Koronavirus: våre tjenester

Innhold

Oppdatert 8.6.2020 kl. 9.00: Her har vi samlet en oversikt over praktisk informasjon knyttet til tjenestene våre og hvordan vi leverer dem. Tjenestetilbudet er redusert for å bidra til å minimere smitte av koronaviruset.

Rådhuset og servicetorget

Rådhuset og servicetorget er stengt for besøkende på ubestemt tid. Har du behov for å kontakte kommunen kan du gjøre det via telefon (69375000) eller Facebook

Helse og omsorg

 • Sykehjemmet Dypedalåsen: Det er innført besøksrestriksjoner her. Dersom besøk ikke kan unngås, må avdelingen hvor pasienten bor først kontaktes per telefon (47795119), slik at nødvendige smitteverntiltak kan iverksettes. Ved stor pågang og mange innleggelser på sykehjemmet, kan det på bli aktuelt å opprette dobbeltrom i enkelte tilfeller, der dette vurderes som forsvarlig i dagens situasjon.
 • Dagsenter for eldre: Driften er nedskalert og tilbudet stengt fra mandag 16. mars. Dagopphold for personer med demens sammen med ambulant team for personer med demens opprettholdes for å avlaste hjemmesykepleien.
 • Praktisk bistand: Noe trappes ned og noe opprettholdes, for fortsatt å gi trygge og stabile dager til våre innbyggere
 • Tiltak for funksjonshemmede: Dagavlastning/dagtilbud avlyses. Dette gjelder fra 12.03 og i første omgang frem til 16.04. Ansatte som arbeider i arbeid/aktivitet vil bli omdisponert til steder med personellmangel. Felles aktiverer som felles måltider, turer, bilturer osv. avlyses inntil videre.
 • Fysioterapi: Ordinær pasientbehandling går fortsatt som normalt, men trening/behandling i grupper og tilbud i treningsrom/treningssaler er avlyst til og med 26. mars. Individuell oppfølging i treningsrom kan gjennomføres dersom det vurderes å ikke utgjøre en smitterisiko.
 • Helsestasjon: Brukere av helsestasjonen som har avtalt konsultasjon vil bli kontaktet av helsesykepleier. Nyfødte vil bli prioritert.
 • Jordmortjenesten: Konsultasjonene vil opprettholdes, men det henstilles at de gravide kommer alene, uten partner, søsken og andre familiemedlemmer.

Generelt:

 • Avtaler med individuelle samtaler gjøres om til telefonsamtaler hvis mulig.
 • Vi gjennomfører færre kontormøter og hjemmebesøk, og erstatter dette med hyppigere telefonkonsultasjoner og alternativt møter ute i friluft.
 • Ansatte i kommunen opprettholder tilbudet til brukerne, men vurderer telefonisk kontakt i stedet for hjemmebesøk.
 • Brukere som skal ha medisiner blir prioritert.
 • Helsesykepleiere vil være tilgjengelig på telefon.

Barnehagene på Hvaler

Nasjonale myndigheter besluttet 7.04.20 at alle lendets barnehager skulle gjenåpne fra 20.april, og Hvaler er nå klare for gjenåpning.

Før barnehagene ble stengt i Norge ble det ikke registrert noe kjent smittespredning blant barn i barnehager. Sammenliknet med voksne er få barn identifisert som smittet i Norge og verden for øvrig. Barn og unge har så langt vist å ha svært lav risiko for alvorlig sykdom med koronavirus. Dette er lavere enn for andre luftveissykdommer som barn kan rammes av, for eksempel influensa og RS-virus.

Det er trygt for barn å gå i barnehagen

For å begrense smitte har vi nå satt i gang en rekke tiltak i barnehagen. I perioden framover vil vi være ekstra nøye med å sikre godt smittevern. Dette avhenger av at vi alle gjør en innsats og følger eksisterende og nye råd. I barnehagen vil vi være spesielt opptatt av å:

 • vaske hender og følge opp barna slik at de lærer gode rutiner for håndvask.
 • ha godt renhold i barnehagen
 • vaske leker jevnlig
 • være ekstra mye ute med barna i tiden framover
 • ha mindre og faste grupper av barn som er sammen med faste ansatte

Barnehagen skal fremdeles gi omsorg til barna

Vi skal fremdeles ivareta barnas behov for fysisk omsorg og sørge for at alle barn opplever
trygghet, tilhørighet og trivsel i barnehagen. Kos og trøst er fortsatt viktig for barna.

Hvis barnet ditt ikke føler seg bra

Har barnet ditt symptomer på sykdom, også milde symptomer, skal dere ikke møte i barnehagen. Vi må i denne perioden ha nulltoleranse for all sykdom. Det er også ekstra viktig nå at barna er hjemme i minst ett døgn etter at de har blitt symptomfrie (48-timer ved oppkast/diarè). Foreldre som har luftveissymptomer, skal ikke følge eller hente barn i barnehagen. Har foreldre eller noen andre i husstanden fått påvist sykdom med koronavirus, skal dere heller ikke møte i barnehagen. Hvis barnet blir dårlig i barnehagen, må dere hente barnet så fort det lar seg gjøre.

Levering og henting av barn

Vi prøver så langt det lar seg gjøre å ta imot barna ute. Barn bør ha uteklær på når de møter i barnehagen. Følg ellers rutinene som blir beskrevet i informasjonsskrivet fra egen barnehage vedrørende levering/henting.

Ikke ta med leker hjemmefra

Barna skal ikke ta med egne leker hjemmefra. Hvis barnet ditt har en egen kosebamse for å sove, kan dere ta med denne. Men det er ekstra viktig at denne ikke deles med andre barn i barnehagen. Håndvask er like viktig hjemme som i barnehagen. Vask hendene før dere kommer i barnehagen, og med en gang dere kommer hjem.

Gradvis gjenåpning

Etter å ha vært delvis nedstengt siden 12.mars, åpnes alle de kommunale barnehagene gradvis 20.april med redusert og lik åpningstid for alle. Åpningstidene vil i uke 17 og 18 (20.4 til og med 30.4) være 08.00 -15.30. Endringer i åpningstid kan forekomme ved uforutsette hendelser.

Dette gjør vi for å kunne ta hensyn til:

 • Tilbakeføring til et mest mulig ordinært barnehagetilbud over tid med trygge barn og trygge voksne
 • Fokus på barnets beste (bl.a i forhold til mulig behov for tilvenningstid for de yngste)
 • Likt tilbud for alle barn som skal tilbake i barnehage
 • Mulighet for gjennomføring av smitteverntiltak på en forsvarlig og god måte for både barn, foresatte og ansatte.

Regjeringen har utarbeidet en nasjonal smittevernveileder for barnehage som ble publisert 15.april. Vi har forberedte oss til å åpne ved å gjennomføre risikoanalyser, kartlegginger og utarbeidet nye rutiner med hensyn til smittevern med bakgrunn i denne veilederen. Disse vil gjelde fra mandag og det vil komme informasjon fortløpende hvis det skjer endringer. Alle foresatte vil få et eget informasjonsskriv fra sin barnehage hvor nye rutiner og smitteverntiltak vil være beskrevet nærmere. (Les gjerne også den nasjonale veilederen som du finner lenke til under.)

Oppholdsbetaling

Regjeringen besluttet 08.04 at ordinær foreldrebetaling for barnehage og SFO skulle gjenopptas fra 14.4 uavhengig av barnehagens åpningstid eller om barnet benytter barnehageplessen. Hvaler kommune har valgt en lokal løsning som innebærer at man starter å betale litt senere, nærmere bestemt 20.april da barnehagene gjenåpner for alle barn. Den lokale løsningen vil da bli som følger:

1. mars - 12. mars: Det faktureres for ordinær barnehageplass 
13. mars - 19. april: Det faktureres ikke for barnehageplass. 
20. april: Oppstart med ordinær betaling for barnehageplass, uavhengig av om barnet benytter plassen eller ikke.

Foresatte har blitt fakturert for mars, og skal ha refusjon for perioden 13. mars – 31. mars, altså 19 dager.
Foresatte har ikke blitt fakturert for april, men skal faktureres fra 20. april – 30. april, altså 11 dager.
Hvaler kommune skal dermed refundere 8 dager til foresatte. Disse 8 dagene avregnes og trekkes fra på faktura for mai, og man betaler da for 22 dager i mai.

Det betales ikke matpenger så lenge barna selv må ha med mat i barnehagen.

Vi gjør oppmerksom på at den private barnehagen kan ha egne avregningsrutiner som avviker fra de kommunale.

Tips til foreldre

Smittevernveileder barnehage.

Skole: informasjon i forbindelse med skolestart 27.04.20

Før skolene ble stengt i Norge ble det ikke registrert noe kjent smittespredning blant barn i barnehager og barneskoler. Sammenliknet med voksne er få barn identifisert som smittet i Norge og verden for øvrig. Barn og unge har så langt vist å ha svært lav risiko for å få alvorlig sykdom med koronavirus. Risikoen er lavere enn for andre luftveissykdommer, som for eksempel influensa. Skolene har i løpet av denne uka gjennomført kartlegginger og risikoanalyser og har igangsatt en rekke smitteverntiltak. De har gjennomført smittevernopplæring og har forberedt seg godt. Alle foresatte til elever på 1. til 4. trinn får direkte beskjed fra skolen om oppstart og nye rutiner. Ytterligere spørsmål rettes til skolen barnet går på.

5. – 10.trinn skal fortsatt ha «fjernundervisning» hjemme en stund til. Nye vurderinger blir gjort av myndighetene fortløpende og vi håper og tror at alle elevene er tilbake i god tid før ferien.

Det er trygt for barn å gå på skolen

Skolene åpner nå gradvis, og 1. til 4.trinn starter opp mandag 27.april. For å begrense smitte har vi satt i gang flere tiltak i samråd med den nasjonale smitteveilederen for barneskoletrinnet. I perioden framover er vi ekstra nøye med å sikre godt smittevern. Dette avhenger av at vi alle gjør en innsats og følger de nye rådene for smittevern også utenfor skolen. 

På skolen vil vi være spesielt opptatt av å:

 • vaske hender og lære elevene gode rutiner for håndvask
 • ha godt renhold
 • vaske utstyr jevnlig.
 • være ekstra mye ute med elevene, også i vanlige skoletimer og SFO
 • ha undervisning og samlinger i mindre grupper
 • holde god avstand til hverandre.

Vi skal fremdeles sørge for at elevene har et trygt og godt skolemiljø. Alle som jobber på skolen, skal følge med på at elevene har det bra.

Vår anbefaling er at alle foreldre bør sende friske barn på skolen når den nå gjenåpner. Skolen er, i tillegg til undervisningen, også en viktig sosial arena.

Barnelegeforeningen har utviklet en egen vurdering av barn med kroniske og underliggende sykdommer. Se vurderingen for andre sykdommer og tilstander.

Dersom man er i tvil om barnet er i risikosonen og bør holdes hjemme fra skolen, tar man kontakt med fastlegen for en vurdering og får en legeerklæring dersom dette er tilfelle. Elever med legeerklæring på at de er i risikogruppe og må holde seg hjemme og har fortsatt krav på fjernundervisning organisert av skolen.

For andre gjelder samme regler om undervisning som før koronapandemien. I Norge er det opplæringsplikt, ikke skoleplikt. Det betyr at foreldre kan velge å sende barna på privat eller offentlig skole, eller de kan undervise barna selv. De siste ukene har skolene drevet fjernundervisning og hatt et eget opplegg for barna. Foresatte kan ivareta ansvaret for opplæringen selv med hjemmel i opplæringslovens §§ 2-13 og 14-3. Foresatte må da varsle kommunen før de starter privat hjemmeundervisning (send e-post til postmottak@hvaler.kommune.no). De behøver ikke vente på godkjenning, slik at privat hjemmeundervisning kan startes den dagen de varsler kommunen om det. Kommunen skal føre tilsyn med hjemmeundervisningen jf. oppll. § 14-3. Etter reglene overtar da de foresatte opplæringsansvaret, og må selv sørge for undervisningsopplegg og -materiell. Elevene skrives ut av den offentlige skolen og vil bl.a ikke lenger ha krav på spesialundervisning eller tilgang til kommunens digitale plattformer eller utstyr.

Utdanningsdirektoratet sitt rundskriv nr. 5 – 2013 “Privat hjemmeundervisning" beskriver forholdet og anbefales lest før en begynner med privat hjemmeundervisning.

Hvis foresatte ønsker å avslutte privat hjemmeundervisning, har barnet rett til plass på sin nærskole. De tar da kontakt med skolen og sender samtidig en melding til Hvaler kommune ved kommunalsjef for oppvekst om opphør av privat hjemmeundervisning. Send e-post til postmottak@hvaler.kommune.no

Når skal elever, foresatte og ansatte møte på skolen og SFO?

Elever og ansatte skal komme på skolen/SFO:

 • Når de ikke har symptomer på sykdom.
 • Ved gjennomgått luftveisinfeksjon, kan barn og ansatte komme tilbake etter at de har vært symptomfrie i 1 døgn.
 • Hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke bekreftet covid-19, skal eleven og den ansatte møte i skole/SFO som normalt. Disse skal imidlertid gå hjem dersom de får symptomer.
 • Elever og ansatte med typiske symptomer på pollenallergi (kjent pollenallergi, rennende nese med klart sekret, rennende/kløende øyne) kan møte på skole/SFO.
 • Mange yngre barn har ofte rennende nese uten andre symptomer på luftveisinfeksjon, og særlig etter at de har vært ute. Disse barna kan komme på skolen/SFO såfremt barnet ikke har feber og ellers er friskt.

Foresatte som er friske og ikke har symptomer på luftveisinfeksjon, kan følge og hente barna sine på skole/SFO som normalt.

Når skal elever, foresatte og ansatte ikke møte på skolen/SFO?

 • Elever og ansatte med luftveissymptomer: Elever og ansatte skal selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse, ikke møte på skole/SFO. De skal holde seg hjemme til de har vært symptomfrie i 1 døgn.
 • Elever eller ansatte som har bekreftet covid-19: Skal være i isolasjon. Det er helsetjenesten som beslutter hvem som skal være i isolasjon og hvor lenge etter råd gitt av Folkehelseinstituttet.
 • Elever eller ansatte som er nærkontakter/husstandsmedlem til en person med bekreftet covid-19: Skal være i karantene. Det er helsetjenesten som beslutter hvem som skal være i karantene og hvor lenge etter råd gitt av Folkehelseinstituttet.
 • Foresatte som har luftveissymptomer, er i karantene eller isolasjon: Skal ikke møte på skole/SFO, og må finne andre løsninger for følging og henting av barna.

Dersom eleven er syk og ikke kommer på skolen, må dere gi beskjed til skolen om dette på vanlig måte.

Hvis eleven blir dårlig på skolen, tar vi kontakt med foreldrene. Barnet må da hentes eller gå hjem fra skolen så fort som mulig.

Les nyhet om mulig testing av elever/ansatte.

Foreldre skal helst ikke bli med inn på skolen

Vi prøver å ta imot barna ute og ønsker at foreldre ikke blir med inn på skolen eller i garderoben. Hvordan dette gjennomføres i praksis er beskrevet i informasjonen som foresatte får fra egen skole.

Håndvask er like viktig hjemme som på skolen. Vask hendene før dere kommer på skolen, og med en gang dere kommer hjem.

Barna bør helst omgås få andre barn på fritiden og da gjerne leke ute. Følg ellers nasjonale smittevernråd.

Skoleskyss

Skoleskyss går til samme tider som tidligere, men har på grunn av smitteverntiltak halvert kapasitet til å ta med elever. Nasjonale myndigheter er tydelige på at skoleskyss og offentlig transport bør unngås hvis det er mulig. Vi oppfordrer derfor sterkt foresatte til selv å sørge for alternativ transport til og fra skolen.

Hvis elevene tar skolebuss må de huske å holde god avstand, både mens de venter på bussen og i bussen. Det samme gjelder hvis elevene tar båt eller annen transport til skolen.

Mer informasjon om rutiner rundt skyss vil bli gitt fra den enkelte skole.

Les mer om Østfold kollektivtraffikk sine smitteverntiltak.

Hva skal elevene ha med seg?

Som vanlig skal alle elever ha med seg matpakke og gjerne drikke. (Ved spørsmål rundt skolemelk, ta kontakt med den enkelte skole.) Dersom elevene har SFO-plass, må de også ha med en ekstra matpakke. Dette fordi det ikke vil bli tilberedt mat på SFO.

Elevene bør også ha med seg en sekk med skiftetøy. Denne bør helst bringes fram og tilbake hver dag, slik at det blir enklere å utføre renhold i garderobene. Leker og andre gjenstander skal ikke tas med til skolen.

SFO – skolefritidsordning

Informasjon om åpningstid og henting/levering gis fra den enkelte skole.

Det blir ikke servert mat på SFO, så elevene må ha med egne matpakker til evt. frokost og et måltid etter skoledagen er ferdig. Det betales ikke for matpenger i perioden hvor dette praktiseres.

Oppholdsbetaling SFO

Regjeringen besluttet 08.04 at ordinær foreldrebetaling for barnehage og SFO skulle gjenopptas fra 14.4, uavhengig av åpningstid eller om barnet benytter plassen. Hvaler kommune har valgt en lokal løsning som innebærer at man starter å betale 27.april da SFO gjenåpner for alle barn. Den lokale løsningen vil da bli som følger:

 • 1. mars - 12. mars: Det faktureres for ordinær plass på SFO
 • 13. mars - 27. april: Det faktureres ikke for plass på SFO 
 • 27. april: Oppstart med ordinær betaling for SFO-plass, uavhengig av om barnet benytter plassen eller ikke.

Foresatte har blitt fakturert for mars, og skal ha refusjon for perioden 13. mars – 31. mars, altså 19 dager. Foresatte har ikke blitt fakturert for april, men skal faktureres fra 27. april – 30. april, altså 4 dager.

Hvaler kommune skal dermed refundere 15 dager til foresatte. Disse 15 dagene avregnes og trekkes fra på faktura for mai, og man betaler da for 16 dager i mai.

Det betales ikke matpenger så lenge barna selv må ha med mat på SFO.

Moderasjonsordninger for familier med lav inntekt gjelder, og departementet viser til at de som har fått en endret inntektssituasjon kan søke om redusert foreldrebetaling. Forskrift om foreldrebetaling i barnehager gir rom for å søke om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid ved varig nedgang i inntekt.

Søknadsskjema for redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid.

Nasjonal smittevernveileder for barneskolen. 

Vi har et omsorgstilbud til barn der begge foresatte er i samfunnskritiske yrker, og til barn med særskilte omsorgsbehov. Ta kontakt med rektor på skolen barnet tilhører for å avklare behovet.

Foresatte er selv ansvarlig for skoleskyss til skolene er tilbake i ordinær drift. Se også skolens egne sider.

Kultur

5.6.20
Biblioteket, kulturkontoret, Besøkssenteret og Hvalerhallen er åpne. Fritidsklubben og garderobene i Hvalerhallen er fremdeles stengt. 
12.03.20
Alle kultur- og idrettstilbud ble stengt med virkning fra torsdag 12. mars kl. 18.00. Følgende stengte som en konsekvens av dette:
 • Alle kulturarrangementer og idrettsarrangementer
 • Gym- og idrettshaller
 • Fritidsklubb
 • Kulturskolen
 • Kornmagasinet kulturhus
 • Bibliotek
 • Besøkssenter Ytre Hvaler nasjonalpark.

Myndighetene varslet 7.4.2020  at stengingen blir videreført til og med 27. april.

Pålegget om stenging gjelder også alle kulturarrangementer og idrettsarrangementer i regi av private aktører. Det er samtidig nedlagt forbud mot organisert idrettsaktivitet, både innendørs og utendørs.

Alle kultur- og idrettsarrangementer forbys i første omgang til 15. juni. Ny vurdering for resten av sommeren tas senest første uka i mai.

Det Meråpne bibliotektilbudet er åpent inntil videre.

Ansatte vil være på jobb, men dører er låst. Kjenner du hvilke medarbeidere du ønsker kontakt med, kan det tas direkte kontakt på telefon eller e-post.

Vann og avløp

Vedrørende kommunale gebyr for vann og avløp – første termin 2020

Hvaler kommune er kjent med at flere andre kommuner har mottatt klager på termingebyrer for vann og avløp for første termin 2020. Det henger i stor grad sammen med det mye omtalte «hytteforbudet» som ble vedtatt av regjeringen i forbindelse med koronasituasjonen i mars 2020.

Hvaler kommune har lagt seg på linje med Norsk vann, og vil ikke lempe, utsette eller gi fritak for kommunale avgifter for vann og avløp for 1. termin. I Hvaler kommune kjører vi a’konto vannmåleroppgjør. Det vil si at du forskuddsbetaler beløp som fordeles over hver termin, ut fra et antatt forbruk. Det antatte forbruket er fastsatt ut fra tidligere forbruk, avlest eller estimert. I vannmåleroppgjøret avregnes det antatte forbruket mot det virkelige forbruket avlest på vannmåleren.

Vann og avløp i Hvaler kommune driftes etter selvkostprinsippet. Det innebærer at inntektene våre skal tilsvare utgiftene. Dersom forbudet blir langvarig, noe som igjen resulterer i reduserte kostnader for kommunen for å opprettholde tjenesten, vil selvkostregelverket ivareta dette i form av lavere gebyrer neste år.

Gebyrene som sendes ut nå sendes ut i samsvar med forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Hvaler kommune §§ 3-3 og 3-4. Gebyrene består av henholdsvis abonnementsgebyr (årsgebyr) og forbruksgebyr. Abonnementsgebyret knytter seg til abonnementet man har for tilkobling til vann og avløp og regnes ut etter fastpris per år. Forbruksgebyret knytter seg til faktisk forbruk.

Vi ber om forståelse for det ovenstående i situasjonen som har oppstått.

Renovasjon

Sandbakken miljøstasjon vil fra og med onsdag 15. april 2020 ha ordinære åpningstider, med følgende restriksjoner:

 • Maks 5 biler samtidig inne på miljøstasjonen, det kan derfor bli noe kø og ventetid
 • Hold avstand til andre personer på minst 2 meter, ha god håndhygiene og ta på minst mulig.
 • Av smittehensyn tar vi ikke imot kontanter
 • På grunn av smittefare er bytteboden stengt inntil videre

For å unngå kødannelse oppfordrer vi alle til å sortere avfallet mest mulig før du kommer til miljøstasjonen. Våre ansatte kan dessverre ikke være behjelpelig med bæring og lossing av avfall.

Vi viser til de nasjonale retningslinjer som er gitt oss av helsemyndighetene og ber dere følge de henstillingene for å redusere smittefare for både ansatte og kunder.

Det oppfordres til å utsette besøket på miljøstasjonen til ting har normalisert seg på grunn av begrenset kapasitet og smittefare.

Åpningstider Sandbakken

1. april - 30. september
Mandag, onsdag, torsdag, fredag: 7.00-16.00.
Tirsdag: 7.00 - 18.00.
Lørdag: 9.00-15.00
Onsdag før skjærtorsdag kl. 07.00 - 12.00. Påskeaften kl. 09.00 - 15.00

Alle bevegelige helligdager: stengt

1. oktober - 31. mars
Mandag til fredag: 7.00-16.00.
Lørdag: 9.00-15.00
Julaften, 1. og 2. juledag, nyttårsaften og 1. nyttårsdag: stengt

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?