Koronavirus: generell informasjon

Innhold

Oppdatert 8.6.2020 kl. 09.00: Her har vi samlet viktig informasjon til næringsliv, landbruk, innbyggere, hytteeiere og besøkende i Hvaler kommune.

Generell informasjon

8.6.2020 kl. 9.00: Det er til nå 4 som har vært bekreftet smittet av Corona 19 i Hvaler kommune. Alle 4 er friskmeldte. 

7.5.2020 kl. 9.00: Det er pr. i dag 4 bekreftet smittet av Corona 19 i Hvaler kommune. 2 av disse er friskmeldte. 

27.4.2020 kl. 9.00: Det er pr. i dag bekreftede smittede av Corona 19 i Hvaler kommune, begge er friskmeldte.

8.4.2020 kl. 9.45: Det er pr nå 2 bekreftede smittet av Corona19 i Hvaler kommune. Det er ingen nye tilfeller rapportert siste døgn.

24.3.2020 kl. 16.30: Regjeringen varsler at alle tiltakene som er iverksatt for å bekjempe utbruddet av koronavirus i Norge videreføres til over påske, til og med 13. april.

Legevaktas koronatelefon: 69 38 11 08

For generelle spørsmål om koronavirus, se Folkehelseinstituttets nettsider eller ring Folkehelseinstituttets informasjonstelefon: 815 55 015.

Du kan også se Helsedirektoratets spørsmål og svar

Generell informasjon om korona-viruset på flere språk (FHI)

Er du bekymret og trenger noen å snakke med?

Både barn og voksne kan føle det ekstra vanskelig i disse dager. Hvaler kommune har opprettet en publikumstelefon for deg som trenger noen å snakke med. Her vil du komme i kontakt med fagpersoner som er vant til å snakke med barn og voksne om ting som bekymrer dem.

Nummeret du kan ringe er: +47 98 11 49 09. Telefonen er åpen hverdager kl. 09.00 –16:30.

Mental Helses hjelpetelefon (telefon 116 123) og Kirkens SOS (telefon 22 40 00 40) holder døgnåpent og kan være andre alternativer.

Informasjon til næringsliv, landbruk og kultur

Nedenfor følger informasjon til næringsliv, landbruk og kultur om støttetiltak, eller de såkalte krisepakkene fra regjeringen. Det er også innført tiltak eller ordninger som berører permittering, sykepenger, reise, karantene, arbeidstid og annet.  

Har du spørsmål eller behov for bistand kan du kontakte Næringssjef Bjørn Winther Johansen i Hvaler kommune (bjnjoh@hvaler.kommune.no, 979 81 439).

Informasjon om gjennomføring av arrangementer, samlinger og sommeraktiviteter (oppdatert 15.5.2020):

 

Folkehelseinstituttet sine regler for gjennomføring av arrangementer, samlinger og sommeraktiviteter

Tips til godt smittevern fra "Norske konsertarrangører"

Lenker til nasjonale støtteordninger/krisepakker (oppdatert 08.07.2020):

Innovasjon Norges nye tilskuddsordning for reiselivsnæringen

Søknad om kompensasjon til bedrifter som er hardt rammet økonomisk av virus-utbruddet

Søknad kompensasjon til kulturarrangører

Søknad tiltakspakke gründere og vekstbedrifter

Informasjon om krisepakkene og andre tiltak (oppdatert 6.5.2020):

NHO: "Bransjenormer og veiledere for håndtering av smittevern" (Camping, Servering, Overnatting)

NHO: "Kompensasjon til foretak for tapt omsetning" (stortinget vedtok ordningen 7. april 2020)

NHO: "Koronaviruset: Råd til  bedrifter" (spørsmål og svar fra NHOs advokater)

NAV: "Hva gjelder i min situasjon" (portal for arbeidsgivere og arbeidstakere)

Regjeringen.no: "Foretak med minst 30 % omsetningsfall kan få kompensasjon" (2. april 2020)

Regjeringen.no: "Nye tiltak for å dempe de økonomiske virkningene av koronavirusutbruddet (27.mars 2020)

Viken fylkeskommune: "Dette er Vikens første tiltak for nærings- og samfunnslivet" (24.mars 2020)

Regjeringen.no: "Regjeringen foreslår flere tiltak for å trygge arbeidsplassene" (20.mars 2020)

Innovasjon Norge: "Tiltak for for norsk næringsliv - Hva gjør Innovasjon Norge (18.mars 2020)

Regjeringen.no: "100 milliarder i garantier og lån for å hjelpe kriserammede bedrifter" (15.mars 2020)

Informasjon fra skolene på Hvaler

Oppdatert 8.5.2020

Grunnskolene skal åpne også for 5.-10. trinn i løpet av uke 20. Smittevernreglene skal følges, noe som kan bety at ikke alle kan være på skolen samtidig.

Vi kommer tilbake med mer informasjon om de enkelte skolene og trinnene så fort det er klart.

Oppdatert 25.4.2020

Hvalerskolene starter opp igjen for 1.4. trinn mandag 27.4.2020.

Du finner mer informasjon om skolestart for 1.-4. trinn i vårt nyhetsarkiv.

Oppdatert 18.3.2020:

Skolene i Hvaler startet med hjemmeundervisning fra mandag 16.3. Hvordan dette løses er litt ulikt på de tre skolene og varierer mellom trinn.

Klikk på lenken under for å lese mer om hvordan det gjennomføres i praksis (du finner først generell informasjon, og lenger ned på siden finner du informasjon om den enkelte skole).

Informasjon om hvordan hjemmundervisninga gjennomføres.

Foreldrebetaling for barnehage og SFO

Foreldre slipper å betale for barnehage og SFO så lenge tilbudet er stengt på grunn av koronavirusutbruddet.

Faktura for mars må betales som vanlig og deretter vil alle få en avregning på denne fakturaen. Dette betyr at man får tilbake pengene for de dagene i mars hvor man ikke har kunnet bruke barnehage og SFO-tilbudet.

Det sendes foreløpig ikke ut faktura for april, kommunen vil starte å sende ut faktura fra den dagen da kommunale barnehager og SFO er tilbake i normal drift.

Les mer om dette på regjeringen.no.

Informasjon om eiendomsskatt og kommunale gebyrer

Basert på gjeldende regelverk vil Hvaler kommune ikke gi lettelser i eiendomsskatt eller kommunale gebyrer. Kommunen vil fortløpende komme med oppdatert informasjon hvis det blir endringer i regelverket som gjelder dette. Vi oppfordrer alle interesserte om å følge med her på kommunens nettsider og på Facebook.

Eiendomsskatt

Begrenset bruksmulighet i en periode gir ikke grunnlag for lettelser i eiendomsskatten. Eiendomsskatten er en objektskatt. Det er objektets verdi som bestemmer skattegrunnlaget, ikke eierens bruksmulighet. Det er bare permanente innskrenkninger, som varig reduserer eiendommens omsetningsverdi, som kan føre til krav om lettelser, da i form av omtaksering.

Vann-, avløps- og renovasjonsgebyrer

Kommunens utgifter til å levere vann- og avløpstjenester reduseres i liten grad, selv om folk ikke benytter hyttene i en periode. Vann- og avløpstjenester leveres til etter selvkostprinsippet, som i praksis betyr at brukerne betaler det tjenesteleveransen koster. Vi må derfor legge til grunn at de vedtatte gebyrene gjelder, selv om utenforliggende hendelser umuliggjør bruken av fritidsboligen. Skulle det vise seg at kostnadene med å opprettholde tjenesten blir redusert (f.eks. som følge av lengre tids oppholdsforbud i disse områdene) vil selvkostregelverket ivareta dette i form av lavere gebyrer neste år.

Norge og resten av verden befinner seg nå i en situasjon der det er ett hovedfokus; å bekjempe smittespredningen av koronaviruset. Dette er definert av nasjonale myndigheter som en dugnad som alle aktører må bidra til, om målet skal nås. I en slik dugnad vil de fleste bli påført ulemper, utgifter eller reduserte inntekter. Det å ikke kunne benytte fritidsbolig i annen kommune enn hjemkommunen er en ulempe som må påregnes i den krisesituasjonen landet nå befinner seg i. Det er ikke vann- og avløpstjenestene som er årsak til at fritidsboligene ikke kan benyttes som normalt. Det er derfor heller ikke naturlig at kommunen som leverandør skal kompensere for de ulemper en bruksnekt medfører for eier av fritidsboligen.

Informasjon til hytteeiere på Hvaler

Informasjon oppdatert mandag 20.4.2020 kl. 9.00.

Mandag 20. april opphevet regjeringen det nasjonale hytteforbudet. 

Det er fortsatt et godt smittevernråd å redusere fritidsreiser. Unngå rundreiser og planlegg reisene med tanke på at du ikke bidrar til smittespredning mellom steder. Reiser til hytte hvor du stort sett er sammen med egne familiemedlemmer eller andre du allerede ville vært i kontakt med på hjemstedet, utgjør således mindre fare for smittespredning. 

Ved fritidsreiser er det ekstra viktig å holde seg til de generelle rådene.

Les mer om dette i vårt nyhetsarkiv.

Informasjonen under er oppdatert tirsdag 24.3.2020 kl. 16.30.

I ekstraordinært statsråd 15. mars 2020 vedtok regjeringen en ny forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer.

Helse- og omsorgsdepartementet vedtok 19. mars 2020 klokken 20:55 at forskriftens del om forbud mot opphold på fritidseiendommer skulle tre i kraft med umiddelbar virkning.

Etter forskriften § 5 gjelder nå følgende:

 • «Personer forbys å overnatte på fritidseiendom i annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert. Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader tillates.
  Personer som er i karantene etter § 2 fordi de deler husstand med en som er bekreftet smittet av SARS CoV-2-virus, kan likevel overnatte i fritidseiendom i annen kommune i perioden den smittede er i isolasjon etter § 4 i forskriften.»

Første ledd i bestemmelsen fastslår at overnatting på fritidseiendommer på Hvaler ikke er tillatt, med mindre du er folkeregistrert i Hvaler kommune. Andre ledd fastsetter egne regler for overnatting på fritidseiendommer i de tilfellene der forskriftens bestemmelser om karantene og isolasjon gjelder.

Det er ikke forbudt å gjennomføre korte dagsturer til fritidseiendommer på Hvaler. Kommunen oppfordrer likevel alle til å holde seg hjemme så langt det er mulig, for å begrense risikoen for smittespredning. Dette er i tråd med anbefalinger fra regjeringen og fagmyndigheter.

Forskriften gjelder til og med 13. april 2020. Helse- og omsorgsdepartementet kan forlenge forskriften.

Kommunen bemerker at brudd på forskriftens bestemmelser kan medføre straffeansvar, jf. forskriftens § 6.

Kommunen understreker at vi ikke kan gi dispensasjon fra bestemmelsene i forskriften. Vi ber om at publikum ikke ringer til kommunen for å få en vurdering av sin situasjon etter forskriftens bestemmelser.

Forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19.

Lenke til forskriftsendringen: https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-03-19-355

Lenke til regjeringens egen side om saken: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/innforer-hytteforbud/id2694262/

Informasjon til brukere av gjestehavner, campingplasser og bobiler

Informasjon oppdatert mandag 13.4.2020 kl. 9.00.

Hvaler kommunes vedtak av 27.3.2020 videreføres ikke etter 13. april. Gjestehavner, campingplasser og bobilparkeringer kan dermed benyttes.

Det er fortsatt et godt smittevernråd å redusere fritidsreiser. Unngå rundreiser og planlegg reisene med tanke på at du ikke bidrar til smittespredning mellom steder. Reiser til hytte hvor du stort sett er sammen med egne familiemedlemmer eller andre du allerede ville vært i kontakt med på hjemstedet, utgjør således mindre fare for smittespredning. 

Ved fritidsreiser er det ekstra viktig å holde seg til de generelle rådene.

Les mer om dette i vårt nyhetsarkiv.

Hvaler kommune vedtok stenging av gjestehavner, campingplasser og bobilplasser på grunn av Covid 19 fredag 27.3.2020. Her er vedtaket:

Vedtak etter smittevernloven § 4-1

Med hjemmel i smittevernloven § 4-1 bokstav b vedtar Hvaler kommune stenging av følgende virksomheter på grunn av Covid 19:

 • Gjestehavner som tilbyr døgnopphold for båter.
 • Campingplasser som tilbyr faste oppstillingsplasser og utleie av oppstillingsplasser for campingvogner. Dette omfatter i tillegg steder der det tilbys oppstilling av bobiler. Eventuelle utleiehytter og teltplasser på campingplasser omfattes også av vedtaket.

Stengingen gjelder for både private og offentlige virksomheter.

Det er tillatt med av- og påstigning og korttidsfortøyning på timesbasis i gjestehavner. Fortøyninger skal i disse tilfellene skje med minst 2 meters avstand. Nødhavn ved havari og lignende alvorlige situasjoner omfattes ikke av vedtaket.

Vedtaket gjelder fra 27.03.2020 til og med 13.04.2020. Vedtaket kan forlenges.

Du kan lese hele begrunnelsen for vedtaket her.

Informasjon til frivillige på Hvaler

Det er et økende behov for hjelp til hverdagsoppgaver for flere innbyggere i kommunen. Dette kan for eksempel være hjelp til handling, transport, tilsyn mm.

Kan du som enkeltperson, lag, forening, organisasjon eller næringsliv bidra? Vi ønsker å kartlegge hvilke ressurser vi har i samfunnet og hvordan den enkelte kan bidra.

Det er også viktig for oss å påpeke at alle må ta forhåndsregler og sette egen situasjonen først.Alle som skal inn å jobbe frivillig må også sette seg inn i smitteverntiltak og forbygge egen risiko.

Ønsker du eller din forening, organisasjon og næringsliv og bidra med tjenester og oppgaver i samfunnet?

Ta kontakt med Hvaler kommune på mail til kultur & fritid som er satt til å koordinere dette, eller ring 404 42 887 .

Vi begynner nå å få inn ulike behov for tjenester og vil fortløpende koordinere behov opp imot dere som har anledning til å stille opp.

Har du spørsmål til dette, ta direkte kontakt med Kultursjef Thomas Holmen Olsen,  eller ring 993 78 211.

Skal du jobbe som frivillig i Hvaler kommune er vi opptatt av at du leser og forstår følgende punkter:

 • Du som frivillig MÅ være frisk – befinner du deg i en risikogruppe bør du ta hensyn til dette og frastå fra slikt arbeid eller ta på deg oppdrag tilpasset situasjonen (mange kan for eksempel trenge noen å snakke med pr telefon).
 • ALDRI utsett deg selv eller andre for økt risiko for å bli smittet.
 • Ha god hygiene. Vask hender, ofte, gjerne hånddesinfeksjonsmidler etter god håndvask eller når man ikke har vaskemuligheter tilgjengelig.
 • Bruk papirlommetørkle foran munn og nese når du hoster eller nyser. Har du ikke det benytt albukroken. Vask og desinfiser hender.
 • Holde avstand til de man hjelper. Ikke nærmere enn 1 meter. Man kan ta en telefon og slå av en prat.
 • Sett varer på utsiden etter å ha handlet for noen. Hvis man må hjelpe til med å få varene o.a. i hus så er det svært viktig og følge punktene over.

Kommunen vil gjerne ha kontakt med fastboende som er ute og går turer gjennom hytteområdene, og kan rapportere tilbake hvordan ståa er. Dersom du kan er noe du kan bidra med, ring 993 78 211, slik at vi kan oppdatere hvilke områder på Hvaler som blir dekket.

 

Arrangementer, samlinger og sommeraktiviteter

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?