Brann og feier

Innhold

Vi har felles brann- og feiervesen med Fredrikstad kommune.

Du finner mer informasjon om dette på Fredrikstad kommunes nettside

 

Aktuelt

Feieravdelingen jobber på en annen måte nå enn tidligere. I dag utfører vi hovedsakelig tilsyn ved fyringsanlegg i boliger og fritidsboliger.

Under tilsynet ser vi på om piper og ildsteder er riktig montert og i forskriftsmessig stand. Og vi informerer om krav til røykvarslere, slukkeutstyr, rømningsveier og øvrig brannsikkerhet. I etterkant av tilsynet sendes det ut en tilsynsrapport. Eventuelle avvik og anmerkninger følges opp av tilsynsfører.

Under tilsynet sjekker vi også innvendig skorsteinsløp for skader og/eller sot. Dersom det er sot i røykløpet kommer vi tilbake for å feie innen kort tid. Feiingen dekkes også av gebyret.

Vi planlegger med å utføre tilsyn og evt. feiing i boliger hvert 4. år og i fritidsboliger hvert 6. år, med noen unntak. Det skal føres tilsyn og feies etter behov, hvor enkelte har behov for hyppigere besøk. Hyppigheten vurderes av feieren/brannforebyggeren.

Gebyret skal dekke kommunens kostander knyttet til tjenesten.

I tillegg til overnevnte har feierfaget endret navn til brannforebyggerfaget. En feier kan nå kalles en brannforebygger. Som følge av navneendringen på faget vil også feieravdelingen få nytt navn i løpet av inneværende år.

Hytter og fritidsboliger skal feies og ha tilsyn på lik linje med vanlige boliger

Snart er feierne igjen i gang med feiing og tilsyn i fritidsboliger.

Årlig brenner over 100 hytter og fritidsboliger i Norge. Siden de fleste hytter og fritidsboliger ligger langt fra nærmeste brannstasjon, er det vel så viktig å stille krav brannsikkerheten der som hjemme. I følge forskrift om brannforebygging skal derfor feieren sjekke brannsikkerheten og feie skorsteinen på alle hytter og fritidsboliger.

På Hvaler og i Fredrikstad er det tilsammen ca. 8500 fritidsboliger, av disse har ca. 7500 ildsted tilknyttet en skorstein. Disse skal ha tilbud om feiing og tilsyn.

Disse områdene prioriteres 2021:

  • Hvaler: Spjærøy og Vesterøy
  • Fredrikstad: Onsøy (Djupeklo, Oksrødkilen, Slevik)

Feiing og tilsyn blir utført samtidig, det er nødvendig at eier eller bruker av hytta er til stede ved gjennomføringen. Vi ønsker å komme inn i hytta for å kontrollere ildsteder og skorsteiner, at de er montert riktig og at de er uten feil og mangler. Dette gjør vi for at eier kan være sikker på at det ikke er skader eller andre feil på fyringsanlegget som kan forårsake brann eller annen skade.

Vi ser også på oppbevaring og bruk av brannfarlig vare, som gass, parafin ol.
Under besøket informerer vi tillegg om krav og løsninger hva gjelder rømningsveier, røykvarslere og slokkeutstyr.

I etterkant av besøket blir det sendt en tilsynsrapport til eier, denne tar for seg eventuelle avvik og anmerkinger som ble avdekket under tilsynet.

Du som eier blir varslet ved hjelp av SMS eller elektronisk (via Altinn) med dato/tid for gjennomføring, og du må selv varsle andre brukere av fritidsboligen.

Feiing og tilsyn blir varslet minst 10 dager i forveien, slik at du eller din representant får tid til å forberede deg på å være tilstede ved tilsynet. Dersom varslet dato ikke passer kan du ta kontakt for en senere avtale.

Det er samme krav til taksikring for feiing av hytter og fritidsboliger som det er til vanlige boliger. Hvilke behov det er for taksikring i den enkelte fritidsboligen vil feieren vurdere under det første besøket på adressen. Dersom taktrinn/ takstige må monteres, kommer vi tilbake for å feie når dette er på plass.

Tidligere var det slik at hytteeieren selv skulle sørge for at skorsteinen ble feid regelmessig. Nå skal altså fritidsboliger kontrolleres på lik linje med bolighus. Hytteeiere har også meldeplikt dersom nytt ildsted skal installeres, eller dersom det gjøres endringer på fyringsanlegget.

Oppføring eller rehabilitering av skorstein er fortsatt søknadspliktig, og må utføres av entreprenør med ansvarsrett for dette arbeidet.

Grunnen til endringene er ny forskrift om brannforebygging som trådde i kraft 1. januar 2016. Forskriften har bestemmelser om at hytter og fritidsboliger skal være underlagt lovpålagt feiing og tilsyn fra brannvesenet.

Forskriften har også bestemmelser om at feiing og tilsyn skal foretas etter en risikovurdering. Det er derfor ikke bestemte tidsintervaller som tidligere. Det er feieren som fastsetter behovet ut ifra faste kriterier.

Du kan lese forskrift om brannforebygging på lovdata.no.

Det ble i 2016 sendt ut et informasjonsbrev til alle hytteeiere i Fredrikstad og Hvaler kommune vedr. den nye forskriften, og hva den bringer med seg.

Forskriften er utarbeidet med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 28, og forskrift om brannforebygging.

Brann- og eksplosjonsvernloven med tilhørende forskrift om brannforebygging pålegger kommunen å gjennomføre feiing og tilsyn av fyringsanlegg. Kommunen gis også rett til å kreve gebyr som dekker kostnadene ved tjenesten.

Kommunene skal dekke sine kostnader i forbindelse med gjennomføring av lovbestemt feiing og tilsyn etter selvkostprinsippet.

Gebyr for feiing og tilsyn fastsettes årlig av kommunestyret. Gebyret dekker både feiing og tilsyn. Vi krever gebyr for alle bygg som har ett eller flere fast tilknyttede fyringsanlegg, uavhengig av om disse er i regelmessig bruk eller ikke.

For mer info om feie- og tilsynsgebyret, se her.

Hva koster tjenesten?

Alle priser er inkl. mva.

Branntilsyn bolig en etg.: kr 150
Branntilsyn bolig mer enn en etg.: kr 150
Branntilsyn bolig med dobbeltløp: kr 200
Branntilsyn bolig ekstra pipe: kr 130
Branntilsyn fritidsbolig: kr 150

Spørsmål?

Ta gjerne kontrakt med feieravdelingen for mer informasjon om feiing og tilsyn av deres fritidsbolig, eller om det skulle være noe annet.

Feieravdelingens telefonnummer: 69 95 97 75
(Telefontid kl 07:00-08:30 og 13:00-15:00)

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?