Landbruk og naturforvaltning

Innhold

Det er viktig med en god og helhetlig forvaltning for å sikre bærekraftig bruk og vern av naturen vår. Vi skal ta vare på naturen slik at planter og dyr som finnes der naturlig skal sikres i levedyktige bestander. Variasjonen av naturtyper og landskap skal opprettholdes.

Naturforvaltning

Bestemmelser om felling av trær i Hvaler kommune

På Hvaler finnes det en egen forskrift for vern av skog, som bestemmer hvordan felling av trær skal gjennomføres i verneskogområdet. Dette området omfatter alle trær av en viss størrelse i skogbeltet inntil 300 meter fra strandkanten, og gjelder også i områder nærmere enn 100 meter fra helårsboliger eller jordbruksareal.

Alle henvendelser om felling av trær og tømmer i 300-meters beltet langs sjøen skal behandles av skogbruksansvarlig. Grupper på mer enn 10 trær som står samlet nærmere enn 100 meter fra helårsboliger og jordbruksområder skal også behandles av skogbruksansvarlig. Avvirkning av mer enn 5 trær på impedimentsområder (skrinn fastmark og uproduktiv skog) skal behandles av skogbruksansvarlig.

Det er viktig å merke seg at vernebestemmelsen omfatter trær, og ikke busker. Trær som er under 1,5 m i høyde eller har en omkrets under 15 cm i brysthøyde vurderes ikke. Rotsystemet på trær bør alltid vurderes ved henvendelser om felling. Det bør være et mål å ivareta flest mulig trær med dype røtter, eksempelvis furu og eik. Disse tåler vind og vær i større grad og er derfor de som er viktigst å bevare for å være i tråd med vernebestemmelsene. Skogbunn skal bevares!

Formålet med forskriften er å verne skogen i Hvaler kommune, med bakgrunn i klimaaspektet av skogen. Skogen skal verne Hvaler mot vind og vær, og det sentrale i vernebestemmelsen er derfor skogens funksjon som vern og å sikre mot ødeleggelse av skogressursene.

Dersom du skal felle trær innenfor verneområdet, må du sende en søknad til kommunen, ved naturforvalter/skogforvaltningen, og få en godkjenning.

Se kart for en oversikt av verneskogsområdet.

Kommunen vurderer parallelt fellingen i forhold til annet lovverk, som naturmangfoldloven. Hvaler kommune har et særdeles rikt artsmangfold og et forvaltningsansvar for en rekke rødlistede og prioriterte arter og naturtyper. Trær kan ha verneverdi i seg selv, eksemplevis hule eiker, eller være del av et område med særlig verdi for natur og friluftsliv. Det vises også til den mer privatrettslige naboloven, som vil kunne komme til anvendelse da felling av trær ikke sjelden er kilde til konflikt mellom naboer. 

Slik søker du:

Send en e-post med skriftlig søknad til: postmottak@hvaler.kommune.no 

Søknaden må inneholde:

 • Kart, samt gårds- og bruksnummer eller adresse for området der trærne befinner seg
 • Bilder av trærne du ønsker å fjerne, og en beskrivelse av tilstanden på trærne
 • Hvilket formål du har med å ta ut trærne og en begrunnelse som forklarer hvordan felling ikke vil påvirke verneskogbestemmelsene
 • Tillatelse fra grunneier dersom trærne befinner seg på annen manns grunn

Saksbehandling

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. 

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Det kan være nødvendig å foreta en befaring og se på tiltaket som skal gjennomføres. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket.

Klage

Både du som søker og andre med rettslig klageinteresse kan klage hvis du eller dere er misfornøyd med vedtaket. Fristen er tre uker fra vedtaket er mottatt. Forklar hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Statsforvalteren som avgjør om klagen skal tas til følge.

Verneområder

Som følge av nærhet til tett befolkede områder, stort antall fritidsboliger,
attraktive naturområder og godt klima har Hvaler stort press på naturen i
forhold til utbygging og slitasje. Dette har resultert i at vi har flere naturområder
som er vernet.

Rødlistearter på Hvaler

Hvaler er blant de kommunene i landet som har flest registrerte rødlistearter. Dette
medfører at kommunen har stort ansvar for å ta vare på biologisk mangfold.

Her kan du lese mer om rødliste for arter.

Ytre Hvaler nasjonalpark

Landets første nasjonalpark i sjøen ble vedtatt 26 juni 2009 og ble åpnet 9/9-09. Nasjonalparken ligger på sørsiden av Hvaler, og strekker seg fra Kosterhavets nasjonalpark i øst til Papper i vest. Du kan få mer informasjon om nasjonalparken på hjemmesiden til Ytre Hvaler.

Jordbruksforvaltning

Hvaler har 20 gårdsbruk som er med i produksjonstilskuddsordningen. 16 av brukene har dyr, det meste arealet benyttes til gressproduksjon.

Omentrent 30 prosent av det dyrkede arealet drives økologisk.

Nyttige lenker

Statsforvalteren

Innovasjon Norge

Landbruksdirektoratet

Mattilsynet

SMIL-midler

Kommunens landbruksforvaltning har bl.a ansvar for å prioritere og innvilge tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL), med utgangspunkt i kommunens tiltaksstrategi. SMIL-midler skal bidra til å ta vare på natur- og kulturminne-verdiene i jordbrukets kulturlandskap, i tillegg til å redusere forurensingen fra jordbruket. Tilskudd kan gis til gårdbrukere som gjør en innsats ut over det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift. Det kan gis tilskudd til planleggings- og tilretteleggingsprosjekter, og til kulturlandskaps- og forurensingstiltak.

Her kan du lese Handlingsplan for miljøtiltak i landbruket i Hvaler kommune 2024-2028.

Driveplikt

Driveplikten skal sikre produksjon av mat samtidig som arealet blir holdt i god stand og hensynet til kulturlandskapet blir ivaretatt. For at driveplikten skal være oppfylt, må produksjonsegenskapene på jorda holdes oppe slik at arealet kan benyttes til vanlig jordbruksdrift med mulighet for normal avling. Det innebærer at arealene skal høstes og kultiveres årlig. Det blir ikke stilt krav til driftsform, bare at driften er slik at produksjonsegenskapene ikke blir dårligere over tid.

Målgruppen er eiere av jordbrukseiendommer. Plikten gjelder fra overtakelsestidspunktet til eventuell overgang til ny eier.

Eieren kan velge om han selv vil drive eiendommen eller leie den bort. Fristen for å bestemme seg for om eier selv skal oppfylle driveplikten eller ikke, er ett år. I denne tiden plikter eieren å sørge for drift av arealet.

Ved bortleie må det settes opp en avtale som;

 • er skriftlig
 • gjelder for minst 10 år
 • fører til driftsmessige gode løsninger

Dersom eieren ikke ønsker eller er i stand til å drive jordbruksarealet selv eller leie det ut, kan det søkes om fritak fra driveplikten for en viss tid. Kommunen vil foreta en konkret vurdering i alle saker.

Klage

 • Fristen for å klage er tre uker fra du mottok vedtaket.
 • I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.
 • Send klagen til den instansen som fattet vedtaket. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer Dersom vedtaket ikke blir endret, sendes klagen videre til kommunens egen klageinstans, eller til Fylkesmannen i de tilfeller dette er klageinstansen.
 • Du vil motta informasjon om klagebehandlingen når saken er ferdigbehandlet.

Aktuelle lover

Jordloven

Driveplikt etter jordloven

Forvaltningsloven

Konsesjonsloven

Odelsloven

Forpaktningsloven

Miljøkrav

Sentrale miljøkrav for å ivareta biologisk mangfold og kulturminner, godt vannmiljø og trygg mat, er videreført gjennom eget regelverk. Her gjelder bestemmelser blant annet etter naturmangfoldloven, kulturminneloven, forurensningsloven, jordlova og matloven. Dette gjelder for eksempel regelverk om gjødsling og bruk av plantevernmidler.

Utover slikt generelt regelverk stilles det også miljøvilkår for å motta tilskudd i jordbruket. Tilskuddsmottakere må blant annet:

 • ivareta vegetasjonssoner mot vann
 • unngå inngrep i kulturlandskapet
 • dokumentere bruken av plantevernmidler
 • gjennomføre gjødslingsplan

Søke produksjonstilskudd

For å søke om produksjonstilskudd, må du ha registrert et foretak i Enhetsregisteret. Hvordan du registrerer et foretak, finner du mer informasjon om på nettsidene til Brønnøysundregistrene. Når du har registrert foretaket i Enhetsregisteret og fått et organisasjonsnummer, må du kontakte landbrukskontoret i din kommune for å få registrert foretaket og driftssenteret ditt i Landbruksregisteret.

Etter at krav til miljøplan ble avviklet fra 2015, er miljøkrav og regler for miljøhensyn videreført gjennom eksisterende regelverk for jordbruket.

Søknad om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid har to søknadsfrister i året:

 • 15. mars (med telledato 1. mars)
 • 15. oktober (med telledato 1. oktober).

Du kan sende inn søknad fra og med telledatoene 1. mars og 1. oktober. Søknadsfristene 15. mars og 15. oktober er absolutte. Det er ikke mulig å levere søknad etter disse fristene. 

Foretak som leverer søknaden innen fristen, vil kunne endre opplysningene i søknaden i 14 dager etter at fristen har gått ut (fram til 29. mars og 29. oktober).

Skogbruksforvaltning

Skogbruksforvaltning i Hvaler kommune ivaretas gjennom avtale med Fredrikstad kommune.
Kontakt miljø- og landbruksavdelingen i Fredrikstad kommune på telefon 69 30 60 00.

Skogbruksloven

Viltforvaltning

Ved påkjørsel av vilt: Varsle politiet på telefon 02800

Hvaler har en stor rådyr- og elgbestand i forholdt til areal. Det drives jakt på elg og rådyr. Det utøves også betydelig jakt på sjøfugl.

Hvert år blir et betydelig antall rådyr påkjørt av bil i kommunen. Vi oppfordrer alle til å ta hensyn.

Hvaler kommune har en politisk oppnevnt viltnemnd som rykker ut og hjelper til når ville dyr skades eller lider. Viltnemnda har ikke ansvar for å fjerne døde dyr som blir funnet i naturen, men kommunen ønsker å få beskjed om funn av døde grevlinger, rådyr og elg med tanke på bestandsforvaltning.

Ved påkjørsel av vilt er det viktig å varsle politiets vaktsentral telefon 02800. De tar kontakt med viltnemnda som rykker ut og hjelper til med evt. avliving av viltet slik at de ikke lider unødig. Ved andre tilfeller av sykt, skadd eller dødt vilt i Hvaler kommune meldes dette til vakttelefon 69 01 25 45. Dette nummeret kan ringes døgnet rundt, alle dager. 

Viltnemda

Ved påkjørsel av vilt er det viktig å varsle politiets vaktsentral telefon 02800. De tar kontakt med viltnemnda som rykker ut og hjelper til med evt. avliving av viltet slik at de ikke lider unødig. Ved andre tilfeller av sykt, skadd eller dødt vilt i Hvaler kommune meldes dette til vakttelefon 69 01 25 45. Dette nummeret kan ringes døgnet rundt, alle dager. 

Viltnemndas representanter for perioden 2023-2027:

 • Espen Dahlstrøm, telefon 932 81 577
 • Bente Christin Eriksen, telefon 911 73 079
 • Ammund Sørensen, telefon 913 57 255
 • Hilde Gunn Avløyp, telefon 917 10 501
 • Henrik Adolfsen, telefon 922 70 411
 • Sekretær: Aina Elmer, telefon 69 37 50 84

Aktuelle lover

Viltloven

Hundeloven

Naturmangfoldloven

Hjorteviltregisteret

Dyrevern

Alle henvendelser om dyrevern skal gå til Mattilsynet på telefon 06040.

Det finnes en dyrevernsnemnd for søndre Østfold som dekker ni kommuner. Nemnda har fem medlemmer. 

Her finner du Mattilsynets sider om dyrevelferd

Bruk av naturvernområder

I Hvaler kommune får vi mange spørsmål om hva som er lov eller ikke når det gjelder naturområdene våre, både i nasjonalparken og i andre deler av Hvaler.

Vi har derfor laget en alfabetisk veileder med temaer som mange ofte spør om, forhåpentlig til glede for mange.

Les mer på nasjonalparkens nettsider

Allemannsretten

Utmark er udyrket mark som omfatter det meste av vann, strand, myr, skog og fjell. Vis hensyn til fastboende og hytters nærområder.  Les mer hos Miljødirektoratet og i friluftsloven.

Arealstatistikker for nasjonalparken
Her kan du finne arealstatistikker for Ytre Hvaler nasjonalpark
Avfall og båtseptik

Vanlig avfall fra ”turhusholdningen” skal primært tas med hjem. Skrot, farlig avfall og større gjenstander skal definitivt bringes til mottak på land.

Det er avfalls- og toalettboder i friområdene. Det må ikke settes avfall på utsiden.

Fra 1. juli 2024 er det ikke tillatt å tømme båtseptik i Oslofjorden. På Hvaler finnes det flytende tømmestasjoner i Tordenskjoldbukta på Nordre Sandøy.

Spesielt for nasjonalparken: Samme retningslinjer. Forbud mot tømming av båtseptik i hele området.

Bading

Bading er selvfølgelig tillatt på Hvaler.

Vis hensyn til fiskeredskap.

Flere friområder har merkede badeområder med gule bøyer hvor det ikke er lov å kjøre båt eller surfe/kite innenfor bøyene. Obs! 5 knop mindre enn 50 meter fra badende.

Forskrift om bruk av og orden i havner og farvann, Hvaler kommune

Bading for funksjonshemmede

Kroksand badestrand på Skjærhalden er tilrettelagt for funksjonshemmede. Det er bygget en trebrygge langs veien og opparbeidet en steinsatt skråning ned til badeområdet. Det er dusjer og toalett ved stranda. Åpningstider for toalettet fra og med 29.mai og til og med 16.august, alle dager fra klokken 08.00 til 21.00. I tillegg er det lagt ut en flytebrygge som ungerer som badebrygge inn mot badeområdet og har båtplasser på den andre siden. 

Badebrygga kan brukes av personer med nedsatt funksjonsevne som bruker rullestol eller har bruk for tilrettelagte bademuligheter.

Det er laget en egen rampe som går ut i sjøen for rullestolbrukere. Lions Hvaler har bidratt med midler til både egen brygge og rullestol. Alt er laget etter standarden om universell utforming.

Blåskjellvarsel

Gjennom Mattilsynets nettsider kan du få oppdaterte varsler om hvorvidt blåskjellene kan spises eller ei.

Du kan også laste ned app for Blåskjellvarsel på Google Play Store eller App Store for IOS.

Båling, åpen ild og rasting

Benytt tilrettelagte raste- og bålplasser av hensyn til naturen.
Vær forsiktig med ild. Bål eller grill aldri på svaberg. Båling er tillatt, men husk bålforbud 15.april til 15. september i eller i nærheten av skogsmark. All bålbrenning i forbudsperioden skal godkjennes av brannsjefen, alle henvendelser skal skje på eget søknadsskjema - se til høyre på siden.
Ved større bålbrenning, f.eks. brenning av kvist skal det varsles til Alarmsentral Brann Øst, telefon 64 91 31 00 og vakthavende på Hvaler, telefon 900 75 297. Vi ønsker også at dere melder i fra når dere er ferdig med bålbrenningen - ring begge nummer.

Forskrift om åpen brenning

Spesielt for nasjonalparken: Samme regler. Forbud mot bålbrenning/grilling på bart fjell. Du kan bruke kvister og grener som har falt ned naturlig, men det er forbudt å brekke av grener til båling.

Båtfester, båtopplag, opptrekk

Båtfester er søknadspliktige, også moringer/bøyer. Søknad sendes Hvaler kommune.

Vinteropplag av båter er ikke ønskelig i friområder og utmark generelt, fordi det privatiserer unødvendig og er til sjenanse i naturen.

Midlertidig opptrekk av småbåter/kajakker og lignende er tillatt så lenge naturen ikke skades.

Spesielt for nasjonalparken: Eksisterende båtfester kan videreføres. Nye blir ikke tillatt. Båtopplag er i utgangspunktet forbudt. Midlertidig opptrekk er greit.

Dykking

Dykking er tillatt på Hvaler. Vær oppmerksom på egne regler for vrakdykking:

Kulturminnelovens kap. IV

Norges dykkerforbund

Spesielt for nasjonalparken: Dykking er tillatt. Restriksjoner mot oppankring i sone A. Varsomhet med naturkvaliteter og kulturmiljøer under vann.

Fartsbegrensning på vannet i nasjonalparken

Det er innført fartsbegrensning på 5 knop i 12 områder i Ytre Hvaler nasjonalpark. Naturen skal bevares og friluftslivet gis muligheter for gode opplevelser.
Forskriften trådte i kraft 1. juni 2011, den er hjemlet i havne- og farvannsloven og i verneforskriften for Ytre Hvaler nasjonalpark. Hvaler kommune har vedtatt forskriften.
Det informeres om fartsbegrensningen på skilt i marinaer og småbåthavner i Hvaler kommune og nærliggende kommuner. Det vil ikke bli satt opp vanlige 5-knopsskilt ute i nasjonalparken for å bevare naturen mest mulig og unngå inngrep.
Det er til sammen nye 12 områder med fartsbegrensninger. Noen av disse er utvidelser eller endringer av områder som Hvaler kommune tidligere har vedtatt fartsbegrensninger i.

Kart over fartsbegrensningsområdene og mer informasjon på nasjonalparkens nettsted

Ferdsel med båt og lignende

Når man ferdes på vannet kreves det grundig kjennskap til sjøveisreglene og at alle viser båtvett. Du kan stort sett ferdes fritt med båt, men ikke nærmere land enn 50 meter i sjøfugl- og selområder mellom 15. april og 15. juli. Vis hensyn til sjøfugl.

Enkelte farvannsområder er skiltet og fartsbegrenset til maks. 5 knop. Det er uansett fartsbegrensning (5 knop) ved passering av badende (50 metters avstand) og ferdselsforbud innenfor oppmerkede badeområder (gjelder også brettseiling/kiting/padling). Det er forbud mot bruk av seilbrett i enkelte farvann på Hvaler som du kan lese mer om her.

Vær aktsom og hensynsfull når du er ute i båt, også med tanke på bølgene du  legger etter deg.

Spesielt for nasjonalparken: Samme muligheter og begrensninger. I tillegg er flere farvannssoner (sone E) belagt med fartsbegrensning til maks. 5 knop. Disse sonene er ikke skiltet i naturen, men du finner kart i havner, på servicetorget og i verneforskriften til nasjonalparken.

Fiskebåter - når kommer de inn?

Fiskebåter leverer sin fangst i Utgårdskilen på Vesterøy og Skjærhalden på Kirkøy. Normalt foregår det levering mandager til og med torsdager fra ca 16.00-20.00. Det er i dette tidsrommet de fleste leverer selv om det også skjer leveringer utover dette.

Fortøyning av båt

Det er gjesteplasser i enkelte anlegg/havner. Fortøyning og ilandstigning er tillatt i utmark/uthavner. Man kan maksimalt ligge fast i vanlig sommerferievarighet. Man skal ikke hindre ferdsel i sund og viker ved fortøyning. Faste fortøyningsbolter i friområder, samt medbragte bolter kan benyttes, men uten å skade naturen. Vær oppmerksom på ilandstigningsforbud i sjøfugl- og selområder i perioden 15. april til 15. juli.

Spesielt for nasjonalparken: Samme regler. Sjøfugl sone C, sel sone D. Det er ankringsforbud i områder med restriksjoner på havbunnen (sone A).

Se eget kart for nasjonalparken her.

Unødvendig støy av tomgangskjøring/ladeaggregat ikke tillatt.

Friluftsområder

Friluftsområder er arealer som er sikret til friluftsliv for allmennheten og tilrettelagt i ulik grad.
Se friluftslivsområdene på Hvaler i Naturbasen:

 • Åpne Naturbase kart
 • Vis kartlagsliste
 • Klikk + på friluftsliv
 • Der kan du velge ønsket kartlag for kartlagte friluftslivområder, statlig sikrede friluftsområder, tilgjengelig strandsone og tur- og friluftsruter (kyststi, og ro- og padleruter)
Hummer- og krabbefiske

Fiskeridirektoratet har innført regler for fangst av krabbe og hummer i fritidsfiske.
Hummer kan kun fiskes fra 1. oktober til 1. desember. Krabbe kan fiskes hele året, men det er særlige regler også for krabbefiske.

Les mer om reglene for hummerfiske hos Fiskeridirektoratet

Regler for krabbefiske finner du her

Brosjyre for fredningsområder

Hunder og båndtvang

På mange øyer og holmer er det beite for sau og geit (Akerøya, Tisler, Møren, Saueholmen, Tjeldholmen, Hvitsten, Filletassen, Nordre Sandøy). Disse beitedyrene holder vegetasjonen nede og utnytter kystressursene til velsmakende mat. La dem beite i fred!

Husk å overholde båndtvangen!

Lokal forskrift til hundeloven

Jakt og fiske

Jakt reguleres av Lov om jakt og fangst av vilt (viltloven) og naturmangfoldloven. Det gjelder mange regler på dette området som du kan lese mer om hos Miljødirektoratet.

Fiske og fangst (herunder seljakt) reguleres av Havressursloven. Stangfiske fra land er tillatt.

Skal du ta jegerprøven kan du kontakte Norges Jeger- og Fiskerforbunds lokallag på Hvaler.

Spesielt for nasjonalparken: Samme regler. Jakt- og fangstforbud i sone B (Asmaløy). Det gjelder egne regler for fiske av hummer, krabber og kreps.

Kjøring med motorkjøretøy i utmark

Kjøring med motorkjøretøy i utmark reguleres etter Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag.

Mål: Vern om naturmiljøet og fremme av trivsel. Når særlige grunner foreligger, kan kommunen gi kjøretillatelse. Skriv en kort søknad med kart hvor ruten markeres og begrunnelse for ønske om kjøring.

Spesielt for nasjonalparken: Som overfor. I tillegg kjøreforbud på land, på is og i lufta lavere enn 300 meter. Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelser på særlige vilkår.

Klatring

Klatring er tillatt på Hvaler. Festing av nye bolter krever tillatelse fra grunneier.

Spesielt for nasjonalparken: Forbud mot faste bolter. Friklatring med toppfeste tillatt. Ta hensyn til naturen.

Kyststien på Hvaler

Hvaler har merket kyststi på Kirkøy, Asmaløy og Søndre Sandøy. Kyststien Østfold og Kuststigen Bohuslän kom til gjennom et EU-prosjekt «Kystnære vandringsleder» fra 2004 – 2007.

Du kan se all kyststiene på Hvaler i Naturbasen:

 • Åpne Naturbase kart
 • Vis kartlagsliste
 • Klikk + på friluftsliv
 • Velg Tur- og friluftsruter > Ruter > Fotrute
Kyststi på Kirkøy

På Kirkeøy er kyststien merket fra Skjærhalden torg sørover mot Homlungen fyr, videre til Døvika, Storesand, Ørekroken, Rødshue, og nord til Grønne Bakke friområde. Videre er det merket fra Rødshue tilbake til Ørekroken, fra Ørekroken via Hvaler prestegård tilbake til Skjærhalden. Parkering kan foregå ved rådhuset, Skjærhalden, Storesand, Hvaler prestegård, Lammenes og Rødshue.

Dette kan du oppleve: Skjærhalden sentrum, Homlungen fyr (ligger på egen øy), Døvika teltplass, Storesand badestrand, Ørekroken badestrand, skulpturparken på Rødshue, stenkorset på Rødshue, Hvaler kirke og 1000-årsstedet for Hvaler ved prestegården, kystfuruskog og kulturminner fra stenhuggertiden. Mesteparten av kyststien går i Ytre Hvaler nasjonalpark, og byr på mange flotte utkikkspunkter.

Kyststi på Asmaløy

Kyststien på Asmaløy er merket fra parkeringsplassen ved Vikerhavn til Skipstadkilen. Videre er det merket en rundtur langs Skipstadkilen til Huserstø, Svarteberget, Pikesten fyr, Brattestø, Huser og tilbake til Skipstadkilen. Det er også merket en rundtur fra Åsebu sørover langs sjøen til Brattestø havn, Huser, og tilbake til Åsebu. Stiene møtes i Brattestø og det er mulig å gå merket sti fra Åsebu til Vikerhavn eller motsatt. Parkering ved Vikerhavn og Åsebu.

Langs kyststien på Asmaløy finnes det også en kultur- og naturguide med info om kystlynghei og utvalgte fuglelyder. Disse er utplassert i informasjonsbokser ute i terrenget.

Ved Åsebu finnes det to plasser for handikapparkering, samt en tilrettelagt sti for rullestol/rullatorbrukere og barnevogner ned til sjøen med rasteplass og hvilebenker.

Dette kan du oppleve: Pikesten fyr, Akerøy fort (ligger på egen øy), U–turn (en lydistallasjon i terrenget), Gravningen naturreservat og Åsebutjernet naturreservat. Kyststien byr på flott kulturlandskap, stort biologisk mangfold og fine utkikkspunkter. I tillegg finnes det flere fine badestrender langs Asmaløysundet, samt en kiosk på Brattestø marina.

Se brosjyre og kart.

Kyststi på Søndre Sandøy

På Søndre Sandøy er det merket en rundtur fra fergeleiet på Nedgården, til Løkkeberg, via Rød til Stuevika med badestrand og teltplass, og tilbake til Nedgården (ca. 3 km). Kyststien på Søndre Sandøy følger hele veien grusvei/traktorvei. Her er det mulig å trille barnevogn. Søndre Sandøy er en bilfri øy så parkering må skje på Skjærhalden.

Dette kan du oppleve: Sandøysalta naturreservat, Café Oline, vakkert kulturlandskap, badestrender og stort biologiskt mangfold. Ved Rød kan du ta en avstikker til Rødsbrygga hvor du finner minneplatten over prins Christian Fredriks ilandstigning i 1813.

Se brosjyre og kart.

Lyng

Det er laget en kultur- og naturguide for å informere om kystlyngheiene på søndre Asmaløy.
Målet er at turgåere skal lære om kystlyngheiene som en viktig del av kulturlandskapet på søndre Asmaløy.
I tillegg får du informasjon også om andre naturtyper, planter, dyr og geologi i området.

Kultur- og naturguide langs kyststien på Asmaløy

Nasjonalparken

Ytre Hvaler nasjonalpark har egen verneforskrift inkludert vernekart og egen forvaltningsplan. I utgangspunktet er hele parkområdet over og under vann fredet mot inngrep. Du kan lese mer om verneprosessen i Nasjonalparken på deres egne hjemmesider.

Verneprosessen

Forvaltningsplanen (ikke endelig vedtatt)

Naturvernområder

Naturvernområder er båndlagte områder (biotopvernområder, reservater) som er opprettet for å verne om landskap, vegetasjon og dyreliv. Her er det egne regler for ferdsel.

Se oversikt ovet vernede områder på Hvaler. Forøvrig er hele nasjonalparken et vernet område.

Les mer i naturmangfoldsloven.

Parkering til friområdene

Parkeringsplassene til friområdene er skiltet. Disse er ikke beregnet til hytteparkering.

De viktigste er Kuvauen, Guttormsvauen, Utgårdskilen, Spjærkilen, Åsebu, Viker (2), Rødshue, Storesand.

Mer informasjon om parkering.

Rødlistede arter

Norsk rødliste for arter 2010 er den offisielle Rødlista for arter i Norge. Ei rødliste er en sortering av arter i grupper etter graden av risiko for at de skal dø ut fra norsk natur.
Rødlista er utarbeidet av Artsdatabanken i samarbeid med vitenskapelige institusjoner og frittstående enkeltpersoner med spisskompetanse. Vurderingen av artene er basert på kriterier utarbeidet av den internasjonale naturvernorganisasjonen (IUCN).

Nettside for Artsdatabanken

Sanking til eget bruk

Du kan plukke bær, sopp, blomster og røtter av ville urter, samt sanke Stillehavsøsters, død tang og døde skjell. Det kreves kunnskap om eventuelle restriksjoner i enkelte områder (fredede eller truede arter). Mange arter på Hvaler er rødlistet (truede arter), så vær varsom. 

Skal du samle sten, mineraler, torv, mose, lav, rirkuler og bark, må grunneieren gi tillatelse. Fjerning av rundsten fra strender og morener er ikke tillatt. 

Sanking av rekved er tillatt.

Spesielt for nasjonalparken: Samme betingelser. Du kan ikke flytte på planter. Uttak av større sten (for eksempel til murverk) eller masser er forbudt. 

Svartelistede arter

Artsdatabanken er opprettet for å være en formidler av kunnskap om norsk biologisk mangfold.
En viktig del av denne oppgaven er å fremskaffe og formidle oversikter over fremmede arter i Norge, og å gjøre vurderinger av den økologiske risikoen knyttet til den enkelte fremmede art.
Som et ledd i skjøtsel av Ytre Hvaler nasjonalpark bekjempes Rosa rugosa flere steder i nasjonalparken.
Disse buskene blir slått ned og eller sprøytet. Denne busken utkonkurrerer alle andre vekster og sprer seg raskt. Det er en av plantene du kan lese om i artsdatabanken.

Telting

Det er lov å telte inntil to døgn i utmark, minst 150 meter fra hus eller hytte. Grunneier må gi tillatelse ved lengre varighet. Vis hensyn til naturen.

Det er egne regler for de forskjellige naturvernområdene (husk ferdselsforbud i perioder).

Spesielt for nasjonalparken:Telting er tillatt i nasjonalparken, men det er forbud på deler av Akerøy, Vesleøy og Heia (sone C i vernekartet). Det er egne regler for større grupper som må søke om tillatelse.

Til fots eller med ski

Det er fri ferdsel i utmark, om vinteren også på frossen eller snødekt åker og eng. Det er ferdselsforbud i enkelte områder i perioden 15. april og 15. juli. Bruk gjerne Hvalers omfattende stinett og kyststi (merket).

Husk båndtvang for hunder mellom 1. april og 10. august.. Vær oppmerksom på beitedyr på flere øyer og holmer.

Les mer i lokal forskrift om hundehold.

Spesielt for nasjonalparken: Samme regler. Egne regler for ”organisert ferdsel”.

Til hest eller med sykkel

Ikke alle stier er egnet for ridning. Grunneier bør kontaktes om man er i tvil. Unngå skiløyper.
Vi har ingen skiltede sykkelløyper på Hvaler, men det er mange fine veier å sykle på. Også hovedveiene er gode å sykle på, men i sommermånedene kan det være en del trafikk.

Spesielt for nasjonalparken: Det er tillatt å sykle på godkjente stier, turveier og kjørespor.            

Utmark

Allemannsretten gjelder i utmark. Utmark er udyrket mark som omfatter det meste av vann, strand, myr, skog og fjell. Vis hensyn til fastboende og hytters nærområder.

Les mer i Friluftsloven.

Øgler og slanger

Visste du at stålorm er en øgle uten bein? Dette og mer kan du lese mer om i den nye, flotte brosjyren om øgler og slanger på Hvaler.
På Hvaler finnes det tre arter slanger: Huggorm, buorm, og slettsnok. Også stålormen, da - som er en benløs øgle. Slangene er nyttige å ha i naturen. De spiser blant annet gnagere som kan være skadedyr for hus og hage.

Vil du vite mer? Last ned brosjyren fra Ytre Hvaler.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?