Gå til innhold

Detaljreguleringsplan for Stenbruddet, Kirkøy – Endelig vedtak og informasjon om klagerett

Kommunestyret i Hvaler vedtok 19.oktober 2017 detaljplan for stenbruddet på Kirkøy.

Kommunestyret i Hvaler kommune vedtok 19.10.2017 i sak 54/17 «Detaljplan for Stenbruddet på Kirkøy, planID 0111119».

Detaljplanen er utarbeidet av G PLAN AS som forslagsstiller, på vegne av Kirkøy maskinentreprenør som tiltakshaver og utbygger.

Formålet med planen er å regulere området til lagring av masser og drift av pukkverk.

Det varsles nå om planvedtaket i henhold til plan- og bygningsloven(pbl) §12-12. Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for framtidig arealbruk i området.

Saksdokumenter

Plandokumentene er lagt ut på servicetorget, Storveien 32, 1680 Skjærhalden, og på kommunens nettside: www.hvaler.kommune.no under fanen «Planer». Dokumentene vil være tilgjengelige på rådhuset i perioden frem til klagefristen utløper.

Eventuelle klager

I henhold til § pbl § 12-12 er grunneiere og andre varslet ved særskilt brev og planvedtaket blir kunngjort i Fredrikstad Blad tirsdag 25.10.2017. Fristen for å klage på vedtaket er 15.11.2017 jf. forvaltningsloven § 29.

Det opplyses om adgangen til å be om utsatt iverksetting av vedtak inntil klagefristen er ute, eller når klagen er avgjort, jf. forvaltningsloven § 42. Etter klagefristen er utløpt vil vi orientere forslagsstiller, direkte berørte parter og regionale myndigheter om eventuelle innkomne klager på vedtaket.

Erstatning/innløsning

Krav om erstatning etter pbl § 15-2, og krav om innløsning etter samme lov §15-3 må være satt frem til senest 3 år etter at reguleringsplanen er kunngjort.

Eventuelle klager skal sendes til postmottak@hvaler.kommune.no innen 15.11.2017. Merk klagen med stenbruddet på Kirkøy.

Publisert
25.10.2017
Sist endret
24.05.2018

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger