Kommunale boliger

Innhold

Er du i en midlertidg vanskelig situasjon, kan du leie bolig gjennom kommunen. Kommunen har også tilgang på ulike typer omsorgsboliger.

Tilbudet om kommunal bolig er ikke en rettighet, men et tilbud som kan gis etter en formell søknad.

Tre typer boliger

 • Omsorgsboliger for eldre og andre grupper som har behov for tilpasset bolig og helse- og omsorgstjenester. I Hvaler kommune finnes det omsorgsboliger med bemanning for personer med psykisk utviklingshemming og/eller andre alvorlige utviklingsforstyrrelser, psykiske lidelser eller alvorlige rusproblemer. Kommunen har ikke omsorgsboliger med bemanning for eldre
 • Gjennomgangsboliger for personer som er i en midlertidig vanskelig situasjon på grunn av helsemessige eller sosiale forhold. Som hovedregel er det tidsbegrenset leie av disse boligene. Søker må også ta imot råd og veiledning for å finne mer permanente løsninger på sitt boligbehov. Der hvor det er aktuelt kan det stilles vilkår om at søker må ta imot bistand til økonomi- og boforhold
 • Private andelsleiligheter i Prestegårdsskogen borettslag som kommunen har tildelingsrett for. Vedtektene sier at alderspensjonister, uføretrygdede, personer med funksjonsnedsettelser eller vanskeligstilte hjemmehørende i Hvaler kommune skal prioriteres

Kriterier

Dette er kriteriene for tildeling av kommunale boliger i Hvaler kommune:

 • Søker har bodd i Hvaler kommune i minst to år
 • Søker må som hovedregel være over 18 år på søknadstidspunktet
 • Søker har lovlig opphold i Norge
 • Søkers økonomi gir ikke rom for kjøp av annen tilpasset bolig
 • Søkere uten fast egnet bolig og/eller er uten mulighet til å skaffe seg bolig selv. Ved søknad om gjennomgangsbolig må det være vurdert at søker er vanskeligstilt på boligmarkedet i henhold til boligsosial lov § 6
 • Søkere som på grunn av nedsatt funksjonsevne ikke kan bo i egen bolig, selv med utbedring og tilrettelegging av hjemmeforholdene, og hvor flytting til annen privat bolig er vurdert
 • Søkere som har så stort behov for helse- og omsorgstjenester at det både for søker og tjenesteapparatet er hensiktsmessig med omsorgsbolig. Det skal være vurdert at ambulerende tjenester ikke er tilstrekkelig før bolig med bemanning tildeles
 • Ektefelle til person som er tildelt omsorgsbolig (uten bemanning) kan bo i boligen sammen med tjenestemottaker, så lenge tjenestemottaker lever
 • Skjønnsvurdering basert på brukers totalsituasjon

Søknadsskjema

Søknad om kommunal bolig - også omsorgsbolig

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?