Søknadsskjemaer

Innhold

Her får du tilgang til alle søknadsskjemaer i Hvaler kommune.

De fleste skjemaene er elektroniske og krever at du logger deg på med Bank ID.

Arkiv, dokumenter og innsyn

Saksdokumenter - bestilling

Personopplysninger - innsyn

Barnehage, SFO og skole

Søknad om plass i barnehage (Vigilo)

Søknad om å endre barnehageplass eller redusert foreldrebetaling (Vigilo) (Denne lenken fungerer kun dersom du har barn i barnehagene på Hvaler)

Søknad om eller endring av SFO-plass (Vigilo) (Denne lenken fungerer kun dersom du har barn i Hvalerskolen)

Barnevern

Bekymringsmelding til barnevernet for private (fiks)

Bekymringsmelding til barnevernet for offentlig ansatte (fiks)

Bevillinger og tillatelser

Søknad om endrede vilkår for én enkelt anledning (når søker allerede har bevilling)

Skjenkebevilling - søknad om bevilling for åpent arrangement (enkelt, bestemt anledning)

Skjenkebevilling - søknad om bevilling for lukket selskap (ambulerende)

Skjenkebevilling - søknad

Salgsbevilling - søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1

Serveringsbevilling - søknad

Omsetningsoppgave for alkohol (salgsbevilling)

Omsetningsoppgave for alkohol (skjenkebevilling)

Boplikt og konsesjon

Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom (Landbruksdepartementet. pdf)

Egenerklæring om konsesjonsfrihet i kommuner med nedsatt konsesjonsgrense (Landbruksdepartementet. pdf)

Brannvesen

Søknad om tillatelse til bålbrenning 

Søknad om oppsending av fyrverkeri

Søknad om handel med fyrverkeri

Melding til brannvesenet om overnatting i bygning som i utgangspunktet er tiltenkt annen virksomhet enn overnatting, som skoler og barnehager (Fredrikstad kommune) 

Byggesak og delingssaker

Bestilling av forhåndskonferanse

Tillatelse - søknad om endring av gitt tillatelse eller godkjenning

Tiltak - Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon

Tiltak - søknad om tillatelse til tiltak

Tiltak - søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett

Ansvarsrett - melding om endring

Personlig ansvarsrett som selvbygger av egen bolig eller fritidsbolig - søknad

Boligspesifikasjon i matrikkelen

Igangsettingstillatelse - søknad

Midlertidig brukstillatelse - søknad

Ferdigattest - Søknad om ferdigattest

Gjennomføringsplan

ByggSøk - søknadsskjemaer for bygging (Direktoratet for byggkvalitet)

Deling/sammenslåing og oppmåling

Rekvisisjon av oppmålingsforretning (Kartverket)

Situasjonskart, nabolister og øvrige eiendomsopplysninger

Bestilling av stuasjonskart, nabolister og øvrige eiendomsopplysninger (Infoland)

Digitale kart

Digitale kart bestilles ved å sende en e-post til Geodataavdelingen i Fredrikstad kommune

Havn

Søknad om båtplass i kommunal havn (pdf)

Helse og friskliv

Søknad om helse- og omsorgstjenester (elektronisk - anbefalt)

Søknad om helse- og omsorgstjenester (pdf)

Transporttjeneste for funksjonshemmede (Østfold fylkeskommune)

Søknad om startlån – banklån (pdf)

Søknad om bostøtte (Husbanken)

Søknad om ledsagerbevis

Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede (elektronisk - anbefalt)

Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede (pdf)

Kommunale boliger

Søknad om kommunal bolig - også omsorgsbolig

Registrering av mulig utleiebolig

Kultur

Søknad om tilskudd til kulturformål

Søknad om arrangementstilskudd/underskuddsgaranti

Søknad om driftstilskudd til frivillige organisasjoner

Lokaler og anlegg - søknad om sesongleie

Lokaler og anlegg - søknad om leie til arrangement

Kulturarrangement - søknad om leie av utstyr

Kulturskolen - søknad om plass

Forslag til kandidat til kommunens kulturpris 

Søknad om ledsagerbevis

Landbruk og naturforvaltning

Søknad om motorferdsel i utmark

Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom

Parkering

Parkering – klage på gebyr, kontrollsanksjon eller borttauing

Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede (elektronisk - anbefalt)

Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede (pdf)

Kommunale avgifter

Søknad om fritak for kommunale avgifter

Renovasjon og avfall

Søknad om hjemmekompostering og redusert gebyr (pdf)

Vann og avløp

Sanitærabonnement - søknad/melding om endring

Vei

Søknad om gravetillatelse

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?