Parkering

Innhold

Parkeringsbestemmelser

Råd til deg som skal parkere

Velkommen til å parkere på Hvaler, men husk å parkere i henhold til gjeldene forskrifter, lover og regler. Hvaler kommune har delegert myndighet til å håndheve parkeringen på Hvaler.

Parkeringsbestemmelsene er regulert i vegtrafikkloven, trafikkreglene, skiltforskriften og parkeringsforskriften.

Hvaler kommunes avgiftsparkering er regulert med skilt som opplyser om gjeldende avgift, hvor lang tid du kan stå parkert og for hvilke tidsrom det kreves avgift for. All parkering skal være forskuddsbetalt. Det vil si at betaling finner sted når du ankommer parkeringsplassen. Du kan betale med mynt, kort (MasterCard/Visa), eller telefon (EasyPark).

Har du betalt parkering med kort eller telefon kan du avbryte parkeringen hvis du er tilbake før parkeringstiden utløper.

Vi minner om:

 • Skilting gjelder i kjøreretningen - ikke nødvendigvis den retningen du har parkert.
 • Skiltet gjelder frem til neste veikryss, eller frem til neste skilt.
 • Det er forbudt å stanse nærmere enn fem meter fra veikryss, 5-metersregelen gjelder fra det punkt der kantsteinen begynner å runde.
 • Det er forbudt å stanse fem meter før gangfelt og på fortau. Her er det altså ikke tillatt med av- og pålessing.
 • Betal parkeringsavgift umiddelbart etter at du har satt fra deg bilen, og legg kvitteringen godt synlig bak frontruten med riktig side opp. Overtredelse vil medføre kontrollavgift og kjøretøyet kan fjernes for eiers kostnad og risiko.
 • Sjekk skiltingen nøye – selv om det står mange biler parkert på en strekning er det ikke sikkert det er tillatt.
 • Oppmerking av parkeringsplasser er kun supplement til skilting.

Husk at det er ditt ansvar som fører å sette deg inn i parkeringsbestemmelsene på stedet. Du har en aktiv undersøkelsesplikt.

 • Du plikter å ha kunnskap om parkeringsbestemmelsene (vegtrafikkloven, trafikkreglene og skiltforskriften).
 • Du plikter å være oppmerksom på offentlige trafikkskilt, signal og oppmerking og rette deg etter de forbud og påbud disse gir.
 • Husk 24-timers regelen. Sjekk parkeringen minst en gang i døgnet. Vær særlig oppmerksom når det er snørydding og vårrengjøring.

Parkeringspriser 2023

Avgiftsbelagt fra 15. mars til 15. oktober.

 • Parkering v/Rådhuset og Floren skole
  • avgift alle dager fra kl 0800 til kl 1800
  • per time kr 25,-
  • per døgn kr 250,-
 • Parkering v/Hvaler kirke 
  • avgift alle dager fra kl 0800 til kl 1800
  • 3 timer gratis parkering (registrering på automat/EasyPark)
  • per time kr 20,-
  • per døgn kr 180,-
  • langtidsparkering per uke kr 980,-
 • Parkering v/Storesand
  • avgift alle dager fra kl 0800 til kl 1800
  • 3 timer gratis parkering (registrering på automat/EasyPark)
  • per time kr 30,-
  • parkering ifm telting per døgn kr 52,-
 • Parkering v/Skipstadsand 
  • avgift alle dager fra kl 0800 til kl 1800
  • per time kr 20,-
  • per døgn kr 200,-
  • langtidsparkering per uke kr 870,-

Avgiftsbelagt hele året.

 • Parkering v/Vikerhavn
  • avgift alle dager, hele døgnet
  • per time kr 20,-
  • per døgn kr 200,-
 • Parkering v/Dypedalsåsen sykehjem
  • avgift alle dager, hele døgnet
  • 2 timer gratis parkering (registrering på automat/EasyPark)
  • parkering for time 3 (etter gratistid), kr 30,-
  • parkering fra og med time 4 kr 60,- per time

NB! I den avgiftsbelagte perioden må du huske på å legge inn kjøretøyets registreringsnummer også ved gratis parkering, enten på parkeringsautomaten eller EasyPark-appen. Dette gjelder ikke for MC-parkeringen bak Kornmagasinet

EasyPark-kode

 • Rådhuset: 1030
 • Floren: 1035
 • Kirken: 1031
 • Storesand: 1036
 • Skipstadsand: 1032
 • Vikerhavn: 1033
 • Dypedalsåsen sykehjem: 1037

Betale med SMS

Du kan parkere opptil to timer med SMS.

Parkeringsgebyr/kontrollsanksjoner

Du får parkeringsgebyr hvis du bryter trafikkreglene. Du får kontrollsanksjon hvis du ikke betaler eller ikke har gyldig parkeringsbillett.

Hvis du feilparkerer på steder som er skiltet med parkering eller stopp forbudt, eller bryter trafikkreglene på annen måte, får du et parkeringsgebyr på 900 kroner.

Hvis du ikke har gyldig parkeringsbillett i frontruta, parkerer på en reservert plass eller utenfor oppmerking, får du en kontrollsanksjon på 660 kroner.

Parkerer du på en plass som er reservert for forflytningshemmede, får du en kontrollsanksjon på 990 kroner.

Papirfritt parkeringssystem

Papirfritt parkeringssystem er innført på Hvaler Kommunes parkeringsplasser. Parkeringen blir kontrollert via registreringsnummeret på kjøretøyet.

Automatene fungerer slik at man taster inn registreringsnummeret på kjøretøyet, MC eller moped, og betaler for det tidsrommet man planlegger å stå parkert. Parkeringslappen i frontruta blir da overflødig – parkeringsvaktene skanner registreringsnummeret for å sjekke om du har betalt.

Om du ønsker å ha en parkeringslapp så kan denne fortsatt skrives ut.

Man må også legge inn kjøretøyets registreringsnummer når man skal parkere på gratis tid på parkeringsautomaten eller EasyPark-appen:

 • Hvaler Kirke 3 timer 
 • Storesand 3 timer

Elbil
Etter parkeringsforskriften skal elbiler betale for parkering på lik linje med andre kjøretøy. Eventuelle unntak skal være skiltet spesielt. Det vil si at så lenge det ikke står på skiltene at elbiler er fritatt, så skal det betales avgift.

El-motorsykkel
El-motorsykkel kan parkeres på samme måte som el-biler. Noen av disse er så små at de kan settes på tvers, men bare hvis det ikke skjer i strid med oppmerking eller andre reguleringer.

Motorsykler og mopeder
Motorsykler og mopeder er motorkjøretøyer og kommer dermed inn under de samme bestemmelser som gjelder for biler. Forbud håndheves likt på alle motorkjøretøyer. Selv om kjøretøyet ikke nødvendigvis står til hinder så kan den stå ulovlig og kan bli ilagt gebyr. Er det pass til flere enn en MC, kan flere stå på plassen mens den ene betaler. Om motorsyklene står utenfor oppmerket felt kan den som står utenfor bli ilagt gebyr. 

NB! Husk å sjekke at du har tastet riktig registreringsnummer!

Klage

Du har mulighet til å klage hvis du har fått en kontrollsanksjon eller et parkeringsgebyr. Du må alltid klage til den myndighet som har ilagt deg dette. Du finner klageskjema for Hvaler kommune her. 

Får du avslag på klagen og ønsker å klage videre, er det to veier å gå:

 • Klage på parkeringsgebyr skal behandles av tingretten.
 • Klage på kontrollsanksjon skal behandles av parkeringsklagenemda.

Ta hensyn til bilen ved siden av deg så den ikke får skader eller bulker.
Ønsker du mere informasjon kan du gå inn på parkeringsklagenemda sin hjemmeside.

Abonnementsparkering

Hvaler kommune kan tilby abonnementsparkering på følgende steder:

Abonnementsparkering Skjærhalden sentrum for fastboende Østre Øyer kr 7 060,- pr år.

Abonnementsparkering ved Rådhuset og Floren, 15. mars til 15. oktober, kr 4 010,- 

Abonnementsparkering på Skipstadsand, 15. mars til 15. oktober, kr 3 030,-

Abonnementsparkering i Bølingshavn håndteres av Borg Havn: firmapost@borg-havn.no tlf: 951 90 784.

Abonnementsparkering i Utgårdskilen/Garnberget håndteres av Borg Havn: firmapost@borg-havn.no tlf: 951 90 784.

For nærmere opplysning om søknad og frister, ta kontakt med Servicetorget på telefon 69 37 50 00.

Elbilparkering

Det generelle avgiftsfritaket for elektrisk- og hydrogendrevne kjøretøyer bortfaller i den nye parkeringsforskriften 1. januar 2017. Det er opp til den enkelte kommune å gi avgiftsfritak for disse kjøretøygruppene.

Det er parkeringsavgift for elbiler og hydrogendrevne kjøretøy i kommunen, alle dager kl. 08.00-18.00.

Hvaler kommune kan tilby 14 ladeplasser ved Rådhuset med type 2-kontakt. Kabler må medbringes, og det er to plasser ved Sandbakken miljøstasjon.

Ladeplassene er avgiftsbelagt, og kan kun benyttes utenom kontortid (kl. 16.00-07.00) og i helgene.

Følg skiltingen der du parkerer.

MC-parkering

Gratis parkering inntil 12 timer på oppmerkede plasser bak Kornmagasinet, Skjærhalden. På denne MC-parkeringen kreves det ikke registrering på automat eller EasyPark-app.

For alle andre parkeringsplasser gjelder parkeringsbestemmelsene i Hvaler kommune.

12/24-timers parkering

Hvaler kommune har innført parkering med urskive for tidsbegrenset parkeringstid, på nedenforstående steder. Dette for å lette kontroll, øke sirkulasjon og tilgjengelighet så flest mulig får glede av våre flotte turområder.

Viktig! Der det er parkeringsautomat, må denne benyttes for å registrere bilen. 

Urskiven benyttes på følgende steder: 

 • Spjærkilen, 24 timer
 • Kjellvika, 24 timer
 • Madamhaven, 24 timer
 • Guttormsvauen, 24 timer
 • Kuvauen 24, timer
 • Lammenes, 12 timer
 • Rødshue, 12 timer

Hvor kan jeg få tak i parkeringsskive/urskive?

 • KIWI Vesterøy
 • Bunnpris, Asmaløy
 • Servicetorget, Hvaler rådhus
 • Oasen, Skjærhalden

Du kan lese mer om urskiver her.

 

 

Kart over parkeringsplasser

Kart

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Parkeringstillatelse gis til bilfører eller passasjer som har særlig behov for å finne parkeringsplass i tilknytning til bosted, arbeid og annen aktivitet. 

Søknaden blir behandlet i et utvalg bestående av en representant fra Råd for funksjonshemmede, kommuneoverlegen og representanter fra Hvaler kommune. Utvalget har møte minst en gang i måneden. 

Vilkår

 • Du må ha legeerklæring som dokumenterer at du ikke kan gå eller har store vanskeligheter med å bevege deg over korte avstander.

 • Du må kunne dokumentere behov for å parkere ved bosted, arbeid eller i forbindelse med regelmessige aktiviteter, for eksempel legebesøk, fysioterapi, regelmessig kontroller spesialist, sykehus i forbindelse din medisinske tilstand

 • Husk å søke om fornying i god tid, det er 4-6 uker behandlingstid. Inntil ny søknad er behandlet må du parkere på ordinære plasser og betale.

Målgruppe

 • Personer som ikke kan gå eller som har store vansker med å bevege seg over noen lengde.
 • De må også ha et konkret parkeringsbehov på navngitte steder der det ikke kan benyttes ordinære parkeringsplasser. Parkeringsbehovet skal være av en viss hyppighet

Søknadsskjema

Aktuelt lovverk

Nye bestemmelser angående maksimal tid (§64) I dag kan forflytningshemmede med parkeringstillatelse stå ubegrenset på plasser med skiltet tidsbegrensning. 

 • Fra 01.01.21 trer den nye bestemmelsen i kraft som sier at ved skiltet tidbegrensning på 30 minutter eller mer kan de stå inntil dobbel tid. Skiltet tidsbegrensning på særskilt avsatte plasser for forflytningshemmede med parkeringstillatelse må som tidligere respekteres etter sin ordlyd.
 • Merk at det for andre ikke lenger er tillatt å benytte plasser skiltet for forflytningshemmde til av/pålessing, de kan nå kun benyttes til av/påstigning.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?