Egenbetalinger og gebyrer

Innhold

Kommunestyret vedtar hvert år hvor mye du må betale for de ulike kommunale tjenestene.

I gebyrregulativet får du en fullstendig oversikt over alle egenbetalinger og gebyrer på kommunale tjenester. Regulativet er vedtatt av kommunstyret i forbindelse med behandlingen av årsbudsjettet.

Her får du de viktigste egenbetalingene og gebyrene.

Månedspris
 • 100% plass: 3000 kroner
 • 80% plass: 2400 kroner
 • 60% plass: 1800 kroner
 • 50% plass: 1500 kroner
 • 40% plass: 1200 kroner

Prisene gjelder fra 1. januar 2024.

Betalingsperiode

Betalingen gjelder for 11 måneder. Juli er betalingsfri.

Matpenger

Betaling for kost:

 • Frokost, lunsj, frukt og drikke: 410 kroner i måneden 
 • Lunsj, frukt og drikke: 354 kroner i måneden

Matpengene reduseres etter prosentvis plasstørrelse.

Søskenmoderasjon
 • Det gis 30% søskenmoderasjon for barn nummer to og 50% moderasjon for barn nummer tre og over. Moderasjon gis til den av søsknene som har det rimeligste tilbudet.
Reduksjon på grunn av lav inntekt

Det er to ulike moderasjonsordninger for familier med lav inntekt:

 • Du har krav på redusert pris hvis summen for foreldrebetaling er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen
 • Familier med inntekt som er lavere enn 615.590 kroner, kan søke om gratis kjernetid for 2-, 3-, 4- og 5-åringer i barnehagen

I Vigilo får du mer informasjon om hvordan du søker om redusert foreldrebetaling eller gratis kjernetid.

Andre bestemmelser
 • Det betales fra den dato barnet er tildelt plass
 • Oppsigelse skal skje skriftlig til barnehagen med minst en måneds varsel
 • Oppsigelse i vårhalvåret må foretas innen 1. april
 • Det betales full pris i oppsigelsestiden. Det må betales under barnets fravær
 • Gebyr ved for sen henting vil påløpe
 • Faktura sendes for hver kalendermåned og forfaller den 20. i samme måned
 • Dersom en barnehageplass misligholdes ved manglende betaling, det vil si restanse på to måneder eller mer, kan kommunen si opp plassen

SFO

Månedspris

Regjeringen har innført 12 timer gratis SFO for 1. og 2. trinnselevene i skoleåret 2023/2024.

 • Hel plass: 1378 kroner for 1. og 2. klassetrinn, 3015 kroner for 3. og 4. klassetrinn
 • Halv plass (hel åpningstid, 11 dager i måneden): Gratis for 1. og 2. klassetrinn, 1809 kroner for 3. og 4. klassetrinn
 • Ettermiddagsplass (etter skoletid): 719 kroner for 1. og 2. klassetrinn, 2412 kroner for 3. og 4. klassetrinn
 • Halv ettermiddagsplass (etter skoletid, 11 dager i måneden): Gratis for 1. og 2. klassetrinn, 1346 kroner for 3. og 4. klassetrinn
 • Morgentilbud (før skoletid): Gratis for 1. og 2. klassetrinn, 1205 kroner for 3. og 4. klassetrinn

Har du deltidsplass, kan du kjøpe til ekstradager: 250 kroner for hver dag.

Betalingsperiode
 • Tilbudet starter 1. august. Det betales 11 måneder i året. Juli er betalingsfri måned, da SFO er stengt.
Matpenger
 • Kostpenger (ikke obligatorisk): 260 kroner i måneden for full ettermiddagsplass, 130 kroner for halv ettermiddagsplass
Søskenmoderasjon
 • Det gis 30% søskenmoderasjon for barn nummer to og 50% moderasjon for barn nummer tre og over. Moderasjon gis til den av søsknene som har det rimeligste tilbudet.
Reduksjon på grunn av lav inntekt

Forsørgere som ikke mottar tilskudd fra NAV for pass av barn kan gis moderasjon i foreldrebetalingen etter særskilt søknad. Foreldrebetalingen for SFO skal ikke overstige 6 % av husstandens samlede inntekt.

I Vigilo kan du lese mer om hvordan du søker om redusert betaling.

Andre bestemmelser
 • Det betales fra den dato barnet er tildelt plass
 • Oppsigelse/endring skal skje digitalt i Vigilo med minst en måneds varsel, gjeldende fra den første i måneden
 • Oppsigelse i vårhalvåret må foretas innen 1. april
 • Det betales full pris i oppsigelsestiden. Det må betales under barnets fravær
 • Gebyr ved for sen henting vil påløpe med 300 kroner for hver påbegynte halvtime
 • Faktura sendes for hver kalendermåned og forfaller den 20. i samme måned
 • Dersom en skolefritidsplass misligholdes ved manglende betaling, det vil si restanse på to måneder eller mer, kan kommunen si opp plassen

Helse og sosial

Hjemmetjenester/hjemmehjelp/praktisk bistand 

Du betaler ikke egenandel for hjemmesykepleie eller praktisk bistand og opplæring til personlig stell og egenomsorg.

Du betaler egenandel for øvrige hjemmetjenester, så som rengjøring, klesvask, matlaging, snømåking, hjelp til innkjøp og lignende daglige gjøremål. Hvor stor egenandelen er, avhenger av den samlede inntekten i din husstand. Beregningen tar utgangspunkt i Folketrygdens grunnbeløp (G) som for tiden er 118.620 kroner.

 • Inntekt mellom 0 og 2 G: 230 kroner i timen, maksimalt 230 kroner i måneden (fastsatt av staten)
 • Inntekt mellom 2 og 3 G: 265 kroner i timen, maksimalt 1066 kroner i måneden
 • Inntekt mellom 3 og 4 G: 405 kroner i timen, maksimalt 2027 kroner i måneden
 • Inntekt over 4 G: 538 kroner i timen, maksimalt 2696 kroner i måneden
 • Tidsforbruket avrundes til nærmeste halvtime
 • Oppdrag som ikke er avbestilt senest ett døgn i forveien blir fakturert
Mat til hjemmeboende

Middag med dessert koster 82 kroner inkludert transport og levering.

Opphold i institusjon 

For korttidsopphold i institusjon betales maksimalsats som fastsettes av staten. Den er nå 185 kroner døgnet (80 kroner for dag-/nattopphold) for de første 60 døgnene. Deretter betales etter egen forskrift.

For langtidsopphold i institusjon betales etter forskrift om vederlag for opphold i institusjon

Egenbetalinger gjelder alle typer institusjonsopphold som kommunen tilbyr. Ingen skal betale mer i egenbetaling enn det en institusjonsplass reelt koster. 

Hjelpemiddelservice 
 • Utlån er gratis
 • Eventuell utkjøring og innhenting av mindre hjelpemidler for korttidsutleie koster 131 kroner hver vei
 • Eventuell utkjøring og innhenting av større hjelpemidler som seng, løfte- og hvilestol koster 250 kroner hver vei
Aktivitetssenter for brukere med ulike aktivitetsbehov

Opphold på aktivitetssenter på Dypedalåsen koster 110 kroner for hver gang. Dette inkluderer dagens servering. Eventuell transport koster 40 kroner hver vei.

Egenbetaling for å delta på folkehelsetiltaket «Sykling til Paris» (10 uker): 500 kroner.

Egenbetaling fysioterapitjenester 

Egenbetaling for kommunale fysioterapitjenester skal betales etter forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester.

Trygghetsalarm/trygghetspakke 

Trygghetsalarm/basis trygghetspakke koster 357 kroner i måneden, 4282 kroner i året. I tillegg kreves en engangs oppkoblingsavgift for Basis trygghetspakke på 500 kroner.

 

Vann og avløp

Årsgebyr vann
 • Helårsbolig: 3170 kroner
 • Fritidsbolig: 3170 kroner
Årsgebyr avløp
 • Helårsbolig: 3420 kroner
 • Fritidsbolig: 3420 kroner
Forbruksgebyr

Ved bruk av vannmåler:

 • Enhetspris per m3 - vann: 45,27 kroner
 • Enhetspris per m3 - avløp: 61,07 kroner

Dersom vannmåler ikke er installert, er i ustand, eller kommunen av andre årsaker ikke har mottatt måleravlesning fra abonnenten, blir forbruksgebyret stipulert.

Manuell avlesning av vannmålere

Dersom kunden ikke har SMART vannmåler eller trenger bistand til å lese av denne koster dette 1130 kroner i timen (minimum en halv time).

Slamtømming

Tømming av minirenseanlegg, septik- og tette tanker: 3740 kroner i året

Bistand og oppmøte til private vann- og avløpsnett
 • Ordinær sats: (mellom klokka 07.00 og 14.30): 1070 kroner i timen (minimum to timer)
 • Overtid 50% (mellom klokka 14.30 og 21.00): 1560 kroner i timen (minimum to timer)
 • Overtid 100% (mellom klokka 21.00 og 07.00, samt helg- og helligdager): 2050 kroner i timen (minimum to timer)
Engangsgebyr for tilknytning
 • Helårs- og fritidsboliger, tilknytningsgebyr vann: 41.990 kroner
 • Helårs- og fritidsboliger, tilknytningsgebyr avløp: 42.910 kroner

Renovasjon

Årsgebyr for renovasjon
 • Helårsbolig uten kompostavtale: 4420 kroner
 • Helårsbolig med kompostavtale: 4090 kroner
 • Fritidsbolig uten kompostavtale: 3770 kroner 
 • Fritidsbolig med kompostavtale: 3770 kroner
 • Campingvogn med fast plass: 3270 kroner

Som en del av årsgebyret kan du levere 350 kilo på miljøstasjonen.

Levering på miljøstasjon
 • Helårs- og fritidsboliger med renovasjonskort: 2,00 kroner pr. kilo
 • Jern og metall, farlig avfall, hvitevarer og elektronikk for private: Gratis
 • Næringkunder med avtale: 3,40 kroner pr. kilo
 • Næringskunder uten renovasjonskort eller avtale: 4,40 kroner pr. kilo

Du finner mer informasjon om priser og gebyrer på sidene om Sandbakken miljøstasjon.

Feiing

Feiing og tilsyn
 • Feiing/branntilsyn av bolig på én etasje: 600 kroner
 • Feiing/branntilsyn av bolig med mer enn én etasje: 600 kroner
 • Feiing/branntilsyn av bolig med dobbeltløp: 800 kroner
 • Feiing/branntilsyn av bolig med ekstra pipe: 600 kroner
 • Feiing/branntilsyn av fritidsbolig: 600 kroner

Fibernett

Tilkoblingsgebyr
 • Fibertilkobling for bolig og fritidsbolig: 5.000 kroner
 • Fibertilkobling for næringseiendom: Avtales i hvert enkelt tilfelle
Drift og vedlikeholdsgebyr
 • Linjeleie for bolig, fritidsbolig, næringseiendom: 948 kroner i året
Gjenåpningsgebyr
 • Gjenåpning av fibertilkobling for bolig og fritidsbolig: 3.500 kroner

Byggesak og oppmåling

Byggesak
 • Grunngebyr for søknadspliktige tiltak: 11.000 kroner for hver søknad
 • Forhåndskonferanse: 3500 kroner for hvert møte
 • Forhåndskonferanse i større prosjekter: 5000 kroner for hvert møte
 • Saksbehandlingsgebyr for søknadspliktige tiltak: Se gebyrregulativet, kapittel 11.3.11 og 11.3.12
 • Søknad om dispensasjon: 12.000-27.000 per søknad, avhengig av om tiltaket krever uttalelse fra andre
 • Igangsettingstillatelse, første gang: 4000 kroner for hver søknad
 • Igangsettingstillatelse, to eller flere trinn: 5000 kroner for hver søknad
 • Midlertidig brukstillatelse: 5000 kroner for hver søknad
 • Ferdigattest innen fastsatt frist i midlertidig brukstillatelse: Gratis
 • Ferdigattest for øvrig: 5000 kroner for hver søknad
 • Timepris for arbeid som ikke er spesifisert i gebyrregulativet: 1400 kroner
Oppmåling
 • Klarlegging av eksisterende grense som tidligere er koordinatbestemt: 5000 kroner for første punkt, 8500 kroner for to punkter, 1500 kroner for hvert punkt mer enn to
 • Klarlegging av eksisterende grense som ikke tidligere er koordinatbestemt: 7500 kroner for første punkt, 11000 kroner for to punkter, 3200 kroner for hvert punkt mer enn to

 

Parkering

Her får du oversikt over hvor mye det koster å parkere på kommunale parkeringsplasser.

Ved Hvaler rådhus
 • I perioden 15. mars-15. oktober, alle dager 08.00-18.00:
  • 27 kroner i timen
  • 270 kroner for et døgn
 • Abonnementsparkering: 4290 kroner
Ved tidligere Floren skole
 • I perioden 15. mars-15. oktober, alle dager 08.00-18.00:
  • Første to timer gratis
  • Deretter 27 kroner i timen
  • 270 kroner for et døgn
 • Abonnementsparkering: 4290 kroner
Ved Hvaler kirke
 • I perioden 15. mars-15. oktober, alle dager 08.00-18.00: 
  • Første tre timer gratis
  • Deretter 22 kroner i timen
  • 190 kroner for et døgn
  • 1050 kroner for en uke
På Storesand
 • I perioden 15. mars-15. oktober, alle dager 08.00-18.00:
  • Første tre timer gratis
  • Deretter 33 kroner i timen
 • Parkering i forbindelse med telting på teltplassen: 56 kroner for et døgn. NB! Legg ved bookingbekreftelsen eller parkeringslappen (hentes på besøkssenteret) i vinduet i tillegg til betalingen fra automaten/appen. 
På Skipstadsand
 • I perioden 15. mars-15. oktober, alle dager 08.00-18.00: 
  • 22 kroner i timen
  • 220 kroner for et døgn
  • 930 kroner for en uke
 • Abonnementsparkering: 3240 kroner
I Vikerhavn
 • Hele døgnet hele året: 
  • 22 kroner i timen
  • 220 kroner for et døgn
På Dypedalsåsen
 • Hele døgnet hele året: 
  • Første to timer gratis
  • 33 kroner for tredje timen
  • Deretter 65 kroner i timen
På Skjærhalden
 • Abonnementsparkering for fastboende på de østre øyene: 7060 kroner

Kultur

Leiepriser
 
  Timeleie  Dagleie 
Hele Hvalerhallen, inkl. garderober 440 4400
1/3 av Hvalerhallen, inkl. garderobe 230 2300
1/2 av Hvalerhallen, inkl. garderobe 250 2500
Garderober, Hvalerhallen 130 1300
Scene, Hvalerhallen 160 1600
Kafè, Hvalerhallen 250 2500
Undervisningsrom/grupperom 100 1000
Fritidsklubb 300 3000
Skytebane 250 2500
Hele Hvalerhallen med kafè – idrettsarrangement   480 4800
Samfunnshus Floren/gymsal, inkl. garderobe 250 2500
Kommersiell utleie 520 5200
Kantine eller personalrom ved skolen 500 5000
Besøkssenter Storesand 250 2500
Besøkssenter Skjærhalden 250 2500
Kultursal Asmaløy 250 2500
Bibliotek

Utleie av utstillingslokaler i Biblioteket: 20% av omsetning begrenset nedover til 1000 kroner pr. utstilling.

 • Purregebyr, 1. gang: 60 kroner
 • Purregebyr, 2. gang: 80 kroner
 • Erstatningsgebyr, voksenbøker: 460 kroner
 • Erstatningsgebyr, barnebøker: 310 kroner
 • Erstatningsgebyr, lydbok voksen: 460 kroner
 • Erstatningsgebyr, lydbok barn: 310 kroner
 • Erstatningsgebyr, enkeltplate lydbok: 210 kroner
 • Erstatningsgebyr, DVD: 210 kroner
 • Erstatningsgebyr, tidsskrifter: 110 kroner
 • Erstatningsgebyr, tegneserier: 300 kroner
 • Erstatningsgebyr, dataspill: 210 kroner
 • Erstatningsgebyr, språkkurs: 510 kroner
 • Tap av lånekort: 50 kroner
 Lyd og lys
 • Profesjonelt PA -anlegg med alt av kabling, mikrofoner, stativer, mikser til konsertbruk. Leiepris er inkl. tekniker (påkrevd) i inntil 8 timer: 8700 kroner
 • Basispakke speakeranlegg/sanganlegg/musikkavspilling til mindre selskaper: 1500 kroner
 • Trådløse mikrofoner med hodebøyle/myggmikrofon (per sett): 400 kroner
 • Mellomstort lydanlegg med aktive sub-basser til dansearrangement og mindre konserter: 4000 kroner
 • Mobil scene på 6 x 8 meter med inndekning på sider og bakside + frontskjørt: 8000 kroner
 • Lys, DMX, par kanner, lysmiksere, dimmere og røykmaskiner: Be om tilbud

Ønsker du personale til frakt, montering og betjening koster dette 480 kroner for hver påbegynte time. Kjøring beregnes etter statens satser.

Kulturskolen
 • Elevkontingent: 3600 kroner i året
 • Elevplass søsken- og flerfagsmoderasjon, ordinær plass: 2700 kroner i året
 • Elevplass fordypningsprogram: 6800 kroner i året
 • Elevplass søsken- og flerfagsmoderasjon, fordypningsprogram: 5100 kroner i året
 • Instrumentleie: 500 kroner i året
Kunstgata

Hvaler kunstforening står for de fleste utstillingene i Kunstgata. Ved utleie av utstillingslokale utover dette, formidler kulturkontoret ledige tidspunkter, til 20% av omsetningen, begrenset nedover til 900 kroner pr. utstilling.

Ferieklubb
 • Deltakelse per uke: 850 kroner
 • Deltakelse per dag (ved ledig kapasitet): 300 kroner

Torgplass

Leie av torgplass
 • Fast plass uten bod, dag: 350 kroner
 • Fast plass uten bod, sesong: 10.000 kroner
 • Fast plass med bod, sesong: 18.500 kroner

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?