Alle skjema

Innhold

Oversikt over alle skjema i kommunen

 Arkiv, dokumenter og innsyn

Bestilling av dokumenter fra kommunearkivet (f.eks. eiendomsopplysninger eller eiendomsmappe).

Personopplysninger - innsyn

Saksdokumenter - bestilling

Barnehage, SFO og skole

Søknad om plass i barnehage (heldigital søknadsprosess)

Disse søknadene får du tilgang til å logg inn i Vigilo OAS:

Søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage og SFO/gratis kjernetid i barnehage

SFO - Innmelding, endring, oppsigelse

Bevillinger og tillatelser

Søknad om endrede vilkår for én enkelt anledning (når søker allerede har bevilling)

Skjenkebevilling - søknad om bevilling for åpent arrangement (enkelt, bestemt anledning)

Skjenkebevilling - søknad om bevilling for lukket selskap (ambulerende)

Søknad om tillatelse til festival eller større arrangement (PDF)

Skjenkebevilling - søknad (fast bevilling)

Salgsbevilling - søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1

Serveringsbevilling - søknad

Omsetningsoppgave for alkohol (salgsbevilling)

Omsetningsoppgave for alkohol (skjenkebevilling)

Boplikt og konsesjon

Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom

Egenerklæring om konsesjonsfrihet i kommuner med nedsatt konsesjonsgrense

Brannvesen

Forskrift om åpen brenning Hvaler kommune (PDF)

Søknad om bålbrenning (PDF)

Søknad om oppsending av fyrverkeri (PDF)

Søknad om handel med fyrverkeri (PDF)

Melding til brannvesenet om overnatting i bygning som i utgangspunktet er tiltenkt annen virksomhet enn overnatting (skoler, barnehager etc.). Felles skjema med Fredrikstad kommune. 

Byggesak og delingssaker

Forhåndskonferanse

Tillatelse - søknad om endring av gitt tillatelse eller godkjenning

Tiltak - Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon

Tiltak - søknad om tillatelse til tiltak

Tiltak - søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett

Ansvarsrett - melding om endring

Boligspesifikasjon i matrikkelen

Personlig ansvarsrett som selvbygger av egen bolig eller fritidsbolig - søknad

Igangsettingstillatelse - søknad

Midlertidig brukstillatelse - søknad

Ferdigattest - Søknad om ferdigattest

Igangsettingstillatelse - søknad

Gjennomføringsplan

ByggSøk - Direktoratet for byggkvalitet sin tjeneste for søknadskjema

Deling/sammenslåing og oppmåling

Oppmålingsforretning søknadspliktige tiltak - rekvisisjon 

Søknad om fradeling, oppmålingsforretning og opprettelse av matrikkelenhet (PDF)

Situasjonskart, nabolister og øvrige eiendomsopplysninger

Situasjonskart, nabolister og øvrige eiendomsopplysninger kan bestilles gjennom Infoland.

Digitale kart

Digitale kart bestilles ved å sende en e-post til Geodataavdelingen i Fredrikstad kommune. E-posten sendes til postmottak@fredrikstad.kommune.no

Eiendom og oppmåling

Oppmålingsforretning søknadspliktige tiltak - rekvisisjon 

Tinglysning - bestillingsskjema

Havn

Søknad om båtplass i kommunal havn (PDF)

Helse og velferd

Helsepersonell - registrering

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede - husk også å fylle ut skjema om Legeerklæring

Helse- og omsorgstjenester - søknad (PDF) 

Transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-kort)

Søknad om startlån – banklån (PDF)

Søknad om boligtilskudd

Søknad om bostøtte

Søknad om ledsagerbevis

Kultur

Kulturformål - søknad om tilskudd

Kulturskolen - søknad om plass

Kulturskole - oppsigelse av elevplass

Lokaler og anlegg - søknad om sesongleie

Arrangementstilskudd/underskuddsgaranti - søknad

Søknad om ledsagerbevis

Søknad om tillatelse til festival eller større arrangement (PDF)

Landbruk og naturforvaltning

Konsesjon på erverv av fast eiendom - søknad

Parkering

Parkering – klage på gebyr, kontrollsanksjon eller borttauing

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede - søknad

Renovasjon og avfall

Søknad om hjemmekompostering og redusert gebyr

Gebyr - søknad om fritak

Vann og avløp

Sanitærabonnement - søknad/melding om endring

Utslippstillatelse - søknad

Vei

Gravetillatelse - søknad

Ferdigmelding etter graving

Instruks for graving

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?