Teamet vil sammen med deg kartlegge de utfordringer du har i hverdagen. Det blir laget en plan ut fra dine mål, og du får tett oppfølging i en tidsavgrenset periode på inntil seks uker. Målet er at du skal få best mulig funksjon, får oppleve mestring i hverdagen og kan delta sosialt. En forutsetning for at du får denne tjenesten er at du er motivert, holder avtaler og er villig til å legge inn en innsats slik at du når dine mål.

Hva må jeg betale?

Tjenesten hverdagsrehabilitering er gratis.

Hvordan søker jeg om hverdagsrehabilitering?

Hvaler kommune tilbyr hverdagsrehabilitering til hjemmeboende som har hatt et funksjonsfall som har ført til utfordringer med å gjennomføre hverdagslige aktiviteter. 

Tilbudet gjelder også for pasienter som kommer fra sykehuset. Du vil da få bistand til opptrening hjemme slik at du unngår et institusjonsopphold.

Søknadsskjema finner du nederst på denne siden.

Har du spørsmål?

Har du spørsmål om hverdagsrehabilitering kan du ringe Hverdagsrehabiliteringsteamet på telefon 940 10 938, eller ta kontakt med leder for koordinerende enhet Bente Svennes på telefon 911 44 673.

Jeg fikk hjelp

Liljan Jensen (82) forteller: «14.09.19 falt jeg i trappa. Det resulterte i kragebeinsbrudd og en forslått rygg. Det ble to døgn på sykehus og hjem med hjemmesykepleien, men det var ikke det eneste. Jeg fikk også forespørsel om jeg ville ha Hverdagsrehabilitering. Det ble en fantastisk opplevelse. Jeg fikk hjelp til å ta tilbake hverdagen. Jeg fikk kyndig bistand med øvelser slik at jeg igjen kunne få gjort mine daglige gjøremål. Alt dette, i tillegg til oppmuntring, gjorde at jeg kom meg mye fortere enn jeg hadde regnet med. Anbefaler alle å takke ja til et slikt flott tilbud.»

Hjemmetjenester

Hvaler kommune tilbyr en rekke tjenester som gjør at eldre og syke kan bo hjemme.

Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleie betyr sykepleiefaglig hjelp og omsorg i eget hjem på grunn av akutt eller kronisk sykdom og/eller funksjonsnedsettelse. Hjemmesykepleien skal ikke overta funksjoner som brukeren selv kan utføre, men bidra til å opprettholde og forbedre funksjonsnivå slik at vedkommende kan bo lengst mulig hjemme.

Det må foreligge et reelt behov for hjemmesykepleie. Hjelpen tilpasses i samarbeid med bruker og pårørende, og vurderes fortløpende.

Hjemmesykepleie kan omfatte:

 • Opplæring/vedlikehold av ferdigheter
 • Personlig hygiene, dusjing og bading
 • Hjelp til å stå opp og å legge seg
 • Tilrettelegge måltider
 • Administrere medisiner, sårbehandling, prøvetaking
 • Tilsyn av ulik karakter
 • Råd, veiledning og støttesamtaler
 • Hverdagsrehabilitering
 • Omsorg ved livets slutt

Hjemmesykepleie omfatter ikke:

 • Pasienter som trenger akutt medisinsk/kirurgisk eller psykiatrisk behandling - disse skal henvises til spesialisthelsetjenesten
 • Tjenester som for eksempel blodprøver, injeksjoner og stell av sår dersom pasienten kan komme seg til egen fastlege (legekontor) ved egen hjelp, eller ved hjep av pårørende eller bekjente
 • Følge til lege, tannlege, frisør, fotpleier eller andre undersøkelser og behandlinger, unntatt der følge av pårørende eller frivillige er utelukket
 • Hårstell og fotpleier

Dette forventes av deg som får hjemmesykepleie:

 • Villig til å ommøblere av praktiske og sikkerhetsmessige grunner
 • Godta nødvendige tekniske hjelpemidler i hjemmet
 • Gi beskjed om du ikke er hjemme til avtalt tid
 • Lar være å røyke mens kommunens ansatte er hjemme hos deg og lufter ut i god tid før besøk
 • Holder husdyr forsvarlig bundet på nødvendig avstand

Forventninger til ansatte i helse- og omsorgstjenesten:

 • Fokuserer på pasientens ressurser og mål. Vi tildeler tjenester etter ditt individuelle behov
 • Legger til rette for størst mulig grad av egenomsorg og brukermedvirkning

Hva koster tjenesten?

Tjenesten er gratis.

Søknadsskjema finner du nederst på denne siden.

Praktisk bistand - hjemmehjelp

Praktisk bistand er en felles betegnelse for hjemmehjelptjenester til alle de som på grunn av alder, sykdom, nedsatt funksjonsevne eller annet trenger hjelp til nødvendige daglige gjøremål. Det kan for eksempel være hjelp til renhold av boligen, skifte av sengetøy og klesvask.

Tjenesten skal bidra til å gjøre deg i stand til å bo i egen bolig sel vom du har nedsatt funksjonsevne.

Hjemmehjelp innvilges etter en individuell vurdering.

Dette forventes av deg som får tjenesten:

 • Du er tilstede når du har praktisk bistand
 • Du gir beskjed om du ikke er hjemme til avtalt tid
 • Du har nødvendig utstyr som støvsuger og rengjøringsmidler

Tjenesten praktisk bistand kan omfatte:

 • Renhold. Støvsuging og vask av gulv som er i daglig bruk. Rengjøring av bad
 • Skifte av sengetøy
 • Klesvask

Tjenesten omfatter ikke:

 • Oppgaver du selv kan gjøre
 • Storrengjøring av tak og vegger, dra ut store, tunge tepper, innvendig vask av skap og lignende
 • Hjelp til husdyrhold
 • Trappevask i felles oppgang

Hva koster tjenesten?

Hva du må betale for praktisk bistand henger sammen med inntekten til husstanden du er en del av. 

Søknadsskjema finner du nederst på denne siden.

Matombringing til hjemmeboende

Tjenesten er for hjemmeboende eldre eller funksjonshemmede som på grunn av sykdom, alder eller andre årsaker ikke er i stand til å få i seg nok mat.

Hjemmeboende betaler 80 kroner for middag med dessert.

Søknadsskjema finner du nederst på denne siden.

Brukerstyrt personlig assistanse

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er et alternativ for personer med nedsatt funksjonsevne og stort behov for bistand i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet. Med Brukerstyrt personlig assistanse kan du lede dine egne assistenter ut fra ditt personlige behov, slik at du kan klare deg i ditt eget hjem.

Brukerstyrt personlig assistanse kan omfatte både husholdningsoppgaver og direkte personlig bistand med påkledning, hygiene, mat og så videre. Rammen skal angis i vedtaket. Omfanget av tjenesten fastsettes ut fra hva kommunen ville gitt av tjenester gjennom de ordinære omsorgstjenestene.

For å få rett til Brukerstyrt personlig assistanse, må dette være oppfylt:

 • Du er under 67 år
 • Du har langvarig behov for personlig assistanse (utover to år)
 • Du har stort behov for bistand (minst 32 timer hver uke)

Du skal ikke betale for hjemmesykepleie, eller for bistand og opplæring til personlig stell og egenomsorg. Praktisk bistand må du imidertid betale for. Hvor mye henger sammen med inntekten til husstanden du er en del av. 

Søknadsskjema finner du nederst på denne siden.

Støttekontakt

En støttekontakt er en person som hjelper deg gjennom sosialt samvær og ulike aktiviteter. Støttekontaktordningen skal bidra til å gi deg en mer meningsfull fritid, basert på dine egne ønsker, behov og forutsetninger.

Det er forskjellige grunner til at noen har behov for støttekontakt. Det kan være fordi det er vanskelig for deg å komme deg ut på egenhånd, og/eller trenger hjelp og støtte for å mestre forskjellige fritidsaktiviteter. Det kan også være fordi du har lite sosialt nettverk og er ensom.

Behovet for støttekontakt skal vurderes individuelt.

Tjenesten er gratis.

Søknadsskjema finner du nederst på denne siden.

Kontaktinformasjon

Postadresse:
Hvaler kommune
Servicetorget
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Besøksadresse:
Vi holder til ved siden av Dypedalåsen sykehjem på Spjærøy

Telefon til hjemmetjenestene/hjemmesykepleien:
69 37 54 07

Telefon til saksbehandler/koordinator:
69 37 54 25

Telefon til enhetsleder:
Jon Ingar Sørensen: 69 37 54 09 

Trygghetsalarmer 

Trygghetsalarmer kan være et godt hjelpemiddel for mange.

Hva er en trygghetsalarm?

En trygghetsalarm gir deg mulighet til å oppnå rask kontakt med hjelpeapparatet om det skjer noe. Hvis du utløser en trygghetsalarm, vil alarmsentralen (som er Helsevakten) ta kontakt med deg med en gang og vurdere nødvendig oppfølging. Hjemmetjenesten på Hvaler vil rykke ut om det er behov for det.

Hva og hvem er Helsevakten?

Helsevakten har sine lokaler på Helsehuset i Fredrikstad. De mottar og behandler alarmer fra hjemmeboende i mange kommuner - også Hvaler. Det er sykepleiere som tar i mot alarmen. De snakker med deg og vurderer behov for videre hjelp. Helsevakten vil innhente opplysninger som navn, diagnoser, pårørende og når neste tilsyn er (om du har hjemmesykepleie fast) for å tilby den beste hjelpen. Hjemmetjenesten på Hvaler vil rykke ut om det er behov for det.

Hvem kan få trygghetsalarm?

Du må være fastboende i Hvaler kommune, bo hjemme eller i omsorgsbolig og ha en helsetilstand og/eller boforhold som gjør deg helt avhengig av trygghetsalarm for å oppnå kontakt med hjelpeapparatet. Det er kommunen som vurderer om trygghetsalarm er aktuelt for deg, eller om for eksempel mobiltelefon eller trådløs telefon kan gi samme hjelp og trygghet. Om du får tildelt trygghetsalarm, vil du vanligvis få det for 6-12 måneder, avhengig av din helsetilstand. Dette blir forlenget om det er behov for det.

Søk om trygghetsalarm ved å bruke søknadsskjema på kommunens hjemmeside eller ved å henvende deg til servicetorget.

Hva forventer vi av deg?

Du må gi hjemmesykepleien nøkkel til din bolig slik at de kan komme seg inn om det er nødvendig. Dersom du mister eller skader trygghetsalarmen, må du betale for dette. Du eller dine pårørende må gi beskjed dersom behovet for trygghetsalarm opphører, og alarmen må da leveres tilbake eller erstattes.

Søknadsskjema finner du nederst på denne siden.

Legetjenester

Hvaler legesenter

Legesenteret har lokaler ved Dypedalåsen Eldresenter/Sykehjem. Her er to faste leger samt en turnuslege.

Vi har kontortid alle hverdager fra klokka 08.30 til 15.00.

For timeavtale: Ring telefonnummer 69 37 54 80 (08.30-11.30 og 13.00-14.30).

Skjærhalden legekontor

Legekontoret har en lege og holder til i Prinsebakken 1 på Skjærhalden.

Åpent mandag, tirsdag, onsdag og torsdag fra klokka 08.30 til 15.00.

For timeavtale: Ring telefonnummer 69 37 49 70.

Se også legekontorets egne hjemmesider.

Legevakt

Tjenesten skal bidra til at befolkningen ved behov for øyeblikkelig hjelp, mottar forsvarlige og koordinerte akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus.

Tjenesten tilbyr hjelp ved ulykker og andre akutte situasjoner, så som:

 • legevakt med observasjonssenger
 • heldøgns medisinsk akuttberedskap
 • medisinsk nødmeldetjeneste

Legevakten er åpen hele døgnet og tilgjengelig for alle som oppholder seg i kommunen.

 • Du bør alltid vurdere om din sykdom eller skade kan vente til du får kontakt med fastlegen. Ring legevakten på telefon 116 117 om råd før du eventuelt kommer
 • Du/dine pårørende sørger selv for transport til legevakten, dersom dette er praktisk mulig og det ikke er påkrevd med ambulansetransport
 • Ved behov for videre oppfølging tar du kontakte med fastlegen. Vi sender automatisk en kopi av journalnotatet til din fastlege. Hvis du ikke ønsker dette, må du gi beskje dom dette.

Fredrikstad og Hvaler legevakt holder til ved helsehuset på Kråkerøy, med adresse Jens Wilhelmsensgate 1, 1671 Kråkerøy.

 • Akutt telefon: 116 117
 • Telefon for øyeblikkelig hjelp: 113
 • Lokalt telefonnummer: 69 38 11 00

Du må betale egenandel for behandling ved legevakten. Du må også betale for medisiner, bandasjer og annet utstyr som blir brukt. Størrelsen på egenandelen og materielltaksten er statlig regulert. Egenandelen betaler du med betalingskort i resepsjonen etter at du er ferdig med behandlingen.

Kommuneoverlege

Kommuneoverlegen er kommunens medisinskfaglige rådgiver som gir råd om folkehelse til kommunens innbyggere, politikere og kommunens virksomheter. Dette innebærer blant annet å:

  • ha oversikt over forekomsten av sykdom og helse i befolkningen og de samfunnsfaktorer som påvirker befolkningens helsetilstand (inkl. livsmiljøer og samfunnsforhold)
  • tilrå, evaluere og eventuelt iverksette, og administrere målrettede helsefremmende tiltak, helsetiltak og helsetjenester
  • tilrå fordeling av helseressurser
  • oppgaver innenfor smittevern

Kommuneoverlegen er en del av Hvaler kommunes psykososiale kriseteam, og har også oppgaver innenfor psykisk helsevern. Kommuneoverlegen kan vedta tvungen legeundersøkelse i henhold til psykisk helsevernloven.

I Hvaler kommune er det avsatt 50% stilling til kommuneoverlegefunksjonen. I resterende stilling er kommuneoverlegen tilsatt som fastlege ved Hvaler legesenter.

Kommuneoverlegens funksjonen er ikke klinisk, og har ikke en overprøvende myndighet ovenfor øvrige helsetjenester i kommunen. Dersom du har spørsmål om egen helse skal du derfor kontakte din fastlege, legevakt eller 113.

Fysioterapi

Fysioterapeuter jobber med kropp og bevegelse for å fremme god helse. En fysioterapeut forebygger og behandler skader og sykdommer som gir smerter og/eller nedsatt funksjon i muskel- og skjelettsystemet. Behandlingen er basert på undersøkelse og vurdering av pasientens problem og hva pasienten selv ønsker hjelp til. Målet er at pasienten kan utvikle, gjenvinne eller holde ved like funksjonsevnen, utnytte egne ressurser og bidra aktivt i å bedre egen helse.

Hvaler kommune har en fysioterapeut med kommunal driftsavtale og kommunalt tilsatte fysioterapeuter.

Fysioterapi for voksne

Som hovedregel tilbyr fysioterapeuten med driftsavtale behandling til personer som selv kan oppsøke fysikalsk institutt. Kommunalt ansatte fysioterapeuter tilbyr hovedsakelig fysioterapi til personer som bor hjemme og på institusjon.

I hjemmebaserte tjenester jobber fysioterapeuten både forebyggende og rehabiliterende. Fysioterapeuten kan bidra med opptrening etter sykdom, operasjoner eller ved begynnende funksjonssvikt. Fysioterapeuter har et viktig bidrag i hverdagsrehabilitering med fokus på trening, funksjon og hjelp til selvhjelp. Trening for eldre med begynnende funksjonssvikt er et viktig fallforebyggende tiltak.

På sykehjem kan fysioterapeuten bidra til at brukeren blir aktiv og deltakende og kan utnytte og utvikle sitt funksjonspotensial i dagligdagse situasjoner. Gjennom samarbeid med andre kan fysioterapeuten legge til rette for at pleie- og omsorgsoppgaver fungerer slik at brukeren aktiveres og får hjelp til selvhjelp.

Både på sykehjem og i hjemmebaserte tjenester har fysioterapeuten fokus på å ivareta, opprettholde og bedre brukerens funksjon og utnytte det funksjonspotensialet som brukeren har.

Fysioterapi i gruppe

For de over 65 år tilbyr vi gruppetrening med fysioterapeut. Dette passer for de som har begynnende balanseproblemer, eller av andre grunner vil ha stor utbytte av en slik trening. Treningen foregår på Dypedalåsen bo- og behandlingssenter på onsdager. Du melder deg på ved å ringe 974 05 022.

Fysioterapi for barn

Fysioterapi til barn og unge i kommunen tilbys både av kommunalt tilsatte fysioterapeuter og fysioterapeuten med kommunal driftsavtale. Kommunalt ansatte fysioterapeuter tilbyr hovedsakelig fysioterapi og forebyggende tiltak til barn og unge på helsestasjon og skole. Fysioterapeuten med driftsavtale tilbyr fysioterapi til barn og unge mellom 0 og 18 år.

Barn med ulike sykdommer og skader har behov for fysioterapi. Fysioterapi er også aktuelt ved usikkerhet knyttet til barnets utvikling. Fysioterapeuten har fokus på barns motoriske utvikling og fysiske aktiviteter i lek og læring. Fysioterapeuter undersøker, vurderer og gjennomfører målrettet trening og stimulering for å øke fysisk funksjon. Fysioterapeuten jobber i samarbeid med foreldre, helsesøstre, barnehage og skole for å tilrettelegge og stimulere til deltakelse og bevegelsesutfoldelse, og på måter som bidrar til integrering.

Hva koster fystioterapi?

Hjemmeboende og for de i gruppe, må betale en egenandel for fysioterapibehandling. Pasienter under 16 år og de med yrkesskade vil være fritatt for betaling av egenandel. Egenandel for fysioterapi inngår i frikortordningen for helsetjenester. Med frikort slipper du å betale egenandel resten av året.

Kontaktinformasjon

Fysioterapeut med driftsavtale:
Hvaler Fysioterapi, ved Alok Gogia. Holder til i samme bygg som Dypedalåsen sykehjem, og treffes på telefon 930 44 934.

Kommunal fysioterapeut treffes på telefon 69 37 54 10 eller 69 37 54 15.

Ergoterapi

Ergoterapi er et tilbud til kommunens innbyggere som har vansker med å utføre sine daglige aktiviteter på grunn av helsemessige årsaker. Det kan være aktuelt i alle aldre og livsfaser og på ulike arenaer som hjem, skole, barnehage og på fritiden.

Tjenesten tildeles ut fra medisinske behov; ved sykdommer, skader, nedsatt funksjonsevne, eller ved fare for å utvikle dette.

Ergoterapitjenesten kan omfatte:

 • Kartlegging, trening og stimulering av aktiviteter i dagliglivet
 • Hjemmebesøk med vurdering av behov/tilpasning av bolig
 • Kartlegging og vurdering av hjelpemiddelbehov
 • Formidling, tilpasning og oppfølging av tekniske hjelpemidler som skal avhjelpe funksjonssvikt. Ved tildeling av hjelpemidler til varig bruk, fattes vedtak etter Folketrygdloven. Hjelpemidler for kortvarig bruk lånes ut fra kommunalt lager
 • Tilrettelegge fysiske omgivelser i hjem, barnehage og skole
 • Veiledning og informasjon
 • Hverdagsrehabilitering i samarbeid med hjemmetjenesten

Ergoterapitjenestene er gratis.

Spørsmål om tjenesten rettes til ergoterapeut Camilla Pedersen på telefon 458 71 434.

Demenskoordinator

I Hvaler kommune er en egen demenskoordinator tilgjengelig. 

Om du selv har en demenssykdom eller om du er pårørende, kan du kontakte demenskoordinator Maria Solvang på telefon 457 28 287 eller på e-post.Du kan eventuelt be fastlegen eller hjemmesykepleien om å ta kontakt med oss. Tilbudet er gratis  

Du kan få hjelp i forhold til:

 • Hjemmebesøk for samtale og kartlegging av symptomer og funksjon
 • Informasjon om hjelpetilbud, og til å finne praktiske løsninger i hverdagen
 • Samtale, veiledning og noen å snakke med om utfordringer som demenssykdommen gir
 • Oppfølging ut fra dine behov.

Demenskoordinatorern har taushetsplikt.

Pårørendeskole:

Pårørendeskole er et tilbud til deg som er pårørende til en person med demens. Tilbudet er et samarbeid med demensteamet i Fredrikstad kommune. 

Du kan få mer informasjon om kurset og melde deg på her.

Kreftkoordinator

Kreftkoordinator skal ivareta kreftrammede, pårørende og eventuelt andre berørte på en god måte, samt bidra til gode rutiner og system for kreftomsorg i kommunen.

Tilbudet er gratis og trenger ingen henvisning av lege.

Kommunens kreftkoordinator kan bistå med:

 • Informasjon, råd, veiledning og støtte til kreftsyke og pårørende
 • Informasjon knyttet til diagnose, behandling, rehabilitering og omsorg ved livets slutt
 • Hjemmebesøk for samtale og veiledning
 • Tilrettelegging i hverdagen for den som er kreftsyk og pårørende
 • Kontakte andre aktuelle instanser der det er behov og ønskelig

Kreftkoordinatoren har taushetsplikt.

Stillingen utgjør for tiden 50%.

Spørsmål om tjenesten rettes til kreftsykepleier Ellen Bustgaard på e-post.

Her kan du finne mer nyttig informasjon:

Aktivitetssenter - Dagsenter

Dagsenteret er et tilbud for eldre som bor i eget hjem og har behov for aktivisering eller bistand for å komme ut og treffe andre. Et tilbud om plass på dagsenter er også ment som en avlastning for pårørende og gjøre det mulig for den enkelte å kunne bo hjemme så lenge som mulig.

Dagavdelingen tilbyr blant annet matservering, aktiviteter, turer med egen buss, sosialt fellesskap og trim. Du finner oss i egne, flotte lokaler ved Dypedalåsen sykehjem.

Dagsentertilbudet koster 110 kroner gangen. Ønsker du transport til og fra tilbudet er det mulig og koster 40 kroner hver vei.

Søknadsskjema finner du nederst på denne siden.

Omsorgsboliger

Bilde 1 Omsorgsboliger beliggende i samme bygg som dagsenteret og hjemmesykepleien ved Dypedalåsen sykehjemBilde 2 Omsorgsboliger på FurumoenBilde 3 Omsorgsboliger ved Dypedalåsen sykehjem

Omsorgsboliger for eldre

 • Øverste bilde: Omsorgsboliger ved Dypedalåsen sykehjem. Her er det tilsammen fem boliger.
 • Midterste bilde: Omsorgsboliger på Furumoen, like ved Skjærhalden sentrum. Her er det tilsammen syv boliger
 • Nederste bilde: Omsorgsboliger beliggende i samme bygg som dagsenteret og hjemmesykepleien ved Dypedalåsen sykehjem. Her er det tilsammen fire boliger

En omsorgsbolig er tilpasset bevegelseshemmede og tilrettelagt for at du skal kunne motta nødvendige tjenester og omsorg. Boligen er ditt hjem, og tildeling av hjemmetjenester skjer som for andre hjemmeboende. Disse boligene er ikke bemannede.

Du må søke om å få leie en omsorgsbolig, og du betaler husleie som i et vanlig leieforhold.

Søknadsskjema finner du nederst på denne siden.

Sykehjem

Dypedalåsen sykehjem er idyllisk beliggende på Spjærøy og med utsikt til Skjelsbosund. Det er stiftelsen Dypedalåsen alderspensjonat som eier sykehjemmet, mens kommunen drifter det.

Sykehjem er et tilbud i institusjon med helsepersonell tilgjengelig hele døgnet. Et opphold i sykehjem kan gis både som langtidsopphold, korttidsopphold og avlastningsopphold. Du må søke om opphold på sykehjem. En medisinsk og en sykepleiefaglig vurdering blir lagt til grunn for vedtaket. 

Ved Dypedalåsen sykehjem er det også en kantine som er åpen for alle. Kantinen er åpen mandager til fredager fra klokka 10.30 til 13.30.

Korttidsopphold

Korttidsplass skal først og fremst være et forebyggende tiltak for å kunne bo hjemme lengst mulig. Målsettingen med oppholdet avklares i samarbeid med deg. Ved et korttidsopphold vil en sykehjemslege ha ansvar for den medisinske behandlingen.

Et korttidsopphold kan være aktuelt:

 • ved behov for overgangsordninger etter utskriving fra sykehus
 • for personer som har behov for kartlegging av videre behov for tiltak og tjenester
 • for personer som trenger opptrening
 • for ersoner som har behov for omfattende helsetjenester som ikke kan gis i hjemmet
 • ved lindrende behandling og pleie ved livets slutt

Ved behov vil vi i løpet av korttidsoppholdet ta kontakt med nødvendig hjelpeapparat for å forberede hjemreisen. Da vil vi også se om det er behov for hjelpemidler eller tilrettelegging der du bor.

Du må betale en egenandel for korttidsopphold.

Søknadsskjema finner du nederst på denne siden.

Avlastningsopphold

Avlastningsopphold kan gis til pasienter der pårørende har behov for avlastning. Målgruppen er pårørende med særlig tyngende omsorgsarbeid. Målet er å utsette innleggelse i institusjon og gi muligheten til å bo hjemme lengst mulig. Tjenesten tildeles etter en helhetsvurdering. Du må regne med noe ventetid før tjenesten kan iverksettes.

Avlastningsopphold er gratis.

Søknadsskjema finner du nederst på denne siden.

Langtidsopphold

Dette er et tilbud om permanent opphold i institusjon med oppfølging av helsepersonell hele døgnet. Før dette tildeles, skal andre hjelpetiltak være vurdert. Målgruppen er personer som på grunn av varig helsesvikt og nedsatt evne til egenomsorg, har behov for tett oppfølging av fagpersonell. Sykehjemslegen har ansvar for din medisinske behandling.

Egenbetaling for langtidsopphold beregnes ut fra dine inntekter og utgifter, med utgangspunkt i forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester.

Søknadsskjema finner du nederst på denne siden.

Kontaktinformasjon

Postadresse:
Hvaler kommune, Servicetorget
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Besøksadresse:
Dypedalåsen sykehjem
Spjærøy 222
1684 Vesterøy
Telefon: 477 95 119

Avdelingsleder Trude Irgens, telefon 69 37 54 14

Individuell plan

Personer som har behov for langvarige og koordinerte helse- og/eller sosialtjenester kan ha rett til å få en individuell plan. En individuell plan skal lette koordineringen av tjenestene fra det offentlige hjelpeapparatet. Planen skal sikre at det til enhver tid er noen som har ansvaret for å følge opp brukeren.

Det er en klar forutsetning at brukeren skal medvirke når en slik plan lages.

Ledsagerbevis, parkeringstillatelse for forflytningshemmede, Transportstøtte (TT- kort)

Du kan få ledsagerbevis hvis du trenger ledsager når du skal delta på kultur- og fritidstilbud. Beviset lar ledsageren gå gratis eller betale honnørpris. Du må selv betale vanlig pris eller honnørpris. Du må selv spørre dit du skal om de godtar ledsagerbevis. Du kan lese mer om ordningen på Barne-, ungdoms- og  familiedirektoratets sider.

Du får vedtak på fire år. Når du skal fornye det, må du søke på nytt.

Saksbehandlingstiden er 3-5 dager etter at vi har mottatt søknaden. Husk at du må legge ved bilde og legeerklæring i søknaden. Om du har spørsmål, kan du sende oss en e-post.

Søknad om ledsagerbevis

Her kan du lese mer om hvordan du søker om transportstøtte (TT- kort)

Her kan du lese mer om hvordan du søker om tillatelse til parkering for forflytningshemmede.

Søk på helse- og omsorgstjenester

I en søknad om helse- og omsorgstjenester er det viktig at du beskriver din situasjon nå og hva du har behov for hjelp til. Vi vil vurdere behovene dine, og foreslå den riktige tjenesten sammen med deg. Kommunen har ansvar for å gi riktige helse- og omsorgstjenester i hjemmet eller i institusjon.

Saksbehandler/koordinator kan hjelpe deg med å fylle ut søknadsskjemaet, og kan gi mer informasjon. Trenger du hjelp, kan du ringe 69 37 54 25.

Husk at du har rett til å klage på et vedtak, innen fire uker etter at du har mottatt det. Det står mer om dette i vedtaket.

Du søker på alle typer helse- og omsorgstjenester ved å bruke skjemaet under. Om du er usikker på hvilke tjenester som passer best for deg, er det viktig at du beskriver din situasjon best mulig. Vi anbefaler at du bruker det elektroniske skjemaet. 

Søknad om helse- og omsorgstjenester (elektronisk - anbefalt)

Søknad om helse- og omsorgstjenester (pdf)

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?