Kommunens planer

Innhold

Hvaler kommune har en ansvarsrolle for planlegging og vern av kommunens areal gjennom overordnede planer og reguleringsplaner. Planlegging skal legge til rette for at arealbruk og bebyggelse blir til størst mulig nytte for den enkelte og samfunnet.
Om kommuneplanen

Kommunen skal ha en samlet kommuneplan som omfatter en samfunnsdel med handlingsdel og en arealdel. Kommunen skal iverata både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver, og bør omfatte alle viktige mål og oppgaver ikommunen. Den skal ta utgangspunkt i den kommunale planstrategien og legge retningslinjer og pålegg fra statlige og regionale myndigheter til grunn. Kommuneplanens handlingsdel gir grunnlag for kommunens prioriteringer av ressurser, planleggings- og samarbeidsoppgaver og konkretiserer tiltakene innenfor kommunens økonomiske rammer.

Samfunnsdelen

Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Den bør inneholde en beskrivelse og vurdering av alternative strategier for ut vikling i kommunene. Den skal være grunnlag for sektorens planer og virksomhet i kommunen. Samfunnsdelen skal gi retningslinjer for hvordan kommunens egne mål og strategier skal gjennomføres i kommunal virksomhet og ved medvirkning fra andre offentlige organer og private.

Arealdelen

Kommunen skal ha en arealplan for hele kommunen som viser sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Det kan utarbeides arealplaner for deler av kommunens område. Kommuneplanens arealdel skal angi hovedtrekkene i arealdisporeingen og rammer og betingelser for nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, samt hvilke  viktige hensyn som må ivaretas ved disponering av arealene. Arealdelen skal omfatte plankartm bestemmelser og planbeskrivelse hvor det framgår hvordan nasjonale mål og retningslinjer, og overordnede planer for arealebruk er ivaretatt.

Kommuneplanens arealdel fastsetter framtidig arealbruk for området og er ved kommunestyrets vedtak bindende for nye tiltak eller utvidelse  av eksisterende tiltak. Planen gjelder fra kommunestyrets vedtak, dersom ikke saken skal avgjøres av departementet.

Der det ikke gjelder eller er stillt krav om reguleringsplan skal kommuneplanens arealdel følges ved avgjørelse av søknad om tillatelse eller vede forståelsen av tiltak etter reglene i PBL §§ 20-2 og 20-5.

Om kommunedelplaner

Kommmunedelplan er en plan for et avgrenset geografisk område eller for et avgrenset tema. Geografisk avgrensede kommunedelplaner utdyper og supplerer kommuneplanens arealdel, der tilsvarende tema ikke er behandlet i kommunedeplanene gjelder kommuneplanens bestemmelser.

Kommunedelplaner for temaer eller virksomhetsområder skal ha en handlingsdel som angi hvordan planen skal følges opp de fire påfølgende år eller mer. Handlingsplanen revideres årlig.

Om kommunal planstrategi

Kommunestyret skal en gang hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien bør omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorens virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden.

Kommunen skal i arbeidet med kommunal planstrategi innhente synspunkter fra statlige og regionale organer og nabokommuner. Kommunen bør og så legge opp til bred medvirkning og allmenn debatt som grunnlag for behandlingen. Forslag til vedtak i kommunestyret skal gjøres minst 30 dager før kommunestyrets behandling. 

Ved behandling skal kommunestyret ta stilling til om gjelende kommuneplan eller deler av den skal revideres, eller om planen skal videreføres uten endringer. Kommunestyret kan herunder ta stilling om det er behov for å igangsette arbeid med nye arealplaner i valgperioden, eller om gjelende planer bør revideres eller oppheves.

Utarbeiding og behandling av kommunal planstrategi kan slås sammen med og være en del av oppstart av arbeidet med kommuneplanen.

Om forskrift om konsekvenutredninger

Ny forskrift om konsekvensutredninger trådte i kraft 1. juli 2017. Forskriften omfatter konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven. Den angir hvilke planer som skal konsekvensutredes, saksbehandlingsregler og krav til innhold i konsekvensutredningen. Formålet med forskrift om konsekvensutredninger er å sikre at hensynet til miljø og samfunn blir tatt i betrakning under forberedelse av planer, og når de tas stilling til om, og på hvilke vilkår, planer skal gjennomføres. Selv om en plan ikke omfattes av bestemmelsene om konsekvensutredning skal det utarbeides en planbeskrivelse der virkningene belyses. 

Den som fremmer forslag om en plan eller et tiltak er forslagsstiller etter forskriften. Det er forslagsstiller som skal vurdere om planen eller tiltaket omfattet av forskriften §§ 6, 7 eller 8. Forslagsstillere skal bære kostnadene med å utarbeide en konsekvensutredning og et planprogram eller melding med forslag til utredningsprogram når dette kreves. Forslagsstilleren har ansvar for at opplysningene som gis til myndighetene er riktige og etterprøvbare og at de oppfyller kravene i forskriften.

Her finner du forskrift om konsekvensutredninger.

Gjeldende planer

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2032

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplankart vest 2019-2031.pdf

Kommuneplankart øst 2019-2031.pdf

Planbeskrivelse med samlet KU, datert 20.05.2019.pdf

Planbestemmelser datert 05.06.2019.pdf

Særutskrift.pdf

Vedlegg til planbestemmelsene, reguleringsplaner som gjelder foran kommuneplanens arealdel.pdf

Vedlegg til planbestemmelsene, Inndeling av bebyggelse i LNF-spredt (5200) med gnr, bnr og fnr.pdf

Kommunedelplaner

Kommunedelplan for kulturminner

Kommunedelplan for klima og energi

Kommunedelplan for idrett- og friluftsliv

Kommunedelplan for helse- og omsorgstjenester

Kommunedelplan for trafikksikkerhet

Kommunedelplan for integrering og inkludering

Kommunedelplan for folkehelse

Strategidokumenter og -planer

Kommunal planstrategi (og planprogram til samfunnsdelen) for Hvaler kommune 

Strategi for ladeinfrastruktur i Hvaler kommune

Strategisk Havneplan 2018-2028.pdf

Hvaler kommune Temaplan Verdiskaping 2019-2023_Del I.pdf (Næringsstrategi)

Hvaler kommune Temaplan Verdiskaping 2019-2023_Del II.pdf (Nærigsstrategi)

 

Reguleringsplaner

Her kan du finne alle reguleringsplaner som er vedtatt i Hvaler kommune.

1. Trykk på kartlagsfanen over kartet.

2. Da skal det komme opp en liste til høyre. Trykk da på reguleringsplan.

3. Zoom inn på det aktuelle området eller skriv inn enten adresse eller gårds og bruksnummer i søkefeltet.

4. Trykk på det aktuelle området. I første fane finner du plandokumentene til reguleringsplanen. Her skal det ligge saksfremlegg, planbeskrivelse, planbestemmelser, plankart og eventuelle planendringer. 

Andre viktige dokumenter til planarbeidet i Hvaler kommune

Boligsosial handlingsplan

Retningslinjer for overvannshåndtering for Hvaler kommune

Trafikkanalyse for Skjærhalden(2015)

Trafikkanalyse Skjærhalden (2022)

Parkeringsanalyse Hvaler (2022)

Rehabilitering og hverdagsrehabilitering i Hvaler kommune 2018 til 2020

Alkoholpolitisk handlingsprogram og retningslinjer for salgs- og skjenkebevillinger
2020 - 2024

Planer under arbeid

Hvordan påvirke planarbeidet /sende inn innspill

Merk e-post med planen det gjelder og send til postmottak@hvaler.kommune.no eller via brev til Hvaler kommune v/Plan, Storveien 32, 1680 Skjærhalden.

Planer som er på høring vil bli annonsert via Fredriksstad Blad, på Hvaler kommunes forside og på Hvaler kommunes facebookside.

Varsel om oppstart og høring av planprogram

Prinsebakken II med fortau

Omreguleirng av detaljplan for Norderhaug

Detaljregulering for Rød gbnr. 40/1

Kommunedelplan for parkering

Planforslag som er til høring og offentlig ettersyn

Kommunedelplan for naturmangfold

Nylig vedtatte planer

Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2032

Detaljplan for Havna i Bølingshavn

Forenklet planendring - del av Rød, Østre del

Veileder til private planforslag

Reguleringsplan/Omregulering - Saksbehandling og planprosess

Forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter plan- og bygningsloven. 

Forenklet planendring jf. PBL § 12-14

Kommunestyret kan delegere myndigheten å treffe vedtak om endringer i reguleringsplan når endringene i liten plan vil påvirke gjennomføring av planen for øvrig, ikke får utover hovedrammene i planen, og heller ikke berører hensynet for viktige natur- og friluftsområder. Før det treffes et slikt vedtak skal saken forelegges berørte myndigheter, og eierne og festerne av eiendommer som direkte berøres av vedtaket, og andre berørte, skal gis anledning til å uttale seg.

Gebyr

Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 2021

Kart

Kart

Link til kommunekartet

I kartet finner du bl.a.:

  • eiendomsgrenser og gatenavn
  • vedtatte reguleringplaner med plandokumenter
  • kartet til kommuneplanens arealdel med plandokumentene
  • ortofoto og flybilder
  • Info om kulturminner og naturtyper m.m.
Bestille digitale kart

Digitale kart som SOSI/.dwg bestilles hos geodataavdelingen i Fredrikstad kommune.

Bestilling kan sendes til postmottak@fredrikstad.kommune.no

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?